Portugalsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

20. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)
Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Portugalsko je těsně navázáno na své tradiční dodavatele – Španělsko, Německo, Francii a další země EU. Případným zájemcům o vývoz do Portugalska lze doporučit navázat partnerství se silnými místními firmami, což může pomoci také k proniknutí do některých afrických teritorií, zejména Angoly, Mosambiku či dalších bývalých portugalských kolonií. Účast v tendrech vyhlašovaných v Portugalsku bez silného domácího partnera nedává velkou šanci na úspěch. Doporučujeme portugalským partnerům nabídnout exkluzivitu při prodeji zboží, pokud není k dispozici prověřená odbytová síť. Velké soutěže s mezinárodní účastí vyhlašuje portugalská vláda a ministerstva na internetových stránkách Evropské komise, které doporučujeme soustavně sledovat, společně s dalšími servery sloužícími k publikaci tendrů (viz níže).

Distribuční a prodejní síť dosahuje v současné době jedné z nejvyšších úrovní centralizace v rámci států Evropské unie. Pro případnou realizaci spotřebního zboží na portugalském trhu je proto výhodnější navazovat přímé obchodní vztahy s největšími společnostmi v oblasti hypermarketů - Makro, Jumbo (skupina Auchan), Modelo-Continente (skupina Sonae), Pingo Doce (skupina Jerónimo Martins), nebo s distribučními a obchodními společnostmi a asociacemi.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Portugalsko je od roku 1993 součástí vnitřního trhu EU, kde jsou garantovány čtyři základní svobody (volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu).  Spolu s vnitřním trhem existuje celní unie, kde dochází k pohybu zboží mezi členskými státy EU bez omezení. Proto obchod mezi Českou Republikou a Portugalskem není zatížen žádnými cly, poplatky nebo množstevními omezeními.  Pro účel monitoringu objemu intrakomunitárního obchodu slouží statistický systém Intrastat, kde vývozci a dovozci mají povinnost vyplňovat formulář, v případě, že dováží/vyváží do členských zemí EU. Výhody plynoucí z celní unie a vnitřního trhu je možné odepřít pouze v případě, jedná-li se o ochranu životního prostředí, zdraví, a života lidí a zvířat, ochranu rostlin, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti či ochranu národního kulturního dědictví. Tyto limity však nelze aplikovat svévolně a diskriminačně.

Pro obchod se státy mimo EU se uplatňuje jednotný celní sazebník (TARIC), ustanovený Evropskou komisí. Veškerá data související s vývozem a dovozem do třetích zemí se musí zaznamenávat do statistického systému Extrastat.

 

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Proces založení obchodní společnosti v Portugalsku:

  • Definice aktivity společnosti a její jméno
  • Určení data ve veřejné listině pro založení společnosti
  • Podpis veřejné listiny u notáře (společnost však může být založena i online na portálu www.empresanahora.pt nebo www.portaldaempresa.pt)
  • Deklarace začátku činnosti a registrace jako plátce daní
  • Registrace u obchodního rejstříku
  • Registrace u správy sociálního pojištění

Na stránkách agentury AICEP lze nalézt bližší údaje týkající se podnikání fyzických i právnických osob v Portugalsku. Další informace poskytne Centrum podnikatelských aktivit a web Světové banky, či přímo Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu. 

Doporučeným způsobem pro získání zastoupení je oslovení místního podnikatelského subjektu, který má příslušné obchodní schopnosti a dostatečné ekonomické zázemí. 

Přehled právních forem společností v Portugalsku

 název

český ekvivalent

počet členů

počáteční kapitál

ručení za závazky

EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL

OSVČ

1

není určena min. hodnota

neomezené

SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS

 

1

není určena min. hodnota

omezené do hodnoty kapitálu   společnosti

SOCIEDADE   POR QUOTAS

s.r.o

min. 2

není určena min. hodnota

omezené do hodnoty   společnosti

SOCIEDADE ANÓNIMA

a.s.

min. 5 akcionářů

min. 50 000 €

každý společník do hodnoty vkladu společníka

SOCIEDADE   EM NOME COLECTIVO

v.o.s

min. 2

není určena min. hodnota

neomezené započítává se i majetek společníků

SOCIEDADE   EM COMENDITA SIMPLES

Komanditní společnost

min. 2  

min. 50 000 €

komandista – omezená do výše vkladu,  komplementář neomezené

SOCIEDADE   EM COMENDITA POR ACOES

Komanditní společnost akciová

min. 2

min. 5 000 €

každý společník do hodnoty svého vkladu

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Portugalský trh je prakticky stejně náročný pro uplatnění zahraničního zboží jako trhy ostatních členských států EU. Z této reality vyplývají rostoucí náklady na realizaci zboží na portugalském trhu, a to zejména na propagaci a zavádění nových výrobků. Rovněž ceny marketingových služeb jsou srovnatelné s náklady v zemích EU. Doporučujeme vyhledat portugalského partnera pomocí průmyslových a podnikatelských asociací a nabídnout jim exkluzivitu při zastoupení zboží nebo služeb na portugalském trhu. Bez silného portugalského partnera není příliš vysoká pravděpodobnost úspěchu i při účasti ve veřejných soutěžích.

Nejvýznamnější veletržní akce a výstavy se konají v Lisabonu a Portu. Vždy aktuální informace je možné získat na internetových adresách FIL Lisabon a EXPONOR Porto.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika duševního vlastnictví je v Portugalsku upravena v zákonech Código da Propriedade Industrial (CPI) a Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos Português (C.D.A.D.C). Systém ochrany duševního vlastnictví v Portugalsku je ovlivněn legislativou Evropské Unie a mezinárodními smlouvami, jimiž je Portugalsko vázáno. Portugalsko je také členem Světové organizace pro duševní vlastnictví (WIPO) v Ženevě.

Registrace ochranných známek, patentů a designu probíhá u Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Národní institut průmyslovýého vlastnictví - INPI). Ochranou autorských práv se zabývá Inspecção Geral das Actividades Culturais (Obecná inspekce kulturních aktivit - IGAC). Všechny komunitární ochranné známky a design registrované u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) jsou platné v Portugalsku. Portugalsko také uznává ochranné známky registrované v rámci WIPO.

Od roku 2012 v Portugalsku existuje specializovaný soud zaměřený výhradně na ochranu duševního vlastnictví. Tento soud by vytvořen na základě Memoranda o porozumění mezi Trojkou a portugalskou vládou. Momentálně na tomto soudě pracují dva soudci. 

Další ze způsobů, jak řešit spory týkající se duševního vlastnictví, je před arbitrážním centrem pro průmyslové vlastnictví, doménová jména a název firem (ARBITRATE). Arbitráže může být vedena v portugalštině nebo v angličtině, a to  i online.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek je v Portugalsku aplikován podobně jako v ostatních členských státech Evropské unie (povinné je zveřejnění alespoň v jednom celostátním deníku a v Diário da República - sbírka zákonů). Z tohoto hlediska jsou významné zejména projekty, které jsou v programu investiční politiky vlády. Jsou převážně zaměřeny na budování a zlepšování infrastruktury a na ekologii. Realitou zůstává, že podstatně větší možnosti podílet se na projektech v rámci veřejných zakázek mají ty firmy, které úzce spolupracují s místními subjekty, neboť ty znají podstatně lépe místní zvyklosti a mají potřebné osobní kontakty. Všechny veřejné zakázky (celostátního i místního významu ze všech oborů) jsou uveřejňovány specializovaném vládním webovém portálu. Přehlednější jsou však soukromě provozované portály, jako například Vector 21, kde je sice nutná placená registrace, ale umožňuje vyhledávání a zasílání aktuálních informací emailem. 

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Při uzavírání obchodních smluv se doporučuje, aby tyto smlouvy obsahovaly klauzuli o určení rozhodného práva a místa řešení sporů.  Nebudou-li tyto informace zmíněny ve smlouvě, může se pro spory mezi občany z Evropské Unie použít Nařízení č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech a Nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.  

Česká republika v roce 1993 uzavřela s Portugalskem bilaterární Dohodu o ochraně přímých zahraničních investic. V případě investičního sporu by se měl  investor nejprve snažit vyřešit daný spor smírem a domluvit se s daným státem. Pokud situaci nelze vyřešit tímto způsobem a trvá-li tento stav déle než 6 měsíců, investor má právo se obrátit na soud v místě své investice nebo se může obrátit na International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) či může využít ad hoc arbitráže s pravidly UNCITRAL. 

Portugalská advokátní komora: e-mail: dept.administrativo@cg.oa.pt , tel. 00351 21 8823550, fax 00351 21 8862403.

V případě neznalosti cizího jazyka existuje možnost využít služeb portugalské advokátní kanceláře JUDr. Tatiany Kytkove (tatiana.kytkova-52707L@adv.oa.pt, tel. +351 91 38 34 311), se kterou je možno komunikovat česky/slovensky. 

Rizika místního trhu

Podmínky, které české exportéry zboží a služeb čekají na portugalském trhu, jsou srovnatelné s podmínkami v ostatních členských státech Evropské unie. České podnikatelské subjekty musejí vycházet především z toho, že portugalský trh je náročným trhem členského a standardního státu EU, zejména po vstupu do eurové oblasti. Z tohoto pohledu nejsou čeští vývozci vystaveni velkým obchodním a podnikatelským rizikům. Přesto je nutné počítat s tím, že v některých případech může dojít k riziku nesplácení splatných závazků.

V Portugalsku platí obdobné podmínky jako v ostatních státech EU. Při navazování nových kontaktů zejména při českém vývozu do Portugalska doporučuje ZÚ Lisabon využít služeb mezinárodní společnosti Dun&Bradstreet, dostupných v ČR například prostřednictvím společnosti Bisnode, případně jiné firmy, která poskytuje základní kancelářské či bankovní informace, a v případě nových obchodních partnerů používat zajištěné způsoby placení, a to i v případě rozpracování větších zakázek.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Portugalsko jako evropská země se v podstatě nevyznačuje výrazně odlišnými zvyklostmi ve srovnání s ostatními jihoevropskými státy. Při sjednávání schůzek je třeba počítat s delší časovou prodlevou při komunikaci (pokud se nejedná o partnery, které dobře a dlouho známe). Doba oběda (přibližně 13:00 - 15:00) je „posvátná“ a očekává se, že bude respektována. Je však možné partnera pozvat na pracovní oběd. Naproti tomu je běžné mít pracovní schůzku třeba v pátek v 18 hodin. V zemi se lze velmi dobře dohovořit kromě portugalštiny i anglicky, a to zvláště na státních úřadech a s partnery zvyklými na komunikaci s cizinci. Španělština je přijatelná jako komunikační jazyk, většina Portugalců jí přinejmenším rozumí, přesto je lepší angličtina.

V Portugalsku jsou následující národní svátky:

• Nový rok – 1. leden
• Velký pátek – pohyblivý svátek (březen-duben)
• Den svobody – 25. duben (výročí tzv. Karafiátové revoluce 1974)
• Svátek práce – 1. květen
• Svátek těla a krve páně - Corpus Cristi - pohyblivý svátek (60 dní po velikonocích)
• Den Portugalska, Camõese a Portugalských společenství – 10. červen
• Nanebevzetí Panny Marie – 15. srpen
• Svátek vyhlášení republiky – 5. říjen
• Svátek všech svatých – 1. listopad
• Svátek obnovení nezávislosti – 1. prosinec
• Neposkvrněné početí – 8. prosinec
• Vánoce – 25. prosinec 

Mimo národních svátků v Portugalsku existují i svátky regionální a městské (např. Lisabon - 12.6., sv. Antonín; Porto - 24.6., sv. Jan)

Obvyklá pracovní doba je v Portugalsku ve státním sektoru 9:00 – 12:30 a 14:00 – 18:00.

Banky jsou pro veřejnost otevřeny od 9:00 hod. do 15:00 hod.

Velké supermarkety a nákupní centra mají otevřeno od 9:00 do 23:00 hod., v neděli od 9:00 do 22:00 hod.

Běžné obchody otevírají v 9:00 nebo 10:00 hod. a zavírají kolem 19:00 hod.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pro vstup a pobyt v Portugalsku režim volného pohybu osob, tj. stejné podmínky jako pro občany ostatních států EU. Občané ČR tak mohou vstupovat do Portugalska s platným cestovním pasem nebo s platným občanským průkazem. Při pobytu delším než 90 dní je nutné požádat o registraci v místě bydliště. Více informací je možné nalézt na informačním webu cizinecké policie SEF, který je v angličtině.

Dne 1. 5. 2006 zrušilo Portugalsko přechodné období pro přístup na svůj pracovní trh, čeští občané tedy už nepotřebují pracovní povolení.

Portugalsko obecně nevykazuje žádná zvláštní nebo mimořádná rizika pro cizince. V posledních letech narůstá obecná kriminalita, dříve v Portugalsku podstatně nižší než v jiných evropských zemích. Při zaparkování vozidel - i na veřejných parkovištích - se doporučuje neponechávat ve vozidle žádné cennosti a doklady. V noci, a na některých místech Lisabonu i ve dne, je nutná zvýšená opatrnost, zvláště pak na kapesní krádeže v turisticky exponovaných zónách. V centru větších měst se na frekventovaných místech někdy vyskytují „dobrovolní hlídači“, kterým se běžně platí „za ostrahu“ cca 0,50 - 2 Euro. V případě nezaplacení může někdy dojít i k poškození vozu.

V silniční dopravě má Portugalsko jednu z největších nehodovostí na počet obyvatel, je nutno počítat s velkou neukázněností a nevyzpytatelností portugalských řidičů, stejně jako s nedostatečnou kvalitou řidičského výcviku.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Portugalsko jako člen Evropské unie aplikuje na svém území legislativu EU, která umožňuje volný pohyb pracovní síly.Je třeba platný cdoklad a registrace na příslušném finančním úřadě a na úřadu sociálního zabezpečení.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnická zařízení jsou v Portugalsku státní a soukromá. Soukromá mají zpravidla vyšší odbornou úroveň, kratší čekací doby, jsou technicky lépe vybavena, ale samozřejmě mají i vyšší sazby (např. stomatolog 50 – 80 EUR registrace, samotné základní ošetření bolesti zubu kolem 60 EUR a více; obdobné sazby jsou i u jiných druhů lékařské péče). Platí se hotově, kreditní kartou, prostřednictvím pojišťovny nebo šekem. V naléhavých případech se doporučuje ošetření na pohotovosti (Urgência; za ošetření se platí).

Občané ČR mohou využívat evropský (EU) systém lékařského ošetření, přičemž se prokazují Evropským průkazem zdravotního pojištění (dnes běžně vydávaný zdravotními pojišťovnami). Na základě tohoto průkazu mají občané ČR v Portugalsku nárok, za stejných podmínek jako občané Portugalska, na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu.  Vzhledem k tomu, že výše uvedený systém většinou nezahrnuje převoz nemocného do ČR, a k výše zmíněným vysokým doplatkům, Velvyslanectví České Republiky v Lisabonu velmi doporučuje všem českým cestovatelům do Portugalska uzavřít na dobu pobytu cestovní zdravotní pojištění.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: