Severní Makedonie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

31. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR ve Skopji (Severní Makedonie)

 

Nejperspektivnější položky pro český export a investice, privatizační a rozvojové projekty

Více než 30% elektrické energie MK dováží ze zahraničí a proto jako perspektivní odvětví se objevuje oblast energetiky - vodních elektráren, budovaní nové a rekonstrukce stávajících energetických zdrojů. Makedonská společnost, která má na starosti přenosovou soustavu země (MEPSO), plánuje rekonstrukci přenosové soustavy z Bitoly k albánským hranicím o délce 400 kilometrů. Investice kolem 32 mil EUR plánuje i druhý největší makedonský výrobce v oblasti energetiky firma EVN, a to hlavně v oblasti obnovitelných zdrojů energie – 2 fáze výstavby větrných farem v oblasti Bogdanci.

Plynofikace MK (jen 15% využití magistrálního plynovodu). Bude záležet na dalším vývoji ohledně uvažovaného napojení na TAP atd., výraznější příležitost pro české firmy by pravděpodobně měla být spíše až v oblasti terciálních rozvodů.

Těžební průmysl- perspektivní pro zapojení českých firem. V následujících letech by totiž vláda ráda výrazně zvýšila využití nerostných zdrojů revitalizací stavajících a otevřením nových dolů.

Spolupráce při budování dopravní infrastruktury, zejména pak koridorů, regionalní a vnitrostátní silnice obnova stávající a budování nové dálniční a železniční sítě (vláda preferuje formu koncesí).

Systémy městské dopravy a ekologické projekty (odpadové hospodářství a ochrana vodních zdrojů - naprosto nevyhovující současná situace musí být řešena v kontextu sbližování s EU).

Developerské projekty (budování rezidentních čtvrtí, kancelářských a obchodní prostorů, zdravotních zařízení a další komunální infrastruktury), stavebnictví je v gesci MD MK.

Makedonská vláda označila některá další národohospodářská odvětví, do nichž má zájem přilákat zahraniční kapitál: zemědělství, zpracovatelský potravinářský / průmysl, výroba součástek pro automobilový průmysl, informační technologie, vzdělání a zdravotní péče.

 

Mapa oborových příležitostí:

 

Perspektivní obor

Konkrétní příležitosti

Automobilový průmysl

HS 8702

 Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

HS 8703

 Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob

HS 8704

 Motorová vozidla pro přepravu nákladu

HS 8705

 Motorová vozidla pro zvláštní účely, ne vozidla konstruovaná, především pro dopravu osob nebo nákladu

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 8429

 Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem

HS 8431

 Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

Energetický průmysl

HS 7311

 Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli

HS 8402

 Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"

HS 8406

 Parní turbíny

HS 8410

 Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

HS 8413

 Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

HS 8414

 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

HS 8503

 Části a součásti motorů, elektr. Generátorů, soustrojí ap.

HS 8504

 Transformátory, el. měniče statické induktory

Služby

CPA 71

 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy

Vodohospodářský a odpadní průmysl

HS 8414

 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

HS 8421

 Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů

HS 8481

 Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

HS 8484

 Těsnění ap. výrobky kovoplastové; soubory, sestavy, mechanické ucpávky

HS 8501

 Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

HS 8507

 Elektrické akumulátory, včetně separátorů

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8437

 Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn aj.

HS 8701

 Traktory a tahače

HS 8707

 Karoserie (kabiny pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

Železniční a kolejová doprava

HS 7302

 Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli

HS 8530

 El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy

HS 8603

 Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem

HS 8607

 Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel

HS 8608

 Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické přístroje a signalizační zařízení

 

Příležitosti:

Automobilový průmysl

Příležitost pro český export představuje především z velké části zastaralý vozový park pro veřejnou i státní hromadnou dopravu (včetně městské, s výjimkou relativně moderních dvoupatrových autobusů 

ve Skopje). Zastaralé služby veřejné dopravy, chybějící komunikační systémy i signalizační a bezpečnostní zabezpečení hlavně ve vlakové dopravě otvírá velké příležitosti pro české firmy v této oblasti. Nedostatek kvalitních traktorů a malo-traktorů v soukromém sektoru nabízí zajímavé příležitosti. Limitujícím faktorem je nedostatek veřejných finančních zdrojů, slabost zemědělských malovýrobců a omezená vládní podpora zaměřená na malé zemědělce. České firmy hledají cestu, jak poskytnout dodavatelský úvěr, ale vše naráží na nízký pojistný rating a neschopnost makedonských partnerů poskytnout vhodné záruky.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Vláda by chtěla v následujících letech výrazně zvýšit využití nerostných zdrojů revitalizací stávajících i otevřením nových dolů a závodů na zušlechťování rudy (v severní Makedonii se zušlechťují rudy vytěžené nejen v zemi, ale i v Kosovu). Žádané jsou projektové studie, dodávky důlních strojů a vybavení, zabezpečovací systémy.

Energetický průmysl

Makedonie má trvale velký problém s výrobou elektrické energie. Dosavadní tradiční zdroje nestačí a téměř 45 % elektrické energie musí Severní Makedonie dovážet ze zahraničí. Velkým partnerem byla Ukrajina, která ovšem nyní není schopna dodržet nasmlouvané objemy elektrické energie. Země tedy uvažuje o nových energetických zdrojích s cílem zajistit energetickou soběstačnost. Všechny tři makedonské energetické firmy plánovaly v roce 2017 zahájení masivní výstavby a rekonstrukce stávajících zařízení. Vzhledem k politickým událostem roku 2017 došlo k podstatnému zpoždění, veškeré projekty byly současnou novou vládou zrušeny a připravují se nová výběrová řízení. Makedonská společnost, která má na starosti přenosovou soustavu země (MEPSO), plánuje rekonstrukci přenosové soustavy, a to pro vysokonapěťové vedení z hlavní tepelné elektrárny země v Bitole k albánským hranicím. Celková délka vedení je 400 kilometrů a investice je naplánována v objemu 16-20 mil. EUR.  Investice kolem 32 mil. EUR plánuje i druhý největší makedonský výrobce v oblasti energetiky firma EVN, hlavně v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Stranou není ani hlavní hráč v makedonské energetice – firma ELEM, která plánuje v roce 2017 utratit 50 mil. EUR na přípravu výstavby nových tepelných elektráren v Bitole, Novaci, Mogila a Logovardi.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Odpadové hospodářství a ochrana vodních zdrojů. Makedonie připravuje a realizuje s využitím financování z EU projekty na výstavbu čističek, prakticky ve všech regionech to mají na starosti místní obecní zastupitelstva.

Nejen projektování a výstavba čističek, ale rovněž rekonstrukce, projektování a výstavba kanalizací, ekologických skládek a podniků na zpracování odpadů, jež v Severní Makedonii dosud neexistují. Předpokladem pro případný úspěch českých firem v této oblasti je (stejně jako i v dalších odvětvích) mj. schopnost napomoci při využití IPA II.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Prioritou nové makedonské vlády je i zemědělství, a to ve všech formách především z důvodu vysokého počtu práceschopného obyvatelstva působícího v tomto oboru (kolem 22 % ekonomicky aktivního obyvatelstva země). V Severní Makedonii najdeme převážně malé rodinné farmy, kterých je na 190 tis. Existují však i velká zemědělská družstva, která disponují velkými skleníky, zpracovatelskými linkami pro svoji produkci. Celkový objem zemědělské půdy je více jak 335 tis. hektarů. Země produkuje biopotraviny, převážně v ovocnářském a zelinářském sektoru. Je málo známý fakt, že v Severní Makedonii se pěstuje ve velkém mimořádně kvalitní rýže, kterou úspěšně země vyváží svým nejbližším sousedům. Severní Makedonie je známá též svým kvalitním tabákem, který plně dokáže nahradit kvalitní americký tabák. V hornatých oblastech Severní Makedonie je významná živočišná výroba (365 tis. kusů skotu produkuje maso a masné výrobky a hlavně sýry). Charakter zemědělské výroby v Severní Makedonii indikuje spíše malou zemědělskou techniku – celkem je v zemi v provozu 92 tis. menších traktorů, ovšem velmi zastaralých. Z toho se dá odvodit, že země potřebuje především traktory menší výkonové řady a též malé zemědělské stroje. Do začátku 90. let minulého století bylo bývalé Československo třetí největší obchodní partner země a jeden z největších dodavatelů zemědělských strojů a země byla prakticky monopolním dodavatelem ovoce a zeleniny pro celou bývalou Jugoslávii. Další plánovaný rozvoj zemědělství dává opětovnou šanci dodávkám české zemědělské techniky.

Železniční a kolejová doprava

Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury s důrazem na koridory X a VIII, dálniční, silniční a železniční síť (vláda preferuje formu koncesí). Všechna makedonská města jsou převážně závislá na automobilové dopravě a s výjimkou Skopje i na málo rozvinuté a ekologicky problematické dopravě autobusové. Nyní se hovoří o připravované výstavbě železničního koridoru, který by měl propojit východ a západ země (jde prakticky o propojení dvou přístavů - bulharského Burgasu s albánským Durrešem). Mělo by jít o plně elektrifikovanou trať, což je na místní poměry zcela unikátní. Odhadované náklady výstavby jsou kolem 150 milionů EUR. Bohužel Severmí Makedonie sama nemá na tento projekt dostatek peněz a od Evropské banky pro obnovu a rozvoj má slíbenou jen asi polovinu této částky a momentálně se tak hledá vhodný investor, který by doplnil sumu na požadovanou úroveň.

Makedonský prezident při své poslední návštěvě v Praze zmiňoval zájem o investice a modernizaci železnic. Vyjádřil přesvědčení, že společný výbor by měl odstranit byrokratické překážky bránící spolupráci.

 

 

 Služby

Budování rezidenčních čtvrtí, kancelářských a obchodních prostorů, zdravotních zařízení, komunální infrastruktury, sportovních (hlavně lyžařských) rekreačních a zábavních areálů atd..

 

Další mimořádně perspektivní sektory a příležitosti

 • Oblast energetiky – výstavba nových a rekonstrukce stávajících energetických zdrojů, především vodních elektráren
 • plynofikace
 • dopravní infrastruktura (železnice)
 • technologie na ochranu životního prostředí - hlavně čištění a úprava vody
 • nakládání s odpady
 • dopravní prostředky
 • zemědělská technika a technologie

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní obor

Konkrétní příležitosti

Automobilový průmysl

HS 8702

 Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

HS 8703

 Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob

HS 8704

 Motorová vozidla pro přepravu nákladu

HS 8705

 Motorová vozidla pro zvláštní účely, ne vozidla konstruovaná, především pro dopravu osob nebo nákladu

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 8429

 Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem

HS 8431

 Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

Energetický průmysl

HS 7311

 Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli

HS 8402

 Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"

HS 8406

 Parní turbíny

HS 8410

 Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory

HS 8413

 Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

HS 8414

 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

HS 8503

 Části a součásti motorů, elektr. Generátorů, soustrojí ap.

HS 8504

 Transformátory, el. měniče statické induktory

Služby

CPA 71

 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy

Vodohospodářský a odpadní průmysl

HS 8414

 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

HS 8421

 Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů

HS 8481

 Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

HS 8484

 Těsnění ap. výrobky kovoplastové; soubory, sestavy, mechanické ucpávky

HS 8501

 Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

HS 8507

 Elektrické akumulátory, včetně separátorů

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8437

 Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn aj.

HS 8701

 Traktory a tahače

HS 8707

 Karoserie (kabiny pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

Železniční a kolejová doprava

HS 7302

 Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli

HS 8530

 El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy

HS 8603

 Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem

HS 8607

 Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel

HS 8608

 Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické přístroje a signalizační zařízení

 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

  

 • 01.01.2019-31.12.2019: Informační činnost pro české firmy: Zjišťování a poskytování informací o možném uplatnění produktů českých firem na makedonském trhu, o vhodných obchodních partnerech atd. na základě poptávky českých podnikatelských subjektů. 
 •  01.01.2019-31.12.2019: Asistence českým firmám: Pomoc českým firmám (podávání informací, poskytování rad, účast na jednáních atd.) usilujícím o proniknutí na makedonský trh.    
 • 01.01.2019-31.12.2019: Spoluorganizování podnikatelských misí Spolupráce při organizaci uvažované podnikatelské mise organizované Hospodářskou komorou ČR a případně dalších podnikatelských misí (doprovod ústavních činitelů, na okraj jednání Společného výboru pro hospodářskou spolupráci...).   
 • 01.01.2019-31.12.2019 Veřejné soutěže: Průběžné sledování tendrů a veřejných zakázek na příslušných portálech i jejich získávání aktivní kontaktní činností a jejich zadávání do systému SINPRO.  
 • 01.01.2019-31.12.2019: Pomoc českým firmám potýkajícím se v Severní Makedonii s problémy: Aktivní angažovanost v zájmu vyřešení problémů, na něž narážejí české  firmy při svém působení  v Severní Makedonii. Dlouhodobé vážné potíže mají především firmy ,LOCO Trans a Sumbro Samokov. 

 

 

 


 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: