Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

22. 3. 2018 | Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Zaměstnavatel je z titulu účasti svých zaměstnanců na nemocenském pojištění povinen plnit stanovené povinnosti v nemocenském pojištění.

Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

Základní informace k životní situaci

Zaměstnavatel je z titulu účasti svých zaměstnanců na nemocenském pojištění povinen plnit stanovené povinnosti v nemocenském pojištění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat zaměstnavatel.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele v nemocenském pojištění patří:

 • přihlásit se/mzdovou účtárnu do registru zaměstnavatelů; odhlásit se/mzdovou účtárnu z registru zaměstnavatelů; hlásit změny požadovaných údajů,
 • oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání; oznámit skončení zaměstnání zaměstnance, pokud s ním byl ukončen pracovní vztah; hlásit požadované údaje a změny,
 • vést požadovanou evidenci údajů o svých zaměstnancích,
 • provádění nemocenského pojištění, které zahrnuje přijímání žádostí o dávky nemocenského pojištění a jejich zasílání na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, Pražskou správu sociálního zabezpečení nebo Městskou správu sociálního zabezpečení Brno (dále též "OSSZ/ PSSZ/ MSSZ"),
 • je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předat OSSZ/ PSSZ/ MSSZ podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění; těmito podklady se rozumí kopie usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky nemá být OSSZ/ PSSZ/ MSSZ srážena,
 • vydat zaměstnanci potvrzení o skutečnostech rozhodných pro výplatu dávek nemocenského pojištění, o době trvání zaměstnání,
 • poskytnout potřebnou součinnost pověřeným zaměstnancům OSSZ/ PSSZ/ MSSZ při kontrole plnění povinností zaměstnavatele v pojištění,
 • uchovávat záznamy o skutečnostech vedených v evidenci o zaměstnancích účastných pojištění po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají.

Práce spojené s plněním úkolů v pojištění obstarává zaměstnavatel na vlastní náklady.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Zaměstnavatel se přihlašuje do registru zaměstnavatelů na předepsaném tiskopisu "Přihláška do registru zaměstnavatelů“. Zaměstnavatel se odhlašuje z registru zaměstnavatelů na předepsaném tiskopisu "Odhláška z registru zaměstnavatelů".

Tiskopisy je možné místně příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ předávat v papírové podobě nebo elektronicky prostřednictvím datových schránek, případně v uživatelsky čitelném formátu (např. PDF) s uznávaným elektronickým podpisem. V elektronické podobě jsou tiskopisy k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Informace o nástupu do zaměstnání/skončení zaměstnání svých zaměstnanců jsou zaměstnavatelé povinni podávat na předepsaném tiskopisu "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)".

Údaje potřebné pro výpočet dávek nemocenského pojištění zaměstnavatel předává na předepsaném tiskopisu "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění".

Tiskopisy je možné místně příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ předávat v papírové podobě. V elektronické podobě jsou tiskopisy k dispozici na ePortálu ČSSZ, ze kterého je možné jejich přímé odeslání do určené datové schránky příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, alternativně do datové schránky ČSSZ (název datové schránky: e-podání ČSSZ, ID datové schránky: 5ffu6xk), nebo s připojeným uznávaným elektronickým podpisem na Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP), kdy uznávaný elektronický podpis je ale nutné nejprve zaregistrovat na příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

V případě zasílání formulářů ze mzdového softwaru je akceptován formát xml a odeslání je možné buď do určené datové schránky příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, alternativně do datové schránky ČSSZ (název datové schránky: e-podání ČSSZ, ID datové schránky: 5ffu6xk), nebo s uznávaným elektronickým podpisem na Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP), uznávaný elektronický podpis je nejprve nutné na příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ zaregistrovat.

Česká správa sociálního zabezpečení preferuje elektronické podání (tzv. e - Podání) a doporučuje využít tiskopisů zveřejněných na ePortálu ČSSZ.

Informace o všech předpokladech a postupech při e - Podání lze získat na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení, na místně příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ a na Call centru pro e - Podání.

Na které instituci životní situaci řešit:

Obraťte se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, Pražskou správu sociálního zabezpečení nebo Městskou správu sociálního zabezpečení Brno.

Kontakty na jednotlivá pracoviště OSSZ/ PSSZ/ MSSZ naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zaměstnavatel řeší své povinnosti ve spolupráci s místně příslušnou OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Zaměstnavatel při plnění svých povinností v nemocenském pojištění předává následující předepsané tiskopisy:

 • "Přihláška do registru zaměstnavatelů"
 • "Odhláška z registru zaměstnavatelů"
 • "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)"
 • "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopisy nemocenského pojištění naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Elektronické formuláře naleznete na ePortálu ČSSZ.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro plnění povinností zaměstnavatelů v nemocenském pojištění existuje řada lhůt vymezených v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, například lhůta 8 dnů k přihlášení/odhlášení do/z příslušného registru a hlášení změn, a k oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení zaměstnání zaměstnance do 8 dnů od nástupu do zaměstnání/skončení zaměstnání a hlášení změn v údajích týkajících se zaměstnance uvedených na oznámení.

V případě zaměstnání malého rozsahu a zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce oznamuje zaměstnavatel den nástupu do zaměstnání do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění. Den skončení zaměstnání se oznamuje do 8 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání.

Zaměstnavatel přijímá žádosti o dávky nemocenského pojištění svých zaměstnanců a neprodleně je spolu s podklady potřebnými pro výpočet dávek nemocenského pojištění předává příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky jsou zaměstnanci.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

K žádostem o dávky nemocenského pojištění, které zaměstnavatel zasílá na příslušnou OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, musí připojit vyplněný tiskopis "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění".

Elektronická služba, kterou lze využít

Informace k elektronickému podávání tiskopisů prostřednictvím datových schránek nebo Veřejného rozhraní pro e - Podání (VREP) naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Zaměstnavatel se v této věci může rovněž obrátit na místně příslušnou OSSZ/ PSSZ/ MSSZ nebo na Call centrum pro e - Podání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí o pokutě se podává u orgánu, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, může příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ v závislosti na konkrétním druhu porušení uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 20 000 Kč, 50 000 Kč nebo 100 000 Kč.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy a odpovědi naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Česká správa sociálního zabezpečení

Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká správa sociálního zabezpečení

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

25.02.2016

Popis byl naposledy aktualizován

22.03.2018

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek