Přehled vyjednávaných obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi

15. 1. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Kapitoly článku

motiv článku - Přehled vyjednávaných obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi Evropská unie aktivně vyjednává s řadou třetích zemí o uzavření preferenčních dohod usnadňující vzájemný obchod. S dalšími zeměmi o takovýchto dohodách jedná.

Preferenční obchodní dohody uzavírané v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO), resp. na základě ustanovení článku XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT), jsou všeobecně považovány za prostředek k usnadnění vzájemného obchodu mezi jejich aktéry. Podstatou těchto dohod je, že se v nich smluvní strany zavazují dosáhnout ve vzájemném obchodě vyššího stupně liberalizace ve srovnání s doložkou nejvyšších výhod (MFN).


Dále uvedené preferenční obchodní dohody jsou ve vyjednávání a jejich stav odpovídá lednu 2018.

Obsah:

Probíhající jednání

Mercosur (Brazílie, Argentina, Uruguay, Paraguay) – Asociační dohoda obsahující dohodu o volném obchodu

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Jednání o FTA, která byla zahájena v r. 1999, byla v r. 2004 pozastavena pro nedostatečnost nabídky ze strany Mercosuru. V květnu 2010 byla jednání znovu obnovena, ale kvůli politické pozici Argentiny později znovu zastavena.

V rámci Summitu EU–CELAC v červnu 2015 došlo k setkání s ministry obchodu uskupení Mercosur a byla oživena myšlenka sjednání FTA. Politickou podporu jednáním projevily dvě největší ekonomiky regionální organizace Argentina i Brazílie. EU obdržela nabídku Mercosuru v květnu 2016.

V polovině října 2016 proběhlo první kolo vyjednávání mezi EU a Mercosurem od roku 2012. Zatím poslední kolo se uskutečnilo v brazilském hlavním městě na začátku listopadu 2017. Další rozhovory se uskutečnily na přelomu listopadu a prosince v Bruselu a v rámci Ministerské konference WTO v Buenos Aires. Dohoda by měla být dokončena na začátku roku 2018. 

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

ČR podporuje obnovení vyjednávání o FTA s Mercosurem a vítá výměnu nabídek z května 2016.

ČR má velký zájem o vyjednávání dohody, zejména o kvalitní závazky v následujících oblastech: automobilový průmysl, nákladní automobily, energetika, produkty z kaučuku, umělá hmota, železné a ocelové produkty, elektrotechnický a elektronický průmysl, železniční průmysl, strojírenství (obráběcí stroje, filtrační zařízení, chladící zařízení), těžební průmysl, obranný průmysl, zdravotnická technika a přístroje k měření, sklářský průmysl, textilní a oděvní průmysl a hudební nástroje.

Co se týče zemědělských položek – vývozy do MRC jsou nejvýznamnější u položek: pektiny, lepek, pivo, slazené minerální vody, destilované alkoholické nápoje a produkty živočišného původu. Defenzivním zájmem je dovoz etanolu z Brazílie.

Mexiko – Modernizace Globální dohody obsahující dohodu o volném obchodu

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

V květnu 2016 byl schválen mandát pro vyjednávání. Zatím poslední, sedmé kolo, proběhlo v polovině prosince, jednání probíhala i na začátku ledna 2018. Cílem je dokončit jednání co nejdříve.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

Podpora modernizace dohody, prioritou je zpřehlednění celních procedur, liberalizace veřejných zakázek a spolupráce v energetice.

Chile – Modernizace Asociační dohody obsahující dohodu o volném obchodu

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Mandát pro vyjednávání byl schválen v listopadu 2017, kdy se také uskutečnilo první kolo jednání. Druhé kolo proběhlo v polovině ledna 2018.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

Podpora modernizace Asociační dohody, hlavními zájmy je ochrana GIs a snížení cel u zemědělských produktů; zlepšení přístupu na trh s veřejnými zakázkami a službami, odstranění netarifních překážek obchodu.

ASEAN (Singapur, Malajsie, Vietnam, Thajsko, Filipíny, Indonésie) – DCFTA

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Po neúspěšném vývoji jednání ve formátu region–region (od roku 2007) se EU v prosinci 2009 rozhodla pokračovat v jednání bilaterálně se zeměmi ASEAN, které o to projeví zájem.

 • Singapur – viz níže (jednání, která jsou dokončena)
 • Vietnam – viz níže (jednání, která jsou dokončena)
 • Thajsko – jednání zahájena v březnu 2013, proběhla tři kola. V důsledku vnitropolitické situace v Thajsku byla jednání pozastavena, a to až do dubna 2014, kdy proběhlo čtvrté setkání signalizující obnovení jednání. Vzhledem k vnitropolitické situaci se však žádné další kolo neuskutečnilo. Z důvodu dalšího zhoršení politické situace se zatím o FTA mohou vést pouze jednání na technické úrovni.
 • Malajsie – jednání zahájena v roce 2010. Sedmé kolo jednání proběhlo v dubnu 2012. Od posledního kola jednání stagnují vzhledem k nedostatečným ambicím ze strany Malajsie.
 • Filipíny – jednání začala v květnu 2016. Druhé kolo vyjednávání proběhlo v únoru 2017. Termín dalšího kola vyjednávání zatím nebyl stanoven vzhledem k současné lidskoprávní situaci.
 • Indonésie – jednání zahájena v září 2016, druhé vyjednávací kolo se uskutečnilo na konci ledna 2017. Druhé kolo se stejně jako s Filipínami věnovalo textovým návrhům v jednotlivých oblastech. Třetí kolo proběhlo v září 2017, termín čtvrtého kola vyjednávání je stanoven na začátek února 2018. Všechny nové dohody by se měly svou podobou blížit smlouvám s dalšími členy ASEAN, aby bylo možné v budoucnu sjednat dohodu s celou organizací.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

 • liberalizace obchodu se zemědělskými i nezemědělskými produkty, odstranění netarifních překážek obchodu, harmonizace standardů a norem, ochrana práv k duševnímu vlastnictví s důrazem na chráněná zeměpisná značení (GIs) ČR,
 • ambiciózní závazky v oblasti služeb (doprava, IT, služby pro podniky, cestovní ruch, finanční a obchodní sektor, environmentální služby); opatrný přístup je naopak žádoucí u poskytování služeb prostřednictvím dočasného pobytu fyzických osob.

Čína – PCA (Dohoda o partnerství a spolupráci s obchodní částí)

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Jednání o PCA jsou v této chvíli velmi zpomalena, ne-li přímo zastavena. Celkem je nyní dohodnuta cca čtvrtina kapitol, další čtvrtina je rozpracována. Zbývající polovina nicméně obsahuje nejdůležitější kapitoly, na kterých se bude velmi obtížné dohodnout.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

 • odstraňování obchodních i investičních překážek, (např. nadměrné a duplicitní technické regulace a certifikace), usnadnění přístupu na trh v oblasti veřejných zakázek, důsledná ochrana práv k duševnímu vlastnictví, transparentnost v legislativě

Čína – Dohoda o ochraně Gis

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

V červnu 2014 proběhlo 10. vyjednávací kolo o dohodě o ochraně zeměpisných označení (GIs). Po dvou technických jednáních se v listopadu 2016 uskutečnilo další formální jednací kolo, na které navázalo další vyjednávací kolo v květnu 2017. Na začátku června 2017 byl představen seznam obsahující přibližně 100 GIs, jejichž ochrana bude zajištěna ihned po vstupu dohody v platnost. Přes závazek obou stran dokončit dohodu co nejdříve, nebyla jednání dosud finalizována. 

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

ČR podporuje sjednání dohod mezi EU a Čínou o ochraně zeměpisných označení (GIs).

Čína – Dohoda o investicích

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Ve druhé polovině listopadu 2013 bylo zahájeno vyjednávání o samostatné dohodě o investicích, která bude obsahovat nejen ochranu investic, ale také přístup na trh pro investice a služby. 16. kolo vyjednávání proběhlo v prosinci 2017.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

ČR podporuje zahájení sjednávání dohody o ochraně investic, jejímž cílem je zajistit dlouhodobý přístup českých/evropských investorů k čínskému trhu a zajistit jejich silnou ochranu

Myanmar – Dohoda o investicích

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

V březnu 2014 byla zahájena jednání o dohodě o ochraně investic mezi EU a Myanmarem. V červnu 2016 Rada EU přijala strategické závěry vůči vztahům k Myanmaru, v nichž podporuje dokončení investiční dohody. V prosinci 2016 se uskutečnilo 4. kolo jednání; podařilo se dosáhnout shody nad velkou částí textu dohody, který bude založen převážně na EU návrhu. Jednání jsou blízko dokončení, otázkou je nyní načasování dojednání vzhledem k aktuální lidskoprávní situaci.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

 • navázání na investiční projekty v minulosti, zlepšení podmínek pro EU investory.

Euromed (Unie pro Středomoří – Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko, Alžírsko) – Dohody vedoucí k vytvoření společného výkonnějšího a modernějšího systému politické, bezpečnostní a hospodářské spolupráce/ DCFTA jako součást asociační dohody

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Dané státy (s výjimkou Sýrie) mají s EU uzavřené Asociační dohody, které však převážně pokrývají jen obchod se zbožím. Zároveň se vyjednává o následujících sektorových dohodách:

 • liberalizace služeb: Diskuze v letech 2006–2007 se odehrávaly na regionální Eurostředomořské úrovni. Bilaterální negociace pak odstartovaly v roce 2008 s Marokem, Egyptem, Tuniskem a Izraelem. Kromě Maroka je však pokrok v jednání jen velmi pozvolný. 
 • další liberalizace zemědělských a rybářských produktů: uzavřena s Jordánskem, Izraelem, Libanonem, Egyptem a Marokem. Negociace dále pokračují s Izraelem a Palestinou s cílem je uzavřít s ostatními středomořskými partnery co nejdříve.
 • mechanismus řešení sporů: jednání uzavřena s Tuniskem (2009), Libanonem, Marokem, Egyptem (2010), Jordánskem (parafováno 2009), probíhají jednání s dalšími – Izraelem, Palestinou. 
 • Dohoda o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products – ACAA): Dohoda podepsána v květnu 2010 s Izraelem (pro farmaceutický sektor) a v platnost vstoupila v lednu 2013, Zároveň pokračují vyjednávání s dalšími středomořskými partnery.

V prosinci 2011 byl schválen Návrh doporučení Komise Radě EU na zahájení bilaterálních jednání s Egyptem, Jordánskem, Marokem a Tuniskem o aktualizaci výše zmíněných asociačních dohod s cílem založit Prohloubenou a komplexní oblast volného obchodu (DCFTA) s těmito zeměmi. Jednání budou zahájena individuálně s jednotlivými státy poté, co tyto splní příslušné ekonomické a politické podmínky. Výše zmíněné sektorové dohody budou přímo součástí jednotlivých DCFTA, pokud nebudou uzavřeny dříve než tyto.

Zatím bylo v únoru 2013 zahájeno jednání s Marokem, poslední čtvrté vyjednávací kolo se uskutečnilo na začátku dubna 2014, nyní jednání stagnují.

V případě Tuniska byla jednání o DCFTA zahájena v říjnu 2015, první kolo proběhlo v dubnu 2016, na začátku února 2017 poté následovalo technické kolo. Jednání jsou založena na textech EU, cílem je získat počáteční zpětnou vazbu Tuniska. Pro Tunisko je klíčové obdržet od EU závazek pomoci a technické asistence při vyjednáváních. Druhé kolo jednání je plánováno na začátek roku 2018.

V rámci pravidelného jednání Asociačního výboru, si v březnu 2016 Alžírsko vyžádalo vyhodnocení asociační dohody po 10 letech od vstupu v platnost. Dohodu považuje za nevyváženou, EU naopak upozorňuje na protekcionismus Alžírska.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

ČR podporuje další prohloubení ekonomické spolupráce se Středomořskými zeměmi, cílem je zejména zlepšit slabiny současné spolupráce, které nejsou ošetřeny ve stávajících Asociačních dohodách jako zlepšení přístupu na trh ve službách, veřejných zakázkách a zlepšení vymahatelnosti práv duševního vlastnictví. 

Ázerbájdžán – Nová komplexní dohoda nahrazující současnou Dohodu o partnerství a spolupráci (PCA)

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

V listopadu 2016 byl schválen mandát pro jednání, která byla zahájena v únoru 2017. Zatím poslední, druhé, kolo se uskutečnilo v září 2017. Vzhledem k členství Ázerbájdžánu v Eurasijské ekonomické unii bude dohoda, obsahující ustanovení k obchodu, nepreferenční, tedy nebude upravovat výši cel pro vzájemný obchod zbožím.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

 • eliminace široké škály netarifních bariér, klíčové je sblížení regulatorních systémů,
 • odstranění stávajících a minimalizaci uplatňování nových sanitárních a fytosanitárních opatření (zároveň ale ČR podporuje zachování stávajících standardů EU zejména v oblasti ošetřování masa) přístup na trh s veřejnými zakázkami (rovné postavení s domácími dodavateli a co nejširší přístup na všechny úrovně zadavatelů: národní, regionální i místní).

Aktuálně stagnující jednání

Spojené státy americké – TTIP – Transatlantické obchodní a investiční partnerství

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Mandát pro jednání byl schválen v červnu 2013 a k jeho odtajnění došlo v říjnu 2014. Jednání byla zahájena v první polovině července 2013. Na začátku října 2016 se konalo patnácté kolo jednání, pokroku za administrativy prezidenta Obamy se však nedosáhlo (regulatorní pilíř).

Nejsložitější jednání byla u otázek jako přístup na trh ve službách a u veřejných zakázek, tarify zemědělských produktů, pravidla původu, duševní vlastnictví, rámec regulatorní spolupráce či část k mechanismu řešení investičních sporů, který je pro EU politicky velmi významný.

Po zvolení Donalda Trumpa 45. prezidentem USA se jednání přerušila.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

 • eliminace široké škály netarifních bariér, klíčové je sblížení regulatorních systémů,
 • odstranění stávajících a minimalizaci uplatňování nových sanitárních a fytosanitárních opatření (zároveň ale ČR podporuje zachování stávajících standardů EU zejména v oblasti ošetřování masa) přístup na trh s veřejnými zakázkami (rovné postavení s domácími dodavateli a co nejširší přístup na všechny úrovně zadavatelů: národní, regionální i místní).

Informace o TTIP v článku Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP).

Indie – FTA

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Jednání byla zahájena v červnu 2007, v polovině září 2011 byl Radou EU schválen mandát Evropské komise k vyjednávání o ochraně investic. Proběhlo jedenáct kol jednání, avšak od roku 2012 jednání stagnují, a to i po volbách, které se v Indii uskutečnily na jaře 2014. Mezi nejproblematičtější otázky patří liberalizace v automobilovém sektoru a v dovozu alkoholu. Nepodařilo se dohodnout ani na kapitole k ochraně duševního vlastnictví a zadávání veřejných zakázek. Jednání byla komplikovaná i v oblasti služeb.

Od roku 2013 opakovaně docházelo k pokusům o opětovné nastartování jednání při setkání představitelů EU a Indie na vysoké úrovni. Zatímco Indie vyjádřila svou ochotu vrátit se k jednáním v bodech méně konfliktních, naopak EK chce zasednout k jednacímu stolu až poté, kdy se sblíží pohled obou stran na nejproblematičtější kapitoly.

Indie od jara 2016 ukončila stávající bilaterální investiční dohody (BIT) s řadou ČS EU a navrhla renegociaci dohod na základě indické modelové dohody z roku 2015. To ale vzhledem k závazkům ČS v rámci EU není možné.

EK podporuje oživení jednání o FTA, mj. také s cílem zabránit vytvoření vakua v oblasti ochrany investic. Dne 6. října 2017 se konal summit EU–Indie, obě strany potvrdily zájem obnovit vyjednávání směrem k uzavření vzájemně výhodné FTA. Setkání hlavních vyjednavačů se konalo v Dillí v polovině listopadu 2017. Další setkání by se mělo uskutečnit před koncem prvního čtvrtletí 2018.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

 • liberalizace obchodu s nezemědělskými produkty (automobily, autosoučástky, motory, strojírenské výrobky, sklo atd.) i zemědělskými produkty (slad, chmel, minerální vody, pivo, cukrovinky atd.), odstranění netarifních překážek obchodu, odstranění diskriminace při zadávání veřejných zakázek, oblast ochrany práv k duševnímu vlastnictví, zejm. ochrana zeměpisných označení,
 • defenzivní zájmy v oblasti pravidel původu, zejména zákaz navracení cla (duty draw-back),
 • v oblasti služeb požadujeme s ohledem na vysoké nároky Indie (zejména pokud jde o poskytování služeb prostřednictvím dočasného pobytu fyzických osob) výrazné otevření přístupu na trh (ofenzivní oblasti jsou především distribuční, environmentální, finanční, podnikatelské služby a cestovní ruch).

Turecko – Modernizace celní unie

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Evropská komise na konci roku 2016 předložila návrh mandátu pro budoucí modernizaci celní unie mezi EU a Tureckem, která by zahrnovala také dohodu o volném obchodu. Cílem je posílit a rozšířit stávající spolupráci o další oblasti (veřejné zakázky, služby, zemědělské produkty, řešení sporů) a zlepšit fungování aktuální celní unie. Rada zahájila debatu nad návrhem EK v lednu 2017. Diskuze probíhají v pracovních skupinách COELA a TPC a také na půdě Evropského parlamentu. Poslední diskuze o obchodní části mandátu proběhla v červnu 2016.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

 • sbližování turecké legislativy s EU acquis, transparentnější podnikatelské prostředí, lepší vymahatelnost práva,
 • příležitosti v energetické oblasti, v oblasti služeb, přístup na trh s veřejnými zakázkami, ochrana Gis.

 Ruská federace – „Nová dohoda“ typu PCA (dohoda o partnerství a spolupráci obsahující obchodní kapitoly)

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Jednání o obchodních a investičních částech „Nové dohody“, která by měla nahradit stávající PCA, v předešlých letech téměř neprobíhala, pozornost se soustředila především na vstup Ruské federace do WTO, který se uskutečnil v srpnu 2012. Vzhledem k aktuální politické situaci jednání nepokračují, úvahy o „Nové dohodě“ nyní nejsou reálné. Obchodní a politické vztahy jsou ovlivněny krizí a přijatými omezujícími opatřeními v důsledku událostí na Ukrajině (UA). 

Rusko jako odvetné opatření proti politickým sankcím EU uplatňuje embargo na některé její zemědělské komodity. Zároveň se snaží prohloubit integraci v rámci Eurasijské ekonomické unie. S ní EU udržuje dialog na technické úrovni.

Trilaterální jednání: V souvislosti s otázkou předběžného provádění DCFTA mezi EU a UA probíhala tzv. trilaterální jednání mezi představiteli EU, UA a Ruské federace, nebyl však nalezen kompromis. Ruská federace přerušila od 1. 1. 2016 vůči Ukrajině preferenční režim daný společnou CIS-FTA a zavedla embargo na dovoz potravin z UA. UA reagovala zavedením nového dočasného celního režimu vůči RU a zavedením zákazu dovozu některých ruských potravin.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

Priority ČR v „nové dohodě“: liberalizace obchodu (např. stroje, dopravní prostředky, chemikálie a průmyslové spotřební zboží a tradiční zemědělské položky), odstranění netarifních překážek obchodu, ochrana práv k duševnímu vlastnictví (vč. efektivní ochrany zeměpisných značení), harmonizace standardů a norem, zrušení protekcionistických opatření zavedených nejen v souvislosti s ekonomickou krizí.

ČR stojí pouze o dojednání komplexní dohody, která by byla právně závazná a bude obsahovat obchodní a investiční část.

Trilaterální jednání: ČR brala na vědomí aktivitu EK v oblasti trilaterálních jednání o DCFTA s UA a ocenila snahu řešit neshody. Zásadní prioritou ČR byla důsledná a rychlá implementace AA/DCFTA s Ukrajinou.

GCC (Gulf Cooperation Committee – Rada pro spolupráci v Zálivu) – FTA

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Jednání byla obnovena v roce 2002 s novým, širším mandátem i pro obchod službami a investice, poté suspendována (největším problémem na straně GCC jsou mj. vývozní cla). V současné době probíhají nepravidelně neformální konzultace s cílem znovuobnovit jednání.

Libye – Rámcová dohoda s obchodní kapitolou (v budoucnosti možná DCFTA)

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Kvůli politické situaci v Libyi jsou jednání přerušena od poloviny února 2011. Zatím poslední kolo jednání o obchodních kapitolách budoucí FTA proběhlo v červnu 2010.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

ČR má vůči Libyi pohledávky a ráda by je v kontextu negociací o FTA vyřešila, prioritou je: liberalizace obchodu, odstranění netarifních překážek obchodu, ochrana práv k duševnímu vlastnictví.

Jednání, která jsou dokončena, dohody se připravují k ratifikaci

Japonsko – FTA

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Mandát pro jednání byl schválen v listopadu 2012, jednání zahájeno v březnu 2013.

18. kolo vyjednávání proběhlo v dubnu 2017. 6. července se konal summit EU–Japonsko, který vedl k dosažení dohody o hlavních prvcích dohody (dohoda odstraňuje většinu cel unijních vývozů, otevírá japonský trh pro import klíčových zemědělských položek z unijních států, dále nastavuje vysoké standardy v oblasti práce či životního prostředí. Dne 8. 12. 2017 bylo oznámeno dokončení dohody, následovat bude právní čištění a překlad do všech oficiálních jazyků EU. V platnost by dohoda měla vstoupit do roku 2019. Současně dále probíhají vyjednávání v oblasti ochrany investic a systému investičního soudu (ICS).

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

 • liberalizace obchodu – vzhledem k již existujícímu nízkému celnímu zatížení (s výjimkou některých zemědělských produktů) se jedná především o odstraňování netarifních překážek, dále akceptování mezinárodních norem a standardů ze strany Japonska a zjednodušení schvalovacích procedur, zlepšení přístupu k veřejným zakázkám.

ASEAN (Singapur)

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

V březnu 2010 bylo zahájeno jednání o DCFTA, v polovině září 2011 byl Radou EU schválen mandát i k jednání o kapitole o ochraně investic. Jednání (s výjimkou investiční kapitoly) byla ukončen a v prosinci 2012 a text byl parafován v září 2013. V polovině října 2014 byla dokončena jednání o investiční kapitole, která byla parafována v květnu 2015.

V červenci 2015 EK předložila Soudnímu dvoru EU žádost o posudek v otázce kompetencí (tzn., zda je dohoda výlučná, či smíšená). Soudní dvůr EU vydal posudek v květnu 2017, podle kterého je celá dohoda, kromě ustanovení k nepřímým investicím a mechanismu řešení investičních sporů, ve výlučné pravomoci EU.

ASEAN (Vietnam) – DCFTA

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Bilaterální jednání EU–Vietnam byla zahájena v červnu 2012. V polovině července 2015 proběhlo 14. kolo jednání, které bylo zároveň kolem posledním. Bylo dosaženo komplexní dohody, jejíž finální text byl publikován v únoru 2016. Nyní probíhá překlad do všech oficiálních jazyků EU a vietnamštiny. Poté bude dohoda připravena k podpisu. Vstup v platnost se předpokládá na konci roku 2018. Dohoda bude pravděpodobně rozdělena do dvou částí – obchodní dohoda ve výlučné kompetenci EU, investiční ve sdílené pravomoci EU a členských států.

Arménie – DCFTA jako součást Asociační dohody

Současný stav jednání a nejbližší kroky:

Jednání o DCFTA s Arménií, která byla součástí Asociační dohody, začala v únoru 2012. V listopadu 2013 (kdy byla parafována dohoda s Moldavskem a Gruzií) Arménie od parafování ustoupila a rozhodla se z politických důvodů připojit k Eurasijské ekonomické unii. Mandát pro vyjednávání o nové formě bilaterální obchodní spolupráce s EU byl schválen v říjnu 2015. Jednání o tzv. Rámcové dohodě byla oficiálně zahájena na začátku prosince 2015. Vyjednávání byla uzavřena v únoru 2017, dohoda byla podepsána na summitu Východního partnerství dne 24. 11. 2017.

Specifické ofenzivní zájmy ČR:

 • liberalizace obchodu se zemědělskými i nezemědělskými produkty, odstranění netarifních překážek obchodu, harmonizace standardů a norem, ochrana práv k duševnímu vlastnictví, zlepšení podnikatelského prostředí – posílení vymahatelnosti práv investorů, transparentnosti a hospodářské soutěže, přístup k veřejným zakázkám, zejm. oblast energetický sektor, stavebnictví a IT.

Stav vyjednávání dohod o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreement – EPA) se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří

Komise předložila koncem září 2011 návrh nařízení pozměňující Přílohu 1 Nařízení Rady č. 1528/2007, podle kterého mají být vyňaty některé země ze seznamu regionů a zemí, které dokončily vyjednávání. Návrh EK hovoří o tom, že po ukončení vyjednávání o EPAs v roce 2007 řada zemí AKT nepodnikla žádné kroky směřující k ratifikaci EPA a ani neuzavřela regionální jednání. Návrh počítá s vynětím od 1. října 2014. Poté, co dotčené země podnikly potřebné kroky, byla doba pro vynětí stanovena na říjen 2016. Do té doby musely země ratifikovat regionální dohody.

Západní Afrika (ECOWAS) – EPA

Jednání o regionální EPA se západní Afrikou byla ukončena v únoru 2014, text parafován 30. 6. 2014. Dohodu v prosinci 2014 podepsaly EU a její ČS, ze strany afrických států zbývají Nigérie a Gambie.

Regionální dohoda obsahuje zboží, rozvojovou spolupráci a zahrne i rendez-vous klauzuli o službách a dalších pravidlech.

Mezitím dokončilo Pobřeží slonoviny ratifikaci prozatímní EPA, která je tak prozatímně prováděna od září 2016. Ghana prozatímní EPA podepsala v červenci 2016 a ratifikovala v srpnu 2016. Prozatímně prováděna je od prosince 2016.

V srpnu 2017 podepsala Mauretánie (země opustila ECOWAS v roce 2000) a ECOWAS Asociační dohodu, na základě které se bude Mauretánie účastnit obchodní politiky ECOWAS, včetně EPA.

Střední Afrika – EPA

Dočasná EPA je zatím podepsána pouze s Kamerunem 15. 1. 2009, který ji ratifikoval a začal implementovat v srpnu 2014.

Jednání o regionální EPA probíhají zejména na technické úrovni, a to především o přístupu na trh, prokazování původu zboží, rozvojové a kulturní spolupráci.

East African Community (EAC) – EPA

Poslední kolo jednání o regionální (plnohodnotná) EPA se uskutečnilo v červenci 2014 v Kigali. V říjnu 2014 byla jednání dokončena a dohoda parafována. Podpis byl plánovaný na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 20. 6. 2016, ale nakonec se neuskutečnil kvůli odmítnutí některých afrických smluvních států. Dne 1. září 2016 podepsala Keňa a Rwanda EPA mezi EAC a EU. Dohoda byla podepsána také všemi členskými zeměmi EU.

Eastern and Southern Africa (ESA) – EPA

Prozatímní EPA podepsali 4 členové – Madagaskar, Mauricius, Seychely a Zimbabwe, přičemž tato je od 14. 5. 2012 předběžně prováděna. V současné době probíhají jednání mezi EU–ESA o implementaci této prozatímní EPA. Jednání probíhají velice pomalu.

Poslední jednání o plnohodnotné EPA se uskutečnilo v listopadu 2011 na Mauriciu a jednalo se o obchodu zbožím a pravidlech vztahujících se k obchodu.

Hlavními problémy jsou nadále stupeň liberalizace, přechodná období, vývozní cla, zemědělské záruky, doložka MFN a pravidla původu zboží.

V prvním čtvrtletí 2018 se uskuteční setkání zúčastněných stran dohody o jejím možném prohloubení.

South Africa Development Community (SADC) – EPA

Prozatímní EPA podepsaly 4 státy SADC – Botswana, Lesotho, Svazijsko, Mosambik. Namibie dohodu parafovala v prosinci 2007, aniž by ji však podepsala. V únoru 2010 tyto státy naznačily, že nejsou připraveny dohodu předběžně provádět. Místo toho navrhly jednání o komplexní dohodě s celou skupinou SADC. Klíčovým problémem bylo otevření zemědělského trhu.

V polovině července 2014 byla jednání o regionální dohodě dokončena, s tím, že dohoda byla sjednána s Botswanou, Jihoafrickou republikou, Lesothem, Mosambikem, Namibií a Svazijskem. Angola má možnost připojit se k dohodě v budoucnu.

Dohoda byla podepsána dne 10. 6. 2016 v Kasane (Botswana), prozatímně prováděna je od 10. 10. 2016. To platí výhradně pro obchodní kapitoly, čímž byl zajištěn okamžitý bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU pro pět zemí SADC mimo Mosambik, který ratifikoval dohodu na konci dubna 2017. Dohoda bude v této zemi prozatímně prováděná poté, až dokončí proces odevzdání ratifikační listiny Radě.

Karibik (Cariforum) – EPA

Regionální EPA podepsána 15. 10. 2008 a schválena v EP 25. 3. 2009. Dohodu podepsalo 11. 12. 2009 i Haiti, které dříve podpis odmítalo. V současné době probíhá implementace dohody. Podle Dohody vzniklo několik společných institucí, které se od r. 2010 pravidelně setkávají.

Dořešit zůstává vytvoření společného mechanismu monitorování fungování EPA, sestavení společného poradního výboru občanské společnosti a seznamu arbitrů. Nedokončená jsou zatím i jednání o ochraně zeměpisných označení.

Tichomoří – EPA

Prozatímní EPA podepsána s Papuou-Novou Guineou 30. 7. 2009 a Fidži 11. 12. 2009. Evropský parlament ji ratifikoval na začátku roku 2011, v květnu téhož roku ratifikoval dočasnou EPA také parlament Papuy-Nové Guinei. Od července 2014 prozatímní EPA provádí i Fidži.

V září 2009 proběhla technická jednání o plnohodnotné EPA. Stále není jasný počet států, který k dohodě přistoupí. Prozatím by měla být uzavřena kapitola o obchodu zbožím, další oblasti jsou předmětem jednání. Ve službách bude sjednána rendez-vous klauzule. Vzhledem k pomalému pokroku v jednáních nelze očekávat podpis EPA v dohledné době.

Samoa a Šalamounovy ostrovy projevily zájem o přistoupení k EPA.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek