Poradna: Zpětné uhrazení náhrady mzdy za vyčerpanou dovolenou při ukončení pracovního poměru

10. 11. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Jako zaměstnanec, který ukončil pracovní poměr, jsem byl nucen zpětně uhradit náhradu mzdy za vyčerpanou dovolenou zaměstnavateli, kterou mi dříve nařídil. Byl postup zaměstnavatele správný?

Dle zákoníku práce, zákon č. 262/2006 Sb., přísluší zaměstnanci dovolená za kalendářní rok, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů. Popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. V souladu se zákoníkem práce může zaměstnavatel určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v době, kdy vám zaměstnavatel dovolenou určil, předpokládal, že vám nárok na nařízenou dovolenou dříve či později vznikne. Vzhledem k tomu, že jste pracovní poměr následně ze své vůle ukončil, byl nucen postupovat dle zákona, tj. vyplacenou náhradu mzdy za dovolenou nebo její část, na niž jste ztratil právo, popřípadě na niž vám právo do konce pracovního poměru nevzniklo, požadovat zpět. Tento postup lze považovat za správný.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Tomáš Macnar, Regionální místo Praha.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek