Zájem o provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů

24. 6. 2015

Fyzická nebo právnická osoba chce provozovat vlastní rozhlasovou stanici s původním programem prostřednictvím pozemních vysílačů. Rada vyhlásí z vlastního podnětu licenční řízení. Vyhlášení zveřejní Rada na úřední desce, nejméně ve dvou celostátních denících a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vyzve zájemce o vysílání, aby ve stanovené lhůtě podali žádost o přidělení licence. Dále Rada stanoví místo podání žádosti, časový a územní rozsah vysílání, soubor technických parametrů a další konkrétní požadavky licenčního řízení. Na udělení licence není právní nárok.

Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Zájem o provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů

Základní informace k životní situaci

Fyzická / právnická osoba chce provozovat vlastní rozhlasovou stanici s původním programem prostřednictvím pozemních vysílačů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Fyzická osoba, má-li plnou způsobilost k právním úkonům a splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice zvláštním právním předpisem; je-li tato fyzická osoba zahraniční osobou, která nemá v České republice organizační složku nebo trvalý pobyt, je povinna ustanovit si zástupce v České republice, oprávněného jednat za ni ve věcech upravených zákonem.
  • Právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené pro podnikání v České republice zvláštním právním předpisem; má-li právnická osoba právní formu akciové společnosti, je předpokladem k získání licence, že její akcie znějí na jméno.
  • Ostatní fyzické a právnické osoby podle zvláštních předpisů nebo mezinárodních smluv.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Licenční řízení zahajuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání z vlastního podnětu nebo z podnětu uchazeče o licenci vyhlášením licenčního řízení.

Před zahájením licenčního řízení si Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyžádá stanovisko Českého telekomunikačního úřadu, a jedná-li se o licenční řízení o udělení jedné nebo více licencí k vysílání jednoho nebo více programů šířených prostřednictvím vysílačů pouze digitálně, rovněž stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k možnosti umístění v sítích elektronických komunikací; v případě podnětu uchazeče o licenci je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání povinna vyžádat si od Českého telekomunikačního úřadu potřebná stanoviska nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy podnět obdrží.

Licenční řízení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlásí nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy od Českého telekomunikačního úřadu obdrží stanovisko, které zahájení licenčního řízení umožňuje; vyžádá-li si Rada pro rozhlasové a televizní vysílání od Českého telekomunikačního úřadu k témuž licenčnímu řízení více než jedno stanovisko, počíná lhůta 30 dnů pro vyhlášení licenčního řízení běžet ode dne, kdy obdrží poslední z vyžádaných stanovisek, pokud tato stanoviska zahájení licenčního řízení umožňují.

Na udělení licence není právní nárok.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Poté, co Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlásí licenční řízení, podejte žádost o udělení licence.

Postupujte dle zveřejněných podmínek vyhlášení, dodržte předepsanou lhůtu a další požadavky vyhlášené v řízení.

Na které instituci životní situaci řešit

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Požadované doklady jsou součástí formulářů žádostí pro fyzickou / právnickou osobu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře žádostí pro fyzickou / právnickou osobu jsou k dispozici na internetových stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky vybírá provozně-ekonomický odbor Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (bankovní spojení je uvedeno na internetových stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání).

Za podání žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání se hradí poplatek – 25 000 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ve lhůtě 90 dnů ode dne zahájení licenčního řízení nařídí předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání konání veřejného slyšení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

O všech žádostech doručených Radě pro rozhlasové a televizní vysílání ve lhůtě se vede společné licenční řízení.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Budete vyzváni k účasti na veřejném slyšení.

Veřejné slyšení je určeno k projednání otázek týkajících se programové skladby navrhované jednotlivými účastníky licenčního řízení.

Na veřejném slyšení můžete být zastoupeni - buď statutárním orgánem určeným dle obchodního rejstříku k zastupování společnosti nebo jinou osobou na základě plné moci.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat prostřednictvím elektronického formuláře.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Poučení o opravných prostředcích je povinnou součástí správního rozhodnutí, tedy i rozhodnutí o udělení, resp. neudělení licence.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokutu až do výše 10 000 000 Kč uloží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tomu, kdo provozuje vysílání, aniž je k tomu oprávněn.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - odbor rozhlasového vysílání a licencí / oddělení rozhlasového vysílání

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.06.2014

Popis byl naposledy aktualizován

24.06.2015

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek