Severní Makedonie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

31. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR ve Skopji (Severní Makedonie)

 

Charakteristika trhu:

Severní Makedonie patří mezi zajímavé obchodní partnery ČR na Balkáně. Je to trh 2 mil obyvatel, s velmi nízkou kupní silou obyvatel, kde HDP na hlavu dosahuje 4.765 euro (2017) a průměrná čistá mzda dosahuje 382 eur (2017) měsíčně.

Země západního Balkánu (WB-6) sice patří mezi nejotevřenější pro přímé zahraniční investice a jejich obchod roste, ale zároveň mají pouze třetinový HDP/osobu průměru EU, vysokou nezaměstnanost a potýkají se s řadou výzev jako je např. slabá koordinace při tvorbě a implementaci politik, nedostatky pracovního trhu, nerovné podmínky pro hráče na trhu, nedostatečná regionální propojenost obchodních, dopravních a energetických sítí, atd.

Od r. 2011 vykazuje vzájemný obchod (údaje ČSÚ) anomálii představovanou neúměrným nárůstem dovozu do ČR. Severní Makedonie je jedinou ze zemí Balkánského poloostrova, se kterou má ČR negativní obchodní bilanci. Situaci však nelze hodnotit kriticky, neboť není způsobena systémovými příčinami. Exportní potenciál MK se nijak nezlepšil, naopak český vývoz do MK řadu let stoupal. Za negativním saldem jsou raketově rostoucí reexporty slitin drahých kovů (respektive výfukových katalyzátorů pro český automobilový průmysl) a automobilové komponenty z německých továren v MK, kterým český export nedokáže ve „standardních“ komoditách čelit. V posledním roce však výrazný makedonský dovoz do ČR klesá a český vývoz do teritoria naopak pokračuje v růstu. Podle makedonských obchodních statistik je vzájemný obchod dlouhodobě deficitní naopak v neprospěch Severní Makedonie. 

Poslední výsledky ČSÚ za první čtvrtletí 2019 naznačují, že letos dojde k poklesu celkové obchodní výměny (o více jak 8%). V období od ledna do března 2019 meziročně roste český vývoz o úctyhodných 36% (z nízkého základu) a klesají dovozy o 29% (z velkých objemů předchozího roku). Trend tedy naznačuje další postupné vyrovnávání naší záporné obchodní bilance.

 

Podíl služeb na zahraničním obchodě obou zemí je významný a dosahuje objemu okolo 8% hodnoty výměny zboží. Na naší straně jsou nejvýznamnější služby v dopravě 161 mil. CZK a pracovní cest 242 mil. CZK. Z makedonské strany pak služby v dopravě 232 mil. CZK.

 

Celková obchodní výměna Severní Makedonie s Českou republikou za rok 2018 činila 219,5 milionu dolarů, což je oproti roku 2017 nárůst o 23,2%.
zatímco vývoz činil 78,1 mil. USD nebo nárůst o 27,8%, zatímco dovoz dosáhl hodnoty 141,5 mil. USD, což představuje nárůst o 20,7% ve srovnání s rokem 2017.
Záporné saldo obchodní bilance ve výši 63,4 mil. USD bylo zaznamenáno ve srovnání s deficitem v roce 2017 o 13,2%.
V roce 2018 je Česká republika 19. obchodním partnerem Sevení Makedonie.

Obchodní výměna mezi ČR a Severní Makedonií probíhá na základě asociační dohody s EU. Bilaterálně zaujímá Severní Makedonie v dovozu do ČR 46. místo ze všech zemí, se kterými ČR obchoduje. U vývozu je to 58. příčka. Obratem se řadí Severní Makedonie na 59. místo zemí se kterými Česká republika obchoduje.

 

 

  VI Q 2018 IV  2017
vývoz  USD 78.091.997 61.068.684
dovoz  USD 141.458.974 117.168.601
obrat  USD 219.550.971 178.237.285
Bilance USD -63.366.977 -56.099.917

 Zdroj: Statisticky úřad Severní Makedonie

 

 

 

 

                                                    Vývoj obchodní bilance ČR- Severní Makedonie (mil.USD)

Období Dovoz Vývoz Obrat Bilance
2014 92,3 32,6 124,9 -59,7
2015 77,2 29,2 106,5 -47,9
2016 99,3 42,4 141,7 -56,9
2017 117,1 61,06 178,2 -56,09
2018 141,5 78,1 219,5 -63,4

Zdroj: Statistický úřad Severní Makedonie

 

 

 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR – Severní Makedonie (v mil. USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2014

 32,6

92,3

124,9

-59,7

2015

 29,5

77,2

106,5

-47,9

2016

  42,2

99,3

141,7

-56,9

2017

  61,06

117,1

178,2

-56,09

2018

78,1

141,5

219,5

-63,4

Zdroj: Statisticky úřad Sevení Makedonie

 

Makedonie není zařazena mezi prioritní země zahraniční rozvojové spolupráce ČR, proto v ní nejsou realizovaný  žádné velké bilaterální projekty, uskutečňují se malé lokální projekty.

Hlavní vývozní komodity ČR zůstávají stejné: motorová vozidla, reaktory, kotle, elektrické přístroje, čistící a prací přípravky, sklo a skleněné výrobky, cukr a cukrovinky, potraviny živočišného původu, papír, karton, lepenka.

Hlavní dovozní komodity do ČR: železo a ocel, výrobky ze železa a oceli, lihové tekutiny, tabák a tabákové výrobky, oděv a oděvny doplňky, dopravní zařízení, zelenina, ovoce, zinek a výrobky ze zinku. 

 

Od r. 2011 vykazuje vzájemný obchod anomálii představovanou neúměrným nárůstem MK exportu do ČR a propadem vzájemné obchodní bilance (ve srovnání vzrostl MK vývoz do ČR téměř 20x). Situaci nelze přesto hodnotit kriticky, neboť není způsobena systémovými příčinami. Exportní potenciál MK se nijak nezlepšil, naopak český vývoz do MK řadu let stoupal. Za negativním saldem jsou totiž raketově rostoucí reexporty slitin drahých kovů a katalyzátorů pro český automobilový průmysl, kterým český export nedokáže ve „standardních“ komoditách sekundovat. Další významným dovozcem z Makedonie do ČR jsou nadnárodní firmy, které zde v Makedonii otevřely svoje výrobní pobočky (většinou jde o automobilový průmysl) a jejich produkci pak dováží do ČR.  

Roku 2016 je však zajímavý mimořádně vysokým nárůstem českého exportu do země. Celkově se tedy obrat českého bilaterálního obchodu zvýšil v roce 2016 na plných 15,4 miliard Kč, oproti 8,1 miliardami Kč v roce 2015, což je 90% nárůst oproti roku 2015. Zdá se, že ČR vykročilo směrem ke snížení vysokého záporného salda. To proto, že český vývoz v roce 2016 dosáhl částky 2,91 miliard Kč, což oproti 2,4 miliardám roku 2015 znamená nárůst o plných 22%. Posun z 61. na 59. místa ze všech zemí světa, se kterými má ČR obchodní bilaterální vztahy. Na doplnění náš dovoz v roce 2016 činil 12,5 miliard Kč, což je 80% nárůst oproti roku 2015 (5,7 miliard Kč). Posun ze 49. místa na 32 místo. Jen pro doplnění výsledky bilaterálního obchodu za období 2015/2014 byly výrazně nižší - obrat - nárůst o 5%, vývoz - nárůst 20%, dovoz - nárůst 5%.

Výrazný makedonský dovoz do ČR postupně klesá a český vývoz do teritoria zase roste. Tento trend způsobil prudké snížení negativní platební bilance, protože negativní bilance IVQ 2016 byla poměrné vysoká. Pokles makedonského vývozu je výrazně vyšší a tak platební bilance poklesla z původní hodnoty 329 milionů eur IIIQ 2016 na 178 milionů eur IIIQ 2017.

Bilaterálně zaujímá Makedonie v dovozu do ČR 42. místo ze všech zemí, se kterými ČR obchoduje. U vývozu je to 56. příčka. Obratem se řadí Makedonie na 54.místo zemí se kterými Česká republika obchoduje.

 

Celková obchodní výměna Republiky Severní Makedonie s Českou republikou za rok 2018 činila 219,5 milionu dolarů, což je oproti roku 2017 nárůst o 23,2%. zatímco vývoz činil 78,1 mil. USD nebo nárůst o 27,8%, zatímco dovoz dosáhl hodnoty 141,5 mil. USD, což představuje nárůst o 20,7% ve srovnání s rokem 2017.
Záporné saldo obchodní bilance ve výši 63,4 mil. USD bylo zaznamenáno ve srovnání s deficitem v roce 2017 o 13,2%.


        

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Deset nejvýznamnějších položek zahraničního obchodu HS(4)

 

Hlavní vývozní komodity ČR:

 

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota EUR(tis.)

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla

24 664

20,5%

2716

Energie elektrická

17 360

14,4%

5903

Textilie impregnované povrstvené ap plasty

12 430

10,3%

9401

Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejic

10 593

8,8%

8517

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd

6 644

5,5%

2710

Oleje minerální a z ner živičných ne surové

3 690

3,1%

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

2 639

2,2%

6006

Ostatní pletené nebo háčkované textilie

2 512

2,1%

5603

Textilie netkané i impregnované laminované aj

1 922

1,6%

3402

Prostředky povrchově aktivní prací čisticí aj

1 852

1,5%

jen 10 položek

84 306

70,1%

CELKEM

120 303

100,0%

Osobní automobily tvoří pětinu našeho vývozu do Severní Makedonie. Velmi významnou položkou vývozu jsou také textilie (vč. pletených), počítače a jejich časti, telefony a čistící prostředky.

 

Hlavní dovozní komodity ČR:

 

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota EUR(tis.)

8708

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

145 691

59,6%

7306

Trouby profily ap duté jiné z železa oceli

22 545

9,2%

2716

Energie elektrická

15 490

6,3%

9401

Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejic

13 310

5,4%

8532

Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací (přednastavené)

10 926

4,5%

8302

Úchytky kování věšáky háčky ap z kovů obec

5 075

2,1%

2401

Tabák nezpracovaný odpad tabákový

2 683

1,1%

8507

Elektrické akumulátory, včetně separátorů pro ně, též pravoúhlých (vče

2 455

1,0%

8536

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických ob

2 402

1,0%

6109

Trička vrchní tílka aj nátělníky pletené

2 313

0,9%

jen 10 položek

222 890

91,2%

CELKEM

244 286

100,0%

Ze Severní Makedonie dovážíme díly pro automobilový průmysl – bezmála 2/3 našeho dovozu. Daleko za nimi jsou pak železné profily, el. energie, sedadla, elektrické kondenzátory, spínače a akumulátory, tabák a textilní výrobky.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

 

Výměna v oblasti služeb

Statistika ČNB v části běžný účet platební bilance uvádí následující údaje k obchodu službami (v mil. CZK).

mil CZK

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

kredit

28,0

94,8

86,3

262,3

292,7

297,1

190,6

331,5

357,7

303,8

288,2

383,1

495,4

327,9

518,3

debet

30,7

46,2

62,5

80,4

36,2

69,7

44,8

112,6

176,7

182,7

215,4

230,7

440,1

426,4

271,3

bilance

-2,7

48,6

23,8

181,9

256,5

227,5

145,8

218,8

181,1

121,1

72,7

152,4

55,3

-98,5

247,0

Podíl služeb na zahraničním obchodě obou zemí je významný a dosahuje objemu okolo 8% hodnoty výměny zboží. Na naší straně jsou nejvýznamnější služby v dopravě 161 mil. CZK a pracovní cest 242 mil. CZK. Z makedonské strany pak služby v dopravě 232 mil. CZK.

 

Struktura exportu a importu služeb, nejvíce vyvážené a dovážené služby:

Vodní hospodářství, energie, ochrana životního prostředí, úprava odpadků, agrikultura a turisam

České cestovní kanceláře se sice zajímají o možnosti RSM turistického ruchu, jde však spíše o okrajovou turistiku. Makedonská infrastruktura není zatím převážně schopna uspokojit ani průměrně náročnou klientelu.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy v Makedonii

Brněnská firma LOKO Trans postaví ve Skopje železniční terminál za 20 milionů eur. Projekt má být hotový do pěti let. Firma uspěla ve výběrovém řízení makedonských drah. Postaví opravnu nákladních vlaků, kontejnerový terminál a čerpací stanici. Původní dlouholetý plán firmy byl vybudovat v Severní Makedonii vlastní opravárenský hub pro veškeré západobalkánské železnice. Záměr firmy se tak tímto projektem nakonec podaří zrealizovat bez vlastnických práv k terminálu.

Jedna se zajímavých investic byla realizace PPP projektu českého dodavatele iLED, která byla úspěšně v Severní Makedonii (město Ohrid) realizována v období 2013-2015 ve výši téměř 4 mil EUR. 

Další investicí byla realizovány firmou Laris Trading Company s.r.o., která v r. 2000 odkupem pohledávky od státní Agentury pro revitalizaci bank získala za téměř 3 mil. eur většinový podíl v makedonské firmě Blagoj Tufanov v obci Radoviš (mrazírny, výrobní závod na zpracování ovoce a zeleniny a zemědělské pozemky v pronájmu) a následně zde investovala další 2 mil. EUR. V r. 2004 byly pozemky (i pod objekty) dle rozhodnutí soudu z prosince 2005 neoprávněně dány ministerstvem zemědělství do užívání jiné firmě, která nechala ovocné sady vykácet a zdevastovala a rozprodala i vybavení firmy. Ta nemůže bez vrácení pozemků vykonávat svoji činnost. Ministerstvo zemědělství odmítlo pravomocný rozsudek respektovat (pozemky pronajalo jinému zájemci).

Pod hlavičku slovenské společnosti vlastní Czechoslovak Group v Severní Makedonii závod SUMBRO Samokov, na výrobu střeliva a po určitých potížích vyrábí.

 

ČR má zájem na spolupráci v obranném průmyslu. V MK se prezentovaly české firmy s ohledem na standardy NATO. Probíhala jednání v Praze v roce 2018. ČR chce spolupracovat při opravách vrtulníků a dodat obrněné transportéry. Makedonie také dříve nakoupila 4 české letadla pro výcvik pilotů. Vlastní ruské helikoptéry, které opravovala na Ukrajině. Ta však nemá certifikaci pro všechny díly, a proto je spolupráce s ČR pro MK zajímavá. ČEB je připravena pro nákupu techniky poskytnout „export buyer´s credit“.

V roce 2018 proběhla ve Skopje prezentace českých výrobců střelných zbraní. Dne 23. dubna 2018 Prezentace výrobců českého obranného průmyslu a bezpečnostních technologií.  7 českých firem: Letecké opravny Malešice, EGO Zlín, Ray Service, VOP, SVOS, Česká zbrojovka a Retia.

 

Mezivládní „Společný výbor dvoustranné hospodářské spolupráce“

Výbor byl ustaven na základě Dohody mezi vládou ČR a vládou Severní Makedonie o hospodářské a průmyslové spolupráci, která byla podepsána v Praze 10. února 2010.

Komise se naposledy sešla ve dnech 2. a 3. dubna 2019 ve Skopje. Českou delegaci vedl náměstek MPO Eduard Muřický a naměstek Ministerstva hospodářství Severní Makedonie, pan Kire Naumov.

Během státní návštěvy prezidenta Zemana v makedonském Ohridu v květnu 2016 pak spolu jednali spolupředsedové Výboru NM Vladimír Bärtl a NM Hristijan Delev.

V minulosti pak proběhlo zasedání ve dnech 24. a 25. září 2013 v Praze. 

 

Českým firmám se dále nabízejí konkrétní možnosti spolupráce v oblasti např. rekonstrukce a modernizace energetických zařízení (firma Škoda Energo) nákupy dopravních prostředků (firma Škoda Transportation), těžby a dopravy surovin (firma Důlní strojírenská společnost), získávání vodních zdrojů a ochrany životního prostředí (firmy GIS –Geoindustry a Vodní zdroje), nakládání a likvidace odpadů (firma Zimatechnik) a další. Jedná se o priority makedonské vlády, očekává se vypsání řady tendrů, makedonská strana má zájem o spolupráci s využitím, jak shora uvedeno, i fondů IPA.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 

Smluvní základna:

 • WTO: Severní Makedonie (2003) stejně jako i Albánie (2000) a Černá Hora (2011) jsou již členy WTO. Obchodní jednání WTO se Srbskem a Bosnou a Hercegovinou stále probíhají. Kosovo není členem WTO.
 • evropská
 • od dubna 2004 platí Stabilizační a asociační dohoda s EU
 • od prosince 2005 kandidát na člena EU
 • 2009 Komise doporučila zahájit jednání o vstupu
 • od 2009 platí vízová liberalizace
 • Bilaterální
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Severní Makedonie o hospodářské a průmyslové spolupráci. - Zasedání Smíšené skupiny – poslední září 2013 v Praze
 • Dohoda o podpoře investic
 • Dohoda o zamezení dvojího zdanění (dle MK strany dosud plně nefunguje – industriální zóny)
 • další: Memorandum o spolupráci v zemědělství, Smlouva o spolupráci v turistice, Clearingový dluh nedořešen

 

Srovnání FTAs (obchodních dohod) zemí západního Balkánu

Všechny země západního Balkánu (WB-6) jsou členy CEFTA (Středoevropská dohoda o volném obchodě spolu s BA, SRB, KOS, AL, MK, ME). Severní Makedonie pak má uzavřeny dohody o volném obchodě s Tureckem, Ukrajinou a je také součástí EFTA.

 

Obchodní dohoda mezi Severní Makedonií a Českou republikou byla podepsána dne 19.9.1997 v Praze a vstoupila v platnost dne 10.12.1997 (v r. 2003 byla z české iniciativy vypovězena; její platnost zanikla automaticky vstupem ČR do EU).

 

Současné vzájemné obchodní vztahy jsou upraveny na základě platných bilaterálních dokumentů uzavřených mezi EU a Makedonií, tj. Stabilizační a asociační dohodou (SAD). Tato dohoda byla členskými zeměmi EU ratifikována v lednu 2004. SAD plně liberalizuje vývoz makedonského zboží do EU, kromě živého skotu, hovězího masa, výrobků z ryb, ovoce, zeleniny a vína. U dovozu z EU se MK zavázala postupně odstranit celní sazby dle harmonogramu pro jednotlivé výrobky v horizontu 10-ti let.

 

Dohoda o zamezení dvojího zdanění byla podepsána 21.6. 2001 a vstoupila v platnost dne 19.5.2002.

 

Dohoda o podpoře investic (2001) a vstoupila v platnost v srpnu 2002.

 

V r. 2005 ČR z důvodu nutnosti harmonizace Dohody o ochraně a podpoře investic s právem EU navrhla změnu několika článků.

 

Dne 8.12.2006 byly ve Skopji vyměněny ratifikační listiny ke Smlouvě mezi ČR a MK o sociálním zabezpečení ze 7.10.2005. Smlouva tak vstoupila v platnost ke dni 1.1.2007. Za zásadní změnu, kterou Smlouva přináší, je třeba považovat úpravu v oblasti zdravotní péče, která vychází z principu zachování nároku na poskytnutí nezbytné zdravotní péče při pobytu na území druhého státu. Náklady však oproti minulosti již nenese stát, ale zdravotní pojišťovna pojištěnce.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Zahaniční rozvojová pomoc

Finanční alokace 2014-2020: 664,2 milionu EUR
Prioritními odvětvími pro financování v tomto období jsou:

 

Demokracie a statní správa- Reforma veřejné služby (transparentnost, odpovědnost, nezávislost) centrálně a místně; podpora decentralizace a místní správy; provádění klíčových částí mírové dohody z Ohridu; zlepšení hospodářské politiky a řízení veřejných financí; zakládání demokratických institucí; vytvoření silné občanské společnosti schopné přispět k veřejné diskusi (např. o demokracii, lidských právech, sociálním začleňování).

 

Právní stát a základní práva-Reforma soudnictví; účinněji bojovat proti korupci; dodržování lidských práv (zejména svoboda projevu a sdělovacích prostředků a ochrana menšin (např. Romů a LGBTI komunit), zlepšování správy hranic a provádění vízové, migrační a azylové politiky v souladu s právem EU (acquis), dokončení policejních reforem a boj proti organizovanému zločinu.

 

Opatření v oblasti životního prostředí a klimatu-

Vytvoření čistšího prostředí; podpora udržitelného růstu; přechází na nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči změně klimatu a účinné využívání zdrojů.
 
Doprava- Rozvoj moderní, dobře propojené dopravní sítě na podporu konkurenceschopnosti a růstu; zajištění bezpečnějších dopravních sítí; zlepšení mobility v městských oblastech s využitím zelené dopravy.
 
Konkurenceschopnost a inovace- Zlepšení hospodářské konkurenceschopnosti; zvyšování produktivních investic, přímých zahraničních investic; diverzifikace vývozu; vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst a sbližování EU; posílit obchodní rámec (právní a institucionální), včetně provádění právních předpisů EU o jednotném trhu.
 
Sociální rozvoj- Podpora inkluzivnějšího a účinnějšího trhu práce; zlepšení přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě s cílem lépe sladit dovednosti s potřebami zaměstnavatelů; vytvoření moderního, flexibilního systému sociálního zabezpečení s větším sociálním začleňováním; posílení profesních organizací.
 
Zemědělství a rozvoj venkova- Podpora vyváženějšího rozvoje ve venkovských oblastech; zlepšení norem bezpečnosti potravin; konkurenceschopnost odvětví zemědělství a potravinářské výroby.
 
Regionální a územní spolupráce- Podpora dobrých sousedských vztahů; podpora socioekonomického rozvoje v pohraničních oblastech.
 
 
 

Rozvojová pomoc poskytovaná ČR

 

V  roce 2003 poskytla ČR částku 2 mil. Kč na projekt rozvojové pomoci „Budování kapacit pro zavádění čistší produkce“ jehož realizátorem bylo České centrum čistší produkce (ČCČP) a UNIDO. Celková výše českého rozvojového příspěvku byla 8 mil. Kč. Projekt byl zaměřen na uplatnění nových ekologických technologií do výroby kabelů.

Druhým projektem rozvojové pomoci bylo „Budování kapacit ekomanagementu“. Realizátorem této akce (2004 – květen 2005) bylo České ekologické manažérské centrum. Cílem programu seminářů bylo předávání českých zkušeností z oblasti zavádění EMS (mezinárodních standardů ISO 14001). Na organizaci seminářů eko-managementu byla vyčleněna suma 15 tis. EUR (na jednu zemi). Projekt byl určen rovněž pro BaH, SČH a UA.

Dalšími dvěma projekty z oblasti ekologie a vodního hospodářství, realizovanými společností HYDROPROJEKT, byly „Generální plán zásobování města Kočani pitnou vodou“ a „Zlepšení životního prostředí v povodí řeky Bregalnica“ (objem 2,2 mil. Kč). Druhý projekt byl dokončen v r. 2006.

V r. 2006 byl schválen pouze jeden rozvojový projekt „Odstranění starých ekologických zátěží v chemickém závodě OHIS ve Skopji“.

Projekty financované z české rozvojové pomoci přispívají k rozvoji kontaktů s českými výrobci, dodavateli technologií a dalšího materiálu.

 

Vzhledem k úspěšnému postupu reforem vycházejících ze stabilizačního a asociačního procesu, nebyla Severní Makedonie začleněna mezi prioritní země pro poskytnutí naší rozvojové pomoci. Namísto toho se od r. 2007 intenzivně využívají možnosti tzv. Malých lokálních projektů, které jsou zaměřené především na oblast školství a potřeby handicapovaných dětí.

V dalších letech realizoval ZÚ Skopje v MK ročně 2 až 4 Malé lokální projekty z prostředků České rozvojové agentury. 

Např. v r. 2013 byla v rámci projektu „Všichni jsme si rovni” rekonstruována a vybavena učebna pro zrakově postižené děti ve městě Gostivar, projekt „Včasná pomoc” zajistil rekonstrukci oddělení pohotovosti na Univerzitní dětské klinice ve Skopji a realizace projektu „Čti budoucnost“ napomohla digitalizaci knihovny v multietnické základní škole Baskimi-Birlik-Edinstvo v Gostivaru.

V r. 2014 se mj. v rámci projektu My jsme zde” podařilo plně vybavit učebnu pro žáky se zvláštními potřebami ve státní základní škole „Lirija“ v Tetovu nejen veškerou potřebnou technikou (počítače, monitory, projektor atd.), ale rovněž nábytkem pro studenty i učitele. Díky realizaci 2. fáze projektu „Včasná pomoc“ byla pak zajištěna další část nezbytného vybavení pro pohotovost na Univerzitní pediatrické klinice ve Skopji. V r. 2015 bylo vynaloženo celkem 500 tisíc Kč na realizaci projektů "Rovnost především“ (vybudování ústředního topení v základní škole střediskové obce Padalište nedaleko Gostivaru) a „Nejlepší pro nejmenší“ (rekonstrukce internátu pro žáky ZŠ v obci Dragomance nedaleko Kumanova).V roce 2016 bylo vyčleněno 200 tisíc Kč na druhou fázi projektu „Nejlepší pro nejmenší“ a v r. 2017 stejná částka na projekt „Lepší podmínky pro studenty se zvláštními potřebami“, zaměřený na zlepšení životních a studijních podmínek sluchově postižených dětí střední školy „Partenija Zografski“ ve skopské čtvrti Gazi Baba.

 

V roce 2018 - předání 45 osobních vozidel Škoda Octavia 4x4, zakoupených díky finančnímu daru vlády České republiky pro potřeby posílení ochrany státních hranic Makedonské republiky. 

- darovací smlouvu na již čtvrtý finanční dar ve výši 25 mil. CZK (celkem 100 mil. CZK) ministerstvu vnitra Severní Makedonie na podporu boje proti migraci. 

- rekonstrukce zakladní školi v okrese Kumanova.

 

V roce 2017 začala a zopakuje se každý rok, finanční podpora z České republiky je realizována v oblasti vzdělávání. 5 stipendia jsou poskitnuté studentům které mají zajem studovat na katedře českých studií ( bohemistika) na Filozofické fakultě Blaze Koneski ve Skopje

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: