SOLVIT - Efektivní řešení problémů na vnitřním trhu

22. 12. 2010 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Kapitoly článku

Dnem vstupu do Evropské unie se Česká republika zapojila do systému SOLVIT, který může pomoci podnikatelům a občanům z členských států, pokud orgán jiného členského státu nesprávně aplikuje právo ES a tím podnikatele nebo občana poškozuje.

Co je SOLVIT

Systém SOLVIT tvoří síť tzv. „SOLVIT center“ spojených navzájem pomocí speciální internetové databáze. V každém členském státě EU a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu existuje jedno takové centrum.

Smyslem této sítě je pomoci řešit co nejefektivněji problémy vznikající nesprávnou aplikací pravidel na vnitřním trhu ES orgány členských států. Jedná se o nástroj, který svou neformálností a rychlostí (viz stanovené lhůty) nabízí občanům a podnikatelům z členských států alternativu ke zdlouhavému a mnohdy nákladnému soudnímu řízení anebo ke stížnosti u Evropské komise. Za využití systému SOLVIT neplatí občané nebo podnikatelé žádné poplatky. Dalšími výhodami jsou transparentnost postupů v systému SOLVIT a přitom zachování naprosté diskrétnosti, pokud jde o citlivé obchodní i osobní údaje poskytnuté žadatelem.

Kdy Vám SOLVIT může pomoci

Na SOLVIT centrum se můžete obracet s problémy, které Vám v jiných členských státech vzniknou např. v těchto oblastech:

přístup výrobků a služeb na trh – registrace motorových vozidel – uplatnění volebního práva – hraniční kontroly – veřejné zakázky – daně – zakládání obchodních společností – usazení se v členském státě jako osoba samostatně výdělečně činná – uznávání vzdělání a odborné kvalifikace – sociální zabezpečení.

Příklady problémů, které se díky SOLVITu podařilo úspěšně vyřešit:

 • Francouzský občan měl problémy s uznáním svého lékařského diplomu španělskými úřady. Po intervenci příslušných SOLVIT center bylo jeho vzdělání uznáno a mohl začít ve Španělsku pracovat jako soukromý lékař.
 • Nizozemský podnikatel, který dovážel dřevo do Velké Británie, byl v britském přístavu podroben kontrole celním úřadem. Podnikatel posléze namítal, že britské státní orgány po něm neoprávněně požadovaly poplatky za provedení kontroly. Po intervenci příslušných SOLVIT center britský celní úřad své rozhodnutí změnil a již zaplacené poplatky podnikateli vrátil.

Kdy Vám SOLVIT nemůže pomoci

Existují okolnosti nebo typy problémů, které použití SOLVITu vylučují.

SOLVIT nelze použít:

 • pokud ve věci bylo zahájeno soudní řízení
 • pokud je podle práva členského státu, ve kterém problém vzniknul, nezbytné k uplatnění Vašich práv dodržet určité procesní lhůty - využitím systému SOLVIT jako neformálního prostředku totiž nedochází k zastavení běhu procesních lhůt!!!
 • pokud se jedná o problém mezi dvěma soukromými subjekty, např. mezi dvěma podnikateli nebo mezi podnikatelem a spotřebitelem – prostřednictvím sítě SOLVIT lze řešit pouze pochybení státních orgánů při aplikaci práva ES.

Jak SOLVIT pracuje – šest kroků k řešení Vašeho problému

Krok 1.
Cítíte-li se jako podnikatel nebo jako občan zkráceni na svých právech chybnou aplikací práva Evropského společenství orgánem jiného členského státu, můžete se obrátit na české SOLVIT centrum (pro Vás tzv. „Domácí SOLVIT centrum“).

Krok 2.
Domácí SOLVIT centrum Vaši žádost přezkoumá a vloží do databáze, čímž ji postoupí SOLVIT centru členského státu, ve kterém problém vznikl (tzv. „Vedoucí SOLVIT centrum“).

Domácí Solvit centrum Vám může alternativně navrhnout i jiné způsoby řešení – např. obrátit se na síť Euro Info center, oznámit problém Evropské Komisi či podat žalobu u soudu.

Krok 3.
Vedoucí SOLVIT centrum má po oznámení stížnosti Domácím SOLVIT centrem jeden týden na její posouzení a rozhodnutí, zda problém přijme k řešení. Jestliže Vedoucí SOLVIT centrum problém přijme, oznámí to neprodleně Domácímu SOLVIT centru.

Pokud Vedoucí SOLVIT centrum případ nepřijme, také to oznámí Domácímu SOLVIT centru společně s důvody nepřijetí. V obou případech Vás Domácí SOLVIT centrum obratem informuje o stavu Vaší stížnosti.

Krok 4.
Od okamžiku přijetí případu Vedoucím SOLVIT centrem začíná běžet lhůta deseti týdnů, během které musí Vedoucí SOLVIT centrum navrhnout řešení. Ve výjimečných případech lze tuto lhůtu po dohodě Domácího a Vedoucího SOLVIT centra prodloužit o maximálně čtyři týdny.

V průběhu neformálního řízení Vedoucí SOLVIT centrum ve spolupráci s dotčenými správními orgány svého státu hledá řešení problému a pravidelně informuje o vývoji případu Domácí SOLVIT centrum, které s postupem ve věci seznamuje Vás.

Krok 5.
Ve stanovené lhůtě předloží Vedoucí SOLVIT centrum Domácímu SOLVIT centru návrh řešení problému.

Krok 6.
Domácí Solvit centrum předá návrh řešení Vám.

Navržené řešení pro Vás není závazné. Není také vymahatelné soudně. Můžete jej odmítnout a postupovat ve svém případu dále jinou, např. soudní cestou.

Ochrana osobních údajů a praktické rady pro předkladatele

Běžný postup usnadňující řešení Vašeho problému na vnitřním trhu je takový, že Domácí SOLVIT centrum poskytne Vedoucímu SOLVIT centru vedle jiných detailů o případu také identifikační údaje o Vaší osobě nebo firmě. Poskytování osobních údajů orgány státní správy je v ČR upraveno zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Podle § 5 a § 9 tohoto zákona může orgán státní správy (tedy i Ministerstvo průmyslu a obchodu, jehož součástí SOLVIT Centrum pro ČR je) zpracovávat a zpřístupňovat Vámi poskytnuté osobní údaje pouze s Vaším výslovným souhlasem. Obdobná situace je podle § 18 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, u informací, které mají povahu obchodního tajemství.

Vámi poskytnuté údaje budou použity výlučně k řešení případu. Přístup k detailům o Vaší osobě nebo firmě, uloženým v databázi SOLVIT, mají pouze Domácí a Vedoucí SOLVIT centrum a SOLVIT tým Evropské komise. Ostatní subjekty, které mají do databáze přístup, znají pouze obecné okolnosti Vašeho případu.

Pokud se rozhodnete, že souhlas k zpřístupnění identifikačních údajů o sobě nebo Vaší firmě nedáte, zůstanete samozřejmě v anonymitě. Neposkytnutí souhlasu se zpřístupněním osobních údajů nemá vliv na řešení Vašeho případu pomocí SOLVITu. Je však třeba říct, že poskytnutí souhlasu může pozitivně ovlivnit rychlost řešení Vašeho konkrétního případu.

Praktické rady pro předkladatele stížnosti

Obrátíte-li se na Domácí SOLVIT centrum se stížností, existuje několik způsobů, jak můžete pomoci urychlit řešení svého případu. Ujistěte se, že Váš případ nespadá pod výjimky, které jsou vyňaty z působnosti systému SOLVIT. Dále pak řešení výrazně napomůže, když nám poskytnete:

 • stručné shrnutí případu
 • veškerou korespondenci případu se týkající
 • veškerou důležitou dokumentaci
 • jakékoli jiné podpůrné doklady a důkazní prostředky

Jmenované podklady nemusí být originály, ani ověřené kopie.

Přidružené organizace sítě SOLVIT a užitečné kontakty

Původní koncept, podle kterého nové případy do databáze SOLVIT vkládala pouze SOLVIT centra členských států, byl za účelem zefektivnění práce systému změněn tak, že se rozšířil okruh subjektů, které mohou samy do databáze SOLVIT případ vložit. Vznikl institut tzv. „Přidružených organizací SOLVITu“. Nejrůznější zájmové organizace, jako např. obchodní komory, podnikatelské svazy, sdružení spotřebitelů, různé specializované akreditované agentury a jiné nevládní organizace, které získají status Přidružené organizace SOLVITu, tak mohou velmi zajímavým způsobem rozšířit škálu služeb poskytovaných svým členům nebo na tyto organizace se obracejícím subjektům.

Přidruženou organizací SOLVITu se může Vaše organizace stát při splnění dvou podmínek:

 • jedná v zájmu občanů nebo podnikatelů
 • jde o nevýdělečnou organizaci

Požádáte-li o přiznání statutu Přidružené organizace SOLVITu, SOLVIT centrum pro ČR musí nejdřív ověřit, že splňujete podmínky. Pokud budete přijati do systému, obdržíte uživatelské jméno a heslo a jste oprávněni vkládat případy do databáze přímo.

Více na stránkách Evropské komise

SOLVIT centrum pro Českou republiku

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor vnitřního trhu a služeb EU
Na Františku 32
110 15 Praha 1
tel: 224 062 470
fax: 224 063 079
e-mail: solvit@mpo.cz

Máte možnost navštívit také internetové stránky Evropské komise – Generálního ředitelství pro vnitřní trh.

Užitečné kontakty

O svých právech na vnitřním trhu se můžete v rámci internetu poučit také na těchto místech:

Další užitečné informace naleznete například zde:

*) Poznámky:

 • někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům 00800 nebo mohou být tyto hovory účtovány
 • v některých případech mohou být účtovány hovory z telefonních automatů nebo hotelů
Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek