Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Irsko

1. 12. 2011 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na irském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami v Irsku.

Úvodní informace

 • Oficiální název: Irsko (irsky Éire, anglicky Ireland)
 • Irsko je ostrovní zemí
 • Celková rozloha ostrova: 84 421 km²
 • Irská republika: 70 282 km²
 • Severní Irsko: 14 139 km²
 • Státní zřízení: pluralitní republika s dvoukomorovým parlamentem
 • Hlavou Irska je prezident
 • Hlavní město: Dublin – Baile Átha Cliath (1,1 mil. obyvatel)
 • Další velká města jsou například Cork, Waterford a Limerick
 • Počet obyvatel: 4 234 925, 60 ob. / km²
 • Úřední jazyk: angličtina a irština
 • Nejvíce používaná je angličtina, znalost tohoto jazyka je nutná i pro získání práce.
 • Náboženství: katolické (94 %), anglikánské (4 %)
 • Měna: Euro (€)
 • Telefonní předvolba: +353
 • Časový posun: -1hodina

více informací na Central Statistics Office Ireland; http://www.cso.ie/

Pokud hledáte v Irsku ubytování, navštivte stránky: http://www.daft.ie/, http://www.myhome.ie/, http://www.hostels-ireland.com/, http://www.gumtree.ie/  nebo http://www.findahome.ie/.

Pro získání více informací o Irsku můžete využít tyto webové stránky: http://www.citizensinformation.ie/ nebo http://www.ireland.ie/.

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz.

Pracovní povolení, povinná registrace a povolení k pobytu

Pracovní povolení

Irská republika neuplatňuje žádná omezení přístupu na trh práce pro občany České republiky.

Pro získání práce v Irsku tedy nebudete potřebovat pracovní povolení. Občané EU, EHP (Evropský hospodářský prostor) a Švýcarska mají právo pracovat v Irsku bez pracovního povolení (vyjma občanů Bulharska a Rumunska) a ohledně mzdy a pracovních podmínek mají stejná práva jako občané Irska.

Povinná registrace

Číslo PPS (Personal Public Service)

Každý, kdo v Irsku hledá práci, musí zažádat o irské číslo PPS (Personal Public Service). Chcete-li získat toto číslo, obraťte se na místní oddělení Ministerstva sociálních a rodinných věcí. Další informace o procesu žádosti a o požadavcích vám podá ministerstvo sociálních věcí a rodinných otázek na telefonním čísle 01 874 8444 nebo je najdete na webové stránce http://www.welfare.ie/EN/Topics/PPSN/Pages/ppsnindex.aspx.

Povolení k pobytu

Pokud přijedete do Irska na delší dobu než jsou 3 měsíce, můžete si zažádat o povolení k pobytu. Vaší žádost vyřídí v Dublinu  kancelář registrace cizinců (The Aliens Registration Office), v ostatních oblastech místní policejní stanice (the local Garda Síochána District).

Kontakt k získání povolení k pobytu – Dublin:

Department of Justice, Equality and Law Reform
Immigration Office
Harcourt Terrace
Dublin 2
Tel: + 353 6167700
Web: http://www.justice.ie/
Email: info@justice.ie

Nebo se obraťte na ministerstvo zahraničních věcí na telefonním čísle 01 478 0822 či navštivte http://www.dfa.ie/.

Při žádosti o povolení k pobytu bude potřeba platný cestovní pas nebo občanský průkaz, fotografie a vyplněná žádost, kde část potvrdí zaměstnavatel (v případě pobytu za účelem zaměstnání).

Dále na základě toho, jestli jste student, podnikatel, důchodce, zájemce o zaměstnání atd. doložíte ještě různé dokumenty (například potvrzení o zdravotním pojištění).
Povolení k pobytu je možné prodloužit, opět na příslušné instituci. Je platné na 5 let.

Pro rodinné příslušníky (manžel/manželka, děti do 21 let nebo starší nezaopatřené děti a nezaopatření rodinní příslušníci manžela/manželky) pracovníka platí, že mají stejná pobytová práva jako pracovník sám, bez ohledu na to, jakou mají národnost. Zde je nutné doložit kromě osobních dokladů (pas) i doklad potvrzující příbuznost (oddací list) nebo potvrzující to, že jsou nezaopatření rodinní příslušníci.

Studenti

Pro pobyt za účelem studia doložíte prohlášení, že máte vlastní prostředky (i pro rodinu), abyste se nestali zátěží pro sociální systém. Důležité je také doložit zdravotní pojištění. Pokud budete v zemi méně jak 3 měsíce, nemáte žádné ohlašovací povinnosti.

zpět na začátek

Sociální zabezpečení a daňová problematika – formulář E301

Pro sociální podporu závislou na vyšetření sociální potřebnosti se bude ověřovat místo trvalého bydliště. Obecněji řečeno, za osobu nemající trvalé bydliště v daném státě se bude pokládat ten, kdo v něm nežije alespoň dva roky.

Občané z nových členských států, tedy i České republiky, kteří získají zaměstnání, budou obvykle čerpat z programů sociálního zabezpečení založených na pojištění, pokud odpracovali určitou dobu v zaměstnání na plný úvazek a platili příspěvky na sociální pojištění. Přístup k jednotlivým dávkám je tedy podmíněn splněním podmínek podle irských předpisů. Úplné informace naleznete na webové stránce http://www.welfare.ie/ nebo kontaktujte službu Welfare na tel. č. 01 704 3000; 1890 66 22 44.
 
V Irsku Vám bude  přiděleno tzv. PPS (Personal Public Service) číslo, které se používá pro účely sociálního pojištění z výdělku a daní. Všechny příspěvky v Irsku se budou pod toto číslo zaznamenávat. Toto číslo ovšem není závislé pouze na výdělečné činnosti, získají ho všechny osoby v Irsku registrované (např. na základě doložení bydliště). Slouží pro účely čerpání sociálních dávek, příspěvků, zdravotní péče a služeb z oblasti vzdělávání. Toto číslo vydává místní pobočka úřadu sociálního zabezpečení (Social Welfare Office). Pro více informací o PPS volejte 00353 1/8748444 nebo navštivte stránku http://www.welfare.ie/EN/Topics/PPSN/Pages/ppsnindex.aspx.

Pokud začnete v Irsku pracovat, dejte svému zaměstnavateli Vaše PPS číslo, aby mohl oznámit daňovému úřadu, že jste začali pracovat. Dále si vyřiďte žádost o placení záloh na daň – formulář 12A (Application for a Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point – http://www.revenue.ie/forms/form12a.pdf). Pokud Váš zaměstnavatel nemá tento formulář k dispozici, získáte ho na kterékoli pobočce finančního úřadu (Tax Office) nebo zavolejte na (00353)1890 306706. Daňový úřad Vám poté zašle tzv. Certificate of Tax Credits and Standard Rate Cut-Off Point, který obsahuje informace o zálohách na daň a odpočitatelných položkách, které budete platit. Tento formulář bude zaslán i Vašemu zaměstnavateli.

Pokuste se zařídit si tyto náležitosti co nejdříve po započetí práce (i v případě sezónní práce nebo práce na částečný úvazek). Pokud tak neuděláte, vystavujete se nebezpečí placení vyšší daně z příjmu!

Obecně, všichni zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, které jsou starší 16 let, přispívají do sociálního systému PRSI (Pay Related Social Insurance). Příspěvky se procentuálně vypočítávají z hrubého měsíčního příjmu a dělí se do různých kategorií, také podle druhu práce, kterou vykonáváte. PRSI příspěvky se skládají z příspěvků zdravotních a sociálních. Platbu příspěvků PRSI zajišťuje zaměstnavatel.

Více informací na http://www.welfare.ie/

V Irsku existují dva typy danění příjmů – ‚Pay As You Earn‘ (PAYE) pro zaměstnance a ‚Self-assesment‘ (vlastní přiznání daní) pro podnikatele.

Pod systémem PAYE bude Váš zaměstnavatel strhávat daně přímo z Vaší mzdy. Existují samozřejmě i odpočitatelné částky z daní a sazby daní se liší např. podle výše příjmu.
Daň z příjmu je stanovena na 20 %, pokud Váš roční výdělek nepřesáhne částku 32 000 euro (Standart Rate Cut-Off Point). Jestliže ano, všechny další příjmy budou zdaněny 41 % sazbou. „Cut Off point“ se může lišit v závislosti na dalších okolnostech. Uvedené sazby se mohou měnit, pro bližší informace můžete kontaktovat přímo službu Revenue na tel. č. 01 865 5000 nebo navštívit jejich webové stránky http://www.revenue.ie/.

Před odjezdem domů lze požádat o vrácení daní prostřednictvím formuláře P50. Formulář ke stažení: http://www.revenue.ie/forms/p50.pdf

Více informací z oblasti daní: http://www.revenue.ie/

Vyřizování daní online: http://www.ros.ie/

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Irskem platí od 21. 4. 1996 (Sbírka zákonů 163/1996) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu. Při metodě „zápočtu“ budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.

Pro více informací kontaktujte příslušný finanční úřad: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=kategorie&kod=0027

Potvrzení o zaměstnání

Po ukončení pracovního poměru v Irsku je vhodné si nechat vystavit formulář E 301, který slouží pro potřeby našeho úřadu práce. Potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

Toto potvrzení vystaví na žádost dotyčné osoby kompetentní instituce členského státu (viz níže). Nepředloží-li dotyčná osoba toto potvrzení, kompetentní instituce (úřad práce) si je vyžádá od jedné z níže uvedených institucí.

Při žádosti o formulář postupujte následovně:

Na internetové stránce http://www.welfare.ie/EN/Forms/Documents/e301.pdf  naleznete ke stažení žádost (Request for Irish Social Insurance Records Per Forms E104 and E301 IRL) o dodání potvrzeného formuláře E 301. S vyplněnou žádostí je vhodné zaslat například kopie posledních tří výplatních pásek a všech „daňových dokladů“ P45 či P60, které jste v Irsku od každého zaměstnavatelů získali. Žádá se výhradně korespondenčně, vyřízení trvá nejméně jeden měsíc. Pokud by Vám formulář E301 nebyl zaslán po dobu dvou měsíců, urgujte svoji žádost telefonicky na tel. č. (01) 704 3000.

Kompetentní instituce vydávající formulář E 301 v Irsku:

International Records Section
Department of Social and Family Affairs
STVS
Inner Relief Road
Buncrana
Co. Donegal
IRELAND
Telephone: +353 (01) 704 3000

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak budou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradí formulář U1. Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře nadále v platnosti. Více informací.

zpět na začátek

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303) a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303)

Osoby, které ve své vlastní zemi (EU/EHP nebo Švýcarsko) pobírají podporu v nezaměstnanosti, jsou oprávněni zažádat o export podpory v nezaměstnanosti do Irska, a to na období nejdéle 6 měsíců.

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá dávky v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o převod podpory v nezaměstnanosti do Irska za účelem hledání zaměstnání v této zemi. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu 6 měsíců.

Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (přesné datum bude upřesněno přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Irsku a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna.

U irské instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Irska.

Více informací o možnosti exportu dávek v nezaměstnanosti podají úřady práce.

Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat pobočku Vaší zdravotní pojišťovny. Důležité informace také na http://www.cmu.cz/ – Centrum mezistátních úhrad.

Uznávání pracovních kvalifikací

Pro informace o uznávání kvalifikací a vzdělání pro výkon práce přímo v Irsku kontaktujte:

National Qualifications Authority of Ireland
5th Floor,
Jervis House,
Jervis St.,
Dublin 1

Tel: 00-353-1-8871500
Fax: 00-353-1-8871595
email: info@nqai.ie
http://www.nqai.ie/

Další informace také na: http://www.eurocert.ie/

Zdravotní péče, pojištění a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče a pojištění

Nárok na zdravotní péči je založen na pobytu a finančním zajištění daného uživatele.

Systém zdravotní péče obecně rozděluje uživatele na ty, co mají zdravotní kartu (Kategorie 1 s plným nárokem) a nemají zdravotní kartu (Kategorie 2 s omezeným nárokem). Zdravotní karta umožňuje získat různé druhy zdravotní péče zdarma. K získání této karty ovšem musíte splnit určité podmínky (např. podle výše příjmu). Od 1. ledna 2005 je za vydávání zdravotních karet (medical cards) odpovědná HSE (Health Service Executive), Úřad pro zdraví a bezpečnost (Health and Safety Authority (http://www.hse.ie/).

Příspěvek na zdravotní pojištění ve výši 2% je placen v rámci příspěvků do sociálního systému (PRSI). Určité skupiny pracovníků jsou osvobozeny od placení těchto příspěvků, např. držitelé zdravotních karet. Je na zaměstnavateli, aby určil, jestli spadáte do této skupiny.

V Irsku existuje systém veřejných a privátních nemocnic. Rozdíl je hlavně v poplatcích za jejich služby.

Pro účely zdravotního pojištění v Irsku se doporučuje privátní zdravotní připojištění – největšími poskytovateli privátního pojištění jsou Voluntary Health Insurance Board tj. VHI (http://www.vhi.ie/)nebo BUPA (http://www.bupa.com/ireland/) Toto pojištění kryje v některých případech  náklady na zdravotní péči, které by jinak byly hrazeny pacientem. Více informací získáte u VHI nebo BUPA.

Někteří zaměstnavatelé mají pro své zaměstnance k dispozici speciální firemní schéma dalšího zdravotního pojištění (podle typu práce), každý zaměstnanec by měl tuto možnost se zaměstnavatelem projednat ještě před započetím pracovního poměru.

Více informací naleznete na stránkách Department of Health and Children: http://www.doh.ie/.

zpět na začátek

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost, jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Ve vztahu ke státům Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a Švýcarsko zůstává i nadále v platnosti Nař. 1408/71 - pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v některém z těchto států, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi, kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel.: +420 234 462 041
email: info@cmu.cz
web: http://www.cmu.cz/

zpět na začátek

Jak najít v Irsku zaměstnání

V případě  zájmu pracovat v Irsku doporučujeme využít služeb systému EURES, hlavně evropskou databázi volných míst, kde můžete najít různé typy pracovních příležitostí (http://eures.europa.eu/).

V rámci databáze EURES můžete také vytvořit a zaregistrovat svůj životopis.

Pro další zdroje informací o volných místech v Irsku, využijte níže uvedené internetové stránky:

Veřejné služby zaměstnanosti Irska – FAS http://www.fas.ie/

Další zdroje informací o volných místech

Databáze volných míst http://http//www.jobs.ie/
Databáze volných míst http://www.irishjobs.ie/
Databáze volných míst http://www.recruitireland.com/
Databáze volných míst http://www.loadzajobs.ie/

Databáze volných míst a vyhledávání ubytování: http://www.gumtree.ie/

Práce v hotelech http://www.hoteljobs.ie/
Zdravotnictví http://www.careersinhealthcare.ie/
Sektor IT http://www.eolas.ie/
Vyhledavač práce a ubytování http://www.gumtree.ie/

Soukromé personální agentury:

Seznam  soukromých personálních  agentur naleznete na http://www.goldenpages.ie/, případně také na stránkách Národní federace personálních agentur (National Recruitment Federation) na adrese http://www.nrf.ie/.
Volná místa jsou zveřejňována i v místním a národním tisku. Mezi hlavní noviny v Irsku patří:
The Irish Times http://www.irish-times.com/ (v páteční příloze)
Independent newspapers http://www.independent.ie/ (ve čtvrtek a v neděli)
Sunday Business Post http://www.sbpost.ie/
Irish Examiner http://www.examiner.ie/

Minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Minimální mzda

Od 1. ledna 2011 je minimální mzda v Irsku 7,65 EURO za hodinu (dospělí pracovníci). Více informací o sazbách minimální mzdy na http://www.citizensinformation.ie/categories/employment/employment-rights-and-conditions/pay-and-employment/pay_inc_min_wage.

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Pro informace o dovolené, pracovní době a dalších důležitých informacích, navštivte stránky http://www.entemp.ie/.

Státní svátky, volné dny

 • 01.01. New Year's Day
 • 17.03. St. Patrick's Day
 • 18.03. Saint Partick (forwarded to Monday)
 • 29.03. Good Friday
 • 01.04. Easter Monday
 • 06.05. Early May Bank Holiday
 • 03.06. June Bank Holiday
 • 05.08. August Bank Holiday
 • 28.10. Halloween
 • 01.11. All Saint's Day
 • 25.12. Christmas

Sídla velvyslanectví a další zdroje informací

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Irska v ČR
Tržiště 13, Praha 1
118 00
tel: 257 530 061–4
fax: 257 531 387
e-mail: irishembassy@iol.cz

Provozní hodiny úřadu
09:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Konzulární oddělení
Tržiště 13, Praha 1
118 00
tel: 257 530 061-4
fax: 257 531 387
e-mail: irishembassy@iol.cz

Provozní hodiny úřadu
09:30 – 12:30 14:30 – 16:30

Velvyslanectví České republiky v Irsku
Embassy of the Czech Republic
57 Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin 4
tel: 00353/(0)1/6681135, 6681343, KO-6681281
fax: 00353(0)/16681660
email: dublin@embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/dublin

Časový posun: –1 hod. Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek: 09:00 – 17:00 úřední hodiny pro veřejnost, konzulární záležitosti: úterý, čtvrtek: 09:00 – 12:00.

Kontakt na Velvyslanectví ČR v Irsku a jiné důležité kontakty naleznete v pravém sloupci sekce věnované Irsku v rubrice Teritoriální informace portálu BusinessInfo.cz

Další zdroje informací

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek