Srí Lanka: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

18. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

České zboží se na místním trhu může uplatnit především v oblastech uvedených pod bodem 5.1. Srí Lanka pokračuje v liberalizaci trhu, je tedy nutno počítat s velkou konkurencí, a to prakticky ve všech oblastech možného uplatnění českých výrobků.

 

Obchodní komunita je na Srí Lance vzájemně úzce propojena a převážně koncentrována do hlavního města Kolomba, proto je nutné již od počátku navázat spolupráci s vlivným místním zástupcem (zastupitelskou firmou), který dobře zná místní podmínky a pomůže získat kvalitní informace o jednotlivých projektech. V zásadě toto je jediná spolehlivá cesta, jak se prosadit na místním trhu. Také je třeba jednoznačně počítat ve finančních kalkulací s vyplácením konzultantských poplatků místním zástupcům.

 

Potřebné informace o přístupu na místní trh  může poskytnout Honorární konzulát ČR v Kolombu. Další informace lze požadovat od sdružení místních podnikatelských komor, European Chamber of Commerce či Board of Investment nebo lze individuálně zjišťovat na dále uvedených internetových adresách.

 

Adresy významných organizací podporující obchod, na které je možno se obrátit se žádostí o informace:

 

Ceylon Chamber of Commerce:

e-mail: info@chamber.lk

web: www.chamber.lk

 

The National Chamber of Commerce of Sri Lanka
e-mail: sg@nationalchamber.lk

web: www.nationalchamber.lk

 

EDB - Sri Lanka Export Development Board

e-mail: edb@tradenetsl.lk

web: www.srilankabusiness.com

 

Federation of Chambers of Commerce and Industry of Sri Lanka

e-mail:fccisl@slt.lk

web: www.fccisl.lk

 

Board of Investment of Sri Lanka

e-mail: infoboi@boi.lk

web: www.investsrilanka.com

 

European Chamber of Commerce of Sri Lanka

e-mail: eccsl@sltnet.lk

web: http://www.eccsl.com/

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

V roce 2016 byly zjednodušeny dovozní tarify. V současné době existují tři dovozní tarify. 54 % představuje bezcelní tarif. U některých produktů vláda uplatňuje kompozitní daň, která kombinuje obchodní i domácí daně do jedné daně. Vedle dovozního cla podléhají dovozy jiným daním uplatňovaným pouze na dovozy, jako je poplatek na rozvoj přístavů a letišť (PAL) a dovozní clo. Dovozci musí také platit domácí daně v místě dovozu, tj. DPH, tzv Nation building tax (NTB) a spotřební daň. Srílanská celní správa poskytuje aktualizované informace o veškerých změnách dovozních daní na stránce  www.customs.gov.lk

 

Ministerstvo financí snížilo v srpnu 2017 dočasně několik dovozních daní a dalších poplatků u 47 základních položek ve snaze snížit životní náklady a zároveň zveřejnilo plán na dovoz rýže, který by vyrovnal nedostatek na místním trhu. Jednalo se o komodity jako rýže, čerstvé ryby, mouku a pšenici.

 

Srí Lanka patří k zemím jižní Asie s přiměřeně otevřeným trhem. Jakožto malá ekonomika s omezenou domácí poptávkou musí uplatňovat politiku co nejširšího zapojení do světové ekonomiky. V zásadě je uplatňován systém liberálního a otevřeného trhu. Ochrana domácího trhu se uplatňuje při dovozech vybraných zemědělských plodin, strategických surovin a dalších ad hoc vybraných položek. Jinak je trh značně otevřen světové konkurenci a dochází k postupnému snižování tarifních i netarifních překážek obchodu.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřizování společnosti se řídí zákonem č. 17 z r. 1982. Prvním krokem je registrace jména a po schválení jména je nutno společnost registrovat do 3 měsíců. Postup je uveden na webových stránkách Firemního rejstříku.

 

Žádost o zřízení kanceláře se podává na:

The Registrar of Companies

Department of the Registrar of Companies

Samagam Medura

400 D.R. Wijewardena Mawatha, Colombo 10

Web: www.drc.gov.lk

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Srí Lanka je stejně náročným trhem na propagaci jako kterákoliv jiná vyspělá země. V zásadě platí, že jakékoliv propagační materiály musí být vyhotoveny v anglickém jazyce. Upozorňujeme, že i honorární konzul musí vše obdržet v anglickém jazyce.

Vyplatí se zúčastnit se veletrhu nebo specializované výstavy, pokud chce firma představit svůj výrobek, který není zatím znám. Nejvýznamnějším veletrhem na Srí Lance je „Sri Lanka Expo“, která se koná každý rok v Kolombu (http://www.srilankaexpo.com/index.php).

Přehled o veletrzích a výstavách je možné získat na webové adrese www.srilankabusiness.com nebo http://10times.com/sri-lanka/tradeshows.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Srí Lanka je signatářem hlavních smluv na ochranu intelektuálního vlastnictví. Je členem WIPO (World Intellectual Property Organisation) a její zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví je založen na modelu WIPO pro rozvojové země. Srí Lanka jakožto člen WTO je signatářem Dohody TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

 

V r. 2003 vstoupil v platnost nový zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví, Intellectual Property Act No. 36. Tento zákon již ve velké míře vyhovuje závazkům, které vyplývají z Dohody TRIPS. Pokrývá oblast copyrightu, průmyslového designu, patentů, obchodních značek a zeměpisných označení.

 

Záležitost intelektuálního vlastnictví spravuje „Národní úřad pro intelektuální vlastnictví“ (National Intellectual Property Office v čele s generálním ředitelem intelektuálního vlastnictví „Director General of Intellectual Property), kde je nutno registrovat všechny obchodní značky, průmyslový design a patenty.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Oznámení o veřejných zakázkách jsou uveřejňována na webových stránkách Sri Lanka Export Development Council: www.srilankabusiness.com a Board of Investment www.boi.lk. Také European Chamber of Commerce of Sri Lanka zasílá informace o tendrech na ZÚ v Dillí, který oznámení přeposílá na Svaz průmyslu a obchodu ČR a Hospodářskou komoru ČR.

 

Další webové stránky zveřejňující veřejné zakázky:

http://www.tendersinfo.com/global-sri-lanka-tenders.php

http://www.globaltenders.com/government-tenders-sri-lanka.php

http://www.ceb.lk/tenders/

http://www.srilanka.tendertiger.com/

http://www3.etenders.lk/

http://tenders.lk/

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Při uzavírání obchodu se doporučuje sjednávat placení formou potvrzeného akreditivu. Samotná Ceylon Chamber of Commerce doporučuje srílanským obchodníkům při exportu svého zboží sjednávat tuto platební podmínku.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Vzhledem k malým rozměrům země a provázanosti obchodních partnerů probíhají obchodní interakce v jediném obchodním centru země, hlavním městě Kolombu. Stejně jako v dalších zemích regionu se i na Srí Lance doporučuje do obchodních aktivit zapojit místního konzultanta. Bez pomocí místního zástupce je jen stěží zahraniční subjekt schopen se přiblížit místním strukturám  a spolupracovat s nimi.

 

Na Srí Lance se slaví velké množství náboženských svátků, které jsou zpravidla dny volna. Slaví se také každý úplněk, kdy je rovněž pracovní volno. Připadne-li svátek na dny víkendu, posouvá se zpravidla pracovní volno na první následující pracovní den. Při plánování cest na Srí Lanku je dobře si předem zjistit, zda nebude svátek. Svátků je v zemi neporovnatelně více nežli v Evropě a všechny se dodržují. Obvyklá pracovní doba je od 10 hod. dopoledne do 17 hod.

 

Státní a náboženské svátky v r. 2018:

 

 1. leden

Duruthu Full Moon Poya Day

 1. leden

Tamil Thai Pongal Day

 1. leden

Tamil Thai Pongal Day Holiday

 1. leden

Navam Full Moon Poya Day

 1. únor

National Day

 1. únor

Special Bank Holiday

 1. únor

Mahasivarathri Day

 1. březen

Madin Full Moon Poya Day

 1. březen

Good Friday

 1. březen

Bak Full Moon Poya Day

 1. duben

Sinhala and Tamil New Year Eve

 1. duben

Sinhala & Tamil New Year Day

 1. duben

Half Day Special Bank Holiday

 1. duben

Vesak Full Moon Poya

 1. duben

Vesak Full Moon Poya Holiday

 1. květen

May Day

 1. květen

Adio Poson Full Moon Poya

 1. červen

Idul Fitr

 1. červen

Poson Full Moon Poya

 1. červenec

Esala Full Moon Poya

 1. srpen

Idul Adha

 1. srpen

Nikini Full Moon Poya

 1. září

Binara Full Moon Poya

 1. říjen

Vap Full Moon Poya

 1. listopad

Deepavali Festival Day

 1. listopad

Milad-Un-Nabi

 1. listopad

Ill Full Moon Poya

 1. prosinec

Unduvap Full Moon Poya Day

 1. prosinec

Christmas Day

 

 Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky jsou sinhálština 74%, tamilština 18% (oficiální) a angličtina 10%, ostatní jazyky tvoří 8%.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Srí Lanka zpoplatňuje krátkodobý pobyt cizinců (do 30 dnů). Každý zájemce o pobyt na ostrově se musí před příjezdem na Srí Lanku elektronicky registrovat na www.eta.gov.lk (ETA=Electronic Travel Authorization) a zaplatit kartou 35,- USD za turistické, resp. 40,- USD za business vízum. Platba prostřednictvím ETA je možná i po příletu na letišti v ceně 40,- USD. Při příletu je třeba vyplnit Immigration Landing Card.


Každý návštěvník se musí prokázat pasem (s platností minimálně 180 dnů v den příjezdu), předložit zpáteční letenku i doložit dostatečné finanční prostředky na dobu pobytu. Registrace je možná individuálně, v případě skupinových zájezdů registraci provede turistická kancelář.


V případě cesty za jiným než turistickým účelem je nutno žádat o vízum na velvyslanectví Srí Lanky ve Vídni: Rainergasse 330, Vienna A-1040, tel: +43-1-50379880, fax: +43-1-5037993, http://www.srilankaembassy.at/. Při pobytu nad 30 dní je z důvodu žádosti o prodloužení víza požadována registrace u Aliens Bureau, Ground Floor, New Secretariat Building, Colombo.

Cestovní pas ČR musí být platný alespoň šest měsíců ode dne vstupu na území Srí Lanky. Od cestujících přijíždějících na Srí Lanku z endemických oblastí žluté zimnice (zpravidla z Afriky) se vyžaduje mezinárodní očkovací průkaz s potvrzeným očkováním proti této chorobě.

 

Existuje povinnost ohlásit celníkům dovoz hotovosti v hodnotě přesahující 15.000,- USD, doporučuje se však deklarovat již hotovost přesahující 5.000,- USD.

 

Bez cla může každá osoba dovézt na Srí Lanku věci osobní potřeby a dárky v hodnotě až 250,- USD, včetně 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 375 gramů tabáku, dále 2 láhve vína, 1,5 litru lihovin, osobní parfémy a 250 ml toaletní vody.

 

Všichni cestující jsou povinni deklarovat při vstupu drahé kovy, zbraně a veškeré zboží obchodní povahy. Cizinec může být požádán o vyplnění zavazadlového prohlášení Baggage Declaration Form.

Na Srí Lanku se nesmí dovážet narkotika a drogy, indická a pákistánská měna a pornografická a erotická literatura.

 

Před odjezdem ze Srí Lanky se od 1. ledna 2017 platí letištní poplatek (tzv. Embarkation Tax) ve výši 7.000,- srílanských rupií nebo 50,- USD, pokud není zahrnut již v letence.

 

Celníkům je nutné  ohlásit vývoz hotovosti v hodnotě přesahující 5.000,- USD a zároveň doložit její původ. Pokud tyto prostředky na Srí Lanku cestující dovezl, musí předložit formulář "Exchange Control, Form D", který cestující vyplnil při příjezdu na Srí Lanku a nechal potvrdit při vstupní kontrole.

 

Ze Srí Lanky je povoleno vyvézt bez cla vše, co bylo dovezeno a deklarováno, dále až 10 kg čaje a zboží zakoupené pro běžnou osobní potřebu a suvenýry. Pokud jde o alkoholické nápoje, lze ze Srí Lanky vyvézt bez cla až 1,5 litru tvrdého alkoholu a max. 2 láhve vína.

 

Ze Srí Lanky se nesmí vyvážet zlato, platina, stříbro, starožitnosti, drahokamy, ani polodrahokamy (ani v zakoupených špercích), slonovina, narkotika, zbraně a munice, zvířata a rostliny.

 

Nejlepší čas pro pobyt na Srí Lance je leden až začátek března, teplota je po celý rok přibližně stejná.  Bezpečnostní situace se po ukončení 27 letého konfliktu výrazně zlepšila. ZÚ přesto nadále doporučuje vyhnout se cestám na sever ostrova, pokud nejsou nezbytně nutné – četné oblasti jsou ve správě srílanské armády a často jen obtížně přístupné vzhledem k potřebě odminování. Na Srí Lanku se dá přicestovat pouze letecky, doplout na Srí Lanku lodí je naprosto výjimečné.

 

Po celou dobu pobytu na Srí Lance je vhodné brát antimalarika. Doporučuje se dále očkování proti tyfu, tetanu, dětské obrně, meningitidě, japonské encefalitidě, hepatitidě typu A, vzteklině, neštovicím, choleře a žluté zimnici. Je třeba počítat s případnými žaludečními problémy po příjezdu na Srí Lanku a přechodu na místní stravu. Doporučuje se používat repelent před hmyzem nebo v místnostech elektrické odpuzovače. Na Srí Lance se jí zejména rýže a mořské produkty, často silně kořeněné. Vegetariánství není rozšířeno tak, jako například v Indii. Lepší hotely připravují evropskou stravu . Na Srí Lance jsou po celý rok k dostání různé druhy tropického ovoce: ananas, papája, banány apod. V restauracích a hotelích jsou k ceně účtovány daně ve výši 20 %.

 

Bezpečné jsou pouze nápoje v uzavřených lahvích,vždy je třeba zkontrolovat uzávěr. Nedoporučuje se nechat si přidat do nápoje led, neboť nikdy není jisté, z jaké vody byl vyroben. Alkohol je poměrně snadno k dostání.

 

Na Srí Lance se platí srílanskými rupiemi. Výměna USD nebo šeků je bezproblémová. Veškerá směna cizí valuty na srílanské rupie musí být zaznamenána na formuláři ”Customs and Immigration Form”, který se vyžaduje při podání žádosti o prodloužení víza.

 

Elektrické napětí je 230-240 voltů. Vzhledem k naprosto nestandardním zásuvkám, na které lze jen velmi obtížně sehnat adaptér, se doporučuje vzít si s sebou bateriové přístroje.


Na Srí Lance je vcelku rozvinutá síť autobusových a železničních tras. Cenově přijatelná je taxislužba.Z mezinárodního letiště lze do cca 40 kilometrů vzdáleného hlavního města dojet i vlakem.

Pošty jsou otevřeny od pondělí do pátku od 10 do 17 hodin. Mezinárodní telefonní hovory lze uskutečnit z tzv. International Direct Dialling Centres nebo z hotelů.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Občané ČR potřebují pro práci na Srí Lance pracovní víza (zpravidla se vydává na jeden rok) a pracovní povolení, které vydává Ministerstvo sociálních věcí Srí Lanky. Podrobnější informace na adrese: http://www.immigration.gov.lk/.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při pobytu na Srí Lance je třeba v každém případě zachovávat základní hygienická pravidla pro pobyt v tropických zemích, včetně příslušného očkování, popř. užívání antimalarik, a zvýšenou opatrnost při konzumaci potravin a nápojů. V případě zdravotních potíží je nutné počítat s tím, že běžně dostupná zdravotní péče není na úrovni srovnatelnou se státy EU. Je vhodné požádat o doporučení zdravotnického zařízení v hotelech vyšší kategorie.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: