Povinné ručení se od ledna 2018 změní, obnoví se příspěvek do garančního fondu

22. 12. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Obor stahují do špatných výsledků pojištěná vozidla firem a podnikatelů, konkrétně nákladní automobily nad 3,5 tuny. Pojištění kamionů totiž nepokrývá náklady, a to ani přes určité zdražení v této kategorii.

K výrazné změně dojde od 1. ledna 2018 u povinného ručení. Od začátku roku bude znovu zaveden příspěvek nepojištěných vozidel do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ten se týká těch, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak nemají povinné ručení. Výjimku budou tvořit situace, kdy je vozidlo zapsáno jako vyřazené z provozu, zaniklé nebo vyvezené do jiného státu, a dále také případy jeho odcizení.

Sazbu příspěvku určí vyhláška Ministerstva financí ČR podle druhu vozidla. Sazba bude vyšší než běžné pojistné, ale bude ho kopírovat. Příspěvek nenahrazuje pojištění. Pokud bude nepojištěným vozidlem způsobena škoda, viník ji zaplatí do výše jedné třetiny z celkového nároku, maximálně však 300 000 korun.

Tento limit, který zavádí novela zákona o povinném ručení, má zabránit likvidačním finančním dopadům na viníky nehod způsobených nepojištěnými vozidly. Podle údajů ČKP je v České republice registrováno přibližně 130 000 vozidel bez povinného ručení, jež ročně způsobí zhruba 2500 nepojištěných škod za stovky milionů korun. Pokud někoho nabourá nepojištěné vozidlo, škodu mu uhradí ČKP z garančního fondu a tuto částku pak vymáhá po dlužníkovi. 

Poškozený dostane plné odškodnění

ČKP poskytne poškozenému plné odškodnění, a to i v případě, kdy vznikne velmi vysoká újma, jíž nebude viník schopen poškozenému sám uhradit. Bez ČKP by motoristé museli škody po vinících, kteří často nemají dostatečné prostředky, vymáhat sami. „Cílem zavedení nové právní úpravy je dosáhnout spravedlivého principu financování garančního fondu ČKP prostředky od motoristů, kteří neplní svou zákonnou povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,“ uvádí Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Přehled změn pro podnikatele od roku 2018 na BusinessInfo.cz

Dosud byl garanční fond financován prostřednictvím členských příspěvků pojišťoven nabízejících pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, tedy de facto pojistným hrazeným poctivými motoristy.

„Pokud lidé výzvu obdrží, je to pro ně signál, aby si dali své povinnosti do pořádku a předešli násobně vyšším částkám v případě škody, kterou by nepojištěným vozidlem mohli způsobit,“ dodává Jan Matoušek.

V minulosti již jednou ČKP tlak na pojištění vozidel vyvíjela. Tehdy však obeslala výzvami stovky tisíc řidičů, kteří povinné ručení měli sjednané a poctivě ho platili. Podle Jana Matouška tehdejší problémy spočívaly ve špatném propojení databáze ministerstva dopravy, která obsahuje údaje o vozidlech, s databázemi pojišťoven. Nyní však již byly podle ČKP potíže odstraněny a chybovost má být velmi nízká. Každý dopis pak bude obsahovat informaci, jak mají lidé postupovat, pokud by jim výzva přišla neoprávněně.

Pokud lidé a firmy nezareagují ani na opakované výzvy, bude ČKP platbu urgovat a do jednoho roku se obrátí na soud. Pokud ten uzná, že majitel za vůz povinné ručení neplatil, uhradí nejen příspěvek do garančního fondu, ale také soudní výlohy.

Nejrizikovější jsou kamiony

Staronové opatření má také za cíl zlepšit situaci v oboru způsobenou z velké části vozidly firem a podnikatelů. Výše průměrné škody za jednu pojistnou událost totiž stále roste a aktuálně překračuje hodnotu 40 000 Kč. Roste také počet škod včetně těch se zdravotními nároky. „Meziročně došlo k nárůstu nákladů na pojistná plnění o zhruba 1,3 miliardy korun na 12,9 miliardy korun, a kvůli novému občanskému zákoníku dochází také k navýšení dlouhodobých závazků ze škod na zdraví o 1,8 miliardy korun za jeden škodní ročník,“ uvedl Petr Jedlička, hlavní analytik České kanceláře pojistitelů.

Na nepříznivé bilanci povinného ručení se nejvíce podílí nejrizikovější segmenty tahačů návěsů a ostatních velkých vozidel nad 3,5 tuny. „Pojistné těchto segmentů nepokrývá závazky ze škod. Ačkoliv pojišťovny meziročně sazby nejrizikovějších segmentů zvýšily, růst pojistného je nedostatečný vzhledem k tomu, že jejich škody rostou ještě rychleji,“ vysvětluje Jan Matoušek.

Průměrné ceny pojistného v roce 2017 se přitom snížily o 0,6 procenta a v letošním roce dosahovaly 2764 korun. Tento vývoj ovlivňuje pokračující segmentace povinného ručení, která konkrétně odráží rizikovost každého klienta. „Do budoucna může být motivující pro zákazníky i pojišťovny zavádění aktivních asistenčních systémů, které dokážou zabránit vzniku nehody. Pojišťovny by to totiž mohly zohledňovat ve svých sazbách a lidé by podle toho mohli posuzovat výběr vhodného povinného ručení,“ uvádí Petr Jedlička.

Zpřesňování segmentace motoristů však aktuálně nezajišťuje vyrovnání nepříznivé bilance povinného ručení. „Uvedená situace zpřesňování výpočtu rizikovosti je pro klienty příznivá, neboť pro ty méně rizikové a bezpečně jezdící klienty nárůst pojistného nenastává. Na druhou stranu, pojistitelé musí myslet i na budoucí zachování stability celého odvětví, aby dokázali vždy z pojistného pokrýt veškeré závazky z pojistných smluv. Ostatně postačitelnost pojistného intenzivně sleduje a vyhodnocuje i Česká národní banka,“ doplňuje Jan Matoušek.

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek