Proč jít se sporem k Rozhodčímu soudu?

6. 11. 2018 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je stálým rozhodčím soudem s nejširší možnou působností v České republice.

Současný název získal Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“), a to zákonem č. 223/1994 Sb. s účinností ode dne 1. ledna 1995. Již od počátku svého působení se Rozhodčí soud zařadil mezi nejvýznamnější evropské a světové stálé rozhodčí instituce a tento status svým moderním přístupem k rozhodčímu řízení a svojí uznávanou rozhodcovskou činností nadále udržuje a rozvíjí.

Pojďme se společně ve zkratce podívat na to, jaké jsou výhody rozhodčího řízení. Budete-li chtít zjistit více, veškeré podrobnosti o rozhodčím řízení naleznete v příručce Proč jít se sporem k Rozhodčímu soudu při HK ČR a AK ČR, která je zdarma dostupná online.

Rozhodci postupují při rozhodování sporu podle ustanovení Řádu Rozhodčího soudu. Strany se mohou dohodnout, kde se ústní jednání bude konat (např. v sudišti Rozhodčího soudu v Ostravě, Hradci Králové nebo v Brně nebo i v zahraničí), jinak se ústní jednání koná v sídle Rozhodčího soudu v Praze. Strany se mohou dohodnout o jazyku, v jakém se má rozhodčí řízení vést. Strany se také mohou dohodnout, že bude rozhodnuto podle zásad spravedlnosti, nebo že bude rozhodnuto bez ústního jednání.

Výběr rozhodců

Strany mají možnost si za rozhodce vybrat osoby, které jsou odborníky v dané oblasti (např. ve stavebnictví nebo v mezinárodní přepravě). Strany při výběru rozhodců nejsou vázány pouze na osoby zapsané v seznamu rozhodců vedeném Rozhodčím soudem. Pokud sporná strana chce, aby její spor rozhodovala jiná osoba, která není na seznamu rozhodců, navrhne takovou osobu a o jejím zapsání na seznam rozhodců jako rozhodce ad hoc pro ten konkrétní spor rozhodne předsednictvo RS. Taková osoba však musí splňovat zákonné podmínky pro výkon funkce rozhodce. Předseda rozhodčího senátu však musí být rozhodce, který je zapsán v seznamu rozhodců.

Je jednoinstanční

Rozhodčí řízení je zásadně jednoinstanční, protože doručením rozhodčího nálezu stranám rozhodčí řízení končí a rozhodčí nález je konečný a vykonatelný. Zákon o rozhodčím řízení č. 216/1994 Sb., sice připouští přezkum rozhodčího nálezu jinými rozhodci, nicméně pouze za podmínky, že se o tom dohodnou strany v rozhodčí smlouvě. K přezkumu rozhodčího nálezu v praxi dochází výjimečně.

Neveřejné jednání

Strany mají zájem na zachování obchodního tajemství, důvěrných informací nebo své reputace, proto je rozhodčí řízení neveřejné. Není tedy možné, aby se ústního jednání účastnila média nebo veřejnost. Se souhlasem stran může rozhodce nebo rozhodčí senát připustit, aby na jednání byly přítomny osoby, které nejsou účastníky řízení (§ 28 odst. 1 Řádu RS).

Rychlost

Rozhodčí řízení je podstatně rychlejší, jednak proto, že je jednoinstanční, a také proto, že rozhodci ve srovnání se soudci obecných soudů rozhodují podstatně méně věcí a spor tak mohou operativně rychle projednat. Řád RS v § 30 upravuje urychlené řízení s vydáním rozhodčího nálezu do dvou nebo čtyř měsíců od zaplacení zvýšeného poplatku za rozhodčí řízení. Není-li rozhodčí nález do stanovené lhůty vydán a strana, která poplatek uhradila, nesouhlasí s prodloužením lhůty na vydání rozhodčího nálezu (např. z důvodu vypracování znaleckého posudku), zvýšený poplatek za rozhodčí řízení se vrací.

Snadná vymahatelnost

Rozhodčí nález je snadno vykonatelný jak v zahraničí (v souladu s Úmluvou o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958), tak na našem území (doručený rozhodčí nález je exekučním titulem). Nebude-li povinným splněn dobrovolně, pak oprávněný má proti povinnému možnost požádat o výkon rozhodnutí či o exekuci.

Online řízení

Rozhodčí řízení online je vhodné spíše pro jednodušší řízení, probíhá elektronicky a celý proces trvá kolem pětatřiceti dnů. Od podání žaloby elektronicky, včetně zaslání příloh, přes úhradu poplatků, jmenování rozhodce, rozhodnutí a vydání rozhodčího nálezu. Nový Řád pro rozhodčí řízení online byl zveřejněn dne 5. 9. 2017 v Obchodním věstníku a je účinný od 1. 10. 2017. Pro podání žaloby online je e-mailová adresa online@arbcourt.cz.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Simon

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek