Projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR v gesci MPO v roce 2016

8. 6. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR v gesci MPO v roce 2016 Na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2015 č. 468 o dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS) v roce 2016 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2018 pokračuje v roce 2016 realizace projektů programu Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Podstatou těchto projektů je zejména pomoc partnerským státům při usnadňování a liberalizaci jejich obchodu, odstraňování administrativních bariér, podpoře budování podnikatelského klimatu v zemi, rozvoji malých a středních podniků atd.

Na projekty Aid for Trade je v roce 2016, stejně tak jako tomu bylo v letech 2013–2015, vyčleněno celkem 6 mil. Kč. Projekty vycházejí z Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR, jakož i z dalších strategických dokumentů a jsou orientovány do těmito dokumenty stanovených prioritních států.

V roce 2016 se realizují následující projekty:

Analýza potenciálu a připravenosti pro využití lesní biomasy pro výrobu energie

 • Stát: Bosna a Hercegovina
 • Realizátor: GEOtest, a.s., Brno
 • Cena projektu: 838 360 Kč
 • Iniciátor projektu: Státní universita v Sarajevu za podpory Ministerstva zemědělství, vodního hospodářství a lesnictví Federace Bosny a Hercegoviny

Území Bosny a Hercegoviny pokrývají z více než 50 % lesy. Lesnictví a dřevozpracovatelský průmysl jsou tak významnými pilíři národního hospodářství, a to zejména v mimoměstských oblastech. Přesto, že to představuje významný potenciál např. pro výrobu energie z dostupné dřevní biomasy, dřevo je stále využíváno tradičními způsoby, zejména pro vytápění domácností.

S cílem efektivnějšího využití dřevní biomasy, např. pro výrobu energie, bude Bosna a Hercegovina potřebovat vytvořit a přijmout kvalitní národní strategii. V souvislosti s budoucím vstupem do EU pak bude dále muset harmonizovat svoji legislativu a své postupy s unijními vč. těch, týkajících se energetiky a otázek spojených s životním prostředím.

Určitý pokrok již byl zaznamenán a podle národních akčních plánů pro využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu energie je dřevní biomasa považována za jeden z nejvýznamnějších zdrojů v Bosně a Hercegovině. Důležitým úkolem je proto kvalifikované zhodnocení a posouzení lokalit bohatých na lesy a označení těch, které jsou významné z hlediska produkování dřevní biomasy.

Takovýto přehled se spolehlivými informacemi zatím k dispozici není, po jeho vypracování se očekává, že napomůže vytvoření podmínek pro stimulování podnikatelských a obchodních aktivit v daných lokalitách, přilákání zahraničních investorů a jejich kapitálu. To bude znamenat vznik nových pracovních příležitostí, zvýšení životní úrovně obyvatelstva, zastavení migrace z mimoměstských oblastí do měst a ve výsledku to přinese posílení ekonomického růstu těchto regionů, jakož i celého národního hospodářství.

Náplní projektu proto bude v první fázi identifikace nejdůležitějších zdrojů tepla, resp. zdrojů energie v Bosně a Hercegovině. Následně budou zhodnoceny a označeny oblasti s největšími lesními porosty a tudíž potenciálem pro dodávky dřevní biomasy pro následnou výrobu tepla z ní. Současně bude ověřena podle jednotlivých lokalit ochota a připravenost místních obyvatel, podnikatelů a dalších zúčastněných spolupracovat v oblasti výroby tepla z lesní biomasy a bude sestaven přehled nejvhodnějších municipalit pro udržitelné využívání lesní biomasy.

Získané údaje pak realizátor shrne do analýzy, která bude obsahovat potřebná doporučení a návrhy postupů, které povedou k posílení využívání biomasy a k rozvoji byznysu v tomto sektoru. Z analýzy se bude následně vycházet při plánování dalšího rozvoje lesnictví a energetiky, jakož i při zajištění udržitelného managementu přírodních zdrojů v Bosně a Hercegovině vč. efektivního využívání biomasy, jako jednoho z ekologicky „čistých“ zdrojů energie.

S tímto cílem se předpokládají dvě služební cesty realizátora do teritoria a na závěr uspořádání workshopu v Bosně a Hercegovině vyváženě pro obě entity za účasti představitelů zainteresovaných bosenských ministerstev, místních i mezinárodních rozvojových agentur, výzkumných institucí, zástupců firem a podnikatelů, nevládních organizací atd. V průběhu workshopu bude bosenských partnerům předána výše zmíněná analýza s výsledky projektu včetně veškerých dalších zjištění a souvisejících informací a doporučení.

Podpora transformace privátního sektoru v Etiopii

 • Stát: Etiopie
 • Realizátor: Hospodářská komora České republiky
 • Cena projektu: 920 000 Kč
 • Iniciátor projektu: Addis Ababa Chamber of Commerce & Sectoral Associations

Etiopské hospodářství prochází v současné době obdobím transformace. Reformy uskutečněné v posledních letech přinesly určité pozitivní změny, podpořily proces privatizace, napomohly změnám směrem k tržně orientované ekonomice, otevírání finančního sektoru atd. Také investice a joint ventures se zahraničními investory zaznamenaly posun kupředu. Zvyšuje se rovněž podíl dalších nových komodit na exportu, kromě tradičního vývozu kávy.

To vše ukazuje na nutnost dobrých vazeb a propojenosti mezi obchodníky, investory, dodavateli a konečnými zákazníky. Etiopská strana by ráda, aby v tomto ohledu a v růstu a diverzifikaci ekonomiky hrál ještě významnější roli především privátní sektor. Tento cíl je zakotven rovněž ve druhém Growth and Transformation Plan Etiopie, daří se jej však zatím naplňovat jen do určité míry a je proto patrné značné úsilí směrem k další transformaci privátního sektoru, který by měl hrát ještě významnější roli v hospodářském růstu země.

Addis Ababa Chamber of Commerce & Sectoral Association (AACCSA) zastává v tomto ohledu specifickou a důležitou pozici tím, že zprostředkovává vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi veřejným a privátním sektorem.

Z tohoto důvodu bude projekt zaměřen na výměnu názorů a předání zkušeností, jaké jsou možnosti a jak lze podporovat zapojení a rozvoj privátního sektoru. Současně s tím budou diskutovány možnosti posilování kapacit AACCSA v jejím úsilí při předávání kvalifikovaných informací a poskytování odborných služeb zahraničním i místním privátním společnostem v zájmu rozvoje obchodního a podnikatelského klimatu v zemi, v zájmu zvyšování povědomí, jak zaujmout nové investory a živnostníky atd.

Cílem by měl být růst objemu zahraničního obchodu Etiopie, její konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích atp. Tato a další témata podle zájmu etiopské strany budou předmětem diskuzí a výměny názorů při studijní cestě skupiny etiopských expertů do ČR.

V rámci programu se počítá též s přípravou kulatého stolu, v jehož průběhu budou připravena setkání s jejich partnery v ČR a s představiteli dalších relevantních institucí. Projekt pak bude završen při následné služební cestě představitelů realizátora a českých expertů do Etiopie, kde bude společná diskuze a výměna zkušeností dále pokračovat a na závěr budou předány veškeré odborné a informační materiály.

Posílení kapacit při liberalizaci obchodu a při přístupu na trh EU

 • Stát: Moldavská republika
 • Realizátor: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Cena projektu: 899 859,71 Kč
 • Iniciátor projektu: Ministerstvo hospodářství Moldavské republiky

Podpisem asociační dohody a dohody o zóně volného obchodu s Evropskou unií se pro Moldavskou republiku otevřela možnost rozvoje vzájemného obchodu a těsnější spolupráce s EU. Na druhou stranu to přineslo řadu závazků zejména v oblasti provedení potřebných reforem a celkové harmonizace s EU acquis, na značném významu nabyla otázka posílení rozvoje malých a středních podniků, podpory růstu konkurenceschopnosti, zjednodušení a urychlení přijetí regulatorních opatření a postupů, podpory inovativnosti, exportních aktivit atd.

S tím souvisí rovněž správné nastavení standardů, technických norem, rozdělení kompetencí a dohledu nad trhem. Řada z těchto úkolů spadá do povinností moldavského Ministerstva hospodářství, které je iniciátorem tohoto projektu a které bude muset v této souvislosti posílit své kapacity a odbornost.

Realizátor projektu proto zaměří své aktivity směrem k vysvětlení, jak správně postupovat při dodržování požadavků EU a při plnění dohodnutých závazků na straně jedné a zároveň jak na straně druhé podpořit rozvoj domácího obchodního prostředí, domácí výroby s následným exportem, který bude muset čelit konfrontaci se standardy a požadavky na náročném trhu EU.

Současně s tím budou předány zkušenosti, jak pomoci posílení role privátního sektoru a rozvoji podnikání včetně zakládání malých a středně velkých podniků, jak organizovat dohled nad trhem v zájmu plynulého přístupu na trhy EU.

Zkušenosti a znalosti ČR jsou v tomto ohledu významné zejména z toho důvodu, že jejich využití pomůže nastavit postupy a řešení v Moldavské republice tak, aby se snadněji podařilo překonat přechodové období a přispět tím k efektivnějšímu naplnění závazků plynoucích z asociační dohody a z dohody o zóně volného obchodu v klíčových oblastech, kterými jsou liberalizace obchodu, integrace do trhu EU, rozvoj obchodního prostředí a regulatorního rámce.

S cílem předání těchto zkušeností bude zorganizována přibližně sedmidenní studijní cesta skupiny moldavských expertů do ČR a následně pak cca třídenní školení v Moldavské republice pro širší odbornou veřejnost. Diskuze proběhnou zejména na výše uvedená témata, vysvětleno bude, jak správně postupovat v zájmu efektivní implementace a harmonizace legislativních norem a standardů, předány budou zkušenosti k otázkám liberalizace obchodu, lepšího přístupu na trhy EU, jakož i k dalším dotazům podle zájmu moldavského partnera.

Zlepšení situace a regulatorního rámce silniční dopravy

 • Stát: Mongolsko
 • Realizátor: ARGO BOHEMIA, s.r.o., Praha
 • Cena projektu: 786 500 Kč
 • Iniciátor projektu: Centrum národní silniční dopravy (The Center of National Road Transport)

Mongolsko je stejně jako Česká republika zemí s rozsáhlou vnitrostátní dopravou. Jejími hlavními druhy jsou doprava silniční, železniční a letecká. Z toho je pak dominantním typem s 95% podílem doprava/přeprava silniční.

Současný dopravní systém a obslužnost je však ve velmi obtížné situaci. Nedostatečná je co do kvality i množství vybavenost a počet stanic technické kontroly, chybí postupy pro řádnou registraci vozidel, potřebné diagnostické vybavení, omezené jsou opravárenské kapacity, což zvyšuje pravděpodobnost nehodovosti.

Celková dopravní situace se stává neudržitelnou a to včetně hlavního města. Neexistence monitorovacích systémů má za následek velmi limitovanou plynulost i bezpečnost. Víceméně živelná výstavba komunikací bez souběžného plánování a projektování nových má za následek časté dopravní kolapsy.

Hlavním cílem projektu je vysvětlit na příkladu České republiky, jak v Mongolsku správně nastavit ucelený management silniční dopravy v zájmu zlepšení její kvality, obslužnosti, kontroly a jak zabezpečit celkovou koordinovanost, propojenost sítě, transitu, zvýšení funkčnosti, výkonnosti atd. Mongolské straně budou dále předány zkušenosti, jak řádně administrativně organizovat domácí i mezinárodní dopravu, jaké jsou mezinárodní dopravní předpisy a úmluvy, jak monitorovat přepravu zboží, zlepšit informovanost řidičů o aktuálním vývoji dopravní situace a o pravidlech pro střídání doby jízdy a odpočinku.

Vysvětleno bude rovněž fungování stanic technické kontroly, jejich vybavení, postupy při kontrole vozového parku, využívání nejmodernějších technologií a zařízení pro bezpečnost silničního provozu, možnosti jejich pořízení atd.

V průběhu realizace proto bude připravena cca sedmidenní studijní cesta do ČR pro skupinu mongolských specialistů, v jejímž průběhu budou probrána výše uvedené témata společně s praktickými ukázkami postupů a řešení vzorových situací přímo na místě. V další fázi pak bude zorganizována služební cesta českých odborníků do Mongolska a uspořádán seminář pro mongolské specialisty a odbornou veřejnost, v jehož rámci budou předány všechny další zkušenosti a know-how.

Studie pro zajištění komunikace mezi IT systémy státních institucí v Kosovu

 • Stát: Kosovo
 • Realizátor: DATAB consult s.r.o., Uherské Hradiště
 • Cena projektu: 840 950 Kč
 • Iniciátor projektu: Ministerstvo pro veřejnou správu Kosova – Agentura pro informační společnost

Kosovská republika má aktuálně jeden z hlavních cílů, aby budování informační společnosti v Kosovu plně odpovídalo kritériím a standardům platným v EU. Založila proto Agenturu pro informační společnost (AIS) jako ústřední orgán IT pro instituce v Kosovu. Na tento proces navázalo několik dalších dokumentů, které vytýčily konkrétní cíle a úkoly v oblasti e-Governmentu a IT: e-Government Strategy 2009–2015, Akční plán 2014–2016, Interoperabilní rámec atd.

AIS hraje důležitou roli při zavádění úkolů vyplývajících z těchto dokumentů do praxe. To se týká především záměru zajištění interoperability elektronických systémů různých institucí, tzn., aby tyto systémy byly schopny spolu komunikovat a vyměňovat si informace a tím zlepšovat služby pro obchodní sféru i občany.

Jednotlivé státní instituce v Kosovu již mezi tím ale historicky vyvinuly své vlastní různé IT systémy. Momentálně je tedy zapotřebí analyzovat současný stav a hlavní existující systémy a možnosti přenosu dat mezi nimi. Jedná se především o Ministerstvo hospodářství a financí, Daňovou správu, Celní správu, Ministerstvo obchodu a průmyslu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro ekonomický rozvoj, Katastrální úřad, Veterinární a potravinářskou agenturu atd. Účelem je, aby systémy zejména úřadů s určitou vazbou na obchod a rozvoj ekonomiky byly schopny spolu vzájemně řádně komunikovat.

V průběhu realizace představitelé české firmy navštíví relevantní kosovské instituce s vazbou na obchod a ve spolupráci s AIS sestaví kompletní seznam všech systémů, které by do budoucna měly být schopny navzájem spolu řádně komunikovat. Předmětem posuzování bude zejména instalovaný hardware, používané operační systémy, celkové programové a paměťové vybavení, verze jednotlivých programů, připojení na síť, jakož i další data potřebná z hlediska interoperability.

Na základě zjištěných skutečností označí nedostatky a zhodnotí reálnost a možnosti zajištění řádné interoperability. Všechny nálezy a doporučení shrne do ucelené studie, která bude hlavním výstupem a bude obsahovat, kromě popisu současného stavu, podrobné a odborné vysvětlení postupů vedoucích nejefektivnější cestou k dosažení plné interoperability. Bude přitom vzata v úvahu též otázka bezpečnosti dílčích systémů i celé sítě. Zohledněna bude rovněž současná praxe a řešení v ostatních státech EU a to i z hlediska nákladovosti.

S cílem dosažení vytýčeného cíle připraví realizátor pro dva zástupce Ministerstva pro veřejnou správu Kosova studijní cestu do České republiky, kde se seznámí s aktuální praxí v ČR a dále zorganizuje dvě služební cesty do Kosova vždy pro cca dva české experty. Na závěr zajistí prezentaci dosažených výsledků a dojde k předání kompletní dokumentace a celé studie kosovskému partneru.

Význam klastrů pro rozvoj obchodu a malých a středních podniků

 • Stát: Srbsko
 • Realizátor: Národní klastrová asociace, Ostrava
 • Cena projektu: 857 320 Kč
 • Iniciátor projektu: Cluster House Niš za podpory Ministerstva obchodu, turistiky a telekomunikací

Srbský Cluster House Niš by rád podpořil rozvoj klastrového systému srbského hospodářství, který hraje významnou roli v posilování rozvoje malých a středních podniků. Tento systém zajišťuje rovněž snižování nákladů, lepší přístup k specializovaným službám, novým technologiím a novým trhům. Z tohoto důvodu je klastrový přístup důležitým nástrojem pro překonání překážek a omezení, kterým musely srbské malé a střední podniky čelit zejména v průběhu ekonomické krize.

V současnosti členství malých a středních podniků v klastrových uskupeních napomáhá těmto podnikům k opětovnému oživení jejich hospodářských aktivit. V posledním období pak byl zaznamenán zvýšený zájem o budování klastrů zejména v oblasti průmyslu. Další možnosti, jak podpořit tento trend, vidí srbská strana v přeshraniční spolupráci a v podpoře spolupráce malých a středních podniků, organizovaných v klastrech, s jejich zahraničními partnery, což by rovněž mělo napomoci překonat negativní následky ekonomické krize.

Prvořadým úkolem bude zmapování exportně orientovaných klastrových organizací a vytvoření jejich databáze. Následně bude vypracován návrh obsahu interaktivních internetových stránek, které se stanou součástí informačního webu srbského partnera a které budou poskytovat kompletní profesionální služby a technickou podporu klastrům, obchodním asociacím a malým a středním podnikům.

Součástí realizace bude příprava propagace projektu a vytvoření vhodných informačních a reklamních materiálů. Zorganizovány budou dvě služební cesty, jedna pro skupinu odborníků z ČR do Srbska a druhá pro srbské experty do ČR (vždy pro cca 15 účastníků). V jejich průběhu budou srbskému partnerovi předány zkušenosti české strany zejména k následujícím tématům: Posilování spolupráce se zahraničím a rozvoj zahraničně-obchodních aktivit, inovativní postupy, fungování hodnotových řetězců, jakož i k dalším otázkám podle aktuálního zájmu srbské strany.

To by mělo napomoci zvýšit povědomí a zájem malých a středních podniků a celých klastrů o spolupráci se zahraničími partnery a posílení vzájemné obchodní spolupráce, popularizovat přínosnost klastrů pro celkový ekonomický růst, jakož i pro tvorbu nových modelů spolupráce a nových možností mezinárodního uplatnění.

Podpora rozvoje agro-podnikatelských aktivit v Kambodži

 • Stát: Kambodža
 • Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Cena projektu: 760 000 Kč
 • Iniciátor projektu: Ministerstvo průmyslu a řemesel Kambodži

Kambodža vynakládá značné úsilí v zájmu posílení industrializace a získání statutu středně příjmové země. Zároveň dochází ke stabilnímu nárůstu zahraničního obchodu s jejími sousedy. Vláda má v plánu další posílení modernizace a rozvoje národního hospodářství s cílem stát se ještě více exportně zaměřenou ekonomikou. Kambodža je přitom významným vývozcem zejména zemědělských a potravinářských komodit (rýže, kešu oříšky, palmový olej, ovoce a zelenina, vepřové maso).

Pro další růst kambodžského agro-businessu a pro dosažení potřebného exportního potenciálu je důležité, aby toto bylo podporováno budováním příslušných obchodních kapacit s cílem uplatnění jak na regionálních, tak na globálních trzích. S tím souvisí i zakládání nových výrobních a zpracovatelských podniků. Zároveň je v zájmu kambodžských výrobců větší pochopení zahraničních trhů a jejich požadavků, což by umožnilo zvýšit vlastní výrobu a zlepšit efektivitu práce.

Současně je třeba vnímat celou věc i v širším regionálním kontextu v souvislosti s budováním ASEAN Economic Community (AEC). V tomto uskupení bude mít Kambodža řadu komparativních výhod, které by měly být podpořeny spolehlivým obchodním prostředím, kvalitní infrastrukturou a exportně orientovanými producenty. Toho všeho by kambodžská strana ráda docílila na základě vzoru a zkušeností získaných od České republiky.

V rámci realizace připraví Česká zemědělská univerzita v Praze služební cestu pro skupinu českých odborníků do Kambodži, v jejímž průběhu bude ověřena aktuální situace v místě, navštíveny budou relevantní výrobní podniky, zjištěna kvalita a správnost jejich postupů s cílem nalezení těch s perspektivními obchodními kapacitami.

Následně budou předány zkušenosti, jak propagovat a dále efektivně rozvíjet kambodžský agro-business, jak posilovat export v rámci regionu a perspektivně též do EU, jak stimulovat potřebné investice. Současně by měl být dán i prostor napomoci identifikovat možné přímé zahraniční partnery kambodžských producentů v zájmu většího posílení kambodžských obchodních vazeb a integrace do mezinárodních trhů.

Na závěr bude zorganizována studijní cesta pro skupinu kambodžských zástupců vládních institucí a agro-businessu do České republiky. V jejím průběhu bude kambodžská strana seznámena s fungováním místního trhu, s požadavky a standardy uplatňovanými pro agro-produkty v ČR resp. v EU atd. Účastníkům budou předány příslušné podklady a podle potřeby též další prezentační a školící materiály, jakož i doporučení a návrhy dalších postupů. Výsledky by měly naznačit jak zlepšit celkovou situaci a jak dále podporovat rozvoj kambodžských obchodních kapacit a agro-businessu jako celku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek