SIC přenese americké know-how do středních Čech

3. 1. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Nebývalý rozvoj a evropskou konkurenceschopnost mohou obcím, vědcům i firmám Středočeského kraje přinést americké strategie D-STIR a RI2Integrate. Průkopníkem v jejich zavádění v regionu se stane Středočeské inovační centrum (SIC). Metody se zbývají mimo jiné odpovědným výzkumem, tím, co mohou výzkumná centra přinést regionu a jak zadávat ve výzkumu veřejné zakázky. SIC bude v jejich přizpůsobování regionálním podmínkám spolupracovat se zeměmi Podunají.

Jako první region v České republice se Středočeský kraj zapojil do mezinárodních projektů D-STIR a RI2Integrate pro efektivní rozvoj spolupráce vědeckých pracovišť s komerční sférou i obcemi v regionu. Průkopníkem v implementaci americké metody STIR se stalo Středočeské inovační centrum (SIC) a centrum ELI Beamlines (ELI) Fyzikálního ústavu AV ČR (FZÚ) z Dolních Břežan.

Zavádění strategií je spolufinancováno z evropského programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube pro rozvoj oblasti Podunají. Střední Čechy začaly na úspěšném uplatnění amerického know-how v regionu spolupracovat s partnery z Německa, Maďarska, Slovenska, Rumunska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny či Chorvatska. To, jak skutečně metodu uplatnit v běžném životě, představuje nejkomplikovanější část celého projektu. V případě zdárného řešení, mohou ostatní kraje od Středočeského regionu čerpat inspiraci.

RI2integrate ukazuje, jak mohou obce a města řešit své problémy tím, že požádají o zcela nové řešení vědce, vědecké ústavy, výzkumná pracoviště a laboratoře. Toto se děje prostřednictvím zvláštní formy zadávání veřejných zakázek. „Tato metoda byla původně vymyšlena ve Spojených státech a ověřena na pilotních projektech. Postupně ji přebírají další země, v Evropě ji zavedla v replikované podobě např. Velká Británie a v současnosti je pilotně testována ve většině evropských zemí. Prvním cílem Středočeského inovačního centra a FZÚ je přizpůsobit ji českému legislativnímu prostředí,“ říká Vedran Bostandžić, projektový manažer SIC.

V základu jde o zadávání veřejných zakázek už ve vývojové fázi projektů a následný přechod do obchodní fáze. „Vezměme si příklad obce, která potřebuje řešení v oblasti čištění odpadních vod. V současnosti je obec závislá na tom,  že si ve výběrovém řízení může vybírat pouze z již hotových produktů komerčních firem, které ale nemusejí mít vždy nejmodernější řešení, a tedy nejsou nejlevnější a skutečně efektivní. Proto bychom dle zásad metody v rámci projektu RI2integrate zapojili do tohoto procesu vývojovou část,“ vysvětluje odborník SIC a pokračuje: „Obec tedy popíše, co by potřebovala, výzkumné organizace či vývojová centra se nad tím zamyslí a nabídnou obci svá inovativní, chytrá, ale zároveň finančně dostupná řešení, která budou v zásadě efektivnější než dosavadní komerční produkty na trhu.“ 

Středočeský kraj nakonec podle Vedrana Bostandžiće získá schopnost efektivně propojovat výzkumné organizace a komerční subjekty, přičemž výsledkem bude rozvoj celého regionu. Konkrétní pilotní projekt by SIC chtělo spustit v druhé polovině příštího roku.

Vědecká centra přibývají, některá bez vazby na komerční sféru

Stát poskytl v rámci Operačního programu Výzkum vývoj a inovace (OP VaVpI) na centra excelentní výzkumu, regionální VaV centra atd. přes 40 miliard korun a na vědecko-technické parky (VTP), inovační centra a firemní inkubátory přes 8 miliard korun. V současnosti je jich více než padesát. ELI Beamlines je výzkumnou infrastrukturou Fyzikálního ústavu AV ČR a zároveň největším podpořeným projektem z programu OP VaVpI. Dále je součástí připravovaného evropského konsorcia ELI ERIC společně s infrastrukturami ELI ALPS a ELI NP v Maďarsku a Rumunsku. Toto konsorcium má zajišťovat excelentní evropský výzkum v oblasti laserových technologií. 

„Některým infrastrukturám se příliš nedaří, zatím nenašly správnou vazbu na podnikatelskou sféru, na firmy. Přitom mohou přinést obcím a firmám přístup k nejmodernějším technologiím pro jejich rozvoj a konkurenceschopnost a vědcům a výzkumníkům zase vítanou možnost ověřit si své poznatky v praxi. Vyhrají všichni, protože na ELI Beamlines bychom rádi ukázali příklad dobré praxe pro ostatní VTP,“ je přesvědčen projektový manažer SIC s tím, že věří, že vybudovaná inovační infrastruktura v ČR má ve srovnání se zeměmi EU veliký potenciál přinášet výsledky uplatnitelné v praxi s mezinárodním přesahem.

Posledním nástrojem, který v českých podmínkách partneři ze středních Čech a z dalších sedmi zemí Podunají společně vyvíjejí, je následný nástroj na šíření informací o inovacích mezi širokou veřejnost, především děti a mládež, a to v podobě návštěvnických center či dnů otevřených dveří výzkumných organizací, vědecko-technických parků a inovativních firem.

D-STIR zvyšuje tvořivost ve výzkumu

Druhá strategie, D-STIR, zní dost teoreticky – jedná se o to, aby se všichni, kdo se zabývají výzkumem, chovali odpovědně a eticky. Na první pohled se zdá, že je to něco, co je „samo sebou“ a není třeba se tím zabývat. Opak je pravdou. A nejde jen o to, aby si lidé ve výzkumu např. nevymýšleli výsledky nebo nebrali je jeden druhému. Problematika je daleko širší a D-STIR je zvláštní metoda, kterou se odpovědný výzkum a odpovědnost za společenské dopady výzkumu prosazují.

Na to, aby se povědomí o významu etiky výzkumu (podobně jako etiky podnikání) prosazovalo, je třeba se zabývat nejen prostředím ve výzkumných organizacích a ve firmách v regionu, ale také navazovat spolupráci přes jeho hranice, v zahraničí a navzájem si pomáhat v prosazování principů společenské odpovědnosti. 

„V odpovědném výzkumu půjde o to, aby komunita vědců ve spolupráci s komerčními firmami dbala na to, aby výsledky výzkumu byly více uplatnitelné v praxi. Vědecký přístup by také neměl být jen o bádání nad technologiemi, ale výzkumná a vývojová pracoviště by se při své práci měla zaměřit i na sociálně-společenský přesah. Dbát třeba na genderovou vyváženost, stále je tu problém nižších platů žen vědkyň oproti mužům ve stejném postavení,“ zdůraznil Petr Jirman, projektový manažer SIC pro metodu D-STIR a dodal: „Zmíněný přesah zahrnuje i celoživotní vzdělávání vědeckých pracovníků, spolupráce starších s mladšími. Vědecká pracoviště, nejen ve výzkumných organizacích, ale také ve firmách (a těch je ve Středočeském kraji většina) by zároveň měla spolupracovat se sociology a zamýšlet se spolu s nimi nad dalšími aspekty své práce, jako jsou environmentální dopady, či problematika ochrany duševního vlastnictví.“  

Středočeské inovační centrum bude americkou metodu pilotně ověřovat na malých a středních firmách, centrum ELI pak na výzkumných pracovištích v kraji. Americká strategie tak podle Petra Jirmana přinese středočeským firmám a výzkumným pracovištím, které na její principy přistoupí, větší šance získat v budoucnu prostředky z evropských fondů na financování svých projektů a být konkurenceschopnějšími.

Autor bude dohlížet na Podunají, včetně středních Čech

Zmíněnou metodu STIR vyvinul docent Arizonské státní univerzity Erik Fisher. „Mojí motivací bylo pochopit, zda je možné a užitečné začlenění společenských úvah do vědy a inženýrství. Ze zkušeností ze studií v laboratořích po celém světě jsme se zatím dozvěděli, že přístup STIR je schopen zvýšit tvořivost ve výzkumu,“ potvrdil Erik Fisher, který se stal externím expertem podunajské skupiny D-STIR.

Projektový tým D-STIR se pravidelně schází v zemích, ze kterých pocházejí účastníci projektu. V listopadu zasedl již počtvrté, tentokrát ve Slovinsku. Nechyběli ani zástupci SIC a FZÚ. 

„Tématy jednání byla příprava samotné strategie odpovědného výzkumu a inovací, pro které již všichni zapojení partneři zpracovali podklady. Dokončení strategie je úkolem i pro následující rok. Zároveň se ladily detaily k pilotnímu ověření metody STIR v praxi jak ve firmách, tak výzkumných pracovištích,“ nastínil Petr Jirman.

Zároveň zdůraznil, že oba projekty mají ještě jeden významný aspekt – projekt ELI – vytvoření evropsky významného laserového centra, obdoby švýcarského CERNu, je umístěn ve třech zemích, v České republice, v Maďarsku a v Rumunsku. V rámci obou projektů spolupracují organizace, které jsou centru ELI blízké, včetně SIC, které sídlí v těsné blízkosti ELI v Dolních Břežanech. Vzniká tak rozsáhlá síť spolupráce, která může podpořit to, že se jednou skutečně bude více jezdit bádat např. do Dolních Břežan než do CERNu u Ženevy.

Redakčně upravená tisková zpráva SIC

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek