Portugalsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 11. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

Energetický průmysl
Rozvoj zelené ekonomiky včetně obnovitelných zdrojů energie je jednou z priorit portugalské vlády, k čemuž přispívá možnost získat do roku 2020 pro toto odvětví z  evropských fondů až 4 mld. EUR. Zařízení pro výrobu energie z vodních i větrných zdrojů jsou v Portugalsku částečně vyráběna, ale rovněž jsou z výrazné části dovážena, v čemž lze spatřovat příležitosti pro české firmy. Další příležitostí je nutné posilování rozvodné elektrické sítě, ke kterému Portugalsko nutí vyvažování výkyvů ekologických zdrojů, a budování propojení Portugalska se španělským a dále celoevropským energetickým trhem.  
Chemický průmysl
Přestože je portugalský chemický průmysl relativně malý v porovnání s některými evropskými zeměmi, v minulých letech prošel dynamickým růstem a má významný podíl na portugalském exportu (cca 5,5 %). Zároveň je nutné řadu surovin či hotových produktů dovážet. Jedná se, mimo jiné, o oblast hnojiv pro rozvíjející se nové formy pěstování oliv či vinné révy.
Nábytkářský průmysl
Tradiční portugalský sektor zažívá díky sázce na kvalitu a moderní design období setrvalého růstu a úspěchu na zahraničních trzích. Zvyšuje se potřeba kvalitního materiálu, neboť místní zdroje jsou omezeny druhovou skladbou lesů, pravidelně decimovaných lesními požáry. Příležitostí pro české výrobce nábytku může být i intenzivní výstavba hotelů, nemocnic a podobných objektů.
Obranný průmysl
Na základě zákona o vojenském plánování by v letech 2016 až 2020 měla probíhat obnova vybavení ozbrojených sil. Rozpočet ministerstva obrany pro rok 2018 byl oproti předchozímu roku navýšen o 7,5 % a celkově činí 2,151 mld. EUR. Plánována je obnova lehkých obrněných vozidel (4x4) a modernizace v oblasti satelitních komunikací, kybernetické obrany, vojenských informací a polních nemocnic. Portugalské ozbrojené síly projevily zájem i o české navigační systémy. V souvislosti s nedávnými tragickými požáry je plánován i nákup nového vybavení pro prevenci a boj s ohněm.
Stavební průmysl
Stavebnictví po dlouhém útlumu způsobeném finanční krizí postupně nabírá dech, a to přes doposud nízkou úroveň veřejných investic. V roce 2017 činil růst odvětví přibližně 6 % a pro rok 2018 je odhadován ve výši 4,5 %. Na konci roku 2016 byl zřízen Finanční instrument pro rehabilitaci a revitalizaci měst, jehož celková finanční dotace by měla dostáhnout 1,4 mld. EUR. Zvýhodněné půjčky z tohoto instrumentu podporují větší stavební aktivitu zejména v oblasti rekonstrukce městských center a ke slovu by měly přijít i inteligentní řešení a energeticky úsporné technologie. Další příležitosti nabízí výstavba naléhavě potřebné infrastruktury pro turistický průmysl, kam kromě nových hotelů patří i projekt nového lisabonského letiště. Uplatnění mohou české firmy naleznout zejména jako subdodavatelé silných domácích stavebních firem.
Strojírenský průmysl
Příležitost se nabízí v oblasti tiskových zařízení a obráběcích strojů. Rozvíjí se rovněž oblast subdodávek v automobilovém průmyslu, jehož produkce nyní dosahuje 5,9 % portugalského HDP. Potenciál pro spolupráci však může být vázán na koncernová rozhodnutí.
Textilní a obuvnický průmysl
Tradiční portugalské odvětví prožívá svou renezanci díky strategii zaměřené na produkty s vyšší přidanou moderní technologie a vývoz do zahraničí. V roce 2016 zaznamenal obor růst o 5,7 %. Investice do dalšího růstu odvětví budou podporovány ze strany státu i EU. Sektor proto nabízí uplatnění nejenom pro vývozce materiálů pro textilní a obuvnickou výrobu, ale i specializovaných strojů.
Vodohospodářský a odpadní průmysl
Portugalsko v uplynulých letech i s pomocí financování z EU udělalo velký krok v oblasti pevných i tekutých odpadů, přesto v řadě míst je problém odpadních vod vyřešen nedostatečně (pouze 78 % populace je pokryto odpovídajícími čistírnami odpadních vod) a jsou nutné další investice.
Zábava a volný čas
Sektor zábavy a volného času těží nejenom ze zlepšující se finanční situace po nedávné finanční krizi, ale zejména z bezprecedentního růstu počtu zahraničních návštěvníků, kterým je nutno zajistit odpovídající příležitosti trávení volného času.
Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Veřejný zdravotnický sektor trpí nedostatkem investic spojeným s poklesem kvality a dostupnosti lékařské péče. Zvýšení investic do zdravotnictví doporučila i EU. Nutné navýšení investic přinese nové příležitosti při rekonstrukci nemocnic a obnově jejich vybavení. Připravována je výstavba nové centrální nemocnice v Lisabonu. Zhoršování státem poskytované zdravotní péče a její dostupnosti a rozvoj zdravotnické turistiky vede k dalším investicím do soukromých zdravotnických zařízení. Stejně jako v ostatních evropských zemích je i zde klíčovým faktorem stárnoucí populace. V této oblasti, jako ve většině jiných, existuje možná návaznost na trhy lusofonních zemí.
Zemědělský a potravinářský průmysl
Odvětví tvoří tradiční a důležitou složku portugalské ekonomiky, která se stále více soustředí i na vývoz. Pokračující snaha o zvýšení jeho produktivity přináší příležitosti pro výrobce zemědělských strojů a nářadí. Přestože je Portugalsko v řadě potravinových položek soběstačné, dovážet musí zejména obilniny a olejniny. V oblasti potravin jsou portugalští spotřebitelé převážně konzervativní a je nutná znalost lokálních specifik. Příležitosti se však nacházejí např. v oblasti prodejů pod privátními značkami řetězců. Prudký nárůst počtu turistů přináší nové příležitosti i v oblasti potravin i nápojů, zejména piva. Stejně tak zažívají rozmach popularity dietní, funkční a jiné speciální potraviny I v oblasti potravinářství existuje možnost využít proniknutí na portugalský trh k otevření navazujících trhů v lusofonních zemí.
Zpracovatelský průmysl
V oblasti zpracovatelského průmyslu statistický model identifikoval příležitosti u výrobků papírenského průmyslu, kancelářského vybavení a optických prvků. Portugalsko má silný papírenský průmysl a výrobu celulózy,  dovoz papíru i celulózy se přesto zvyšuje. V této oblasti se nabízejí konkrétní vývozní příležitosti odpovídající absenci domácí produkce. Určitým limitujícím faktorem je dlouhá vzdálenost od ČR.
Železniční a kolejová doprava
Portugalsko zahájilo výrazné investice do své železniční sítě. Do roku 2020 hodlá investovat celkem cca 2,2 mld. EUR. Plánována je dostavba několika páteřních tratí, které by měly zlepšit napojení na evropskou železniční síť. Nejvíce aktuální je dokončení koridoru Sines – Badajoz, které mimo jiné zahrnuje výstavbu úseku Evora – Elvas o délce 79 km. Hodnota investice by měla dosahovat 900 mil. EUR. Kromě výstavby nových tratí je plánována elektrifikace a modernizace stávajících. Příležitostí pro české firmy může být i plánované posílení městské hromadné dopravy v největších městech Lisabonu a Portu, zejména co se týče příměstských železnic a tramvají.

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Civilní letecký průmysl

HS 8526 Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení

HS 8803 Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802

HS 8805 Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení

Energetický průmysl

HS 8410 Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

HS 8535 El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. › 1 000 V

Chemický průmysl

HS 2827 Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy

HS 2844 Radioaktivní chemické prvky a radioaktivní izotopy a směsi

HS 3407 Modelovací pasty, pasty pro zábavu dětí, pasty v zubním lékařství ap

HS 3913 Přírodní polymery a modifikované přírodní polymery j.n.

HS 3606 Ferocer aj. pyroforické slitiny ve všech formách

Nábytkářský průmysl

HS 4412 Překližky, desky dýhované a podobné vrstvené dřevo

HS 4416 Rámy dřevěné na obrazy, zrcadla ap. předměty

Obranný průmysl

HS 9301 Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a zbraně čísla 9307

HS 9302 Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

HS 9304 Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307

Stavební průmysl

HS 2509 Kaolin a jiné kaolinitické jíly, též kalcinované

HS 4906 Plány a výkresy pro stavební, strojnické, průmyslové, obchodní ap. účely, ruční originály

HS 6903 Ost. žáruvzdorné keramické výrobky

HS 7206 Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla 7203)

HS 7215 Ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli

HS 7224 Ost. legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z ost. legované oceli

HS 7301 Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků

HS 7317 Hřebíky, cvočky, napínáčky ap. ze železa

HS 7402 Měď nerafinovaná, anody pro rafinaci

HS 7403 Měď rafinovaná, slitiny mědi netvářené

HS 8467 Ruční nástroje a nářadí, pneumatické, hydraulické nebo s motorem

Strojírenský průmysl

HS 8442 Stroje, přístroje pro přípravu ,zhot. desek, válců a j. tiskařských pomůcek

HS 8460 Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin, k broušení, honování aj. konečnou úpravu kovů

Textilní a obuvnický průmysl

HS 4104 Kůže vyčiněné dobytka hovězího koní aj lichok

HS 5208 Tkaniny bavlněné nad 85% do 200 g.m-2

HS 5309 Tkaniny lněné

HS 5509 Příze z vláken střižových chemických

HS 5603 Netkané textilie, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované

HS 5810 Výšivky v metráži pásech nebo jako motivy

HS 5907 Textilie jinak provrstvené ap., plátno malované

HS 6404 Obuv se svrškem z materiálů textilních

HS 8445 Stroje pro přípravu, spřádání, textilních vláken aj. stroje na výrobu textilních přízí

HS 8451 Stroje na praní žehlení barvení apod. látek příze

Vodohospodářský a odpadní průmysl

HS 9025 Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, barometry, vlhkoměry aj. zařízení

Zábava a volný čas

HS 6602 Hole i sedací biče bičíky jezdecké ap výrobky

HS 9508 Kolotoče, houpačky ap., kočovné cirkusy, divadla, kočovné zvěřince

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 9012 Mikroskopy jiné než optické, difraktografy

HS 9018 Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0410 Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuved.

HS 1109 Pšeničný lepek, též sušený

HS 1205 Semena řepky nebo řepky olejky, též drcená

HS 1207 Ost. olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené

HS 1210 Chmelové šištice, čerstvé, sušené ap.; lupulin

HS 1503 Stearin, olein z vepřového sádla, oleostearin aj.

HS 2203 Pivo ze sladu

HS 8432 Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8706 Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

Zpracovatelský průmysl

HS 4706 Vlákniny z jiných celulózových vláknovin

HS 4806 Rostlinný pergamen, nepromastitelné papíry, pauzovací papíry aj.

HS 7104 Syntetické nebo rekonstituované drahokamy nebo polodrahokamy

HS 8305 Mechaniky pro pořadače aj., sponky ap. z kovů obecných

HS 9002 Čočky, hranoly, zrcadla aj. optické články z jakéhokoliv materiálu

Železniční a kolejová doprava

HS 7302 Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli

HS 8607 Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel

HS 8608 Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické přístroje a signalizační zařízení

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

FIL – Mezinárodní výstaviště Lisabon

23. 6. - 1. 7. 2018 Feira Intenacional de Artesania - Mezinárodní veletrh řemeslných výrobků 

3. – 9. 10. 2018 – Intercasa – Mezinárodní veletrh vnitřních a vnějších dekorací, nemovitostí a Lisbon Fashion Schow

26. – 28. 10. 2018 – Mecánica – Mezinárodní veletrh nástrojů, náhradních dílů, součástek a doplňků osobních i nákladních vozidel

5. – 8. 11. 2018 – Web Summit – největší světový veletrh technologií

15. – 18. 11. 2018 – Lisboa Games Week – přehlídka herního a digitálně zábavního průmyslu

Více informací je k dispozici na stránkách Mezinárodního výstaviště Lisabon.  

 

Výstaviště Exponor Porto

16. – 17. 6. 2018 –  Portský autosalón

6. – 9. 9. 2018 –  CERANOR 2018 – Mezinárodní veletrh stavebnictví, hoteliérství a dekorace

27.  – 30. 9. 2018 –  PORTOJÓIA 2018 – Mezinárodní veletrh šperkovnictví, zlatnictví a hodinářství

18. – 20. 10. 2018 –  DECOR HOTEL  Mezinárodní veletrh vybavení, výstavby a produktů pro hotely

27. – 29. 10. 2018 – IN BEAUTY - Mezinárodní veletrh módy, kosmetiky a kadeřnictví (místem konání bude MEO Aréna v Lisabonu)

21. – 24. 11. 2018 – EMAF – Mezinárodní veletrh strojů, vybavení a služeb pro průmyslove obory

Více informací je k dispozici na stránkách Mezinárodního výstaviště Porto – Exponor.  

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: