Připravovaná zákona o daních z příjmu se dotkne fyzických i právnických osob

19. 6. 2018 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

V rámci všeobecné paniky okolo účinnosti GDPR jako by všem tak trochu unikla novela zákona o daních z příjmu připravovaná ze strany Ministerstva financí.

Ačkoli se zatím jedná o první návrh, pravdou zůstává, že značná část implementuje evropské ATAD směrnice. Tedy směrnice, které stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem. S tím se dá v obecné rovině souhlasit, otázkou však zůstává, co vše se společně s implementací směrnic ATAD do novely schová a do jaké míry a jak přísně mají být ATAD směrnice implementovány.

Jak by se připravovaná novela měla dotknout fyzických osob? Na jednu stranu by měla být zrušena superhrubá mzda a základem daně z přijmu ze závislé činnosti by se měla stát mzda hrubá. Na druhou stranu by však mělo dojít k zavedení klouzavé progresivní daně se sazbou ve výši 19 % a 24 %.

Vyšší sazba daně by se pak měla uplatnit v případě, kdy základ daně snížený o nezdanitelné části a odčitatelné položky překročí hranici 1 500 000 Kč. Progresivní daň pak bude reflektována i do základu pro výpočet záloh, a to s hranicí na úrovni 125 000 Kč měsíčně. Jakousi pomyslnou kompenzací pro fyzické osoby s vyššími příjmy by pak mělo být zrušení takzvané solidární daně. Ta by se již nadále neměla uplatnit.

Jaké dopady by novela měla mít na zdanění právnických osob? Z těch nejpodstatnějších změn stojí jistě za zmínku omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů, dále zavedení takzvané exitové daně a v neposlední řadě zdanění ovládané zahraniční společnosti. V případě omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů, tedy zejména úroků a souvisejících finančních nákladů, by měl být stanoven limit 80 milionů Kč nebo 30 % EBITDA daného poplatníka. Nad tento limit budou výdaje zkrátka daňově neuznatelné.

Dle navrhované novely prozatím není jisté, jestli výše uvedené limity budou posuzovány na skupinovém konsolidovaném základě nebo zvlášť na jednotlivých entitách. Tato úprava pak samozřejmě nebude mít jakýkoli dopad na ostatní kritéria omezující daňovou uznatelnost úroků, jako je například pravidlo nízké kapitalizace, která i nadále zůstávají platná.

Daně patří domů

Co se týče exitové daně, ta dopadne na jakékoli přemístění majetku z České republiky do zahraničí, kdy nedojde ke změně vlastnictví tohoto majetku nebo v případě změny daňové rezidence. Cílem tedy je zabránit vyhnutí se dani z příjmu v případě vyvedení a následného prodeje majetku mimo domovinu. Pro daňové účely se pak takovéto přemístění majetku bude považovat za prodej sám sobě, a to za tržní cenu. Toto omezení by dle zamýšlené novely mělo být účinné od počátku roku 2020.

Poslední vybranou, avšak neméně důležitou změnou by mělo být zdanění ovládané zahraniční společnosti. V tomto případě budou příjmy ovládané zahraniční společnosti považovány z daňového pohledu za příjmy dosažené na území České republiky ovládající osobou.

Pro aplikaci tohoto ustanovení jsou prozatím navržena následující kritéria, a to, že zahraniční společnost nevykonává podstatnou hospodářskou činnost a daň aplikovaná na tuto zahraniční společnost v zahraničí je nižší, než by byla polovina daně aplikované v České republice. Novela pak jako pomyslnou cenu útěchy umožňuje zápočet daně uhrazené zahraniční entitou vůči české daňové povinnosti.

Výjimky jako téma

První reakce přišly, jako obvykle, z odborových kruhů a jejich cílem jsou výjimky. Plevel, deformující českou daňovou soustavu, byl sice trnem v oku i některým ministrům financí, protože umrtvuje prostředky řádově nízkých stovek miliard korun, politicky však zatím byl neřešitelný.

Dá se očekávat, že nejhlasitěji se do debat opět vrátí stravenky a nejrůznější nezdaněné příspěvky a úlevy, jejich význam je možná bohulibý, ale konstrukce nesystémová. Trochu paradoxně je možné, že ostatní – a nejspíš významnější – body novely, která v současnosti zatím prochází veřejností víceméně bez povšimnutí, budou překřikováním nad výjimkami zatlačeny do pozadí.

Je však již dnes zřejmé, že právě tato novela bude mít signifikantní dopad do českého podnikatelského prostředí a života obecně, protože přinese změny, které se v konečném důsledku dotknou každého jednoho z nás.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Ondřej Plánička

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek