Pozvání cizince do České republiky

5. 5. 2012 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Pozvání do České republiky ověřené oddělením cizinecké policie je listinou prokazující závazek zvoucí osoby, že uhradí určité náklady cizince vzniklé po dobu jeho pobytu na území České republiky až do jeho vycestování. Pozvání nahrazuje pro účely vstupu na území nebo udělení víza doklady o zajištění prostředků k pobytu na území, ubytování a zdravotního pojištění a případně i o účelu cesty cizince.

Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Pozvání cizince do České republiky

Základní informace k životní situaci

Pozvání do České republiky ověřené inspektorátem cizinecké policie je listinou prokazující závazek zvoucí osoby, že uhradí určité náklady cizince vzniklé po dobu jeho pobytu na území České republiky až do jeho vycestování. Pozvání nahrazuje pro účely vstupu na území nebo udělení víza doklady o zajištění prostředků k pobytu na území, ubytování a zdravotního pojištění a případně i o účelu cesty cizince.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zvoucí osobou může být jak osoba fyzická, tak osoba právnická. Podání může být učiněno prostřednictvím osoby zmocněné jednat za zvoucí osobu. Zvoucí osobou může být i cizinec za podmínek uvedených v bodě 10.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zvoucí osoba se tímto zavazuje, ve smyslu § 15 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon"), k uhrazení nákladů cizince vzniklých po dobu jeho pobytu na území České republiky, a to až do jeho vycestování. Jedná se o náklady spojené s:

 • obživou cizince po dobu pobytu na území až do vycestování z území,
 • ubytováním cizince po dobu pobytu na území až do vycestování z území,
 • poskytnutím zdravotní péče po dobu pobytu na území až do vycestování z území, příp. též s převozem nemocného nebo ostatků zemřelého,
 • pobytem zajištěného cizince na území a jeho vycestováním z území.

Na požádání policie je zvoucí osoba povinna schopnost splnění závazku obsaženého v pozvání prokázat tím, že:

 • disponuje prostředky k pobytu zvaného cizince v rozsahu stanoveném v § 13 zákona,
 • disponuje prostředky ve výši 0,25 násobku částky existenčního minima (stanoví zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů - v současné době je částka existenčního minima 2 020 Kč) za každý den pobytu na území, pokud cizinec nebude ubytován u zvoucí osoby,
 • předloží doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění ve prospěch zvaného cizince nebo čestně prohlásí, že takové pojištění uzavře před vstupem cizince na území, anebo pro případnou úhradu nákladů v rozsahu stanoveném v § 180i odst. 1 zákona disponuje částkou nejméně 30 000 EUR,
 • disponuje prostředky pro úhradu nákladů spojených s vycestováním zvaného cizince z území ve výši odpovídající ceně letenky do státu, jehož cestovní doklad vlastní, nebo do státu jeho trvalého pobytu.

Prokázání schopnosti splnění závazku (podle výše uvedených bodů) nezbavuje zvoucí osobu povinnosti uhradit případné náklady v rozsahu závazku přijatého v pozvání v jejich skutečné výši. Policie v případě odepření ověření pozvání tuto skutečnost zvoucí osobě sdělí při jejím dostavení se na policii. Na žádost zvoucí osoby tuto skutečnost bez uvedení důvodu pro odepření písemně potvrdí. V případě, že policie pozvání ověří, vyznačí toto ověření na pozvání.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Jako zvoucí osoba se osobně dostavte na příslušný inspektorát cizinecké policie a požádejte o ověření vyplněného tiskopisu "Pozvání".

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na inspektorátu cizinecké policie příslušném dle místa pobytu zvoucí osoby, resp. sídla, jde-li o právnickou osobu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

-

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Zvoucí fyzická osoba (občan České republiky):

 • předloží doklad prokazující její totožnost (např. občanský průkaz),
 • na požádání policie prokáže potřebnou finanční částku závislou na délce pobytu pozvaného.

Zvoucí fyzická osoba (cizinec):

 • předkládá cestovní doklad opatřený vízem k pobytu nad 90 dnů nebo povolením k dlouhodobému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu; v případě, že je cizinec držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky nebo držitelem pobytového povolení státního příslušníka členského státu Evropských společenství nebo jeho rodinného příslušníka, prokáže totožnost tímto průkazem,
 • na požádání policie prokáže potřebnou finanční částku závislou na délce pobytu pozvaného.

Zvoucí fyzická osoba v pozvání uvede své jméno, příjmení, rodné číslo, den, měsíc a rok narození a místo pobytu na území České republiky. Za právnickou osobu jedná osoba k tomu oprávněná (statutární orgán) a musí být uvedena v obchodním rejstříku.

Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu (občan České republiky nebo cizinec) je povinna prokázat svoji totožnost výše uvedenými způsoby.

Schopnost disponovat potřebnou finanční částkou prokáže zvoucí právnická osoba zpravidla tím, že není v likvidaci nebo v konkursu. Jde-li o družstvo, musí být zapsáno v obchodním rejstříku.

Zvoucí právnická osoba v pozvání dále uvede svůj název, sídlo, identifikační číslo a pozvání opatří svým razítkem a jménem, příjmením a podpisem oprávněné osoby (statutárního orgánu). Osoba, která je zmocněna k jednání za zvoucí fyzickou nebo právnickou osobu, předloží navíc udělenou plnou moc, která nemusí být úředně ověřena.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopisy "Pozvání" k návštěvě České republiky jsou k dispozici na každém inspektorátu cizinecké policie.

Při vyplňování tiskopisu je nutné vyznačit rubriku "Účel cesty" kódem. Tento kód lze nalézt na úřední desce jednotlivých inspektorátů cizinecké policie a liší se v závislosti na účelu návštěvy České republiky.

Kódy "Účel cesty" platné k 1. 1. 2007:

00 - Zdravotnictví
02 - Kulturní
03 - Rodinný
05 - Oficiální, politický
07 - Sportovní
09 - Turistika, jiný
10 - Obchod

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Poplatek za ověření tiskopisu "Pozvání" k návštěvě České republiky činí 300 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Inspektorát cizinecké policie ověří tiskopis "Pozvání" do 7 pracovních dnů ode dne podání žádosti o ověření pozvání. V případě neodepření ověření tiskopisu "Pozvání" jej vydá zvoucí osobě, která takto ověřené pozvání doručí pozvanému cizinci.

Zvoucí fyzická osoba je povinna dostavit se na inspektorát cizinecké policie sedmý pracovní den ode dne podání žádosti o ověření pozvání, po dohodě s Policií České republiky i dříve, k vyzvednutí ověřeného pozvání. Obdobná povinnost platí i pro zástupce zvoucí právnické osoby.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě pozvání nelze uplatnit opravné prostředky dle správního řádu. Zákon taxativně stanovuje případy, kdy policie pozvání neověří. Proti postupu správního orgánu je možné podat stížnost podle ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Pokud fyzická osoba neprodleně neoznámí policii odstoupení od závazku uvedeného v pozvání, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 5 000 Kč. V blokovém řízení lze uložit pokutu do 3 000 Kč.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Jakým způsobem prokazuje zvoucí osoba potřebnou finanční částku?

Potřebnou finanční částku prokazuje zvoucí osoba pracovníkům inspektorátu cizinecké policie např. formou výpisu z účtu vedeného v bance na jméno zvoucí osoby, platnou mezinárodně uznávanou kreditní kartou nebo předloženou hotovostí.

Je možno na jeden tiskopis "Pozvání" pozvat více osob?

Na jeden tiskopis lze pozvat pouze jednu osobu starší 15 let. Je však možné uvést další osoby mladší 15 let. Poplatek za ověření se nemění, potřebná finanční částka však ano.

Může ověřeného pozvání využít i cizinec, který nepotřebuje k návštěvě České republiky vízum?

Ano, prokáže-li se cizinec při vstupu nebo v průběhu pobytu na území České republiky pozváním, které je ověřené policií, nevztahuje se na něho již povinnost předkládat doklad o zajištění prostředků k pobytu na území, doklad o zdravotním pojištění a zajištěném ubytování.

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Můžete se obrátit na Službu cizinecké policie.

Informační linka:

 • telefonické spojení: 974 841 356, 974 841 357,
 • e-mailová adresa: infoscpp@mvcr.cz,
 • úřední hodiny: pondělí až čtvrtek od 9:00 do 15:30 hod., pátek od 9:00 do 14:00 hod.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra

Policie České republiky - Služba cizinecké policie (na těchto internetových stránkách naleznete aktuální informace)

Související životní situace a návody, jak je řešit

Udělení víza k pobytu nad 90 dnů (Vstupní formality)
Udělení víza k pobytu do 90 dnů (Vstupní formality)
Potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky (Přechodný a trvalý pobyt)
Povolení k trvalému pobytu po 5 letech předchozího nepřetržitého pobytu na území České republiky (Přechodný a trvalý pobyt)

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ředitelství služby cizinecké policie

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

-

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2007

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

14. 5. 2008

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-

Tisknout Vaše hodnocení: