Spojené arabské emiráty: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Uvedená mapa oborových příležitostí je výčtem odvětví ekonomiky Spojených arabských emirátů, ve kterých se do budoucna očekává největší nárůst dovozu. Současně uvádí zdůvodnění rozvoje těchto odvětví opřené o vládní oborové politiky, případně růst poptávky způsobený předpokládaným chováním spotřebitelů. Konkrétní příležitosti v rámci jednotlivých odvětví jsou uvedeny v položkách čtyřmístné nomenklatury harmonizovaného celního systému a vycházejí z meziroční dynamiky růstu dovozů v těchto položkách nejen z ČR ale zejména z ostatních zemí.    

Automobilový průmysl
Automobilový trh SAE je 2. největší v GCC a roste tempem cca 6 % ročně souběžně s růstem populace a zvyšováním celkové životní úrovně. S posílením USD (na který je pevně fixován kurz AED) o cca 20% v roce 2015 oproti EUR se zlevnily ceny automobilů dovážených z Evropy. To se projevilo mimo jiné i několikanásobným růstem českého vývozu osobních automobilů. Roste zejména trh s menšími vozy, které se staly dostupnější pro osoby s nižšími příjmy. Budování infrastruktury spojené s EXPO 2020 v Dubaji zvýšilo poptávku po vozidlech nákladní přepravy. SAE jsou též regionálním centrem obchodu s ojetými vozidly a náhradními díly.

 HS 8507 - Elektrické akumulátory, včetně separátorů

 HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

 HS 8703 - Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob

 HS 8706 - Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

 HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

Elektrotechnika

Vizí Spojených arabských emirátů je vybudování tzv. Smart Society založené na chytrých informačních technologiích. Tyto technologie se budou uplatňovat ve státní správě (e-government), městské dopravě, zdravotnictví, bytových službách, průmyslu, energetice a dalších oblastech. Do roku 2019 vláda počítá s tím, že 80 % uživatelů vládních (veřejných) služeb bude využívat chytré mobilní aplikace. Kromě toho mají Spojené arabské emiráty ambice stát se jednou z několika zemí s vesmírným programem. Ve fázi přípravy je projekt vlastní mise na Mars v roce 2021. Investice do vesmírných technologií (zatím jen telekomunikační satelity) v současnosti dosáhly celkem 4 mld. USD. Vzhledem k absenci místního elektrotechnického průmyslu se téměř veškerá elektrotechnika dováží.

 HS 8415 - Stroje, přístroje klimatizační

 HS 8528 - Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní

 HS 8540 - Elektronky a trubice se studenou katodou, se žhavenou katodou nebo fotokatodou

 HS 8542 - Elektronické integrované obvody

Energetický průmysl

Plán ministerstva energetiky Spojených arabských emirátů předpokládá zvýšení instalovaného výkonu ze současných 29 GW na 40 GW do roku 2021, z čehož by 15 % mělo být pokryto jadernou energií, 5 % čistým uhlím a 7 % obnovitelnými zdroji (zejména solární technologie), zbylých 73% budou tvořit stávající plynové elektrárny, které tvoří nyní 98 % instalovaného výkonu. Spotřeba energie roste každoročně o 9 % a v přepočtu na jednoho obyvatele činí dvojnásobek světového průměru. Do roku 2021 je v plánu výstavba 7 nových elektráren (1x jádro, 2x čisté uhlí, 2x waste to energy, 2x solár). Stávající plynové kapacity se již rozšiřovat nebudou, nové kapacity budou jen z oblasti čistých energií (jádro, čisté uhlí, solár, biomasa), jejichž podíl se má zvýšit ze současných 2% na 27 % v roce 2021 a dále až na 50% v roce 2050. V roce 2017 byla vládou přijata energetická strategie do roku 2050, která počítá s rovnoměrným vyvážením čistých a klasických zdrojů (44% obnovitelné zdroje – zejména solární, 6% jádro, 38% plyn a 12% čisté uhlí). Dubai v roce 2015 povolila maloodběratelům vlastní solární zdroje. S ohledem na plánovaný výrazný růst solárních kapacit bude nezbytná přeměna stávajících distribučních sítí na tzv. „Smart Grids“.

 HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"

 HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny

 HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj

 HS 8504 - Transformátory, el. měniče, statické induktory

 HS 8512 - Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační, elektrické stěrače ap

 HS 8532 - Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací

 HS 8536 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. ‹ 1 000 V

 HS 8537 - Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání

 HS 8538 - Části přístrojů k ochraně ap obvodů, rozvaděčů aj.

 HS 8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče

Chemický průmysl

Technologické dodávky pro tento obor jsou považovány za strategické a drží si je zejména silné společnosti starých EU zemí a americké společnosti. Možnosti pro naše firmy spočívají spíše v subdodávkách materiálu (trubky, nádrže, chemikálie, speciální osvětlení do výbušného prostředí) a doplňkových službách (elektroinstalace). Po stagnaci tohoto sektoru v letech 2015-17 dochází s růstem ceny ropy k jeho pozvolnému oživení.

 HS 2808 - Kyselina dusičná, směs kyseliny sírové a dusičné 

 HS 3402 - Organické povrchově aktivní prostředky, prací, čisticí aj. prostředky též obsahující mýdlo 

 HS 3913 - Přírodní polymery a modifikované přírodní polymery j.n.

 HS 7304 - Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli

 HS 7309 - Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu › 300 lNádrže cisterny ap z železa oceli nad 300 l

 HS 7612 - Hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice ap. výrobky o objemu ‹ 300 l

 HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

ICT

Trh informačních technologií roste tempem 5% ročně a v roce 2019 má dosáhnout velikosti 6 mld. USD. Poptávka po IT službách roste rychleji, než poptávka po hardware a software a její růst ve výši 10% ročně tak mění strukturu trhu s IT, na kterém v roce 2020 budou IT služby převládat s podílem 41%. Zbylou část trhu bude zaujímat hardware s podílem 39% a software s podílem 20%. Zvýšená poptávka po IT službách je způsobena vládní strategií e-governmentu, budováním „smart cities“ a s tím spojenými požadavky na bezpečnost datových sítí a chytrých aplikací. Kybernetická bezpečnost se má do budoucna stát hlavním faktorem růstu poptávky po ICT službách.

 HS 8471 - Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.

 HS 8517 - Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat

 HS 8523 - Disky, pásky, paměťová zařízení, a. média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu ap.

 HS 8525 - Přístroje vysílací pro rozhlas, televizi apod; kamery

Obranný průmysl

Spojené arabské emiráty se výrazně zapojily do boje proti terorismu, a to jak uvnitř, tak i navenek (jsou součástí mezinárodní koalice proti ISIL a členy koalice proti Huthium v Jemenu). To se spolu s napjatými vztahy s Íránem a Katarem promítá do růstu výdajů na obranu a bezpečnost, které mají v příštích 5 letech růst tempem 7% ročně. V roce 2016 činily výdaje na obranu 23,5 mld. USD (6,7 % hrubého domácího produktu), což představuje 14. místo na světě. Téměř jedna třetina výdajů v příštích 5 letech (cca 50 mld. USD) má být vynaložena ve formě investic do vlastní zbrojní výroby doma i v zahraničí (společná výroba formou joint-venture). Rostou též výdaje na vnitřní bezpečnost, prioritními oblastmi jsou ochrana důležité infrastruktury, personální a kybernetická bezpečnost. Možnosti jsou v dodávkách zabezpečovací techniky, radarové techniky, komunikační techniky, lehkých zbraní a munice a IT služeb.

 HS 3603 - Zápalnice; bleskovice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače; elektrické rozbušky

 HS 3606 - Ferocer aj. pyroforické slitiny ve všech formách

 HS 8303 - Pancéřové, zpevněné sejfy, trezory, dveře a bezpečnostní schránky ap. výrobky

 HS 8526 - Přístr. radiolok. ap., radiové, pro řízení dálkové

 HS 8805 - Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení

 HS 9303 - Ost. střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně

 HS 9304 - Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307

 HS 9306 - Bomby, granáty, torpéda, miny ap. válečné střelivo a jejich části; náboje ap.

Sklářský a keramický průmysl
Skleněně zboží patří mezi nejvýznamnější položky českého exportu a jeho vývoz neustále roste. Příležitosti růstu jsou zejména v oblasti designových svítidel pro hotely, vládní budovy, obchodní centra a královské paláce, kde si české firmy vybudovaly významné reference. Potenciál mají i dodávky surovin pro výrobu tabulového skla v SAE, která spolu s výrobou hliníku a oceli má patřit ke strategickým odvětvím neropného průmyslu)

 HS 2529 - Živec;leucit;nefelin a nefelinický syenit;kazivec

 HS 7013 - Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely

 HS 7018 - Skleněné korálky, imitace perel, imitace drahokamů ap. zboží ze skla, jn. než bižuterie

 HS 8460 - Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin, k broušení, honování aj. konečnou úpravu kovů

 HS 9405 - Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů

Služby

V roce 2013 vydali občané Spojených arabských emirátů za léčbu v zahraničí celkem 60 mld. USD – jedná se především o USA, Velkou Británii, Německo, a Švýcarsko. ČR nabízí stejně kvalitní lékařskou a následnou péči za mnohem příznivějších cenových podmínek. Další perspektivní oblastí služeb jsou softwarové služby v oblasti  ICT (mobilní aplikace, různá sofwarová řešení, procesní aplikace), které se rozvíjejí souběžně s přechodem na tzv. „smart society“, dále architektonické, designové a inženýrské služby.

 CPA 61 - Telekomunikační služby

 CPA 62 - Služby v oblasti poradenství a programování a související služby

 CPA 71 - Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy

 CPA 86 - Zdravotní péče

Stavební průmysl

Stagnace stavebnictví způsobená poklesem cen ropy v letech 2015-17 je překonána. Koncem roku 2017 začal nový stavební boom spojený s přípravou emirátu Dubaj na světovou výstavu EXPO 2020. Nové projekty představují nejen výstavbu samotného výstavního areálu, ale zejména výstavbu doprovodných logistických, ubytovacích, a nákupních středisek s náklady ve výši 7 mld. USD. Firma EMAAR (developer současné největší budovy světa Burj Khalifa s výškou 828 m) vyhlásil např. výstavbu nové nejvyšší budovy světa Dubai Creek Tower (výška přes 1000 m), která se má být symbolicky spojena s EXPO 2020 podobně jako Eiffelova věž s EXPO 1889 v Paříži. Budova si vyžádá investici ve výši 1 mld. USD. Konání světové výstavy EXPO 2020 vzbudilo opětovný zájem developerů bytové i občanské výstavby. Jen za první polovinu roku 2017 byly v Dubaji vyhlášeny tendry na stavební projekty ve výši 16 mld. USD, projekty ve výši 111 mld. jsou ve stádiu rozpracování, hodnota projektů v plánu na rok 2018 dosahuje 38,6 mld. USD. Celkem je v Emirátech v různých stádiích projektu a výstavby evidováno 7 500 projektů v celkové výši 228 mld. USD. Většina těchto projektů má být dokončena do roku 2020. Oživil se i zájem investorů na realitním trhu, který v prvním pololetí roku 2017 zaznamenal po loňském poklesu opětovný nárůst o 17%. Po velké vlně propouštění v uplynulých dvou letech začíná ve stavebnictví nábor nových pracovníků.

 HS 3917 - Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů

 HS 4403 - Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované

 HS 4405 - Vlna dřevěná, moučka dřevitá

 HS 4418 - Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ap. dřeva

 HS 6814 - Slída zpracovaná, výrobky, i na podložce

 HS 6910 - Keramické výlevky, koupací vany,umyvadla, bidety ap. zařízení

 HS 7206 - Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla 7203)

 HS 7213 - Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli

 HS 7217 - Dráty ze železa nebo nelegované oceli

 HS 7227 - Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ost. legované oceli

 HS 7228 - Ost. tyče a pruty z ost. legované oceli

 HS 7318 - Šrouby a vruty, svorníky nýty, aj. ze železa, oceli

 HS 8311 - Dráty, pruty, trubky, aj. k pájení, svařování nebo nanášení kovů

 HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem

 HS 8467 - Ruční nástroje a nářadí, pneumatické, hydraulické nebo s motorem

 HS 9406 - Montované stavby

Zábava a volný čas

V posledních letech dochází vlivem vládní kampaně za zdravý životní styl nejen k růstu spotřeby potravin zdravé výživy, ale též k růstu popularity aktivně stráveného volného času. Jízda na kole, jogging, plavání, víkendy strávené v přírodě a další pohybové aktivity způsobují růst poptávky po příslušném zboží jako jsou jízdní kola, ochranné brýle, izolační láhve a boxy, outdoorové oblečení atd.

 HS 8712 - Jízdní kola a jiná kola (tříkolky), bez motoru

 HS 9004 - Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobky

 HS 9023 - Nástroje, přístroje, modely určené k předvádění

 HS 9608 - Pera, popisovače, rydla, tužky, patent násadky ap.

 HS 9609 - Tužky (jiné než čísla 9608), pastelky, kreslicí uhle, psací a kreslicí křídy aj.

 HS 9617 - Termosky aj. tepelně izolační nádoby, jejich části, jiné než skleněné vložky

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Investice do zdravotnictví patří k prioritám střednědobého vládního programu. Nejde však jen o zvýšení kvality lékařské péče a vybavení nemocnic, ale též o výstavbu nových s ohledem na růst populace ve výši cca 5 % ročně (cca 0,5 mil. obyv./ročně). Do roku 2020 tak má dojít ke zvýšení celkové kapacity z dnešních  12 na 14 tis. lůžek). V roce 2016 investice do zdravotnictví činily 9 mld. USD (2 % HDP).

 HS 7017 - Laboratorní, hygienické nebo farmaceutické skleněné zboží

 HS 8514 - Elektrické průmyslové, laboratorní pece; ost. zařízení pro tepel. zpracování materiálů

 HS 9401 - Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části

 HS 9402 - Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek

Zemědělský a potravinářský průmysl

Predikce reálného hospodářského růstu ve výši 3,6 % ročně do roku 2020 spolu s predikcí růstu populace o cca 5 % ročně dává předpoklady k pokračování růstu spotřeby potravin, která vykazuje v posledních letech průměrný roční růst kolem 6 %. Vzhledem k omezeným kapacitám místní výroby (v současnosti SAE produkují pouze 15 % své celkové spotřeby potravin) se dá předpokládat, že růst dovozu bude pokračovat nejméně ve výši 6 % ročně. Dovoz potravin v přepočtu na jednoho obyvatele patří v SAE mezi nejvyšší na světě. Souběžně s dovozem potravin rostou i investice do místního potravinářského průmyslu, jehož podíl na celkovém průmyslu (vytvářejícím 15 % HDP) činí 31 %. V posledních letech dochází vlivem vládní kampaně za zdravý životní styl k růstu spotřeby potravin zdravé výživy, což se mimo jiné projevilo i na výrazném nárůstu českého vývozu cereálií. Certifikace Halal je zatím požadována pouze na masné výrobky, rozšíření tohoto standardu na ostatní potraviny a celý hodnotový řetězec je ve výhledu.

 HS 0402 - Mléko (sušené)

 HS 0406 - Sýry, tvaroh

 HS 1109 - Pšeničný lepek, též sušený

 HS 1701 - Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pev. stavu

 HS 1704 - Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

 HS 1806 - Čokoláda a ost. potravinové přípravky obsahující kakao

 HS 1904 – Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením

 HS 1905 - Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao.

 HS 2201 - Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, neslazená

 HS 2209 - Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové

 HS 2302 - Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky

 HS 2303 - Škrobárenské zbytky, řepné řízky, bagasa aj. cukrovarnické, pivovarnické a lihovarnické odpady

 HS 2309 - Přípravky používané k výživě zvířat

 HS 8418 - Chladničky, mrazničky aj. chladicí, mrazicí zařízení, čerpadla tepelná

 HS 8438 - Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

Železniční a kolejová doprava

Železnice: V rámci projektu panarabské  železnice (propojení států GCC) se postupně realizuje její emirátská část, tzv. Etihad  Railways v celkové délce 1200 km. První fáze v délce 240 km (propojení sulfurových nalezišť Shah na jihu emirátu Abu Dhabi s průmyslovou zónou Ruwais na pobřeží) byla uvedena do provozu v roce 2015. Druhá fáze bude spojovat hraniční město Al Ghweifat (západní hranice s KSA) s hraničním městem Al Ain (hranice s Ománem) a bude mít napojení přístavů v Abu Dhabi a Dubaji, její délka činí   628 km2. K zahájení realizace této fáze by mělo dojít až v roce 2019. Třetí fáze v délce 280 km dále napojí emiráty Sharja, Ras Al Khaima a Fujairah (zatím bez časového horizontu realizace). Vzhledem k velké konkurenci, podmínce mít v zemi firemní pobočku a nedostatku místních referencí jsou možnosti účasti českých firem jako členů konsorcií omezené. České firmy se však mohou napojit na budoucí vítěze tendrů jako subdodavatelé.

Městská kolejová doprava: 1/ Rozšíření stávajícího metra v Dubaji o 15 km (prodloužení červené linky až do prostor budoucího výstaviště Expo 2020) bylo v 07/2016 uděleno konsorciu firem Alstom/Thales/Acciona/Gulenmack. 2/ Projekt metra a tramvajové dopravy v Abu Dhabi, kde byla dokončena v 06/2015 studie španělskou firmou SENER, je pozastaven. Vypsání prekvalifikace se očekává v 2. polovině roku 2018 nebo na jaře 2019 a tendru cca půl roku poté.

 HS 7302 - Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli

 HS 8603 - Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem

 HS 8608 - Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické přístroje a signalizační zařízení

Potenciál vývozu do SAE nadále poroste s ohledem na potenciál růstu místní ekonomiky. Příležitostmi do budoucna jsou výrobní kooperace v různých oborech průmyslu, zejména v oblasti bezpečnosti a obrany a spolupráce při výzkumu a vývoji. Zavedení bezvízového styku EU se SAE v 05/2015 zvýšilo potenciál zdravotní turistiky občanů SAE do ČR. 

Aktuální sektorové příležitosti pro Spojené arabské emiráty

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejdůležitější veletrhy v roce 2018/2019 s účastí ČR:

INTERSEC

 • Datum a místo konání: leden 2020 v Dubaji
 • Web: http://www.intersecexpo.com 
 • Popis: Veletrh Intersec je jedním z největších veletrhů svého druhu v regionu, kterého se účastní cca 1300 vystavovatelů, 30 tis. návštěvníků z více jak 100 zemí a je zaměřený na technologie a vybavení pro ochranu osob, průmyslových a obytných objektů, požárních, záchranných a bezpečnostních složek, bezpečnost provozu výrobních zařízení a bezpečnostní informační systémy.
 • oficiální účast ČR je každé dva roky (2014, 2016 a 2018 – garant MPO), jinak se veletrh koná každý rok.

ARAB HEALTH

 • Datum a místo konání: 28.1.-31.1. 2019 v Dubaji
 • Web: www.arabhealthonline.com
 • Popis: Arabhealth představuje největší regionální přehlídku výrobků a služeb, které se týkají zdravotnictví, doplněnou o řadu mezinárodních konferencí. Podle názoru přímých účastníků se veletrh vypracoval již na druhé místo mezi světovými přehlídkami zdravotnictví, hned za veletrh Medica Düsseldorf. V roce 2018 se ho zúčastnilo více než 4 000 firem z 163 zemí světa a 130 000 návštěvníků. V roce 2016 přijela podpořit české vystavovatele nám. min. zdravotnictví Lenka Taie Kolaříková a 1. nám. min. průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.
 • pravidelná oficiální účast ČR – garant MPO

IDEX

 • Datum a místo konání:  17.-21.2. 2019 v Abu Dhabi 
 • Web: www.idexuae.ae
 • Popis: Je nejvýznamnější světová přehlídka zbrojního průmyslu (koná se každý 2. rok v Abu Dhabi). Veletrh je pořádán jako bienále od roku 1993 a významní světoví výrobci jej považují za vstupní bránu do odbytově velmi zajímavé oblasti MENA a západní a jižní Asie. Veletrhu 2017 se zúčastnilo přes 1200 vystavovatelů z více jak 120 zemí, zabírající plochu o velikosti 35 tis. m2. Celkem 56 zemí mělo své národní pavilóny. V roce 2017 národní delegaci ČR vedl Ing.Tomáš Kuchta, náměstek ministra obrany.
 • pravidelná oficiální účast ČR – garant MPO

GULFOOD

 • Datum a místo konání: 17.-21.2.2019 v Dubaji 
 • Web: www.gulfood.com
 • Popis: Gulfood jsou společně s evropským veletrhem ANUGA největšími světovými potravinářskými veletrhy. České firmy zde mají možnost setkat se s partnery z celého světa, zatímco na ANUGU se sjíždí především evropská klientela. 22. ročníku v roce 2018 se zúčastnilo 4 700 vystavovatelů ze 160 zemí světa. V roce 2015 přijel české firmy přijel podpořit ministr zemědělství M. Jurečka, v roce 2016 a 2017 nám. min. Viera Šedivá.
 • v roce 2018 proběhla 5. oficiální účast ČR – garant MZe

MIDDLE EAST ELECTRICITY

 • Datum a místo konání: 5.-7.3.2019 v Dubaji 
 • Web: www.middleeastelectricity.com
 • Popis: V roce 2018 se uskutečnil 43. ročník. Veletrh je zaměřen na obory spojené výrobou, přenosem a distribuci elektrické energie. Veletrhu se zúčastnilo přes 1600 vystavovatelů z více jak 123 zemí, zabírající plochu o velikosti 60 tis. m2. Celkem 24 zemí mělo své národní pavilóny.
 • v roce 2018 se uskutečnila 5. oficiální účast ČR – garant MPO

ARABIAN TRAVEL MARKET

 • Datum konání: 28.4.–1.5. 2019 v Dubaji
 • Web: www.arabiantravelmarket.com
 • Popis: Mezinárodní veletrh cestovního ruchu ATM je bezkonkurenčně nejdůležitější veletrh svého druhu v celém regionu Blízkého a Středního východu. V roce 2018 se představilo 2 900 vystavovatelů z 95 zemí celého světa, veltrh navštívilo 27 000 návštěvníků. Společnou expozici českých lázní, hotelů a cestovních kanceláří zastřešovala opět agentura CzechTourism.
 • pravidelná každoroční oficiální účast ČR – garant CzechTourism

GITEX TECHNOLOGY WEEK

 • Datum konání: 14.–18. 10. 2018 v Dubaji
 • Web: www.gitex.com
 • Popis: Gulf Information Technology a souběžně pořádaný GulfComms je třetím největším světovým veletrhem ICT. GITEX je vhodnou platformou pro firmy podnikající v IT a telekomunikacích. V roce 2016 se veletrhu zúčastnilo 3 700 vystavovatelů.
 • v roce 2016 se uskutečnila účast českých firem pod hlavičkou ZÚ a CzechTrade v rámci akcí na podporu ekonomické diplomacie PROPED. 

BIG 5

 • Datum konání: 26.–29. 11. 2018 v Dubaji
 • Web: www.thebig5.ae
 • Popis: Velký veletrh zaměřený na stavebnictví, má 7 tematických oblastí: Building & Construction, Water Technology & Environment, Air Conditioning & Refrigiration, Cleaning & Maintenance, Glass & Metal, Bathroom & Ceramics, Marble & Machinery. V roce 2016 se veletrhu zúčastnilo 2 800 vystavujících firem. 
 • v roce 2017 se uskutečnila 4. účast českých firem pod hlavičkou CzechTrade, firmy přijel podpořit nám.  min. průmyslu a obchodu Eduard Muřický.

Informace a aktuální termíny veletrhů lze získat na adresách hlavních místních výstavišť: 

Abu Dhabi National Exhibitions Company
ADNEC
P.O.Box 5546, Abu Dhabi
Tel.: 00971-2-6446900
Fax: 00971-2-6446135
Web: www.adnec.ae

Dubai World Trade Centre
P.O.Box 9292, Dubai
Tel.: 00971-4-3321000
Fax: 00971-4-3318299
Web: www.dwtc.com

Expo Center Sharjah
P.O.Box 3222, Sharjah
Tel.: 00971-6-5551888
Fax: 00971-6-5552888
Web: www.expo-centre.ae

EXPO 2020 v Dubaji

V roce 2020 (10/2020-03/2021) se uskuteční v Dubaji světová výstava EXPO 2020. Dubaj získala hostování Expo 2020 jako první město z oblasti Středního východu, Afriky a Jižní Asie díky své rozvinuté infrastruktuře, úrovni městské dopravy, dopravní dostupnosti z celého světa a v nepolední řadě i díky svému ústřednímu mottu, „Propojení myšlenek, Vytváření budoucnosti“, které zdůrazňuje spolupráci napříč kulturami na cestě k udržitelnému rozvoji. EXPO 2020 je pro Dubaj prioritním milníkem pro další rozvoj města. Ekonomickým přínosem má být 25 mil. návštěvníků a 200 tis. nových pracovních míst. O zakázky udělované kanceláří EXPO 2020 v Dubaji se mohou ucházet výjimečně i firmy bez místní registrace. Jednoduší je i procedura výběrových řízení. 20% zakázek z celkového objemu 8 mld. USD má být přiděleno malým a středním firmám. Šance pro české firmy se naskýtají v oblasti dodávek telekomunikačních a datových sítí a služeb, osvětlovací techniky, vybraných stavebních prácí a materiálů, vybavení interiérů. Za účelem účasti v tendrech se firmy mohou zaregistrovat on-line na portále e-Source EXPO 2020 Dubai, kde je i přehled chystaných tendrů a udělených zakázek. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: