Srí Lanka: Vztahy země s EU

18. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Navázání oficiálních vztahů EU-Srí Lanka se datuje k roku 1975, kdy Evropská komise uzavřela Dohodu o obchodní spolupráci se srílanskou vládou.

 

V roce 1995 byla otevřena Delegace EU v Kolombu a byla zároveň dojednána Smlouva o partnerství a rozvojové spolupráci. V rámci této dohody byla ustavena Společná komise EU-Srí Lanka. Komise dohlíží  na dohodu o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje, podepsanou v r. 1995. V rámci dohody byly ustaveny tři pracovní skupiny. Skupina pro vládnutí, právní stát a lidská práva (jednala v březnu 2017), skupina pro obchodní a ekonomickou spolupráci (jednala v květnu 2016) a skupina pro rozvojovou spolupráci (jednala v květnu 2016).

 

Dne 18. ledna 2018 se v  Kolombu uskutečnilo 21. zasedání Smíšené komise Evropské unie a Srí Lanky. EU a Srí Lanka v jeho průběhu přivítaly formální obnovení režimu GSP+ pro Srí Lanku a projednaly postup srílanských orgánů při realizaci ustanovení 27 mezinárodních úmluv týkající se lidských práv, práce, řádné správy věcí veřejných a životního prostředí, které udělení režimu GSP+ podmiňují.  Diskuse se zaměřila také na realizaci závěrů rezolucí Rady OSN pro lidská práva z 1. října 2015 a 23. března 2017. Projednán byl stav na poli lidských práv, rozvojová spolupráce a účast Srí Lanky na evropských výzkumných a vzdělávacích programech.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je největším obchodním partnerem Srí Lanky. Výše obchodního obratu činila 4,409 mld. EUR se zápornou bilancí 998 mil. EUR. Hodnota vývozu činila 1,705 mld. EUR, hodnota dovozu 2,704 mld. EUR.   Pro EU představovala Srí Lanka co do objemu 55. obchodního partnera. Hlavními položkami dovozu do EU jsou oblečení a textil, plasty a guma a výrobky z nich, potraviny, tabák, nápoje a spotřebiče. Opačným směrem se z EU vyváží dopravní zařízení, stroje a spotřebiče, chemické produkty, textil a oblečení a výrobky z kovů.

 

EU v květnu 2017 schválila znovuudělení udělení GSP+ pro Srí Lanku. Udělení GSP+ podmínila pokrokem v procesu národního usmíření a implementací 27 mezinárodních úmluv o lidských právech, správě veřejných záležitostí, dodržování pracovních práv a ochraně životního prostředí. V listopadu 2017 provedený přezkum delegace Evropského parlamentu konstatoval, že dosažený pokrok je pomalejší, než se očekávalo. Proces usmíření pokračuje pomalu a přetrvávají zásadní nedostatky v oblasti lidských práv.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Za minulých deset let poskytla EU Srí Lance rozvojovou pomoc za více než 580 mil. EUR, kterou lze rozdělit na následující oblasti: bilaterální a regionální programy, globální tematické programy (zejména ochrana vodních zdrojů, moří a mořských biotopů a životního prostředí), humanitární pomoc, projekty EIB a rekonstrukční pomoc EU po tsunami. Více informací k programům: http://www.eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/eu_sri_lanka/dev_coop/index_en.htm

 

EU dále poskytuje rozvojovou pomoc Srí Lance, která je směřována především do oblastí postižených povodněmi a oblastí na severu a východě země, které nejvíce utrpěly občanskou válkou. Rozvojová pomoc EU dosáhla v letech 2005-2013 výše 587 mil EUR. EU v roce 2014 znovu potvrdila úmysl rozšířit rozvojový program na léta 2014 – 2020 (210 mil. EUR) mimo rozvoj venkova také na na usmíření a dobré vládnutí.

 

EU zahájila v listopadu 2017 jeden z největších programů podpory rozvoje v zemi.  Přispěje 30 mil. EUR na snížení chudoby v Centrální provincii a provincii Uva tím, že zlepší příjmy chudých lidí žijících ve venkovských oblastech a přispěje k tomu, aby měli dostatek jídla, a to i v těžkých obdobích. Grant je součástí širšího programu EU na podporu rozvoje venkova na Srí Lance. Očekává se, že program bude realizován po dobu pěti let (2017-2022). v rámci pěti projektů realizovaných pěti subjekty. Projekt CARE pomůže při vytváření a posilování malých a středních podniků vedených ženami a mládeží z venkovských komunit. Projekt ACTED se zaměří na vytváření pracovních míst a zvyšování úrovně příjmů budováním kapacit a zvýšením přidané hodnoty místním zemědělským malým a středním podnikům, konkrétně se zaměřením na podniky vedené ženami v odvětví mléka, zeleniny, květinářství, ovoce a koření. Projekt Oxfam bude znamenat zlepšení příjmu a poskytování pracovních příležitostí. Kromě toho bude kladen důraz na začlenění žen do hospodářských činností. ADRA a Stichting Solidaridad budou spolupracovat s venkovskými a realitními komunitami, aby zlepšily přístup k vodovodním a sanitárním zařízením, zlepšily osobní hygienu a hygienické postupy a posílily veřejné orgány.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: