Senegal: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

Analýza silných a slabých stránek z úhlu pohledu ČR (SWOT)

Silné stránky

 • dlouhodobá vývozní tradice zainteresovaných českých podniků, zájem dalších firem o senegalský trh;
 • dobré jméno ČR v očích senegalské odborné veřejnosti a dobrá reputace tradičních českých výrobků mezi spotřebiteli;
 • profil české ekonomiky korespondující s potřebami senegalského trhu;
 • schopnost nabídnout řešení v celé řadě klíčových oblastí, včetně těžebního, stavebního průmyslu, tradiční a obnovitelné energetiky, řešení dopravní infrastruktury (od leteckého provozu po budování kolejové dopravy), schopnost dodávat stroje pro malé a střední zemědělství a potravinářský průmysl;
 • konkurenceschopné zboží s příznivým poměrem mezi cenou a kvalitou;
 • nadstandardní politické vztahy (z posledního období) podpořené vzájemnými návštěvami na nejvyšší úrovni.

Slabé stránky

 • nedostatečná kapitálová vybavenost českých podniků;
 • pouze omezený počet seriózně zainteresovaných českých firem;
 • vyšší náklady na dopravu do Senegalu;
 • malá snaha firem zakládat sdružení nebo aliance, např. pro účely předkládání ucelených nabídek, vyplývající ovšem z neplnění příslibu informování české strany o prioritních senegalských rozvojových projektech;
 • exitující korupční prostředí.

Příležitosti

 • Výstavba a modernizace senegalské ekonomiky skýtá zajímavé obchodní a investiční příležitosti pro zahraniční subjekty;
 • České firmy mají historicky ojedinělou možnost těchto příležitostí využít s ohledem na to, že proces výstavby země se nebude opakovat.
 • Příležitosti jsou v oblasti rekonstrukce a budování stávající infrastruktury (dopravy, hledání a využití zdrojů pitné vody (i balené), zavlažování půdy, mechanizace zemědělství, zpracování a skladování tropických plodin, těžebního průmyslu, výroby stavebních hmot /též pro sousední Mali/, dodávek stavebních strojů nových i repasovaných, spotřebního zboží všeho druhu, tradičně pak textilu a surovin pro textilní lokální průmysl. Rozšiřování dodávek pro oblast specifického zboží (pokrývky hlavy, brokáty, skleněné perly, bižuterie, čepelky, nožířské zboží (tzv. mačety), galvanických článků, baterek na svícení, petrolejových lamp a dalšího zboží tohoto druhu).
 • Možnost zakotvení českých firem ve stávajících, resp. připravovaných zónách volného obchodu.

Hrozby

 • Nejistoty spojené s tradičně proměnlivou „africkou“ politickou situací a z toho plynoucí schopností zajištění dlouhodobé právní stability pro podnikání;
 • Vysoká míra administrativy při dovozu;
 • Existující vyšší /ne enormní/ míra korupce na všech úrovních rozhodování;
 • Omezená diverzifikace ekonomiky;
 • Z evropského pohledu nedostatečně rozvinutá infrastruktura.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Dopravní průmysl a infrastruktura

Mezi roky 2014-2018 senegalská vláda odhaduje potřebu zajistit financování a výstavbu infrastrukturních projektů a dopravních služeb v hodnotě 621 miliard XOF (cca 26 mld. CZK). Jedná se mimo jiné o projekt rekonstrukce a stavby nových železničních tratí (rekonstrukce trati Dakar-Tambacounda-Bamako a dalších regionálních železničních tratí), výstavbu a rekonstrukci silnic a stavbu mostů (např. most přes řeku Senegal v městě Rosso). V rámci PPP projektů v oblasti dopravy vláda odhaduje potřeby financování na 417, 4 mld. XOF (17 mld. CZK) v letech 2014-2018. V tomto období by podle tříletého vládního programu mělo dojít k výstavbě 1520 km nových železničních tratí za 1390 mld. XOF (58,4 mld. CZK). Také se v těchto pěti letech počítá s obnovou vozového parku autobusů a minibusů městské i meziměstské dopravy (jedná se cca o 3 tis. jednotek).

Důlní, těžební a ropný průmysl

Cílem vlády je produkovat do roku 2020 15-20 mil. tun železné rudy, 2,5 mil. tun fosfátů, 17 tun zlata a 90 tis. tun zirkonu. V této oblasti SN vláda odhaduje PPP projekty v hodnotě 101,1 mld. XOF (4,2 mld. CZK) v období 2014-2018. S nedávným objevem off-shore ložisek ropy a plynu se otevírají možnosti investic i do tohoto sektoru. Na území SN nejsou žádné uhelné doly. V roce 2016 Senegal importoval 389 tisíc tun uhlí, v případě plánovaného spuštění uhelné elektrárny v Bargny nedaleko Dakaru v roce 2018 import uhlí v příštích letech poroste.

Elektrotechnika

Podíl podsektoru telekomunikací a informačních technologií na růstu senegalské ekonomiky je značný. V roce 2017 se podílel na senegalském HDP 5,1 % v hodnotě 636 mld. FCFA (cca 24 mld. Kč). Přesto je však využití těchto technologií v porovnání s rozvinutými zeměmi nízké. Vláda zveřejnila novou strategii pro oblast „Sénégal numérique 2025“, jejímž cílem je výrazně do roku 2025 posílit roli informačních a telekomunikačních technologií. Za tímto účelem vláda plánuje mobilizovat 1300 mld. FCFA (cca 52 mld. Kč) a vytvořit nejméně 35 000 nových pracovních míst.

Energetický průmysl

V rozvojové strategii senegalské vlády (Plan Sénégal émergent, PSE) je zlepšení energetické situace identifikováno jako jeden z předpokladů rozvoje země. Realizace PSE probíhá prostřednictvím Plánu prioritních činností (Plan d’Actions prioritaires, PAP) na období 2014-2018, jehož součástí jsou dva velké projekty, a to integrovaný plán na oživení energetiky a plán na celostátní pokrytí energií. Tyto dva projekty zastřešují menší projekty posilující výrobní kapacity, připojení k elektrické síti, dále obnovu a rozšíření přenosových a distribučních sítí a elektrifikaci venkova. Celkové náklady realizace uvedených plánů vláda odhaduje na 300 mld. XOF (cca 13 mld. CZK). Cílem je zvýšit elektrifikaci venkova z 29% v roce 2013 na 60% v roce 2018 a v období 2014-2018 zvyšovat instalovaný výkon o přibližně 1100 MW ročně.

Chemický průmysl

Chemický průmysl není v Senegalu příliš rozvinutý a Senegal tak musí většinu produktů dovážet. Výjimku tvoří několik podniků v oblasti rafinace ropy a výroby hnojiv. S ohledem na předpokládaný začátek těžby ropy v roce 2021 vláda plánuje výstavbu druhé rafinerie. Výroba hnojiv podle předběžných statistik ministerstva financí v roce 2017 dosáhla 200 tis. tun.

Kovozpracovatelský průmysl

Senegal plánuje v příštích letech 125 tisíc sociálních bytů (cca 10-15 tis. bytů za rok). Dále vláda pokračuje v realizaci urbanizačního projektu v Diamniadio nedaleko Dakaru a nového mezinárodního letiště Blaise Diagne, k jehož otevření došlo v prosinci 2017. Tento prostor je vyčleněn na výstavku business parku (financování soukromým sektorem je odhadováno na 200 mld. XOF, tj. cca 8,4 mld. CZK), administrativních a bytových komplexů a dalších objektů. Kromě těchto projektů se počítá i s výstavbou a modernizací dopravní infrastruktury (viz výše). S ohledem značný potenciál stavebního průmyslu, ale i dalších sektorů, které využívají kovové výrobky, je v Senegalu prostor pro import těchto produktů z České republiky.

Nábytkářský průmysl

V posledních letech rostl import nábytku do Senegalu na úkor lokální řemeslné výroby. Lze předpokládat, že tento trend bude i nadále pokračovat.

Obranný průmysl

Senegal i s ohledem na situaci v širším regionu modernizuje a posiluje vlastní bezpečnostní složky a armádu. V tomto kontextu by mohl export českých výrobků najít na místním trhu uplatnění.

Sklářský a keramický průmysl

Sklářský a keramický průmysl není v Senegalu rozvinutý. Země disponuje zásobami jílu a písku, chybí však technické zázemí i odborná pracovní síla. Výrobky ze skla a keramiky jsou, kromě tradičních předmětů a cihel z jílu a pálené hlíny, dováženy ze zahraničí.

Strojírenský průmysl

Senegal plánuje urychlit průmyslový rozvoj modernizací stávajícího průmyslu a vytvořením 2-3 integrovaných průmyslových zón s celkovým přínosem zón více než 240 mld. XOF (10,1 mld. CZK) do HDP. V roce 2014 senegalská vláda představila rozvojovou strategii Senegalu a dokument s názvem Plan Sénégal émergent (PSE). V PSE je mimo jiné kladen důraz na budoucí rozvoj montážních závodů pro mezinárodní koncerny (např. v oblasti dopravy) v celkové hodnotě 260 mld. XOF (10,9 mld. CZK) do roku 2020, přičemž soukromý sektor by měl financovat cca 200 mld. XOF (8,4 mld. CZK).

Textilní a obuvnický průmysl

Součástí strategie senegalské vlády pro urychlení rozvoje místní průmyslové základny je i modernizace textilního průmyslu (včetně domácí produkce oblečení). Zatím je však z velké většiny textil i obuvnický materiál importován, a to i v případě látek a oblečení s tradičními africkými vzory.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Senegalská vláda odhaduje potřebu financování projektů v této oblasti soukromým sektorem na 124,6 mld. XOF (5,2 mld. CZK) v letech 2014-2018. Jedná se především o Národní program zlepšení technického vybavení nemocnic a dalších zdravotnických zařízení a projektu „Dakar Medical City“, jehož cílem je vybudovat zdravotnické centrum vysoké kvality pro celý region Západní Afriky, včetně modernizace Hlavní nemocnice Dakaru na světovou úroveň a výstavby laboratoří na výrobu vakcín proti žluté zimnici.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Senegalská vláda plánuje zvýšit domácí produkci obilovin z 2,1 mld. tun v roce 2013 na 3,1 mld. tun v roce 2018. Množství vyprodukovaného mléka by se mělo zvýšit z 260 mil. litrů v roce 2013 na 525 mil. litrů v roce 2018. Podíl zavlažovaných ploch vůči plochám, které je možné zavlažovat, by měl podle plánů vlády vzrůst z 46,3% na 75,8% mezi roky 2013 a 2018. Důraz je kladen na produkci a zpracování arašídů, realizaci 150-200 malých projektů pomoci rodinného zemědělství a 100-150 velkých projektů s vysokou přidanou hodnotou a chov dobytka. Objem nutných investic v oblasti zemědělství na základě Plánu prioritních činností je vládou SN odhadován na 261,8 mld. XOF (11 mld. CZK) v období 2014-2018. Senegal mnoho zemědělských produktů dováží. Tato situace je dána i nedostatečně rozvinutým potravinářským průmyslem a neadekvátními podmínkami pro skladování zboží, které se rychle kazí.

Zpracovatelský průmysl

Zpracovatelský průmysl není v Senegalu příliš rozvinutý, většina meziproduktů je dovezena ze zahraničí. Proto je zde mnoho příležitostí pro export zboží českých firem, včetně firem z papírenského odvětví.

Aktuální sektorové příležitosti pro Senegal

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 • Mezinárodní veletrh Dakar (FIDAK) je jedním z největších  výstavních a prodejních akcí v regionu západní Afriky, koná se každoročně na přelomu listopadu a prosince (www.cicesfidak.com)
 • Mezinárodní veletrh lékařské a zdravotnické techniky a vybavení (SISDAK) v Dakaru, koná se obvykle v červnu (www.cicessisdak.com)
 • Mezinárodní veletrh zemědělské techniky a potravinářského průmyslu (SIAGRO), který se koná v Dakaru každé dva roky
 • Mezinárodní veletrh stavebnictví a stavebních materiálů, strojů a zařízení (SENCON) v Dakaru, koná se obvykle v únoru

Bližší informace ke konání veletrhů lze získat na webových stránkách Senegalského veletržního centra.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: