Poradna: Technický vedoucí odstřelu – rozšíření podnikání na území Polska

19. 5. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Jsem OSVČ a držitel střelmistrovského průkazu s oprávněním technického vedoucího odstřelu pro odstřely budov i pro zemní práce. Chtěl bych rozšířit své podnikání i na území Polska (formou jednorázových zakázek), co je k tomu potřeba?

Pokud jako OSVČ máte vydáno živnostenské oprávnění pro koncesovanou živnost s předmětem podnikání „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací", a to v rozsahu pro „provádění trhacích prací", a hodláte vykonávat jednorázové zakázky v Polsku, lze tuto činnost provádět i v Polsku, v rámci tzv. přeshraničního poskytování služeb na základě českého živnostenského oprávnění.

Nicméně práce střelmistra patří mezi regulované profese, samozřejmě jak v ČR, tak i v Polsku. Proto je nutné splnit nejen všechny podmínky pro přeshraniční poskytování služeb, ale i podmínky, které na danou profesi kladou příslušné polské právní předpisy a polské úřady. Z tohoto důvodu tedy nelze (jen pouze na základě českého průkazu střelmistra) tuto činnost v Polsku okamžitě vykonávat, ale musí nejdříve dojít k ověření odborné způsobilosti polskými úřady. Abyste tedy tuto činnost mohl v Polsku vykonávat, je nutné si nechat svoji „českou" kvalifi kaci uznat polským státním báňským úřadem se sídlem v Katowicích.

Kontakty na tento úřad a další potřebné informace naleznete v databázi regulovaných profesí, kterou spravuje Evropská komise na adrese: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/ index.cfm?action=regprof&id_regprof=13522. Doklady, které je nutné pro uznání kvalifi kace předložit, je vhodné konzultovat s výše zmíněným úřadem nebo se lze obrátit i na polské kontaktní místo pro uznávání odborných kvalifi kací, kterým je v Polsku Ministerstvo vědy a vysokého školství ve Varšavě (www.mnisw.gov.pl). Seznam obvykle předkládaných dokumentů, které je nutné přiložit k žádosti:

  1. Doklad o občanství / průkaz totožnosti (musí se jednat o občana z členské země či EHP či Švýcarska) – postačí kopie např. pasu či občanského průkazu
  2. Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
  3. Osvědčení o odborné kvalifi kaci a výkonu předmětné činnosti dle čl. VII odst. 2 písm. b) směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifi kací, vydává MPO
  4. Doklady o odborné kvalifi kaci (např. výuční list, maturitní vysvědčení, VŠ diplom, doklady o jiné způsobilosti, doklady o výkonu činnosti apod.)
  5. Doklad o úhradě správního poplatku
  6. Všechny zasílané dokumenty (včetně samotné žádosti) je potřeba před jejich odesláním přeložit do polštiny.

Převzato z časopisu Komora
Autor: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha 1

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek