Srí Lanka: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

18. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Údaje v tis. USD

 

Rok

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

 

16 067

10 266

11 986

15 541

12 673

Dovoz

 

47 144

56 149

49 185

51 709

53 341

Saldo

 

-31 077

-45 883

-37 199

-36 178

-40 578

 

Vzájemný obchod se vyvíjí nerovnoměrně, dochází výkyvům a od r. 2001 ČR vykazuje pasivní obchodní bilanci.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu na Srí Lanku: syntetický kaučuk; trouby, trubky a hadice; slad; cukr; tabule, panely, ovládací stoly, pulty a skříně; příze; tiskařské stroje; elektrická spínací zařízení; laboratorní diagnostické směsi; pneumatiky. Syntetický kaučuk vyvezený na LK je však následně zpracován při výrobě pneumatik, které jsou zpětně dováženy do ČR.

 

Hlavní položky českého dovozu ze Srí Lanky: oděvy a oděvní doplňky; čaj; výrobky z kaučuku; pneumatiky; součásti jeřábů, buldozérů a fréz; kokosový olej; součásti padáků; jízdní kola, tříkolky, hračky; tuha přírodní; potravinové výrobky; ryby. V dovozech z LK jsou dlouhodobě největší položkou textil a oděvy, které tvoří kolem 70 % dovozů.

 

Statistiky srílanských celních orgánů mohou vykazovat nižší rozdíl mezi vývozem a dovozem v relaci k ČR nebo dokonce mohou zaznamenávat opačný stav, tedy pasivní bilanci ve prospěch ČR, neboť některé české zboží je na LK vyváženo prostřednictvím třetích zemí (např. DE) a české celní orgány takový obchod neevidují jako export na LK. Naopak oděvní výrobky ze Srí Lanky vyvezené do ČR mohou dle srílanských statistik končit v jiném státu EU.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní oblastí výměny služeb mezi ČR a Srí Lankou je cestovní ruch. Po skončení občanské války prudce narůstá počet turistů cestujících z ČR na Srí Lanku. Z českých firem jsou ZÚ částečně známy aktivity některých cestovních kanceláří. Na jihu a východě Srí Lanky je několik českých hotelů. Srí Lanka má značný turistický potenciál díky svým přírodním krásám a historickým památkám ve vnitrozemí. Mohla by se stát oblíbeným místem českých turistů ve větší míře, nežli je tomu dosud obzvláště ve spojení s atraktivními a nepříliš vzdálenými Maledivami.

 

 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ nemá informace, že by na Srí Lance byl ve sledovaném období založen společný podnik formou joint-venture. České firmy v teritoriu dosud příliš neinvestují. Drobné české investice jsou v rámci turistického ruchu a nemovitostí. Nabízí se také možnost investování v oblasti energetiky a opravy cukrovarů. Některé větší české investice v teritoriu, o kterých se hovořilo v roce 2011, jsou v současné chvíli odloženy na neurčito. Navýšení vzájemných investic by mohl přinést vstup v platnost Dohody o podpoře a ochraně investic s účinností od 15. června 2016. Důležitou událostí bylo také, že Hospodářská Komora ČR podepsala v listopadu 2013 memorandum o spolupráci s Národní obchodní komorou Srí Lanky.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dne 28.3.2011 byla podepsaná ministrem zahraničních věcí G.L. Peirisem a ministrem financí M. Kalouskem Dohoda o podpoře a ochraně investic. ČR dohodu ratifikovala již v r. 2011, konečné oznámení z LK o ratifikaci přišlo v polovině května 2016.

 

V platnosti je dříve sjednaná dohoda o zamezení dvojímu zdanění. První kolo jednání o dohodě nové se uskutečnilo ve dnech 25. - 28. 4. 2017. Další kolo jednání má pokračovat v červnu 2018 v Kolombu.  

 

V průběhu roku 2017 došlo k oboustrannému souhlasu s konečným textem Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské socialistické demokratické republiky o vzájemné spolupráci. Dohodu slavnostně podepsali v Kolombu dne 7. února 2018 VZÚ Dillí Milan Hovorka a ministr rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srí Lanky Malik Samarawickrama.

 

Přehled dalších bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu v platnost):

  1. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Srí Lanka (Praha, 14.07.1972, č. 6/1973 Sb.)
  2. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka (Kolombo, 01.07.1975, č. 104/1975 Sb.)
  3. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách (Praha, 20.04.2004, č. 128/2005 Sb. m. s.)
  4. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót (Kolombo, 31.05.2004)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v roce 2017 nerealizovala na Srí Lance žádný projekt rozvojové pomoci ČR. Byl však realizován jeden humanitární projekt a tři malé lokální projekty

 

Malé lokální projekty

 

Zlepšení pracovních podmínek a možností školení pro ženy (realizátor Nature Conservation Society) – příspěvek činil 220 246,- Kč.

Děti si zaslouží to nejlepší (realizátor ADRA Srí Lanka). Příspěvek činil 181 799,- Kč.

Podpora organických zemědělských tendencí na Srí Lance prostřednictvím sdíleného garančního systému (realizátor Lanka Good Market (Guarantee) Limited). Příspěvek činil 94 563,- Kč.

 

Humanitární projekt:

 

V reakci na záplavy, které postihly Srí Lanku v květnu t.r., poskytla ČR humanitární pomoc ve výši 2,5 mil. Kč (100 tis. USD). Projekt realizovaný inisterstvem školství  byl zaměřen na obnovu vyplavené pedagogické školy ve městě Akuressa (včetně vnitřního vybavení).

 

Pro rok 2018 byl schválen jeden malý lokální projekt nazvaný „Hospodaření s pitnou vodou a pěstování vlastních plodin ve školách s nedostatkem zdrojů“. Projekt realizuje Friends Of Youth Organization (FOYO) a příspěvek ČR činí 485 981,- Kč. Projekt cílí na 25 škol 1. a 2. stupně ve dvou oblastech, které sužují sucha, v nichž mají obyvatelé velmi omezený přístup k nezávadné pitné vodě. Cílem projektu  je vystavět systém pro získávání vody a ve vybraných školách organizovat semináře o zacházení s odpadními vodami a jejich využitím pro drobné zemědělství.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: