Severní Makedonie: Zahraniční obchod a investice

31. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR ve Skopji (Severní Makedonie)

V důsledku rostoucího zájmu o investiční potenciál Severní Makedonie začalo v zemi působit řada mezinárodních společností, a to jak jako projekty na zelené louce, tak i prostřednictvím různých druhů akvizic a privatizací. 

 

Zahraniční investice- Vzhledem k absenci odpovídajících domácích úspor jsou zahraniční investice důležitým způsobem rozvoje ekonomiky Severní Makedonie. V roce 2017 došlo k čistému přílivu přímých zahraničních investic do Severní Makedonie ve srovnání s rokem 2016 o 32% ve výši 256 milionů USD (Světová investiční zpráva UNCTAD 2018). Přímé zahraniční investice představují zhruba 53,5% HDP (5,8 mld. USD). Hlavními investory jsou Německo a Rakousko. Největší podíl zahraničních investic představují služby (29,5% PZI v roce 2017), dále těžba nerostných surovin (15,1%), obchod (8,3%) a zemědělství / rybolov (4,3%).

Právní a regulační rámec Severní Makedonie je obecně příznivý pro zahraniční investory a poskytuje řadu pobídek k jejich přilákání. Investoři využívají desetileté osvobození od daně a volný přístup k veřejným službám. Mzdové náklady jsou nízké, ale na druhé straně je často nedostatek kvalifikované pracovní síly. Země vynaložila značné úsilí na harmonizaci svého právního rámce s kritérii, normami a postupy Evropské unie. Stále však přetrvává řada výzev, zejména korupce, nedostatečná transparentnost, špatný zákaznický servis, nadměrná byrokracie, politické zásahy do soudnictví, nedostatek vládních kapacit, komunikační potíže a nedostatky v oblasti právního státu a vymáhání smluv. Severní Makedonie se umístila na 10. místě ze 190 ekonomik - ve zprávě Světové banky pro podnikání z roku 2019, která získala ve srovnání s předchozím rokem jedno místo. Index vnímání korupce z roku 2018, který poskytla Transparency international, staví Severní Makedonii na 93. místo ze 180 ekonomik (před rokem to bylo 107. místo).

 

 

Porovnání zemí pro ochranu investorů
                                                              Severní Makedonie  Eastern Europe & Central Asia  Spojené státy  Německo
Index transparentnosti transakcí *                        8.0                                     7.0                         7.0                5.0
Index odpovědnosti manažera **                         9,0                                     5,0                         9,0                5,0
Index akcií akcionářů ***                                      8.0                                     6.0                         4.0                8.0
Index ochrany investorů ****                                7.3                                     6.4                          6.5               6.5

Zdroj: Doing Business - Nejnovější dostupná data.
 
 
Co je třeba zvážit, pokud investujete do Severní Makedonie
     Mezi klíčové výhody země, pokud jde o přilákání přímých zahraničních investic, patří:

     - nízké pracovní náklady a kvalitní zpracování;
     - Stabilní demokracie;
     - Rychlé a nekomplikované postupy pro vytvoření podniku;
     - vládní politiky přátelské k přímým zahraničním investicím;
     - integrace země do německého výrobního řetězce.
 
Opatření vlády k motivaci nebo omezení přímých zahraničních investic- Severní  Makedonie je otevřená a přátelská země, která se umístila na jedenáctém místě v podnikatelské zprávě Světové banky z roku 2018, která hodnotí snadnost podnikání ve 190 zemích.

Makedonská ústava stanoví, že zahraniční osoby (právnické osoby, fyzické osoby nebo občanská partnerství registrovaná v cizí zemi) musí mít při výkonu hospodářské činnosti v Severní Makedonie stejná práva jako místní osoby, pokud zákon nestanoví jinak („národní zacházení“). . Tato zásada pokrývá celou škálu ekonomických a právních forem používaných pro podnikatelskou činnost.

Severní Makedonske má pro účely daně z příjmů právnických osob a fyzických osob rovnou sazbu daně ve výši 10%. Investoři jsou způsobilí ke snížení základu daně ze zisku o částku předchozího zisku reinvestovaného do hmotného majetku (např. Nemovitosti, zařízení a vybavení) a nehmotného majetku (např. Počítačového softwaru a patentů), který se používá k rozšíření podnikatelské činnosti účetní jednotky. .

Zákon o zónách technologického průmyslového rozvoje stanoví zvláštní daňový režim pro každého investora, který investuje do určených zón.
Součástí právního rámce je také systém One-Stop-Shop, jehož cílem je řešit některé administrativní překážky vstupu do obchodního života v Severní Makedonii. Podle zákona systému One-Stop-Shop jsou všechny typy obchodních společností registrovány do 4 hodin od podání. Dalším důležitým rysem One-Stop-Shop je elektronická distribuční služba, která umožňuje každému potenciálnímu investorovi nebo třetí straně získat úplné elektronické informace o činnosti společností v zemi.

Chcete-li se dozvědět více o vládních opatřeních na podporu přímých zahraničních investic v Severní Makedonii, navštivte webové stránky Invest in North Macedonia.
 
Postupy týkající se zahraničních investic - Současný zákon o Společnost je účinný od roku 2004. Tento zákon definuje pět forem společností: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost a komanditní společnosti od akcií.

Akvizice Holdings - 100% zahraniční vlastnictví je možné.
Povinnost vyhlásit - nová společnost se musí zaregistrovat na centrálním rejstříku a poté na DPH u úřadu pro veřejné příjmy. Více informací naleznete ve Zprávě o podnikání Světové banky z roku 2018 a v Investičním průvodci KPMG v Severní Makedonii.
Příslušná organizace Pro Prohlášení - Portál pro elektronickou registraci, webovou stránku Úřadu pro veřejné příjmy

 

Mezi významné zahraniční investory patří například Johnson Matthey (Rakousko), EVN (Rakousko), Deutsche Telecom (Německo), Kromberg & Schubert (Německo), Dräxlmaier Group (Německo), Société Géneral (Francie), Johnson Controls (USA), KEMET Corporation (Spojené státy), Řecká národní banka, Hellenic Bottling Company SA (Řecko), QBE Insurance Group Limited (Švýcarsko), Titan Group (Řecko), Marquardt (Německo), Coficab (Tunis), Mensan Otomotiv (Turecko), Endava (Velká Británie), Vitek (Itálie), Prodis (Rusko), Grishko (Rusko), Adient Automotive (USA), Lear Corporation (uSA), Van Hool (Belgie).

Čeští občané/podnikatelské subjekty mohou využit následující skutečnosti:

 

Makedonie je signatářem tří mnohostranných dohod o volném obchodu.
Dohoda o stabilizaci a přidružení (SAA) se zeměmi EU;
EFTA (Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a
CEFTA (Severní Makedonie, Albánie, Moldavsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina a Kosovo).

Vedle multilaterální dohody podepsala také dvě dvoustranné dohody o volném obchodu s těmito zeměmi:
     Dvoustranná dohoda o volném obchodu s Tureckem a Bulharskem
     Dvoustranná dohoda o volném obchodu s Ukrajinou

Tyto dohody dávají Severní Makedonii bezplatný přístup k více než 650 milionům spotřebitelů.
Severní Makedonie je od roku 2003 členem Světové obchodní organizace (WTO).

 

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz (mil. EUR)

4.391,1

4.650,2

5.015,3

5.032,6 5.860,8

Dovoz (mil. EUR)

6.475,7

6.877,2

6.172,5

6.859,0

7.671,9

Saldo (mil. EUR)

-2.084,6

-2.227,0

-2.157,2

-1.827,4

1.811,1

Zdroj:  Statistický úřad Severní Makedonie

 

 Vyjádřeno v eurech, celková hodnota vývozu zboží z Republiky Severní Makedonie v období leden - prosinec 2018, činí 5 860 827 tis. Eur a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostla o 17,0%. Hodnota dováženého zboží ve stejném období činila 7 671 946 tis. EUR, což je o 12,4% více
ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Deficit obchodní bilance v období leden - prosinec 2018 rok je 1 811 119 tis. eur.

 

Pokrytí dovozu vývozem v období leden až prosinec 2018 činilo 76,4%, z obchodní výměny výrobků vyplývá, že u vývozu je největší podíl katalyzátorů nosičů drahých kovů nebo jejich sloučenin, zapalovacích sad a podobně pro vozidla , letadla nebo lodě, oddíly podskupiny 821.1 a motorová vozidla pro přepravu 10 nebo více osob, včetně řidiče, se spalovacím motorem se vznětovým motorem (motorová nafta nebo motorová nafta).
Dovozy představují převážně slitiny platiny a platiny, surové nebo v prášku, minerální oleje a oleje získané z bituminózních nerostů (kromě surových), výrobky zpracované na plocho ze železa nebo nelegované oceli, ne platinové nebo potažené a jiné kovy ze skupiny platin a jejich slitin,  nezpracované nebo ve tvaru
prachu.
V období leden až prosinec 2018, podle celkového objemu zahraničního obchodu, Severní Makedonie obchodovala především s Německem, Řeckem, Velkou Británií, Srbskem a Bulharskem.

 

 

 

 

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největším zahraničním obchodním partnerem ve vývozu i dovozu jsou trvale státy EU. Důležitými trhy pro Severní Makedonie jsou také země bývalé SFRJ. V bilaterálních obchodních vztazích je největším makedonským obchodním partnerem Německo, následované Srbskem, Bulharskem, Řeckem, Velkoi Britanii, Belgií, Itálií a Rumunskem. Stejná či podobná teritoriální struktura je vlastní i ostatním zemím západního Balkánu (Srbsko, BiH, Chorvatsko). Aktuální údaje k zahraničnímu obchodu jsou na stránkách Státního statistického úřadu nebo na tradingeconomics.com

Země s největším objemem obchodní výměny s Severní Makedonie, leden – prosinec 2018

Země

Vývoz v %

Země

Dovoz v %

Německo

  41%

Německo

 12% 

Velká Británie

  1.5%

Velká Británie    

 9.5%

Řecko

 35%

 Řecko    

 9.8% 

Srbsko

  9.8%

 Srbsko    

 8.4% 

Itálie

 3.2%

 Čína   

 5.2% 

Bulharsko

 7.4%

 Itálie   

 5.6% 

Čína

 1.0%

 Turecko   

 3.6%

Turecko

  1.9%

Bulharsko    

 6.2%

Rumunsko

  1.9%

Jižní Afrika    

 3.1%

Maďarsko

  1%

 Rumunsko   

 3.1%   

Belgie

  2.3%

 Polsko    

2.8% 

Slovinsko

  1.12%

 Maďarsko    

 2.6% 

Chorvatsko

  1.3%

Spojené státy americké    

 2.2% 

Česká republika

 1.%

 Slovinsko   

 2.0%

Rakousko

 1.1%

 Rusko  

 1.9% 

Polsko

 0.96%

Rakousko   

 1.7% 

Nizozemsko

 1%

Belgie     

 1.7% 

Bosna a Hercegovina

 1.3%

Francie   

 1.5%   

Španělsko

  1.9%

Česká republika      

 1.5%  

Francie

 0.95%

Chorvatsko    

 1.3%   

Údaje z tradingeconomics.com pro rok 2018

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity ČR:

 

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota EUR(tis.)

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla

24 664

20,5%

2716

Energie elektrická

17 360

14,4%

5903

Textilie impregnované povrstvené ap plasty

12 430

10,3%

9401

Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejic

10 593

8,8%

8517

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezd

6 644

5,5%

2710

Oleje minerální a z ner živičných ne surové

3 690

3,1%

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

2 639

2,2%

6006

Ostatní pletené nebo háčkované textilie

2 512

2,1%

5603

Textilie netkané i impregnované laminované aj

1 922

1,6%

3402

Prostředky povrchově aktivní prací čisticí aj

1 852

1,5%

jen 10 položek

84 306

70,1%

CELKEM

120 303

100,0%

Osobní automobily tvoří pětinu našeho vývozu do Severní Makedonie. Velmi významnou položkou vývozu jsou také textilie (vč. pletených), počítače a jejich časti, telefony a čistící prostředky.

 

 

Hlavní dovozní komodity ČR:

 

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota EUR(tis.)

8708

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

145 691

59,6%

7306

Trouby profily ap duté jiné z železa oceli

22 545

9,2%

2716

Energie elektrická

15 490

6,3%

9401

Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejic

13 310

5,4%

8532

Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací (přednastavené)

10 926

4,5%

8302

Úchytky kování věšáky háčky ap z kovů obec

5 075

2,1%

2401

Tabák nezpracovaný odpad tabákový

2 683

1,1%

8507

Elektrické akumulátory, včetně separátorů pro ně, též pravoúhlých (vče

2 455

1,0%

8536

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických ob

2 402

1,0%

6109

Trička vrchní tílka aj nátělníky pletené

2 313

0,9%

jen 10 položek

222 890

91,2%

CELKEM

244 286

100,0%

Ze Severní Makedonie dovážíme díly pro automobilový průmysl – bezmála 2/3 našeho dovozu. Daleko za nimi jsou pak železné profily, el. energie, sedadla, elektrické kondenzátory, spínače a akumulátory, tabák a textilní výrobky.

 

 

 

 

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zóny technologického a průmyslového rozvoje (TIDZ) jsou střediska, ve kterých jsou soustředěna vysoce produktivní čistá výrobní činnost a jsou vyvíjeny nové technologie.

Severni Makedonie nabízí dodatečné pobídky pro rozvoj v TIDZ, kromě těch, které jsou obvykle spojeny se svobodnými ekonomickými zónami.
Investoři v TIDZ mají nárok na osvobození od daně z příjmů fyzických a právnických osob za prvních 10 let. Investoři jsou osvobozeni od placení daně z přidané hodnoty a cla u zboží, surovin, zařízení a strojů. Kromě toho může být až do výše 500 000 EUR poskytnuto jako pobídka ke stavebním nákladům v závislosti na hodnotě investice a počtu zaměstnanců. Pozemky v TIDZ v Severní Makedonii jsou k dispozici za dlouhodobého pronájmu po dobu až 99 let.
Mezi další výhody patří dokončená infrastruktura, která umožňuje bezplatné připojení na zemní plyn, vodu, elektřinu a přístup k hlavní mezinárodní silniční síti. Investoři jsou také osvobozeni od placení poplatku za přípravu staveniště. V TIDZ jsou poskytovány rychlé postupy pro registraci podnikatelských aktivit, které dále snižují náklady na zakládání.
Vláda věnuje zvláštní pozornost výrobním aktivitám, aktivitám z oblasti informačních technologií (vývoj softwaru, montáž hardwaru, digitální záznam, počítačové čipy a podobně), vědeckovýzkumné činnosti a nové technologie s vysokými environmentálními standardy, pro které se předpokládají další výhody TIDZ. Investoři v TIDZ, kteří působí v těchto oblastech, jsou osvobozeni od odpovědnosti za předložení záruky jako zajištění pro případné celní nedoplatky.

- Zóna Skopje 1

Celková plocha technologického průmyslového rozvoje Skopje 1 činí 140 hektarů. TIDZ Skopje 1 zaujímá prvotřídní polohu - 10 km východně od hlavního města Skopje, na křižovatce koridorů 8 a 10.
TIDZ Skopje 1 má přímou směnu na dálnici s chodbou 8 a je vzdálen jen 3,3 km od dálnice E-75. Mezinárodní letiště Skopje je vzdáleno 5 km od letiště TIDZ Skopje 1 (vzdálenost 1 km od letiště) a je vhodná pro mezikontinentální lety mezi námořními a námořními dopravci. Nejbližší národní železniční stanice se nachází 6,5 km od TIDZ Skopje 1 a nejbližší námořní přístav v Soluni (Řecko), 230 km od Zóny.

 Kontakt: goran.trajkovski@fez.gov.mk, tel +389 2 255 20 00

- Zóna Skopje 2

Celková plocha volné zóny Skopje 2 činí 96,75 hektarů. Skopje 2 se nachází přímo u svobodné zóny Skopje 1, na křižovatce koridorů 8 a 10, 4,6 km od dálnice E-75.
Mezinárodní letiště Skopje je vzdálené 6 km od Svobodné zóny Skopje 2 (vzdálenost 2 km od letiště) a je vhodné pro nákladní i mezikontinentální osobní lety. Nejbližší národní železniční stanice se nachází 7.8 km od Svobodné zóny Skopje 2 v obci Miladinovci a nejbližší přístav je v Soluni v Řecku, 230 km od zóny.

 Kontakt: goran.trajkovski@fez.gov.mk   tel +389 2 255 20 00

- Zóna Skopje 3

Celková promítaná plocha volné zóny Skopje 3 činí 43,84 hektarů. Skopje 3 volná zóna zaujímá první třídní polohu - 10 km východně od hlavního města Skopje, na křižovatce koridorů 8 a 10.
Skopje 3 volná zóna bude mít přímou směnu dálnice s chodbou 8 a je vzdálena přibližně 3 km od dálnice E-75. Mezinárodní letiště Skopje je vzdálené 5 km od Svobodné zóny Skopje 3 (vzdálenost 1 km od letiště) a je vhodné pro mezikontinentální lety. Nejbližší národní železniční stanice se nachází přibližně 6 km od Svobodné zóny Skopje 3 a nejbližší námořní přístav je v Soluni (Řecko), 230 km od Zóny.

Kontakt: goran.trajkovski@fez.gov.mk,  tel +389 2 255 20 00

- Zóna Stip

Celková rozloha pásma Stip je 206,43 hektarů. Nachází se severozápadně od města Stip při vstupu ze směru Skopje.
Bezplatná zóna Stip má silniční spojení do Skopje a Kočani přes mezistátní M5 a přes novou dálnici Skopje-Stip, která je v současné době ve výstavbě, bude mít region přímé a krátké silniční spojení do hlavního města Skopje. Národní železniční stanice je vzdálená 2,5 km od svobodné zóny a nejbližší mezinárodní letiště Alexandr Veliký ve Skopje je vzdálené 75 km. Nejbližší přístav je v Soluni v Řecku, 225 km od oblasti.
Město Stip počítá přibližně 50 000 občanů a je největším centrem textilního průmyslu v regionu.

Kontakt: slavjanka.stojanovska@fez.gov.mk tel +389 32 385 377

- Zóna Tetovo

Celková plocha volné zóny Tetovo je 94,74 hektarů. Nachází se na dálnici E-65, 3 km východně od města Tetovo. Svobodná zóna Tetovo se nachází pouhých 35 km od hlavního města Skopje.
Národní železniční stanice je od hotelu vzdálena 4 km a nejbližší mezinárodní letiště Skopje ve Skopje je 67 km daleko přes prstencovou silnici v Skopje. Řecký přístav v Řecku je vzdálen 287 km a přístav Durrës v Albánii je vzdálen 293 km od svobodné zóny Tetovo.
Orgán svobodných zón a Normack Investment Group, soukromá společnost, podepsaly smlouvu o partnerství veřejného a soukromého sektoru, která stanovuje, že Normak Investment Group je zakladatelem svobodného pásma a zodpovídá za jeho rozvoj a provoz.
Kontakt: goran.trajkovski@fez.gov.mk  tel +389 2 255 20 00
- Zóna Prilep
Celková plocha volné zóny Prilep je 67,50 hektarů (ili ha) a nachází se v lokalitě Alinci, jižně od města Prilep. Povrchová oblast zóny může být rozšířena o dalších 35,71 ha.
Svobodná zóna má přímý přístup na dálnici, která spojuje Prilep a Bitolu.
Osady, které obklopují svobodnou zónu Prilep, mají celkovou populaci přibližně 260 000 obyvatel.
Kontakt: slavjanka.stojanovska@fez.gov.mk  tel +389 32 385 377
- Zóna Struga
Celková rozloha volné zóny Struga je 30,01 hektarů a nachází se v obciMisleshevo, 4,5 km od města Struga směrem na město Ohrid.
Tato oblast má přímý přístup k projektu Pan-European Corridor 8.
Osady, které obklopují svobodnou zónu Struga, mají celkovou populaci přes 161 000 obyvatel.
Kontakt: goran.trajkovski@fez.gov.mk   tel +389 2 255 20 00
- Zóna Strumica
Celková rozloha svobodné zóny Strumica je 24,77 hektarů a nachází se 7 km východně od města Strumica, konkrétně jižně od krajské silnice, která spojuje Kukliš - Bansko - Novo Konjarevo.
Osady, které obklopují svobodnou zónu Strumica, mají celkovou populaci přibližně 85 000 obyvatel.
Kontakt: slavjanka.stojanovska@fez.gov.mk  tel +389 32 385 377
- Zóna Kicevo
Svobodná zóna Kicevo je rozdělena do dvou oblastí, které se nacházejí ve vzdálenosti přibližně 1,2 kilometru, přičemž část 1 se rozkládá na ploše 13,5 ha a část 2 o rozloze 16,06 hektarů. Celková plocha pokrytí je 29,56 hektarů a nachází se jihovýchodně od města Kicevo, konkrétně, obě sekce se nacházejí vlevo a vpravo od regionální silnice spojující Kicevo a Makedonský Brod.
Osady, které obklopují svobodnou zónu Kicevo, mají celkovou populaci přes 77 000 obyvatel.
Kontakt: goran.trajkovski@fez.gov.mk   tel +389 2 255 20 00
- Zóna Gevgelija
Celková plocha svobodné zóny Gevgelija je 50,25 hektarů (ili ha) a nachází se jihozápadně od města Perdejci, na pravé straně dálnice Skopje-Gevgelija.
Svobodná zóna Gevgelija se nachází v blízkosti hraničního přechodu Bogorodica směrem k Řecku a má přímé silniční spojení do přístavu Soluň.
Osady, které obklopují svobodnou zónu Gevgelija, mají celkovou populaci přibližně 67 000 obyvatel.
Kontakt:  slavjanka.stojanovska@fez.gov.mk   tel +389 32 385 377
- Zóna Berovo
Celková rozloha volné zóny Berovo je 17,38 hektarů a nachází se v blízkosti města Berovo.
Svobodná zóna Berovo se nachází na regionální silnici spojující Berovo a Dabile.
Osady, které obklopují svobodnou zónu Berovo, mají celkem více než 18 000 obyvatel.
Kontakt: slavjanka.stojanovska@fez.gov.mk   tel +389 32 385 377
- Zóna Delchevo
Celková rozloha volné zóny Delchevo je 20,83 hektarů a nachází se na severovýchodě od města Delčevo.
Rozsah projektu se nachází na hlavní silnici, která spojuje Kochani - Delchevo - hraniční přechod Deve Bair s Bulharskem.
Osady, které obklopují svobodné pásmo Delchevo, mají celkovou populaci přes 24 000 obyvatel.
Kontakt: slavjanka.stojanovska@fez.gov.mk  tel +389 32 385 377
- Zóna Radovish
Celková rozloha svobodné zóny Radovish je 9,75 hektarů a nachází se u vchodu do města Radovis.
Zóna se nachází v blízkosti hlavní silnice, která spojuje Stip - Radovis - Strumica a výměnu.
Osady, které obklopují svobodnou zónu Radovish, mají celkovou populaci přes 45 000 obyvatel.
Kontakt: slavjanka.stojanovska@fez.gov.mk  tel +389 32 385 377
- Zóna Ranvce
Celková výměra volné zóny Rankovce je 40,2 hektarů.
Zóna se nachází v blízkosti hraničního přechodu Deve Bair směrem na Bulharsko a má přímé silniční spojení s plánovanou silnicí na koridoru 8 (úsek Kumanovo-Kriva Palanka) a plánovaným železničním koridorem 8.
Osady, které obklopují svobodnou zónu Rankovce, mají celkovou populaci přes 176 000 obyvatel
Kontakt: aleksandar.mladenovski@fez.gov.mk or info@fez.gov.mk       tel +389 2 311 11 66
- Zóna Vinica
Celková plocha svobodné zóny Vinica je 21,04 hektarů a nachází se 4,5 km od města Vinica, konkrétně na západní straně plánované dálnice, která spojuje Stip a Delčevo.
Osady, které obklopují svobodnou zónu Vinica, mají celkovou populaci přes 83 000 obyvatel.
Kontat: slavjanka.stojanovska@fez.gov.mk  tel +389 32 385 377
 
 
 
Vážení investoři,

Úřad makedonských svobodných zón, vládní řídící orgán odpovědný za rozvíjení ZEP v celé zemi, v současné době dohlíží na čtrnáct zón v různých fázích vývoje. Vláda se zavázala poskytovat nákladově efektivní a provozně efektivní prostředí pro podnikání v jihovýchodní Evropě. Severní Makedonie je známé jako "Nové obchodní nebe Evropy" - 100% zahraniční vlastnictví, 0% daň z příjmu právnických osob, obecní daně, symbolické nájmy, dotace až do výše 500 000 EUR na stavební náklady, dostupnost kvalifikované pracovní síly, školení a granty na vytváření pracovních míst. Jedná se pouze o jeden segment hodnotové nabídky, která poskytuje nejkonkurenceschopnější provozní prostředí v regionu a širší. Společnosti, které soutěží ve stále složitějším obchodním světě, hledají optimální místa pro své organizace. Popularita svobodných zón je založena na jednoduchosti a efektivitě podnikání, na výhodných a dlouhodobých daňových pobídkách a na možnostech dodatečných vládních dotací. To by bylo správným okamžikem, kdy by firmy mohly využívat výhodných míst a podnětů.

Aleksandar Mladenovski, generální ředitel

 Zóny jsou řízeny Ředitelstvím pro TIDZ, na jehož webových stránkách lze nalézt potřebné informace v anglickém jazyce: http://www.fez.gov.mk.

 

- Také v okolí města Krusevo, přesněji mezi městy Krusevo a Prilep, se nachází svobodná hospodářská zóna, kterou spravuje obec, která nabízí pozemky pro investory. Geostrategická poloha je vynikající díky nížině, jedné z největších v Severní Makedonii, která nabízí ideální podmínky pro zemědělské podnikání.

 Krushevo kontak:    http://krusevo.gov.mk/

Oddělení pro místní hospodářský rozvoj a přeshraniční spolupráci:

tel: 00389 48 477-061

 

 

                                             

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)


Makedonská ústava stanoví že zahraniční osoby (právnické osoby, fyzické osoby nebo občanské sdružení v cizí zemi) musí mít stejnou úroveň s místními osobami při vedení hospodářské činnosti v  Severní Makedonie, pokud není uvedeno jinak zákonem ("vnitrostátní zacházení"). Tento princip pokrývá celý rozsah ekonomických a právních forem, které se používají obchodní činnost. Podle zákona o obchodních společnostech, zahraničních společností a cizích jazyků majitelé provozují podle podmínky stanovené zákonem a je jim poskytnuto rovné zacházení operace s domácími jednotlivci a
právnických osob na území republiky Severní Makedonie, pokud není stanoveno jinak mezinárodní dohodou a / nebo právní předpisy upravující zvláštní druhy zahraničních společnosti a zahraničními výhradními vlastníky s konkrétním rozsahem operací. Pokud bude uzavřena bilaterální smlouva, kterou podepsal a ratifikoval Severní Makedonie poskytuje více příznivých investičních podmínek
pro mezinárodní investory, občany nebo právnické osoby příslušného smluvního partnera země bude mít preferenční investor léčby ("status doložky nejvyšších výhod").

 

Motivační opatření a oprávnění Severní Makedonnie je to že má rovnou daň míra 10% pro firemní a osobní daň z příjmů. Investoři jsou způsobilí pro snížení základu daně z příjmů částka předchozího zisku reinvestovaného do hmotného majetku aktiva (jako jsou nemovitosti, zařízení a vybavení) a nehmotný majetek (např počítačový software a patenty) rozšíření obchodních aktivit společnosti subjektu.
Zákon o technologickém průmyslu rozvojové zóny jsou speciální daňové zacházení pro každého investora, který investuje ve stanovených zónách. Obecně platí pobídky zahrnují:

• Desetiletá daňová dovolená z daně z příjmů pro subjekty vykonávající své podnikání v oblastech
• Určitá osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH) pro obchod v rámci zóny a pro dovozy v zónách
• Daňová dovolená z daně z příjmu fyzických osob o platu všem zaměstnancům zaměstnaným na subjekty vykonávající podnikatelské činnosti v zónách po dobu 10 let od měsíce, ve kterém byl první plat
je placena.
Kromě daňových pobídek je to také Zákon rovněž stanoví určité zvyky výjimky, vyloučení z poplatků za příprava stavby, bezplatné připojení na vodu, kanalizace, topení, plyn a napájecí sítě, a další pobídky.

Formy zahraničních investic Zákon o devizových operacích definuje přímé investice jako investice investor s cílem založit trvalé hospodářské vazby a / nebo realizace právo spravovat obchodní společnost nebo jinou právnickou osobou, ve které je investorem investoval. Zákon uvádí následující druhy přímých investic:
• Založení obchodní společnosti nebo rozšíření vlastního kapitálu obchodní společnosti k úplnému vlastnictví investora, zakládání poboček nebo akvizice úplného vlastnictví stávajících společnosti
• Účast na novém nebo již existujícím obchodní společnost, pokud má investor v držení nebo získá více než 10% účasti na základním kapitálu obchodu společnost, tj. více než 10% hlasovacích práv
• Dlouhodobý úvěr se splatností pět a více let, pokud jde o půjčku od investora určeného k obchodování společnost, kterou investor plně vlastní
• Dlouhodobý úvěr se splatností pět a více let, když je a úvěr určený k trvalému ekonomických vazeb a pokud má takový úvěr byla poskytnuta ekonomicky přidružených subjektů.

Zisk a kapitálu repatriace Podle zákona o devizovém kurzu Operace, zahraniční investoři mohou volně zisk z převodu, výnosy z prodeje a prodej akcií přímo investice a zbývající část a likvidované investice za předpokladu, že zaregistrovali své přímé investice podle tohoto zákona a zaplatili všechny právní závazky týkající se daní a daní příspěvků v Severní Makedonie.

Založení nových podnikatelských subjektů nebo nabývání akcií ve stávajících subjektech
Makedonské zákony stanoví, že zahraniční subjekty a / nebo zahraniční osoby mohou založit subjekty se zahraniční účastí a získat podíly ve stávajících místních subjektech. Takové společnosti musí mít podobu subjektů, jak je uvedeno v zákonu o obchodních společnostech. Podíl zahraničních právnických osob a fyzických osob není omezen, pokud není stanoveno jinak pro jiné typy podniků.
Obecně není vyžadováno předchozí povolení vládních institucí
zřízení jednotky výše uvedených typů, s výjimkou případů týkajících se bankovních nebo pojišťovacích činností a investičních fondů.

* KPMG

 

Získání věrohodných údajů je v tomto případě poněkud komplikované. Zatímco vláda, ve snaze zveličit svoje úspěchy nadsazuje čísla, zvýšení FDI o 40% oproti roku 2015, nevládní zdroje uvádějí údaje až o 30% nižší. V zásadě však lze situaci v oblasti FDI označit jako uspokojivou, úroveň FDI dosahuje cca 70% projektované výše. V lednu a únoru 2017 přímé zahraniční investice činily 59,1 mil. EUR. Pro první čtvrtletí roku 2017 uvádí centrální banka nárůst FDI o 25% oproti stejnému období roku 2016.

Nejúspěšnějším rokem stále zůstává rok 2001. Na účty byly připsány prostředky z prodejů realizovaných v roce 1999, např. jediné ropné rafinerie OKTA (poblíž Skopje) řecké společnosti Hellenic Petroleum (54% akcií za 32 mil. USD). V roce 1999 byla privatizována největší obchodní banka "Stopanska banka" (Hellenic National Bank, EBRD a IFC 85% akcií za 87 mil. USD, z toho řecký partner 65%, EBRD a IFC po 10%). V roce 2000 koupil makedonský Telecom maďarský vlastník, který byl v r. 2011 obviněn z mnohamilionové korupce (nyní je tato korupce potrvzena, v novinách byly publikovány detaily o platbách, které Maďaři realizovali do USA).

Bezpečnostní krize v r. 2001 ukončila období velkých investic. Vzhledem k politické krizi roku 2016, která byla "ukončena" novými volbami do parlamentu a následným zdlouhavým jednáním o vládní koalici, je přirozeně země vnímána jako relativně nestabilní, nicméně investoři mají zájem. FDI za prvních 9 měsíců roku 2016 byly ve výši 199,45 mil. EUR. Největšími investory v MK z teritoriálního pohledu jsou: Německo (23,2 milionů EUR), Turecko (23,14 mil. EUR), Itálie (12,46 mil.EUR), Bulharsko (11,72 mil. EUR). Podle sektorů byly největší investice do průmyslové výroby (38,25 mil EUR), financí a pojištění (15,35 mil. EUR), důlní průmysl (15,08 mil. EUR), výroba elektrické energie (11,02 miEUR), stavebnictví (10,79 mil. EUR). Celkové investice, včetně FDI, činily za prvních 9 měsíců roku 2016 (další data nejsou k dispozici) celkem 358,5 mil. EURO což je o 141,7 mil EUR zvýšení oproti roku 2015.

Nyní pro rok 2017 se hovoří o velké investici americké firmy do důlního průmyslu (těžba zinku, stříbra, zlata, mědi a olova). Zatím se o této investici vedou jednání a její realizace vzbuzuje velká očekávání ve státním sektoru. Jedná se o důlní sektor, který se podílí 3,5% na tvorbě makedonského HDP. Další velký americký investor již započal s výstavbou továrny - V roce 2016 začala US firma AMPHENOL s výstavbu 3 továren na výrobu automobilových, železničních a leteckých součástek. Dvě továrny jsou již dokončeny a uvedeny do provozu (2.500 pracovních míst v oblasti Kočani) a třetí továrna se momentálně dokončuje v bývalé továrně ATOM- v Kočani (dalších 400 zaměstnanců).

 

Přímé zahraniční investice (FDI) do Severní Makedonie dosáhly v roce 2018 624,5 mil. EUR (706,9 mil. USD) v porovnání s 181,7 mil. EUR v roce 2017, ukázala data z centrálních bank.
Pouze v prosinci činily FDI do Severní Makedonie 175,2 mil. EUR ve srovnání s 47,2 mil. EUR v prosinci 2017, podle údajů zveřejněných centrální bankou.

Mil EUR
Stat Severní Makedonie Rakousko Francie Nemecko Řecko Madarsko Italie Nizozemsko Srbsko Slovinsko Švýcarsko Turecko Velká Británie
2014 205,1 26,2 -105,7 45,8 -3,3 -1,4 11,5 40,1 3,0 -6,6 131,7 17,1 39,2
2015 216,7 18,0 -157,0 39,3 43,8 -0,6 10,4 94,4 3,1 -7,7 3,5 27,0 -37,6
2016 338,4 35,2 3,2 48,5 -15,7 -3,2 20,0 11,0 9,3 4,6 18,2 32,9 50,3
2017 181,7 29,5 0,3 47,6 27,1 -0,3 4,2 -37,6 1,0 19,4 25,1 6,6 22,7
2018 624,5 16,1 6,1 38,7 26,1 -1,5 17,6 3,8 1,4 4,0 -5,6 36,2 113,8

 

V důsledku rostoucího zájmu o investiční potenciál Severní Makedonie začalo v zemi působit řada mezinárodních společností, a to jak jako projekty na zelené louce, tak i prostřednictvím různých druhů akvizic a privatizací.
Mezi významné zahraniční investory patří Johnson Matthey (UK), Mobilkom Rakousko (Rakousko), EVN (Rakousko), Deutsche Telecom (Německo), Kromberg & Schubert (Německo), Dräxlmaier Group (Německo), Societe Generale (Řecko), Hellenic Bottling Company SA (Řecko), QBE Insurance Group Limited (Spojené království), Mittal Steel (Nizozemsko), Duferco (Švýcarsko) a Titan (Nizozemsko), ODW-Elektrik (Německo), Key Safety System (USA), Marquardt (Německo), Coficab (Tunis), Mensan Otomotiv (Turecko), Endava , Amphenol (USA), KPME (Ukrajina), Vitek (Itálie), Prodis (Rusko), Grishko (Rusko), VPTEX (Nizozemsko), Accomplast (Německo) Čína), Gentherm (USA), Adient Automotive (USA), společnost Lear Corporation (uSA), Van Hool (Belgie).

 

 

Zahraniční investice (v mil. EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

FDI

208,0

216,1

338,45

182,01

624,49

Zdroj: Národní banka Severní Makedonie

 

 

rok české přímé investice v Severní Makedonii
2014 0,03
2015 1,73
2016 -3,38
2017 -0,8
2018 1,68

Zdroj: Obchodní komora

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

V Severní Makedonie neexistují restrikce oblastí pro vstup zahraničního investora. Makedonie je členem MIGA od r. 2004. V dubnu 2015 agentura Standard and Poor's vydala své hodnocení Severní Makedonie a potvrdila dlouhodobé úvěrové ratingy jako BB- „stabilní“.

Severní Makedonie - ratingové hodnocení
Ratingové hodnocení Standard & Poor's pro Severní Makedonii stojí na BB- se stabilním výhledem. Úvěrové hodnocení společnosti Fitch pro Severní Makedonii bylo naposledy uvedeno na BB + s pozitivním výhledem. Obecně platí, že úvěrové ratingy používají státní investiční fondy, penzijní fondy a jiní investoři, aby posoudili úvěrovou bonitu Severní Makedonie, což má velký dopad na výpůjční náklady země. Na této stránce je uveden úvěrový rating vládního dluhu pro Severní Makedonii, který hlásili hlavní ratingové agentury.

Rating společnosti Standard & Poor's pro Severní Makedonii stojí na BB- se stabilním výhledem. Rating společnosti Fitch pro Severní Makedonii byl naposledy zveřejněn na BB s pozitivním výhledem. Úvěrový rating obecně používají státní investiční fondy, penzijní fondy a další investoři k měření bonity Severní Makedonie, a mají tak velký dopad na výpůjční náklady země. Tato stránka obsahuje rating vládního dluhu pro Severní Makedonii, jak je uvádějí hlavní ratingové agentury.

 

AgencyRatingOutlookDate
Fitch BB Positive Feb 02 2018
Fitch BB Negative Aug 19 2016
Fitch BB+ Negative Aug 21 2015
S&P BB- Stable May 24 2013
Fitch BB+ Stable Oct 27 2010
S&P BB Stable Sep 21 2009
Fitch BB+ Negative May 21 2009
S&P BB Negative Apr 30 2009
S&P BB+ Negative Dec 01 2008

 

https://tradingeconomics.com/macedonia/rating

 

 

Podmínky i v roce 2018 zůstávají prakticky nezměněné.

Společnost se zahraniční kapitálovou účastí má ze Zákona o obchodních společnostech stejná práva a povinnosti jako domácí subjekt. Není-li zákonem stanoveno jinak, může zahraniční účast činit až 100%. Zákon stanoví 5 forem podniků, nejobvyklejší je společnost s ručením omezeným a akciová společnost.

 

Od r. 2008 je zavedena plošná daň ze zisku právnických osob a z příjmu fyzických osob ve výši 10%. Vláda přijala program investičních pobídek a rozvoje svobodných ekonomických zón stimulující zahraniční investory, který má již jisté konkrétní výsledky a otevření výrobních kapacit v MK, kapitálový vstup na makedonský trh již realizovalo či avizovalo několik větších zahraničních společností (Johnson Controls, Weibo, Société Générale koupila kontrolní balík akcií Ochridské banky atd.).

Na reinvestovaný zisk je nulová daň, stejně jako ve svobodných ekonomických zónách a technologických parcích.

Obchodní dohody --PŘÍSTUP NA VOLNÉM TRHU
Bezplatný přístup na trh s více než 650 miliony zákazníků. Severní Makedonie je signatářem tří mnohostranných dohod o volném obchodu:

SAA (Dohoda o stabilizaci a přidružení) s členskými státy EU;
EFTA (Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a

CEFTA (Severní Makedonie, Albánie, Moldavsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina a Kosovo).

Severní Makedonie také podepsala dvě dvoustranné dohody o volném obchodu s těmito zeměmi:
- dvoustranná dohoda o volném obchodu s Tureckem a -
Dvoustranná dohoda o volném obchodu s Ukrajinou
Severní Makedonie je od roku 2003 členem Světové obchodní organizace (WTO).

Založení podniku-- Registrace společnosti v Severní Makedonii

Současný zákon o obchodních společnostech je účinný od roku 2004. Novela zákona o obchodních společnostech v roce 2005 usnadnila zahájení činnosti centrálního registru na začátku roku 2006 jako orgánu oprávněného k provádění všech registrací společností a instituce k udržování obchodních společností
Registrovat. Toto je primární zákon upravující obchodní aktivity v Severní Makedonii
typy společností, postupy a předpisy pro jejich zřízení a provoz. Vzhledem k tomu, že všem zahraničním investorům jsou udělena stejná práva a privilegia jako makedonští státní příslušníci, jsou oprávněni zakládat a provozovat všechny druhy soukromých společností nebo akciových společností vlastněných vlastními silami.
Zahraniční investoři nejsou povinni získat zvláštní povolení od státních orgánů, které jsou jinak než zákonem požadované. Podle práva obchodních společností jsou společnosti založeny jako samostatné právnické osoby, které působí nezávisle a jsou odlišné od jejich zakladatelů, akcionářů a manažerů. V závislosti na typu, společnosti
mají své vlastní práva, závazky, jména a sídla. Zákon definuje pět forem společností:
Obecné partnerství, společnosti s ručením omezeným, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným.
Severní Makedonie zavedla systém ONE-STOP-SHOP který umožňuje investorům zaregistrovat své podnikání po 4 hodinách předložení žádosti (v praxi to může trvat 1-2 podnikání dnů). Jeden může zaregistrovat společnost v Severní  Makedonii tím, že navštíví jednu kancelář, získá informace z jednoho místa a osloví jednoho zaměstnance. To významně snižuje administrativní bariéry a náklady na zahájení činnosti. Další důležitou vlastností služby One-Stop-Shop je služba elektronické distribuce, která umožňuje potenciálním investorům nebo třetím stranám získat kompletní elektronické informace o činnostech společností v zemi.
Další informace získáte od Centrálního registru
Adresa:
Kuzman Josifovski Pitu, Skopje 1330, Severní Makedonie
Telefon:
+ 3892 3288-298
Web: www.crm.com.mk

 


Zákon o investičních fondech

upravuje podmínky pro založení investičních fondů a společností pro správu investičních fondů. Rovněž upravuje způsob, jakým společnost provozuje a vykonává dohled nad těmito operacemi a proces výběru depozitní banky. Zákon nediskriminuje zahraniční investory při vytváření open-uzavřených nebo uzavřených investičních fondů.

Cenové kontroly
Liberalizace cen v Severní Makedonii byla v podstatě dokončena. Cenové kontroly existují pouze u několika výrobků. Ceny v odvětví energetiky (deriváty ropy, elektřina) jsou kontrolovány nezávislými regulačními orgány.

Konkurence
Makedonský zákon o hospodářské soutěži zajišťuje, že úkolem práva hospodářské soutěže je zabránit určitým praktikám a obchodní činnosti na trhu, které některé podniky budou využívat k dosažení neoprávněné výhody ve srovnání s jinými podniky, a ohrožovat bez hospodářské soutěže mezi podniky.

 

Zdroj -http://www.fic.mk/content/Guide for Investors FIC

(Foreign Investors Council within Economic Chamber of North Macedonia)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: