Školství – statistický přehled

19. 4. 2018 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Součástí výchovně vzdělávací soustavy v České republice jsou předškolní zařízení a školská zařízení, základní školy, základní umělecké školy, učiliště, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy, pokud jsou zařazeny do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.

Ve školním roce 2016/17 navštěvovali žáci 4 140 základních škol se 45 116 třídami. Počet žáků byl téměř o 3 % vyšší než v předchozím roce. Zatímco za posledních pět let došlo k nárůstu počtu žáků na prvním stupni o pětinu, na druhém stupni vzrostl jejich počet o 5 %.

Základního vzdělávání se však účastnilo celkem 947 497 žáků. Kromě základních škol plnilo 40 980 žáků povinnou školní docházku v nižších ročnících víceletých gymnázií a 329 žáků na konzervatořích.

Pokud jde o střední školy, počty studentů klesly během uplynulých deseti let o více než čtvrtinu. Je to dáno především populačním vývojem. Na středních školách působilo v minulém školním roce 38 070 pedagogů, z toho 60 % žen.

Vzdělanost obyvatel se nejčastěji měří prostřednictvím podílu obyvatel s terciárním, případně vyšším sekundárním vzděláním. V zemích OECD došlo ke značnému mezigeneračnímu posunu v úrovni vzdělanosti. Alespoň středoškolské vzdělání u nás mělo 91,6 % obyvatel, což bylo nejvíce ze všech zemí Unie.

Terciární vzdělání má 25 % obyvatel ve věku 55–64 let a 41 % lidí ve věku 25–34 let. Česká republika zatím nedosáhla v podílu obyvatel s terciárním vzděláním průměru zemí OECD. Podíl lidí s touto úrovní vzdělání však v minulých letech roste srovnatelně se zeměmi OECD – mezi starší generací je 15 % terciárně vzdělaných, zatímco u mladé generace jde již o 30 %.

Ve druhé polovině roku 2016 zjišťoval ČSÚ při evropském šetření o vzdělávání dospělých úroveň znalosti cizích jazyků v české populaci. Ze šetření vyplynulo, že alespoň minimální znalost nějakého cizího jazyka mají necelé čtyři pětiny (79 %) Čechů ve věku 18–69 let.

Tisknout Vaše hodnocení: