Severní Makedonie: Vztahy země s EU

31. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR ve Skopji (Severní Makedonie)

Ekonomická kritéria
Republika Severní Makedonie dosáhla určitého pokroku a je na dobré úrovni při přípravě fungující tržní ekonomiky. Přes politickou patu v první polovině roku došlo k pozoruhodným zlepšením, zejména v řízení veřejných financí a transparentnosti. Klíčové slabiny ekonomiky zůstávají. Patří sem nedostatky v podnikatelském prostředí, jako je nedostatečné vymáhání smluv a velká neformální ekonomika. Strukturální problémy trhu práce se odrážejí v nízké aktivitě a vysoké míře nezaměstnanosti. Makroekonomické prostředí se v první polovině roku 2017 zhoršilo, neboť zdlouhavá politická krize vyústila v investice. Fiskální politika je zaměřena na krátkodobá opatření a postrádá trvalý konsolidační plán.
Hospodářství dosáhlo určitého pokroku a je mírně připraveno čelit konkurenčním tlakům a tržním silám v rámci EU. Dalším pokrokem bylo dosaženo diverzifikace vývozu a vyšší produkce přidané hodnoty ve zpracovatelském odvětví. Obchodní a investiční vztahy s EU se nadále zintenzivňovaly. Hospodářství stále trpí nedostatky vzdělávacích učebních osnov, nízkou mírou inovací a významnými nedostatky v oblasti investic, včetně zejména veřejné infrastruktury.

Právní předpisy EU
Pokud jde o jeho schopnost převzít závazky vyplývající z členství, země je ve většině oblastí mírně připravena, a to i v oblasti hospodářské soutěže, dopravy a energetiky. Země vykazuje dobrou úroveň přípravy v oblastech, jako je právo společností, celní unie, transevropské sítě a věda a výzkum. Je třeba vyvinout další úsilí, zejména v těch několika málo oblastech, kde je země v rané fázi přípravy, jako je svoboda pohybu pracovníků. Je také zapotřebí většího důrazu na administrativní kapacitu a účinné provádění. Země nadále zlepšovala sladění s prohlášeními EU a rozhodnutími Rady o společné zahraniční a bezpečnostní politice.

 

EU, euro-atlantický svět

Klíčovým momentem, ke kterému se upíná MK politická reprezentace je červnová Evropská rada, která by měla rozhodnout o (ne)zahájení přístupových rozhovorů s MK a AL.

 

MK usilovně lobuje u ČS EU za kladný výsledek hlasování, avšak některé státy zůstávájí stále rezervované, především FR a dále NL a DK. Byť oceňují implementaci Prespanské dohody a vnitřních reforem, trvají na tom, že MK musí splnit podmínky stanovené v závěrech loňské Evropské rady. Výhrady jsou především v případě FR motivovány zejména vnitropolitickými ohledy. MK strana může přispět k rozptýlení výhrad skeptických zemí, především pokud schválí klíčový zákon o zvláštním státním zastupitelství, bezproblémovými (a úspěšnými) prezidentskými volbami a fungující spoluprací vlády s opozicí.

NATO

V návaznosti na souhlas s ratifikací Prespanské dohody ratifikovalo Řecko 8. února jako první také přístupový protokol MK do NATO, další země postupně následují jeho příkladu.

22. ledna navštívila Skopji delegace NATO pod vedením Arndt Freytaga (Assistant Secretary General for Intelligence and Security), kde jednala s premiérem Zaevem a vicepremiérem a ministrem vnitra Spasovskim

Spojené státy dlouhodobě podporují euroatlantické aspirace MK. Začátkem ledna 2019 zavítal do Spojených států vicepremiér pro evropské otázky, B. Osmani, kde jednal mj. s Mathewem Palmerem (US Deputy Assistant Secretary of State for Europe and Eurasian Affairs) či zástupci obou komor Kongresu.

V první polovině března 2019 navštívila Spojené státy také vicepremiérka a ministryně obrany, R. Šekerinska. Hlavním cílem návštěvy bylo podpořit rychlý průběh ratifikace přístupového protokolu MK do NATO. Mimo jiné se sešla s viceprezidentem M. Pencem, zástupci Pentagonu, State Departementu a Kongresu

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie
do Republika Severní Makedonie

Adresa: Sv. Kiril i Metodij 52b, 1000 Skopje

Telefonní číslo: (+389) 2 3248 500
Fax: (+389) 2 3248 501

 

 

Pro více informací nebo na konkrétní žádosti kontaktujte pracovníky odboru pro tisk a informace na delegaci

delegation-north-macedonia@eeas.europa.eu

 

Vedoucí delegace:
Samuel Žbogar

 

 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Zahraniční obchod - zdrojem údajů o zahraničním obchodu jsou celní prohlášení o dovozu a vývozu předložená celním orgánům úřady pro odbavení zboží vývozními a dovozními společnostmi prostřednictvím spedičních organizací. Rozsah Statistiky zahraničního obchodu jsou založeny na speciálním obchodním principu (uvolněná definice). Tyto údaje zahrnují všechny zboží vyrobené v Severní Makedonii a vnitřní obrat zboží. Zboží makedonského původu zahrnuje také tzv. Znárodněné zboží, tj. zboží, které je dovezeno a propuštěno prostřednictvím cel a poté vyvezeno ve stejném nebo zpracovaném stavu jako zboží domácího původu.
Údaje o dovozu zahrnují veškeré zboží dovezené ze zahraničí, zúčtované prostřednictvím celních orgánů a poté umístěné na dovoz domácího trhu pro reprodukci, investice nebo obecnou spotřebu.
Dovoz zboží pro zpracování a zpětný vývoz zboží po zpracování a vyvážené zboží pro další zpracování a zboží dovážené po dalším zpracování jsou zahrnuty do údajů o vývozu a dovozu v hrubém vyjádření.

Země Evropské Unie jsou největším MK obchodním partnerem. Jejich podíl na MK exportu dosahuje 60%, na importu 48%. Mezi hlavní MK vývozní položky patří feronikl, železo, ocel a textilní výrobky, v dovozu se jedná především o ropu, elektřinu, válcovanou ocel a vozidla.

Zahraniční obchod v tis $

Vývozy podle sektorů a zemí SITC-

 

Vývozy podle sektorů a zemí SITC-

  • vývoz

Celkově tis $

 

Jídlo a živá zvířata

Nápoje a tabák

Surový
materiály,
nepoživatelný,
s výjimkou paliv

Minerální paliva,
maziva a
související materiály

Zvíře a
rostlinné oleje,
tuky a vosky

EU

4 598 644

149 956

134 927

271 339

16 054

800

Německo

2 662 467

16 716

17 004

8 746

649

3

Bulharsko

332 915

15 989

21 695

187 282

371

31

Řecko

203 513

11 045

38 259

28 413

2 767

-

Belgie

200 673

3 094

22 413

75

0

-

Italie

200 673

3 094

22 413

75

0

-

Česko

61 069

3 368

801

140

92

-

 

vývoz

Celkově tis $

 

Chemikálie
a související
produkty

Vyrobeno
zboží
klasifikovány hlavně
podle materiálu

Stroje
a dopravy
zařízení

Smíšený
vyrobeno
článků

Komodity a
transakcí ne
jinde
v SITC

EU

 

1 358 628

765 602

1 671 868

883 262

4 927

Německo

 

1 152 675

49 330

977 694

439 409

240

Belgie

 

56

13 205

149 890

11 828

112

Rumunsko

 

2 029

36 347

109 939

6 507

-

Česko

 

8 117

23 408

12 039

13 097

6

 

dovoz

Celkově tis $

 

Jídlo a živá zvířata

Nápoje a tabák

Surový
materiály,
nepoživatelný,
s výjimkou paliv

Minerální paliva,
maziva a
související materiály

Zvíře a
rostlinné oleje,
tuky a vosky

EU

4 857 537

341 940

43 349

69 294

540 906

13 065

Německo

910 270

48 976

5 706

12 252

4 516

293

Řecko

617 953

31 646

1 761

4 998

395 514

1 337

Bulharsko

133 448

5 661

117

655

1 678

35

Rumunsko

246 067

6 069

2 595

6 350

12 090

-

Polsko

222 531

47 478

2 452

421

940

56

Česko

 117 169

 4 504

 846

 138

 457

 0

 

dovoz

Celkově tis $

 

Chemikálie
a související
produkty

Vyrobeno
zboží
klasifikovány hlavně
podle materiálu

Stroje
a dopravy
zařízení

Smíšený
vyrobeno
článků

Komodity a
transakcí ne
jinde
v SITC

EU

 

619 993

1 901 995

1 057 928

266 239

2 828

Německo

 

203 613

172 460

403 949

58 414

73

Řecko

 

28 120

128 181

14 034

11 690

671

Italie

 

58 228

189 650

93 932

42 350

209

Česko

 

11 290

27 052

56 937

15 142

802

 

 

Vývozy /Dovoz - Republika Severní Makedonie

Vyjádřeno v eurech, celková hodnota vývozu zboží z Republiky Severní Makedonie v období leden - prosinec 2018, činí 5 860 827 tis. Eur a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostla o 17,0% roku. Hodnota dováženého zboží ve stejném období činila 7 671 946 tis. EUR, což je o 12,4% více ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Deficit obchodní bilance v období leden - prosinec 2018 rok je 1 811 119 tis. eur.

 

Zdroj: Státní statistický úřad Severní Makedonie

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU je hlavním obchodním partnerem Severní Makedonie, která představuje 60% vývozu země a 48% jejího dovozu.
Vývoz ze země se soustřeďuje na několik výrobků, z nichž nejdůležitější jsou: ferokoklinické slitiny, železo a ocel a textil.
Hlavními dovozy jsou ropa, elektřina, výrobky z plochého válcování a oceli a vozidla.


EU vytvořila v roce 2008 nástroj pro občanskou společnost na podporu rozvoje občanské společnosti v jihovýchodní Evropě.
Zřízená v rámci nástroje předvstupní pomoci poskytuje finanční pomoc organizacím občanské společnosti v Severní Makedonie, aby mohli:

- hrají v politickém procesu aktivnější roli;
- rozvíjet přeshraniční projekty a sítě;
 - lépe se seznámit s záležitostech EU.

 

Zařízení pro občanskou společnost rovněž zahrnuje:
 - Program People2People, jehož cílem je posílit úlohu občanské společnosti v demokratickém procesu.
 - Národní program IPA, kde je poskytována další podpora v oblastech, jako je účast v integračním procesu EU, a rozvíjení partnerství a sítí.
Program pro více příjemců z programu IPA byl navíc navržen tak, aby odpovídal regionálním potřebám, včetně občanské společnosti.

Republika Severní Makedonie se chce stát členem EU. Za účelem dosažení tohoto cíle poskytuje EU nepřetržitou podporu a finanční pomoc, aby mohla země provést nezbytné reformy.
Od roku 2007 umožnil nástroj předvstupní pomoci (IPA), aby se země zaměřila na změny v pěti klíčových oblastech:

-   Budování institucí,
-   Přeshraniční spolupráce,

-   Regionální rozvoj,
-   Lidské zdroje a

-   Rozvoj venkova.

Pomoc ze strany EU je zaměřena na pomoc zemi dokončit reformy potřebné pro budoucí začlenění do organizace. Od r. 1992 do zavedení nového Nástroje předvstupní pomoci (IPA) v r. 2007 přesáhla finanční pomoc Severní Makdonie, rozdělovaná především prostřednictvím programů PHARE a CARDS více jak 800 mil. Eur. V rámci první fáze IPA (2007- 2013) byly přes jejích 5 komponentů v zemi realizovány projekty v hodnotě více než 620 mil. EUR.  

 

Během období 2007-2013 EU poskytla Republice Severní Makedonii 622 milionů EUR prostřednictvím nástroje předvstupní pomoci. (Krajina také těží z regionálně zaměřeného programu pro více příjemců programu IPA.)
Program IPA II nyní poskytuje podobnou pomoc od roku 2014 do roku 2020 prostřednictvím alokace finančních prostředků ve výši 664,2 milionů EUR.

Finanční pomoc v rámci IPA II :

Rozdělení prostředků na období 2014-2020: 664,2 milionů EUR

Demokracie a řízení
Reformování státní správy (transparentnost, odpovědnost, nezávislost) centrálně a místně; podpora decentralizace a místní správy; provádění klíčových částí mírové dohody v Ohridu- zlepšování hospodářské politiky a řízení veřejných financí; vytvoření demokratických institucí; vytvoření silné občanské společnosti schopné přispět k veřejné diskusi (např. o demokracii, lidských právech, sociálním začleňování).

Právní stát a základní práva
Soudní reforma; boj proti korupci účinněji; respektování lidských práv (zejména svoboda projevu a sdělovacích prostředků a ochrana menšin (např. Romové a komunita LGBTI), zlepšení řízení hranic a provádění vízové, migrační a azylové politiky v souladu s právními předpisy EU, dokončení policejních reforem a posílení boje proti organizovanému zločinu.

Životní prostředí a klima
Vytváření čistšího prostředí; podpora udržitelného růstu; přesun do nízkouhlíkového, odolného vůči změně klimatu a úsporného využívání zdrojů.

Doprava
Rozvoj moderní, dobře propojené dopravní sítě na podporu konkurenceschopnosti a růstu; zvýšení bezpečnosti dopravních sítí; zlepšení mobility v městských oblastech pomocí zelené dopravy.

Konkurenceschopnost a inovace
Zlepšení hospodářské konkurenceschopnosti; zvýšení produktivních investic, přímých zahraničních investic; diverzifikace vývozu; vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst a konvergenci EU; posílení podnikatelského rámce (právní a institucionální), včetně uplatňování práva EU v oblasti jednotného trhu.

 Sociální rozvoj
Podpora inkluzivnějšího a efektivnějšího trhu práce; zvýšení přístupu k kvalitnímu vzdělání a odborné přípravě, aby lépe odpovídaly potřebám zaměstnavatelů; zavedení moderního a flexibilního systému sociálního zabezpečení s větším sociálním začleněním; posílení profesních organizací.

Zemědělství a rozvoj venkova
Podpora vyváženějšího rozvoje ve venkovských oblastech; zlepšení norem bezpečnosti potravin; což činí zemědělství a odvětví výroby potravin konkurenceschopnější.


 Regionální a územní spolupráce
Podpora dobrých sousedských vztahů; podpora socioekonomického rozvoje v příhraničních oblastech.

 

V rámci druhé fáze předvstupní unijní pomoci (IPA II) byl pro Severní Makedonie na plánovací období 2014-2020 vyčleněno celkem 664,2 mil. EUR, tj. cca 95 mil. EUR ročně. ZatímcoMvláda při přípravě tzv. Country Strategy Paper  tlačila, aby co největší podíl financí směřoval do oblasti dopravy (především na panevropské dopravní koridory, včetně výstavby dálnic), EK kladla důraz na životní prostředí (nejen čističky, ale rovněž změny příslušné legislativy a vytvoření odpovídajícího prostředí v této oblasti), právní stát, občanskou společnost a reformu veřejné správy.

V sektoru „Demokracie a vládnutí“, s rozpočtem 122,9 mil. EUR, budou financovány projekty v oblastech: veřejná správa, demokratizace institucí, mezietnické vztahy, občanská společnost a programy EU. V sektoru „Vláda práva a základní práva“, s rozpočtem 83 mil. EUR, se pomoc IPA zaměří na korupci, soudnictví, policii, migraci a hranice, základní práva, romskou menšinu, svobodu vyjadřování a media. V sektoru „Životní prostředí a klimatická změna“, s rozpočtem 112,9 mil. EUR, budou financovány projekty v oblastech: odpadní vody, kvalita ovzduší, vody, energetická efektivita i snížení rizika přírodních katastrof.  V sektoru dopravy, za 112,9 mil. EUR, se pomoc EU zaměří na: silniční a železniční infrastrukturu, bezpečnost provozu či městkou zelenou dopravu. V sektoru „Konkurenceschopnost a inovace“, s rozpočtem 73 mil. EUR, to bude výzkum a vývoj či konkurenceschopnost malých a středních podniků. V sektoru „Zaměstnanosti, sociálních politik, vzdělání, podpory rovnost pohlaví a rozvoje lidských zdrojů, s rozpočtem 53 mil. EUR, se EU zaměří na podporu vzdělání, zlepšení sociálních politik a mezisektorovou podporu. V sektoru „Zemědělství a rozvoj venkova“, s rozpočtem 106,3 mil. EUR, budou financovány projekty: pro zajištění zdraví zvířat, investice do infrastruktury a farem, či pozemkové hospodářství. Projekty přeshraniční spolupráce budou probíhat s Řeckem, Bulharskem, Albánií, Kosovem a Srbskem.

Pokud jde o twinningové projekty, lze doporučit zapojení českých zájemců především v pozici hlavních či juniorních partnerů zkušených subjektů z tzv. starých unijních zemí. Dosavadní zkušenosti však ukazují, že ani tento postup nemusí být zárukou získání projektu, jehož kvalita není při rozhodování o vítězi v některých případech rozhodujícím kritériem.

Aktuální informace o vypsaných a připravovaných tendrech a twinningových projektech v rámci unijních nástrojů lze získat na:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: