Pomoc při potížích s úřady v EU - SOLVIT

1. 12. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Kapitoly článku

Smyslem sítě SOLVIT je rychle, efektivně a bezplatně řešit konkrétní problémy podnikatelů a občanů v případech, kdy úřad jiného členského státu EU nepostupuje v souladu s evropským právem.

Co je SOLVIT

Systém SOLVIT tvoří síť tzv. „SOLVIT center“ spojených navzájem pomocí speciální internetové databáze. V každém členském státě EU a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu existuje jedno takové centrum.

Smyslem této sítě je pomoci řešit co nejefektivněji problémy vznikající nesprávnou aplikací pravidel na vnitřním trhu EU ze strany státní správy členských států. Jedná se o nástroj, který svou neformálností a rychlostí (do 10 týdnů) nabízí občanům a podnikatelům z členských států alternativu ke zdlouhavému a mnohdy nákladnému soudnímu řízení anebo ke stížnosti u Evropské komise. Za využití systému SOLVIT neplatí občané nebo podnikatelé žádné poplatky. Dalšími výhodami jsou transparentnost postupů v systému SOLVIT a přitom zachování naprosté diskrétnosti, pokud jde o citlivé obchodní i osobní údaje poskytnuté žadatelem.

Kdy Vám SOLVIT může pomoci

Na SOLVIT centrum se můžete obracet s problémy, které Vám v jiných členských státech vzniknou např. v těchto oblastech:

 • Uznávání odborných kvalifikací
 • Víza a právo pobytu
 • Obchod a poskytování služeb (podnikání)
 • Motorová vozidla a řidičské průkazy
 • Rodinné dávky
 • Důchodová práva
 • Práce v zahraničí
 • Dávky v nezaměstnanosti
 • Zdravotní pojištění
 • Přístup ke vzdělání
 • Přeshraniční pohyb kapitálu a plateb
 • Vrácení DPH

Kdy Vám SOLVIT nemůže pomoci

Existují okolnosti nebo typy problémů, kterými se SOLVIT nemůže zabývat.

SOLVIT nelze použít:

 • pokud ve věci bylo zahájeno soudní řízení
 • pokud se jedná o problém mezi dvěma soukromými subjekty, např. mezi dvěma podnikateli nebo mezi podnikatelem a spotřebitelem – prostřednictvím sítě SOLVIT lze řešit pouze pochybení státních orgánů při aplikaci práva EU.
 • pokud je podle práva členského státu, ve kterém problém vzniknul, nezbytné k uplatnění Vašich práv dodržet určité procesní lhůty – využitím systému SOLVIT jako neformálního prostředku totiž nedochází k zastavení běhu procesních lhůt
 • pokud jde o záležitost spotřebitelských práv, nebo se snažíte získat náhradu škody

Příklady problémů, které se díky SOLVITu podařilo úspěšně vyřešit:

Úspěchem SOLVIT centra v České republice skončil například případ českého podnikatele, který se dostal do sporu s rakouským úřadem. Český živnostník v rámci své podnikatelské činnosti poskytoval v roce 2009 dočasně své služby i v Rakousku. V roce 2016 znenadání obdržel od rakouské instituce sociálního zabezpečení dopis, v němž tento úřad konstatoval, že s ohledem na rozsah činnosti poskytované na území Rakouska má uhradit dlužnou částku na odvodech na sociální pojištění, která se od roku 2009 vyšplhala na 20 000 eur. Díky intervenci českého SOLVIT centra se podnikateli podařilo doložit, že většina jeho činnosti byla vykonávána na území ČR, živnostník tedy podléhal české legislativě, kde byly všechny jeho odvody řádně uhrazeny. Rakouský orgán vzal následně své rozhodnutí zpět a český podnikatel nemusel hradit požadovanou částku.

Jak SOLVIT pracuje – šest kroků k řešení Vašeho problému

Krok 1.
Cítíte-li se jako podnikatel nebo jako občan EU zkráceni na svých právech orgánem jiného členského státu, můžete se obrátit na české SOLVIT centrum (pro Vás tzv. „Domácí SOLVIT centrum“).

Krok 2.
Domácí SOLVIT centrum Vaši žádost přezkoumá a postoupí SOLVIT centru členského státu, ve kterém problém vznikl (tzv. „Vedoucí SOLVIT centrum“).

Domácí Solvit centrum Vám může alternativně navrhnout i jiné způsoby řešení – např. oznámit problém Evropské Komisi či podat žalobu u soudu.

Krok 3.
Vedoucí SOLVIT centrum do jednoho týdne stížnost posoudí a rozhodne, zda problém přijme k řešení. Domácí SOLVIT centrum Vás obratem informuje o stavu Vaší stížnosti.

Krok 4.
Od okamžiku přijetí případu Vedoucím SOLVIT centrem začíná běžet lhůta deseti týdnů, během které musí Vedoucí SOLVIT centrum navrhnout řešení. Ve výjimečných případech lze tuto lhůtu po dohodě Domácího a Vedoucího SOLVIT centra prodloužit o maximálně čtyři týdny.

V průběhu neformálního řízení Vedoucí SOLVIT centrum ve spolupráci s dotčenými správními orgány svého státu hledá řešení problému a pravidelně informuje o vývoji případu Domácí SOLVIT centrum, které s postupem ve věci seznamuje Vás.

Krok 5.
Ve stanovené lhůtě předloží Vedoucí SOLVIT centrum Domácímu SOLVIT centru návrh řešení problému.

Krok 6.
Domácí SOLVIT centrum předá návrh řešení Vám.

Navržené řešení pro Vás není závazné. Není také vymahatelné soudně. Můžete jej odmítnout a postupovat ve svém případu dále jinou, např. soudní cestou.

Ochrana osobních údajů a praktické rady pro předkladatele

Běžný postup usnadňující řešení Vašeho problému na vnitřním trhu je takový, že Domácí SOLVIT centrum poskytne Vedoucímu SOLVIT centru vedle jiných detailů o případu také identifikační údaje o Vaší osobě nebo firmě. Poskytování osobních údajů orgány státní správy je v ČR upraveno zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Podle § 5 a § 9 tohoto zákona může orgán státní správy (tedy i Ministerstvo průmyslu a obchodu, jehož součástí SOLVIT Centrum pro ČR je) zpracovávat a zpřístupňovat Vámi poskytnuté osobní údaje pouze s Vaším výslovným souhlasem. Obdobná situace je podle § 18 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, u informací, které mají povahu obchodního tajemství.

Vámi poskytnuté údaje budou použity výlučně k řešení případu. Přístup k detailům o Vaší osobě nebo firmě, uloženým v databázi SOLVIT, mají pouze Domácí a Vedoucí SOLVIT centrum a SOLVIT tým Evropské komise. Ostatní subjekty, které mají do databáze přístup, znají pouze obecné okolnosti Vašeho případu.

Pokud se rozhodnete, že souhlas k zpřístupnění identifikačních údajů o sobě nebo Vaší firmě nedáte, nelze Váš případ předat Vedoucímu SOLVIT centru a nemůže tak dojít k vyřízení Vaší stížnosti.

Praktické rady pro předkladatele stížnosti

Obrátíte-li se na Domácí SOLVIT centrum se stížností, existuje několik způsobů, jak můžete pomoci urychlit řešení svého případu. Ujistěte se, že Váš případ nespadá pod výjimky, které jsou vyňaty z působnosti systému SOLVIT. Dále pak řešení výrazně napomůže, když nám poskytnete:

 • stručné shrnutí případu
 • veškerou korespondenci případu se týkající
 • veškerou důležitou dokumentaci
 • jakékoli jiné podpůrné doklady a důkazní prostředky

Jmenované podklady nemusí být originály, ani ověřené kopie.

Kontakty a přidružené organizace sítě SOLVIT

SOLVIT centrum pro Českou republiku

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor vnitřního trhu a služeb EU
Na Františku 32
110 15 Praha 1
tel: 224 221 701
e-mail: solvit@mpo.cz

Máte možnost navštívit také internetové stránky Evropské komise.

Užitečné kontakty

O svých právech na vnitřním trhu se můžete v rámci internetu poučit také na těchto místech:

Další užitečné informace naleznete například zde:

Přidružené organizace sítě SOLVIT

Nové případy můžou do databáze SOLVIT vkládat nejen SOLVIT centra členských států, ale také tzv. Přidružené organizace SOLVIT- Nejrůznější zájmové organizace, jako např. obchodní komory, podnikatelské svazy, sdružení spotřebitelů, různé specializované akreditované agentury a jiné nevládní organizace, které získají status Přidružené organizace SOLVITu, tak mohou velmi zajímavým způsobem rozšířit škálu služeb poskytovaných svým členům nebo na tyto organizace se obracejícím subjektům.

Přidruženou organizací SOLVITu se může Vaše organizace stát při splnění dvou podmínek:

   • jedná v zájmu občanů nebo podnikatelů
   • jde o nevýdělečnou organizaci

Požádáte-li o přiznání statutu Přidružené organizace SOLVITu, SOLVIT centrum pro ČR musí nejdřív ověřit, že splňujete podmínky. Pokud budete přijati do systému, obdržíte uživatelské jméno a heslo a jste oprávněni vkládat případy do databáze přímo.

Více na stránkách Evropské komise

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek