Rok 2017 z pohledu HK ČR

9. 1. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Malé ohlédnutí za rokem 2017 z pohledu Hospodářské komory České republiky

Stavební zákon

Přestože novela stavebního zákona a s ním souvisejících zákonů nenaplnila původní očekávání podnikatelů, aby došlo k výraznému urychlení a zjednodušení povolovacích procesů staveb, HK ČR ji považuje za přínosnou z pohledu investorů, protože přinesla řadu dílčích pozitivních změn.

Pozitivní změny novely:

 • Prostřednictvím seznamu oprávněných investorů vytváří podmínky pro zajištění informovanosti správců inženýrských sítí.
 • Zkrácený postup pro zpracování zásad územního rozvoje nebo územních plánů.
 • Zpřesnění účastníků řízení a způsobu doručování jim včetně jejich sjednocení pro všechny fáze povolovacích procedur (tj. územní rozhodnutí, stavební povolení, společné povolení atd.).
 • Zkrácení některých lhůt a vytvoření podmínek pro urychlení procesů – např. u kolaudace podzemních staveb technické infrastruktury možnost upustit od závěrečné kontrolní prohlídky – výzva směrem ke stavebním úřadům, aby to využívaly.
 • Omezení účasti spolků v řízeních dle stavebního zákona.
 • Zpřesnění pojmu „zajištění kompenzačních opatření“, jehož nová definice umožňuje zahájit stavbu již ve fázi, kdy existuje odůvodněná záruka, že tato opatření budou plnohodnotně funkční.
 • Integrace povolení nakládání s vodami do společného řízení u staveb, kde je vodní dílo vedlejší stavbou.
 • Jednoznačně definovaný obsah závazných stanovisek dotčených orgánů, které musí obsahovat ustanovení zákona, které zmocňuje k jeho vydání a odůvodnění.
 • Zjednodušený postup pro společné povolení nebo územní řízení vybraných staveb energetické infrastruktury, kdy stavebník nemusí
  k žádosti přikládat všechna závazná stanoviska dotčených orgánů – stavební úřad nařídí společné jednání s těmito orgány, kde si uplatní či doplní svá stanoviska.

Novelou nenaplněná očekávání:

 • Společné povolení s procesem EIA či bez něj – zde si nejsme jisti, zda skutečně přinese tolik potřebné urychlení přípravy staveb pro naše investory, to ukáže až praxe.
 • I přes určitou redukci stále příliš široký rozsah staveb, které se musí kolaudovat – např. i podzemní stavby technické infrastruktury.
 • Nepodařilo se novelou upravit to, aby byl při řízeních posuzován pouze veřejný zájem.

Novela stavebního zákona tedy zdaleka nevyřešila vše, co investory trápí. HK ČR dlouhodobě usiluje o nové stavební právo, které by bylo jednodušší, přehledné a ve výsledku zrychlilo stavební řízení. Rekodifikace veřejného stavebního práva musí být postavena na tvorbě nového stavebního zákona, ale i na zásadních úpravách mnoha souvisejících zákonů a podstatné reformě veřejné správy, zahrnující opatření legislativní, organizační i rozpočtová.

Zákoník práce a další pracovněprávní předpisy

Hospodářské komoře se podařilo zastavit projednávání novely zákoníku práce, neboť navržené změny by významně zhoršily postavení zaměstnavatelů (např. zavedení povinného 5. týdne dovolené v podnikatelském sektoru).

Zároveň je třeba i nadále odmítat regulatorní opatření, která v důsledku poškodí obě strany, jak zaměstnavatele, tak zaměstnance – typicky návrh na zrušení tzv. karenční doby, tedy prvních tří dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrada mzdy ani nemocenské či zavedení nárokových a plně hrazených dnů indispozičního volna. Nechť jsou podobné iniciativy ponechány zaměstnavatelům, kteří je mohou dobrovolně nabídnout v rámci balíčku zaměstnaneckých benefitů. Trhu práce škodí i vysoká odvodová zátěž, především v kombinaci s každoročním významným navyšováním minimální, resp. zaručené mzdy. Proti razantnímu navyšování minimální mzdy se HK ČR vymezuje, nicméně jde o téma politické, které má v rukou vláda a užívá jej jako mocenský nástroj.

Edukativní činnost

7 důvodů, proč podnikat jako firma místo OSVČ 

Dne 17. 11. 2017 proběhl na půdě HK ČR seminář s názvem 7 důvodů, proč podnikat jako firma místo OSVČ, na němž jsme společně s odborníky na dané téma probrali, jaké jsou výhody a nevýhody podnikání OSVČ versus s. r. o. Cílem praktického semináře bylo ukázat účastníkům konkrétní srovnání podnikání jako OSVČ a společnosti s ručením omezeným, ukázat na možná rizika a jak se proti nim bránit.

Jak na zaměstnávání cizinců ze třetích zemí

Již potřetí HK ČR uspořádala seminář věnující se velmi aktuálnímu problému, a to zaměstnávání cizinců ze třetích zemí. O své zkušenosti z oblasti zaměstnávání cizinců se s podnikateli podělili odborníci specializující se na tuto problematiku. Konkrétně zde vystoupili zástupci HK ČR včetně viceprezidentky HK ČR Mgr. Ireny Bartoňové Pálkové, k dalším referujícím patřily daňová poradkyně věnující se zaměstnávání cizinců a ředitelka odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, která přítomné seznámila s novinkami v oblasti vydávání pracovních a pobytových povolení.

Aktuality z legislativy

Záložka na webu HK ČR obsahuje novinky z aplikační praxe. Je zde rovněž uveřejněn seznam dostupných metodik k zákonu o zadávání veřejných zakázek včetně stručné anotace ke každé metodice. Samozřejmostí je odkaz na plné znění metodik, které je dostupné na specializovaném webu ministerstva pro místní rozvoj.

Kolektivní správa

Na půdě HK ČR vznikla v roce 2017 pracovní skupina k problematice kolektivní správy autorských práv, především k otázce autorských odměn. V rámci skupiny se setkávají podnikatelé, tedy uživatelé autorských děl, zástupci kolektivních správců i odborníci z Ministerstva kultury, které zajišťuje dohled nad výkonem kolektivní správy. Diskutuje se především o novele autorského zákona, která v dubnu roku 2017 významně zasáhla do pravidel kolektivní správy, zejména do sjednávání sazebníků odměn. Cílem skupiny je nalézt shodu při aplikaci zákona, tedy nastavit jasné a transparentní parametry pro určení výše odměny, aby autoři obdrželi adekvátní výši a podnikatelé, jako uživatelé autorských práv, měli jistotu, že odměna nebude skokově a nepředvídatelně jednostranně navyšována.

Metodická činnost

Hospodářská komora vypracovala a zpřístupnila podnikatelům na svém webu odborné příručky:

 • Příručka pro podnikatele, kterou pravidelně vždy na začátku kalendářního roku aktualizujeme a zapracováváme do ní legislativní novinky.
 • Příručka eIDAS – příručka poskytuje přehled o bezpečné elektronické komunikaci mezi občany, podniky a orgány veřejné moci. Dále příručka poskytuje informace k registru smluv a k základním registrům.
 • Nová pravidla ochrany osobních údajů – příručka je rozdělena do dvou částí. První část přináší přehled hlavních pilířů úpravy GDPR. Druhá část je zaměřena prakticky a v modelových případech ukazuje kroky, které je třeba učinit pro implementaci pravidel GDPR.
 • Příručka Zaměstnávání cizinců – tato příručka vznikla v době, kdy má Česká republika nejnižší nezaměstnanost v EU a české rmy jsou nuceny investovat nemalé nanční prostředky k přilákání pracovní síly ze zahraničí. Bohužel se jedná v mnoha případech o boj s větrnými mlýny, a to zejména z důvodu, že právní úprava zaměstnávání cizinců je v České republice velmi komplikovaná a celý proces je pro firmy nákladný a zdlouhavý. Proto jsme se rozhodli vytvořit tuto příručku, která podnikatelům vysvětlí základy této problematiky a upozorní na některá úskalí, se kterými se při náboru zaměstnanců ze zahraničí mohou setkat.
 • Příručky kontroly – vzhledem k přibývajícímu množství kontrol podnikatelů ze strany orgánů státu souvisejících i s nově účinnými zákony (např. zákon o elektronické evidenci tržeb) se HK ČR rozhodla reagovat na podněty podnikatelů vztahující se k této problematice, a to prostřednictvím série příruček, které podnikatelům objasní základní otázky nejčastějších kontrol. Jednotlivé příručky přehledně shrnují nejdůležitější momenty kontrol státních orgánů.

Evropská agenda

 • V Evropské asociaci obchodních a průmyslových komor (EUROCHAMBRES), jejímž plným členem je HK ČR od roku 2004, má HK ČR zastoupení na nejvyšších postech – v Radě ředitelů (prezident Hospodářské komory V. Dlouhý) a v Rozpočtovém výboru (viceprezidentka I. Bartoňová Pálková).
 • V rámci EUROCHAMBRES se HK ČR aktivně zapojila do šetření týkajících se SME testu, problematiky a implementace GDPR nebo podpory start-upů a scale-upů.
 • Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý inicioval společnou deklaraci prezidentů obchodních a průmyslových komor zemí V4 vyžadující zefektivnění činnosti EUROCHAMBRES v souvislosti s kandidaturou Christopha Leitla, prezidenta Rakouské hospodářské komory (WKÖ), na funkci prezidenta EUROCHAMBRES a osobně tuto iniciativu projednal s Ch. Leitlem na setkání 23. října 2017 ve Vídni.
 • HK ČR se aktivně zapojila do probíhajících debat o budoucnosti Evropské unie, jejího financování a průběhu a dopadů brexitu, které celoročně probíhají v rámci Národního konventu o EU, pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro EU i kulatých stolů se Zastoupením Evropské komise.
 • Zásadním tématem, kterému se dlouhodobě HK ČR věnuje, je revize směrnice o vysílání pracovníků. Aktivně vystupuje proti zpřísnění podmínek pro vysílání a vytváření bariér jednotného vnitřního trhu.
 • HK ČR pravidelně shromažďuje zpětnou vazbu od podnikatelů na legislativní návrhy a strategické dokumenty v rámci veřejných konzultací Evropské komise. Od začátku ledna do konce října 2017 byly vypsány na čtyři desítky takových konzultací a HK ČR do nich ve značné míře přispěla.
 • HK ČR se podílí na realizaci projektu EURO- CHAMBRES a BEUC s názvem Consumer- LawReady, zaměřeného na vzdělávání malých
  a středních podnikatelů v oblasti spotřebitel- ského práva. Spolu s dalšími 7 evropskými obchodními komorami, členy EUROCHAMB- RES, se HK ČR zapojila do projektu PRE-SOL- VE, zaměřeného na nástroje určené k předchá- zení a včasnému rozpoznání úpadku především drobných podnikatelů v EU.
 • Dále se HK ČR účastní tří projektů zaměřených na rozvoj mezinárodních ekonomických vztahů podporovaných Evropskou komisí – EuroMed Invest, East Invest a Aid for Trade.
 • V roce 2017 HK ČR uskutečnila rekordní počet 23 zahraničních misí, z toho tři v rámci Evropy (Belgie, Bulharsko a Moldávie).

Převzato z časopisu Komora. Autoři článku: Markéta Schormová, Lucie Plachá, Jan Mandík, Lenka Janáková, Reneé Smyčková, Odbor legislativy, práva a analýz HK ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek