Správný postup při získávání veřejných zakázek

30. 6. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Kapitoly článku

Vše, co by měli znát potenciální účastníci o řízení o veřejné zakázce. Článek se věnuje způsobu uveřejňování veřejných zakázek, dále poskytuje přehled o čtyřech základních skupinách požadavků na způsobilost a kvalifikaci účastníků i o následné možnosti obrany účastníka proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.

Článek reflektuje právní úpravu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), když pro přehled uvádí srovnání či zásadní změny oproti původní úpravě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Podrobný obsah

Související právní průvodci


Uveřejňování veřejných zakázek – kde je hledat

Oznámení o zahájení zadávacího řízení musí být uveřejněno takovým způsobem, aby všichni potenciální účastníci (dříve označováni jako uchazeči) řízení o veřejné zakázky měli rovné šance se o zahájení zadávacího řízení dozvědět a podat příslušnou nabídku na plnění veřejné zakázky do zadávacího řízení. Oznámení o zahájení zadávacího řízení podle zákona zadavatel uveřejňuje zejména na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek v části Informačního systému o veřejných zakázkách, která zajišťuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách.

Ve Věstníku veřejných zakázek je zajišťováno uveřejňování těch informací, které zadavatel povinně zveřejňuje podle zákona. Spolu s novým zákonem ZZVZ nabyla účinnosti i vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele. Tato vyhláška upravuje způsob zveřejňování informací o veřejných zakázkách zadavatelem ve Věstníku veřejných zakázek a dále ukládá zadavatelům povinnost uveřejňovat stanovené informace o veřejné zakázce na profilu zadavatele ve formě strukturovaných dat.

Nový zákon ZZVZ zrušil původní povinnost zadavatele uveřejňovat předběžné oznámení o veřejné zakázce. Takovéto předběžné oznámení, jehož účelem je informovat potenciální dodavatele o záměru zadavatele vyhlásit zadávací řízení na veřejnou zakázku, může však zadavatel nyní uveřejnit dobrovolně dle ust. § 34 ZZVZ. Pokud zadavatel této možnosti využije, může například následně stanovit kratší lhůtu pro podání nabídek nebo žádostí o účast. Zadavatel již rovněž není povinen uveřejňovat odůvodnění účelnosti veřejné zakázky včetně odůvodnění veřejné zakázky.

Věstník naleznete na webových stránkách Věstník veřejných zakázek.

Společnosti zabývající se ve větší míře získáváním veřejných zakázek využívají také komerční informační systémy, které mají za cíl shromažďovat údaje o vyhlášených veřejných zakázkách. Ve většině však vyžadují registraci uživatele, nebo placený přístup. Některé z nich jsou rovněž uvedeny v Katalogu odkazů portálu BusinessInfo.cz.

Řada státních institucí uveřejňuje informace o zadávaných veřejných zakázkách nebo alespoň oznámení o zahájení zadávacího řízení též na svých domovských webových stránkách.

Tip:

Z časového hlediska úspornější, než prohlížet webové stránky jednotlivých potenciálních zadavatelů, je pravidelně kontrolovat nově vypsané zakázky na některém z profilů zadavatele, sledovat informační systém o veřejných zakázkách nebo některý z centrálních informačních systémů uvedených shora.

Pokud si u jednotlivých zadavatelů vybudujete dobré kontakty a udržujete korektní vztahy, je možné se zadavatelem domluvit, aby vás v případě vyhlášení nové veřejné zakázky na zahájení zadávacího řízení neformálním způsobem upozornil.

Podmínky pro získání zadávací dokumentace – doplňující dotazy

Zadávací dokumentace jsou veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení včetně formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ. Zadávací dokumentace je podrobnější než vlastní oznámení o zakázce a musí obsahovat již takové informace, jež umožní účastníkovi podat konkrétní nabídku na plnění veřejné zakázky.

Zadavatel je povinen uveřejnit zadávací dokumentaci (s výjimkou formulářů a výzev dle přílohy č. 6) na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (nebo od odeslání výzvy k podání žádosti o účast), a to minimálně do konce lhůty pro podání nabídek. Výjimku tvoří pouze jednací řízení bez uveřejnění.

Zadávací dokumentace by tedy měla být volně přístupná na internetu, v některých případech je nutné se za účelem stažení zadávací dokumentace na příslušných webových stránkách zaregistrovat. Takováto registrace slouží zadavateli k případným statistickým účelům, aby měl přehled o tom, kolik potenciálních dodavatelů může mít o veřejnou zakázku zájem.

Některou část zadávací dokumentace může zadavatel např. z důvodu ochrany důvěrných informací nebo z technických důvodů spojených s elektronickými formáty poskytnout zájemcům o veřejnou zakázku jiným vhodným způsobem.

Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, zadavatel předá či odešle dodavateli nejpozději do 3 pracovních dnů od dne doručení žádosti dodavatele o její poskytnutí. Obstarání zadávací dokumentace přímo od zadavatele však není podmínkou pro podání nabídky. Nabídku tak může podat rovněž dodavatel, který nepožádal zadavatele o poskytnutí zadávací dokumentace nebo který si zadávací dokumentaci nevyzvedl.

Zadavatel si může v zadávacích podmínkách vyhradit právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím těch částí zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele. V takovém případě uvede v zadávacích podmínkách výši nákladů na reprodukci, nákladů na balné a poštovné a současně stanoví platební podmínky související s poskytnutím předmětné části zadávací dokumentace. Zadavatel však nesmí požadovat úhradu takových nákladů, které by přesahovaly náklady obvyklé. Zadavatel může rovněž požadovat po dodavateli učinit nějaký úkon (např. uzavřít smlouvu o mlčenlivosti) za účelem ochrany informací důvěrné povahy.

U některých zakázek může být pro případnou účast dodavatele rozhodující místo plnění. Zadavatel může umožnit prohlídku místa plnění. V takovém případě určí dobu prohlídky, vždy však nejpozději tak, aby se konala minimálně 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

Tip:

Doporučujeme zadávací dokumentaci získat a podrobně prostudovat co nejdříve to bude možné. Každý účastník má totiž možnost písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Pokud začne dodavatel zadávací dokumentaci studovat pozdě, hrozí (v mnoha případech se tak stává), že na případné nejasnosti přijde až poté, kdy už nemůže vznášet upřesňující dotazy na zadavatele. Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být dle ZZVZ zadavateli dodavatelem doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty po podání nabídek u nadlimitních veřejných zakázek a 7 pracovních dnů v případě podlimitních veřejných zakázek.

Zadavatel je rovněž povinen uveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele do 3 pracovních dnů od doručení žádosti. Platí, že pokud zadavatel tuto svou uveřejňovací povinnost nesplní, bude muset prodloužit lhůtu k podání nabídek alespoň o dobu svého prodlení s podáním vysvětlení.


Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Kvalifikace dodavatelů

Zákon stanoví 4 základní skupiny požadavků na způsobilost a kvalifikaci účastníka, jejichž splnění musí nebo naopak zadavatel může v rámci podaných nabídek účastníků vyžadovat, a to:

 1. Základní způsobilost – § 74 ZZVZ
 2. Profesní způsobilost – § 77 ZZVZ
 3. Ekonomická kvalifikace – § 78 ZZVZ
 4. Technická kvalifikace – § § 79 ZZVZ

Zákon stanoví zadavateli povinnost omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem konkrétní veřejné zakázky.

ad 1) Základní způsobilost

Obecné požadavky na základní způsobilost, jejichž prokázání je zadavatel povinen vyžadovat, stanoví § 75 ZZVZ.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů nemůže dodavatel prokázat prostřednictvím poddodavatele, musí je v celém rozsahu splnit sám. V případě, že více dodavatelů podává nabídku se zájmem plnit veřejnou zakázku společně, musí rovněž každý z těchto dodavatelů prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů samostatně.

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který současně:

 • a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, nebo pro podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie, nebo pro trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, nebo pro obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, přičemž platí, že k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 • b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 • d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • e) není v likvidaci, nebo proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Co se týče způsobu prokázání základní způsobilosti, ZZVZ stanoví v ust. § 75, které listiny je dodavatel povinen k prokázání každého předpokladu doložit. Bude se jednat o následující dokumenty:

 • ad a) výpis z evidence Rejstříku trestů;
 • ad b) potvrzení příslušného finančního úřadu + písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani;
 • ad c) písemné čestné prohlášení;
 • ad d) písemné čestné prohlášení;
 • ad e) typicky výpis z obchodního rejstříku.

Tip:

Dodavatel musí mimo jiné prokázat, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (viz výše písm. b)). Tuto skutečnost je třeba doložit potvrzením místně příslušného finančního úřadu. Někdy však dodavatelé – účastníci zapomínají, že finanční úřad nevydá potvrzení ohledně případných nedoplatků na spotřební dani. Z tohoto důvodu je třeba spolu s nabídkou předložit čestné prohlášení o tom, že dodavatel nemá nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani. Absence takového čestného prohlášení může být důvodem pro vyloučení nabídky ze zadávacího řízení!


zpět na začátek

ad 2) Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

 • a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiného veřejného rejstříku, pokud je v něm zapsán,
 • b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
 • c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů, a
 • d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.

Kvalifikační předpoklady podle písmene a), tedy výpis z obchodního rejstříku či jiného veřejného rejstříku, musí dodavatel doložit sám, není oprávněn splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokazovat prostřednictvím poddodavatele.

Kvalifikační předpoklady podle písmene b), c) a d) je možné prokázat i prostřednictvím poddodavatele nebo prostřednictvím dodavatele, se kterým podává nabídku do zadávacího řízení.

Mezi zásadní změny, které zavedl nový ZZVZ v případě kvalifikace, patří to, že dodavatel, který nesplňuje základní způsobilost, nemusí být zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen. Tato zásadní změna je nově připuštěna ve dvou případech, a to v případě, že je dán naléhavý veřejný zájem, jenž vyžaduje plnění veřejné zakázky a rovněž v případě, že u dodavatele nastane tzv. obnovení způsobilosti.

Dodavatel může obnovit svou způsobilost tak, že příjme dostatečná nápravná opatření (např. uhradí své splatné nedoplatky na pojistném apod.). K obnovení způsobilosti dodavatele však nemůže dojít v případě, kdy mu je na základě pravomocného odsouzení za trestný čin uložen zákaz plnění veřejných zakázek.

ad 3) Ekonomická kvalifikace

K prokázání splnění ekonomické kvalifikace může zadavatel požadovat, aby minimální roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený dodavatelem ve vztahu k předmětu veřejné zakázky dosahoval alespoň úrovně, kterou zadavatel určí, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející období.

Požadovanou výši minimálního obratu dodavatel prokáže doložením výkazu zisku a ztráty za všechna požadovaná účetní období. Pokud dodavatel vznikl později, postačí, pokud doloží dodavatel údaje ode dne data svého vzniku.

ZZVZ oproti původní úpravě obsahuje u tohoto kvalifikačního požadavku postrádaný korektiv, když stanoví, že požadovaná výše ročního obratu nesmí přesahovat dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Další limit ekonomické kvalifikace vymezuje tak, že ji zadavatel nesmí požadovat v případě veřejných zakázek na služby uvedené v oddíle 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému.

zpět na začátek

ad 4) Technická kvalifikace

Ustanovení § 79 ZZVZ obsahuje výčet možných technických kvalifikačních požadavků, jejichž splnění může veřejný zadavatel po dodavateli v rámci podané nabídky (případně výzvy o účast) požadovat za účelem prokázání lidských nebo technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky.

Zadavatel může požadovat například:

 • seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení;
 • seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení; 
 • popis technického vybavení, popis opatření dodavatele k zajištění kvality nebo popis zařízení pro výzkum;
 • přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele;
 • přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici;
 • vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání, a další.

Novinkou, kterou vnesl ZZVZ do požadavků na technickou kvalifikaci dodavatele je, že osvědčení od objednatele referenční zakázky budou dodavatelé povinni doložit pouze v případě veřejných zakázek na stavební práce. V případě veřejných zakázek na dodávky a služby zadavateli postačí v rámci nabídky předložit seznam realizovaných referenčních zakázek.

Tip:

Velice často bývá z technických kvalifikačních předpokladů požadováno doložení seznamu významných dodávek nebo významných služeb realizovaných účastníkem v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.

Přílohou tohoto seznamu musí být zároveň doklady prokazující, že položky uvedené v seznamu se zakládají na pravdě. Těmito doklady jsou zejména osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem či osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli.


Všechny doklady, jimiž se prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů, může účastník předložit v prostých kopiích, nestanoví-li zákon jinak. Pokud zadavatel bude po vybraném dodavateli požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je tento účastník povinen je zadavateli předložit. V případě, že by tak neučinil, dopustil by se porušení povinnosti součinnosti při uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Tip:

Úředně ověřenou kopii dokumentů lze pořídit u jakéhokoli notáře či na kontaktních místech CZECHPoint, tedy obecních úřadech, úřadech městských částí a pobočkách České pošty, s. p. Aktuální seznam notářů v ČR lze nalézt na webových stránkách Notářské komory ČR.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z veřejného rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.


Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel, který se účastní zadávacích řízení, se může nechat zapsat do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, což je informační systém vedený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Dodavatel je do tohoto seznamu zapsán, pokud prokáže předložením příslušných dokladů splnění základní a profesní kvalifikace dle ZZVZ.

Žádost o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů je zpoplatněna poplatkem 3 000 Kč. Dodavatel však zápisem do seznamu kvalifikovaných dodavatelů získává výhodu do dalších zadávacích řízení, protože k prokázání základní a profesní způsobilosti mu postačí pouze předložení výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Odpadne mu tak zátěž ve formě pořizování aktuální potvrzení příslušných úřadů k prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů pro každé konkrétní zadávací řízení.

Více o žádosti o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů naleznete na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Nabídka a její náležitosti

Každý účastník řízení o veřejnou zakázku musí podat kompletní nabídku ve lhůtě stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách pro podání nabídek.

Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Nabídka, která obsahuje varianty, se považuje za jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem jiného účastníka v tomtéž zadávacím řízení.

Tip:

Ve stanovené lhůtě musí být nabídka doručena zadavateli v uzavřené a neporušené obálce s názvem veřejné zakázky na zadavatelem určené kontaktní místo. V žádném případě tedy nepostačí předání nabídky k poštovní přepravě. Z důvodu jistoty doručení je vhodné nabídku doručovat osobně do podatelny zadavatele a vyžádat si potvrzení o podání nabídky.

ZZVZ upřednostňuje zavádění elektronického podávání nabídek prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje. U elektronicky podaných nabídek je v rámci otevírání nabídek zadavatelem kontrolována jejich autenticita a to, zda byla nabídka dodavatelem podána včas.


Nabídka musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

 • identifikační údaje účastníka,
 • návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou,
 • doklady k prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace,
 • smlouvu/ písemný závazek s poddodavatelem, pokud jsou některé kvalifikační předpoklady plněny prostřednictvím poddodavatele, a další.

ZZVZ odlišně od původně platného zákona o veřejných zakázkách vymezuje, co zadavatel musí anebo může požadovat, aby dodavatelé ve svých nabídkách předložili. Pokud mají být zadavatelem nabídky hodnoceny, musí požadovat předložení údajů, dokumentů, vzorků či modelů, na základě kterých provede hodnocení nabídek, dále musí požadovat doložení údajů, dokumentů, vzorků nebo modelů, sloužících k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Zadavatel je povinen rovněž uvést formu a způsob podání nabídek.

ZZVZ ukládá zadavateli nově povinnost požadovat předložení údajů o majetkové struktuře dodavatele účastnícího se zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele. Rovněž ukládá zadavateli povinnost po dodavateli požadovat, aby v nabídce uvedl jména a příjmení i odbornou kvalifikaci pracovníků, kteří budou odpovědni za plnění veřejné zakázky.

V případě, že podává více dodavatelů společnou nabídku, může zadavatel požadovat, aby tito dodavatelé ve své nabídce doložili, jaké bude mezi nimi rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. Zadavatel v tomto případě může po dodavatelích požadovat, aby nesli odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně a nerozdílně.

Návrh smlouvy

Pokud jde o návrh smlouvy, mohou v zásadě nastat 2 základní situace:

Zadavatel v zadávací dokumentaci zveřejnil též návrh smlouvy.

 • Zveřejněný návrh smlouvy bude velmi často závazný, to znamená, že nebude přípustné, aby do něj dodavatel-účastník zasahoval jiným způsobem než doplněním předpokládaných údajů na označená místa smlouvy (identifikační údaje účastníka, nabízená cena, nabízená délka záruky atd.).
 • V takovém případě je dodavatel postaven do situace „ber, nebo nech být“ a většinou na zveřejněný návrh smlouvy přistoupí.

Zadavatel návrh smlouvy v zadávací dokumentaci nezveřejnil.

 • V této situaci bude povinností účastníka, aby návrh smlouvy připravil a spolu s nabídkou předložil.
 • V zadávací dokumentaci nepochybně budou zveřejněny obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky, z nichž zejména bude třeba při tvorbě návrhu smlouvy vycházet a požadované obchodní podmínky zadavatelem do návrhu smlouvy v plném rozsahu promítnout.
 • Zadavatel následně posuzuje, zda podaný návrh smlouvy odpovídá obchodním podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci, pokud by se od nich účastník ve své nabídce odchýlil nebo by je v předkládaném návrhu smlouvy nezohlednil, mělo by to za následek vyřazení jeho nabídky ze zadávacího řízení.

Tip:

Při tvorbě smlouvy podle zadávací dokumentace se vyplatí být velmi pečlivý tak, aby nedošlo k opomenutí žádné z podmínek zadavatele – takové opomenutí by mohlo mít za následek i vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a vyřazení jeho nabídky. Rovněž nelze doporučit stanovení přehnaných smluvních sankcí k tíži zadavatele.


Uzavření smlouvy

Po podání nabídky následuje proces hodnocení nabídek, což je však interní proces zadavatele. Zadavatel je povinen dle zákona vybrat pro uzavření smlouvy takového účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek (popř. elektronické aukce). Za situace, kdy byl v zadávacím řízení pouze jediný účastník, nemusí zadavatel provádět hodnocení.

Tip:

Pro hodnocení nabídky zadavatelem mohou sloužit pouze kritéria, která byla jako hodnotící označena v zadávací dokumentaci. Hodnoty jako přehlednost nabídky, její úprava či přesná citace smluvních podmínek v případě, že návrh smlouvy není součástí zadávací dokumentace, nejsou předmětem hodnocení nabídek.

O posouzení a hodnocení nabídek zadavatel, resp. zadavatelem jmenovaná hodnotící komise, vyhotovuje písemnou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Tato zpráva obsahuje seznam hodnocených nabídek včetně odůvodnění nabídek, které byly ze zadávacího řízení vyřazeny, a popis hodnocení nabídek v rámci zadavatelem stanovených hodnotících kritérií.

Zadavatel následně odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení. Součástí takového oznámení musí být již zmíněná zpráva o hodnocení nabídek, pokud hodnocení proběhlo, a dále výsledek posouzení splnění podmínky účasti vybraného dodavatele. Přesné náležitosti oznámení jsou stanoveny zákonem.

Následně zadavatel vyzve dle ust. § 122 ZZVZ dodavatele, kterého vybral, k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici ze samotné nabídky.


Nově má také zadavatel možnost od vybraného dodavatele jako podmínku pro uzavření smlouvy požadovat předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky případně ke kvalifikaci dodavatele nebo může požadovat předložení výsledků zkoušek vzorků, pokud tak již požadoval v rámci zadávací dokumentace k prokázání technické kvalifikace. Pokud to vyžaduje předmět plnění veřejné zakázky, může zadavatel požadovat rovněž doložení schopnosti dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací. Zadavatel může rovněž požadovat před uzavřením smlouvy po dodavateli i další podmínky součinnosti.

Vedle uvedeného ukládá zákon zadavateli povinnost požadovat pro uzavření smlouvy od vybraného dodavatele předložení dokladů o jeho majetkové struktuře, a to až po skutečné majitele podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Právě tento požadavek ZZVZ zkomplikoval některých dodavatelům účast ve veřejných zakázkách.

Po výběru nejvhodnější nabídky je zadavatel povinen uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem. K podpisu smlouvy však nesmí dojít dříve, než uplyne lhůta pro podání námitek, kterou mohou využít ostatní účastníci, jejichž nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější. Tato lhůta činí dle zákona 15 dnů ode dne, kdy bylo neúspěšným účastníkům doručeno rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel rovněž odešle prostřednictvím formuláře oznámení o výsledku zadávacího řízení dle ust. § 212 ZZVZ do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku EU, a to do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy či rámcové dohody.

Po uzavření smlouvy jde již mezi zadavatelem a dodavatelem o čistě obchodněprávní vztah.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Možnosti obrany proti rozhodnutí zadavatele, lhůty, správní poplatky

Zákon umožňuje dodavatelům bránit se proti jakémukoliv jednání zadavatele, o kterém jsou přesvědčeni, že je nezákonný, případně v rozporu se zákonem, a že jim v důsledku tohoto úkonu hrozí nebo již vznikla újma na jejich právech.

Dodavatel se brání podáním tzv. námitek. Námitky se podávají písemně, musí být odůvodněné. Námitky je možné podat dle ust. § 241 ZZVZ proti:

 • všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle části šesté zákona, včetně stanovení zadávacích podmínek,
 • volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, nebo
 • postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu se ZZVZ.

Námitky musí být doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

Jiná lhůta pro podání námitek je stanovena v případě, kdy dodavatel podává námitky proti požadavkům zadavatele stanoveným v zadávacích podmínkách, tyto námitky musí být stěžovatelem podány do konce lhůty pro doručení žádostí o účast nebo do konce lhůty pro podání nabídek.

Námitky je možno podat také proti rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení. Takové námitky musí být doručeny do 15 dnů ode dne, kdy bylo dodavateli doručeno rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení, nebo doručeno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky.

Tip:

Podání námitek nepodléhá žádnému správnímu poplatku.


O podaných námitkách rozhoduje přímo zadavatel. Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 15 dnů od doručení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu.

Pokud zadavatel námitkám nevyhoví, má stěžovatel ještě možnost obrátit se na Úřad na ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) s návrhem na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Návrh musí být doručen Úřadu a stejnopis zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, jehož prostřednictvím zadavatel jeho námitkám nevyhověl.

V návrhu musí být uvedeno označení zadavatele, popis v čem navrhovatel spatřuje porušení zákona, dále jaká mu v důsledku tohoto porušení hrozí újma, či jaká újma mu již v důsledku jednání zadavatele vznikla, označení důkazů a čeho se navrhovatel domáhá. K návrhu je navrhovatel rovněž povinen připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, které Úřadu navrhuje k prokázání svých tvrzení, pokud nejsou součástí dokumentace k veřejné zakázce.

S podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. Tato kauce bude navrhovateli vrácena spolu s úroky v případě, že Úřad shledá návrh na zahájení řízení za oprávněný. V opačném případě kauce propadá ve prospěch státního rozpočtu. V případě, kdy navrhovatel vezme podaný návrh zpět před vydáním rozhodnutí ve věci samé, vrátí mu Úřad kauci sníženou o 35 %, která rovněž připadá státu.

Z uvedeného je zřejmé, že podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je pro navrhovatele z finančního hlediska poměrně rizikové.

ZZVZ v řízení před Úřadem nepřinesl mnoho zásadních změn. Jednou z hlavních změn je to, že ode dne účinnosti zákona je zpoplatněn podnět k přezkumu úkonu zadavatele Úřadem. Výše poplatku je stanovena ve výši 10 000 Kč.

Tip:

Pokud dodavatel zvažuje podání návrhu na přezkum úkonů zadavatele, je nutné, aby nejprve podal námitky, protože jinak není oprávněn podat návrh na přezkum úkonů zadavatele Úřad. Rovněž platí, že k novým skutečnostem, které navrhovatel uvede v návrhu na přezkum úkonů zadavatele a navrhovatel je neuvedl v podaných námitkách, Úřad přihlédne jen tehdy, pokud jde o takové skutečnosti, které navrhovatel nemohl tvrdit vůči zadavateli v rámci podaných námitek.

Úřad může řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájit i bez oficiálního návrhu ze strany účastníka, a to na základě vlastních zjištění či jiných podnětů.


Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Přehled všech témat Právního průvodce

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek