Slovensko: Vztahy země s EU

15. 1. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

V roce 1993 podepsala SR v Lucemburku Evropskou dohodu o přidružení, která vstoupila v platnost 1.2.1995. V březnu 1995 zahájilo v Bratislavě činnost Zastoupení Evropské komise. V roce 1996 odevzdala SR dotazník k začlenění do integračního procesu. Až v roce 1999 Evropská komise po konstatování významného pokroku SR v mnoha oblastech zařadila SR do první skupiny zemí ucházejících se o členství v EU. V roce 2002 byla oficiálně ukončena přístupová jednání s EU. V dubnu 2003 Evropský parlament schválil přijetí SR za člena EU. Dne 1.5.2004 se SR stala členem EU. Evropská rada schválila přijetí eura na Slovensku v červenci 2008 a od 1.1.2009 bylo v SR zavedeno euro jako oficiální měna. Ve druhém pololetí 2016 byla Slovenská republika poprvé předsedající zemí v Radě EU.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení Evropské komise na Slovensku
Palisády 29, 811 06 Bratislava
tel: +421 2 5443 1718, fax: +421 2 5443 2972
e-mail: info@europa.sk,
https://ec.europa.eu/slovakia/about-us_sk
vedoucí zastoupení: Ladislav Miko

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vývoz SR do zemí EU v roce 2017 dosáhl hodnoty 63,857 mld. eur a meziročně vzrostl o 7,0 %. Země EU se podílely 85,4 % na celkovém slovenském vývozu. Ze zemí EU se na slovenském vývozu podílelo nejvíce Německo (20,6 %), následují ČR (11,5 %), Polsko (7,6 %), Francie (6,3 %), Spojené království, Maďarsko, Itálie a Rakousko (6,0 %).

Dovoz SR ze zemí EU v roce 2017 dosáhl hodnoty 48,038 mld. eur a meziročně vzrostl o 7,8 %. Země EU se podílely 66,9 % na celkovém slovenském dovozu. Ze zemí EU se na slovenském dovozu podílelo nejvíce Německo (16,5 %), následují ČR (10,2 %), Polsko (5,2 %), Maďarsko (4,8 %), Itálie a Francie (3,3 %), Rakousko (2,8 %), Spojené království (2,5 %).

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V červnu 2014 uzavřela Slovenská republika s Evropskou komisí Partnerskou dohodu o využívání evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období na léta 2014-2020 v objemu 15,32 mld. eur.

Schválené operační programy se financují z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), z Kohezního fondu (KF) a z Evropského sociálního fondu (ESF). Kromě toho pokračují i operační programy spadající pod Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond.

Všechny operační programy spadají pod cíl Investování do růstu a zaměstnanosti a jsou financovány z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Přehled operačních programů Slovenské republiky:
1) Integrovaná infrastruktura (3,966 mld. eur)
2) Kvalita životního prostředí (3,137 mld. eur)
3) Výzkum a inovace (2,266 mld. eur)
4) Lidské zdroje (2,205 mld. eur)
5) Integrovaný regionální operační program (1,754 mld. eur)
6) Efektivní veřejná správa (278,45 mil. eur)
7) Technická pomoc (159,07 mil. eur)
8) Program rozvoje venkova (1,545 mld. eur)
9) Rybářství (15,785 mil. eur)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: