Průmysl 4.0: Smart Factory Hub posiluje mezinárodní spolupráci

10. 9. 2018 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Nenajdeme dnes už téměř žádný podnik, který by neslyšel o nově nastupující průmyslové revoluci 4.0 a jejím dopadu na výrobu. Změny se budou týkat zejména digitalizace procesů a jejich transformace do virtuálního světa.

Technologie, které jsou v dnešní době již běžně dostupné, umožní nejen vzdálenou správu a analýzu dat v cloudových úložištích, ale i jejich efektivní využívání a sdílení přes celý dodavatelsko-odběratelský řetězec. Tahouny těchto změn jsou samozřejmě zejména velké podniky, ale ani malé a střední podniky (MSP) si nemohou dovolit v těchto inovacích zaostávat z důvodu udržení konkurenceschopnosti.

Právě pro MSP je však někdy obtížné získat dostatek relevantních informací, a tudíž se rozhodnout, do jaké technologie investovat nebo jaké změny mohou přinést kýžený efekt. Právě tyto potřeby průmyslové sféry stály na počátku projektového záměru, do kterého se zapojilo deset partnerských organizací z podunajské oblasti.

Tyto organizace různého typu – výzkumné organizace, komory, univerzity a technologická centra – nyní spolupracují v projektu Smart Factory Hub, podpořeném z programu pro mezinárodní spolupráci Interreg Danube. Aktivním účastníkem projektu je i Západočeská univerzita Plzeň.

Hlavním cílem je propagace konceptu Průmyslu 4.0 a technologií pro takzvanou chytrou výrobu, a to zejména v malých středních podnicích. Tematické oblasti, na které se projekt zaměřuje, jsou celkem tři: použití nových technologií, efektivní využívání výrobních procesů a uplatňování účinného systému řízení lidských zdrojů.

Chytrá řešení nejsou novinkou

Na počátku projektu byla provedena rozsáhlá analýza podnikatelského prostředí, která se skládala z identifikování národních strategií a konceptů pro chytrou výrobu, grantových schémat pro MSP či klíčových aktérů z oblasti R&D. Bylo také realizováno dotazníkové šetření za účelem zmapování současného stavu a připravenosti podniků ve všech partnerských zemích. Výsledky celého průzkumu jsou k dispozici na oficiálních stránkách projektu nebo na sociálních sítích.

Jedním ze zajímavých výstupů je míra zavedení systémů a technologií chytré výroby v podnicích v současné době, která je patrná z grafu – v celé podunajské oblasti v průměru 38 % podniků z celkového počtu 278 dotázaných odpovědělo, že v současné době již využívají nějaká řešení pro chytrou výrobu. Ještě zajímavější je fakt, že existuje rozdíl v porovnávání jednotlivých zemí, což ukazuje, že MSP ze západní části podunajské oblasti využívají inteligentní výrobní systémy a řešení častěji než MSP z východní části.

Využíváte v současné době systémy nebo řešení Smart Manufacturing?Zdroj: ZČU Plzeň

Dalším zajímavým zjištěním při dotazování bylo zmapování problémů, kterým musí podniky při zavádění chytrých technologií čelit. Výsledky ukazují, že největší výzvou pro implementaci inteligentních výrobních technologií a řešení jsou náklady související s implementací (52 procent) a nedostatek informací či znalostí (47 %). Právě tyto výsledky jen podporují důležitost projektu, který cílí na vytvoření rámce pro zajištění finanční podpory, přenosu informací, dobrých praxí a konkrétních řešení směrem k MSP.

Otevřené platformy i dotační schémata

Klíčovým výstupem projektu jsou dvě znalostní platformy. První, Smart Factory Cooperation Platforma, má za úkol sdružovat podniky, které mají zájem se v oblasti chytré výroby a Průmyslu 4.0 rozvíjet a zdokonalovat. Podniky zde mohou najít projektové partnery, dodavatele konkrétních technologických řešení a mohou se informovat o aktuálních grantových a dotačních programech. Platforma bude také v závěrečných fázích projektu využita pro tvoření nových partnerských aliancí a realizaci pilotních studií, kdy dojde k mezinárodnímu transferu know-how a technologií mezi poskytovateli technických řešení a MSP.

Jakým překážkám musíte čelit při zavádění inteligentních výrobních technologií?Zdroj: ZČU Plzeň

Druhou je e-learningová platforma sloužící ke vzdělávání, která vznikla za pomoci Technické univerzity Stuttgart a Fraunhoferova Institutu. Zájemcům nabídne různé prezentace, výzkumné zprávy, odborné články a další multimediální obsah ve třech oblastech, kterými jsou technologie, výrobní procesy a lidské zdroje. Obě tyto platformy jsou otevřeny široké odborné i laické veřejnosti a kdokoliv se zde může zaregistrovat a začít je využívat.
 
V současné době se projekt dostává do své závěrečné fáze, která bude pro průmyslové podniky neméně zajímavá. Projekt totiž podpoří pomocí voucherových dotačních schémat minimálně 20 technologických transferů. Na podzim roku 2018 budou v jednotlivých partnerských zemích probíhat demonstrační workshopy, na kterých budou poskytovatelé konkrétních řešení prezentovat své produkty a služby.

Zájemcům z řad MSP bude pak poskytnuta možnost financovat prvotní fáze jejich inovačních projektů částkou 5 000 eur. Investice do nových technologií a řešení jsou samozřejmě několikanásobně vyšší, avšak tato dotace je primárně určena na zpracování studie proveditelnosti, díky které si podnik ujasní, jaké benefity mu řešení může přinést, jaké budou celkové náklady nebo v jakém časovém horizontu je možné technologii uvést do života.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Marek Bureš

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek