Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015

27. 7. 2011 | Zdroj: Rada ČR pro jakost

Kapitoly článku

Tento materiál je základním dokumentem, který byl v rámci Rady kvality ČR projednán s ústředními a dalšími správními úřady, nevládními organizacemi a hospodářskými a sociálními partnery a schválen ministrem průmyslu a obchodu. Předkládaný dokument "Strategie" je výchozím materiálem pro další rozvoj, realizaci a konkretizaci politiky podpory kvality v České republice v daném období.

1. Východiska

Národní politika podpory jakosti (dnes Národní politika kvality-NPK) byla v usnesení vlády č. 458/2000 definována jako souhrn záměrů, cílů, metod a nástrojů k ovlivňování kvality výrobků, služeb a činností v rámci národní ekonomiky a veřejné správy pro dosažení a udržení konkurenceschopnosti na evropských a světových trzích.

Řízením NPK bylo pověřeno MPO, jehož představitel byl jmenován předsedou Rady ČR pro jakost.

Co se podařilo:

 • Vytvořit strukturu řídící – Rada ČR pro jakost (dnes Rada kvality ČR) se sekretariátem Rady (MPO) a strukturu výkonnou – Národní informační středisko pro podporu jakosti – NIS-PJ (Česká společnost pro jakost) – dnes Národní informační středisko podpory kvality – NIS-PK;
 • Vytvořit strukturu Odborných sekcí Rady kvality ČR – (Příloha č. 1);
 • Vytvořit informační základnu pro podnikatele a veřejnost (www.npj.cz);
 • Realizovat řadu aktivit k podpoře konkurenceschopnosti českých firem:
  • Přijmout Chartu kvality ČR – (Příloha č. 2);
  • Realizovat Program Česká kvalita, zaměřený na podporu malých a středních podniků i spotřebitelů. (Příloha č. 3);
  • Vyhlašovat Národní cenu kvality ČR (Příloha č.4) jako nejvyšší ocenění organizací v oblasti managementu a zabezpečovat veškeré potřebné činnosti s Cenou spojené. Podporovat další ocenění v oblasti kvality (Cena kvality v sociální péči, Ceny kvality ministra vnitra);
  • Vyhlašovat Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost – CSR (Příloha č. 5);
  • Vytvořit podklady pro Cenu hejtmana za CSR a doporučovat hejtmanům její vyhlašování (Příloha č. 5);
  • Podporovat certifikaci ISO 9001, zároveň však zdůrazňovat, že certifikace je pouze prvním krokem ke kvalitě, a poukazovat na některé nekalé praktiky, které snižují efektivnost a věrohodnost certifikace;
  • Vydávat publikace (vydáno celkem 81 publikací, z toho 49 v publikační řadě Průvodce řízením kvality – ze strany podnikatelů i veřejného sektoru kladné ohlasy);
  • Vypisovat projekty podpory kvality řešící naléhavé problémy, které se při rozvoji aktivit k podpoře kvality vyskytují. Příklady – příručka Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách – notifikováno EK, publikace CAF 2002, CAF 2006, CAF CZ 2009....;
 • Prakticky zahájit v ČR realizaci programů zvyšování kvality ve veřejné správě (ISO 9001, model CAF);
 • Spolupracovat při vydávání dalších publikací i normativních dokumentů;
 • Spolupracovat při podpoře kvality v obranném průmyslu;
 • Podporovat akce celostátního významu (mezinárodní konference Jakost 20xx – Ostrava, Enviro Kladno, Manažer roku, Národní cena za design);
 • Vyhlašovat listopad Měsícem kvality včetně Evropského týdne kvality v ČR (čtvrtek ve 2. týdnu v listopadu – Světový den kvality);
 • V rámci možností rozpočtu realizovat úspěšně PR aktivity (5-6 tiskových konferencí ročně apod.).

V činnosti Rady za minulé období lze tedy najít mnoho pozitivních momentů [Národní cena ČR za jakost (dnes Národní cena kvality ČR), Program Česká kvalita, realizace konkrétních projektů, informační systém, vydávání publikací atd.], na druhou stranu přetrvávají i slabší stránky, jako např. málo účinná koordinace spolupráce Rady s některými resorty a podnikatelskými svazy, nedostatečné kapacity a zdroje pro realizaci všech stanovených cílů NPK a některé další problémy, na jejichž postupné odstraňování se též zaměřuje předložená Strategie NPK na období 2011 – 2015.

2. Cíle Strategie

A) Poslání

Národní politika kvality jako koordinační aktivita, podporující a propagující udržitelnou kvalitu života v České republice a její konkurenceschopnost.

B) Vize

Spoluvytvářet v České republice prostředí, ve kterém je kvalita trvalou součástí všech oblastí života společnosti i jednotlivých občanů.

C) Předpoklady uznání a proveditelnosti

 • Nové usnesení vlády ČR -> schválení, kontrola plnění
 • Záštita Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – projednání, sledování
 • Konsensus a aktivní účast všech realizátorů
 • Pozitivní vnímání občanskou i odbornou veřejností
 • Vysoká prestiž Národní ceny kvality ČR i jejího slavnostního předávání.

D) Společný rámec

 • Legislativa a politiky Evropské unie (např. Integrované hlavní směry strategie „Evropa 2020“)
 • Legislativa a politiky České republiky
 • Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
 • Strategie celoživotního vzdělávání
 • Charta kvality ČR

E) Základní cíl

Růst kvality života v České republice

Tento cíl formulujeme jako proces změn, v němž se využívání zdrojů, výchova a vzdělávání, orientace investičního a technického rozvoje, jakož i vývoj institucionálních struktur a vzájemné chování institucí i občanů budou uvádět do souladu se současnými i budoucími potřebami společnosti v ČR zejména se zaměřením na:

 • podporu „inteligentního růstu“, opírajícího se o znalosti a inovace a podporovaného zvyšováním kvality vzdělávání, přístupem ke vzdělávání pro všechny a napomáháním přerodu nových myšlenek v inovativní produkty a služby;
 • podporu „udržitelného růstu“ rozvojem konkurenceschopné ekonomiky, účinně a hospodárně využívající zdroje, spravedlivě rozdělující náklady a výnosy, uplatňující moderní postupy a technologie, akcentující aspekt ekologické šetrnosti;
 • podporu „růstu bez sociálního vylučování“ vytvářejícího soudržnou společnost, v níž šanci k zapojení do trhu práce a příležitost důstojného života dostává každý občan systematickým odstraňováním nebezpečí sociálního vyloučení handicapovaných vrstev obyvatelstva především prostřednictvím kvalitní výchovy k získání kvalifikace pro trh práce, prostřednictvím investic k odstraňování regionální a strukturální nezaměstnanosti, prostřednictvím dobře zacílené rekvalifikace a efektivního systému sociální ochrany.

F) Strategické záměry národní politiky kvality

Uvedené strategické záměry představují z pohledu Rady kvality ČR přehled nejdůležitějších aktivit, kterými by se měly resorty, samospráva, podnikatelská a jiná uskupení, školy, poradenské a vzdělávací organizace i neziskový sektor ve své každodenní práci ve vztahu ke kvalitě prioritně zabývat. Pozice Rady je v tomto směru iniciační, koordinační a poradenská, Rada nezasahuje jednotlivým aktérům do jejich kompetencí, ale zajišťuje synergii uvedených aktivit. (poznámka – řazení oblastí nevyjadřuje jejich význam.)

1. Vzdělávání a osvěta

 • Základní vzdělání – morálka, etika, občanské vědomí, výchova k toleranci, ke kvalitě vztahů mezi jednotlivci i skupinami obyvatel
 • Odborné – podpora výuky řemesel a specializovaného odborného vzdělávání
 • Středoškolské – kvalita jako prostředek uplatnění společenského i na trhu práce
 • Vysokoškolské – zejména rozvoj technického vzdělání. Další vzdělávání (mimoškolní včetně podnikového) – nová kvalita – národní soustava povolání a kvalifikací, kvalita v dalším profesním vzdělávání, zákon č. 179/2006 Sb.
 • Standardy kvality (ISO, CAF, CQAF, EFQM, ISO 26000 Návod pro společenskou odpovědnost organizací)

2. Věda, výzkum a inovace

 • Efektivní spolupráce výzkumných pracovišť a vysokých škol
 • Rozšiřování výsledků výzkumu větší podporou aplikovaného výzkumu a jeho realizace v běžné praxi
 • Péče o kvalitu jako zdroj inovací a informací

3. Podnikání (v pojetí všech oblastí a druhů podnikání)

 • Etika v podnikání – CSR (Společenská odpovědnost organizací – hodnocení)
 • Kvalita jako krédo podnikatele, komplexní kvalita (kvalita všech činností firmy)
  • ověřování kvality výrobků a služeb – certifikace (integrované systémy)
  • značky kvality (Program Česká kvalita)
  • Národní cena kvality – prestiž, konkurenceschopnost
  • Kvalita na míru firmy (malé firmy, řemesla)
  • využívání technických norem a pravidel správné praxe
  • kvalita vztahů se zákazníkem
 • Péče o lidské zdroje
 • Vývoj, inovace
 • Konkurenceschopnost (model EFQM, Ballance Scorecard, Six Sigma, benchmarking)
 • Uvádění výrobků na trh při dodržení předepsaných postupů posuzování shody a kontrola při jejich používání/provozu
 • Podpora OSVČ (při hledání práce i zakázek)
 • Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců (bezpečné pracoviště)

4. Zemědělská výroba, výroba potravin, lesnictví

 • Rozvoj venkova
 • Podpora výroby kvalitní a konkurenceschopné zemědělské produkce (certifikace)
 • Podpora výroby a prodeje bezpečných potravin, kvalitativní schémata pro potraviny v rámci EU a jejich využití v rámci ČR (certifikace, program Klasa)
 • Propagace tuzemských surovin a produktů
 • Šetrnost k životnímu prostředí (biotechnologie, biopotraviny). Podpora systémových opatření k zavádění uzavřených materiálových cyklů – příklad: likvidace zemědělských odpadů v bioplynových jednotkách
 • Ekologicky přijatelné hospodaření v lesích (certifikace)
 • Ekologické zemědělství

5. Ochrana životního prostředí

 • Šetrnost k prostředí počínaje občany a konče velkými korporacemi
 • Energetická a materiálová účinnost (využití EN 16001)
 • Ochrana zemědělského půdního fondu, využívání brownfields
 • Odpady (snižování produkce, znovuvyužití, recyklace)
 • Vodní hospodářství, odpadní vody
 • Ochrana ovzduší
 • Snižování environmentálních dopadů výrobků a služeb (ekoznačení, ekodesign)

6. Energetika

 • Dostupnost energií (ceny, vztahy ke spotřebitelům)
 • Bezpečnost a kvalita v energetické soustavě
 • Kvalitní a úsporné zhodnocování primárních zdrojů
 • Bezpečná jaderná energetika

7. Obchod a cestovní ruch

 • Bezpečnost a kvalita zboží – ověřování kvality (hračky, obuv, textilní výrobky, elektrické přístroje a nářadí, nábytek, potraviny, použitá vozidla)
 • Internetový obchod (bezpečnost, důvěryhodnost, ochrana dat)
 • Ověřování kvality privátních značek – dokladování
 • Kultura stánkového prodeje – dodržování zákonných ustanovení
 • Značky kvality pro obchod (značka Q21 apod.)
 • Zvýšení konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu prostřednictvím zvyšování kvality služeb, zvýšením důvěryhodnosti, a to realizací Národního systému kvality služeb cestovního ruchu
 • Komplexní ochrana klienta v cestovním ruchu
 • Uvádění výrobků na trh

8. Doprava

 • Kvalita služby (veřejná i privátní doprava osob)
 • Zlepšování dopravní infrastruktury – silnice, dálnice, železnice
 • Propagace hromadné dopravy
 • Bezpečnost, kvalita vozového parku (STK, emise)
 • Šetrnost k životnímu prostředí (znečišťování, hluk)
 • Podpora certifikace

9. Péče o zdraví občanů

 • Bezpečnost a kvalita péče
 • Posílení účasti a práv pacientů v procesu zdravotní péče
 • Standardy zdravotní péče, akreditace a certifikace ve zdravotnictví
 • Ekonomika činností ve zdravotnictví
 • Léková politika – ohled na pacienta
 • Podpora zdraví a zdravého životního stylu
 • Bezpečnost potravin a pokrmů (hygienická služba)
 • Analýza a zpracování společného metodického doporučení MZ a MPSV pro ošetření problematických oblastí a situací, souvisejících se zajišťováním kombinované zdravotní a sociální péče (péče o seniory, péče o osoby s duševním onemocněním)
 • Podpora občanské angažovanosti a sociální soudržnosti (dobrovolnické programy)

10. Sociální služby

 • Kvalita úrovně, dostupnost a kapacity poskytovaných služeb
 • Ověřování kvality – hodnocení standardů kvality sociálních služeb
 • Oceňování za kvalitu v sociálních službách
 • Ochrana práv uživatelů
 • Odbornost pracovníků – vzdělávání, kvalifikace a rekvalifikace
 • Naplňování principu sociálního začleňování
 • Transformace ústavní péče a podpora komunitních služeb

11. Veřejná správa

 • Kvalita výkonu správy (efektivní stát, inteligentní stát, e-Government)
 • Snižování administrativní a regulatorní zátěže
 • Ověřování kvality (CAF, ISO, EFQM apod.)
 • Využívání akreditace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008
 • Dobrá praxe (benchmarking, benchlearning)
 • Podpora dobrovolných aktivit ve zvyšování kvality veřejné správy (Zdravé město, místní Agenda 21 atd.)
 • Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy

12. Ochrana spotřebitele, právo

 • Spolupráce subjektů působících v ochraně spotřebitele
 • Informovanost spotřebitelů
 • Informovanost a odpovědnost subjektů trhu (kvalita jako tržní výhoda)
 • Hájení oprávněných zájmů spotřebitelů
 • Vymahatelnost práva, principy právního státu
 • Mimosoudní vyrovnání včetně rozhodčího řízení
 • Značky kvality – seriozní a ostatní – osvěta
 • Zkvalitnění právních předpisů a technických norem, souvisejících s obecnou bezpečností a ochranou spotřebitele, a posilování zapojení spotřebitelů do standardizace
 • Podpora nákupní volby s prvky deklarované kvality, hodnocení kvality služeb
 • Zodpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, technické požadavky na stanovené výrobky, jednotnost a správnost měření a měřidel
 • Zabezpečení služeb odborných autorizovaných či akreditovaných pracovišť při posuzování shody v dobrovolné sféře

13. Kultura

 • Snižování negativních dopadů komercionalizace
 • Kultivace veřejných sdělovacích prostředků
 • Propagace NPK (veřejnoprávní televize, rozhlas)
 • Péče o kulturní dědictví, památky

14. Obrana

 • Státní ověřování jakosti (SOJ zákon č. 309/2000 Sb.) implementace i pro další odběratele (mimo MO) uvedené v zákoně, audity jakosti a „vojenská certifikace“ u podniků obranného a bezpečnostního průmyslu
 • Plnění závazků z členství v NATO (STANAG 4107), implementace standardů NATO do prostředí ČR a tvorba Českých obranných standardů
 • Podpora obranného a bezpečnostního průmyslu pro zvýšení konkurenceschopnosti na zahraničních trzích

15. Finance a bankovní sektor

 • Stav veřejných financí
 • Rozpočtová kázeň
 • Bankovní služby a výše poplatků
 • Stabilita trhu
 • Zvyšování finanční gramotnosti obyvatelstva

16. Průmysl a stavebnictví

 • Kvalita vstupních materiálů a technologických procesů v průmyslu
 • Kvalita finálních výrobků průmyslové produkce
 • Důraz na kvalitu projektové dokumentace, aplikace “Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby“
 • Supervize kvality na stavbách
 • Audit kvality dokončené stavby (zejména u veřejných zakázek a staveb s finanční podporou)
 • Značka “Osvědčeno pro stavbu“, soutěže “Stavba roku“ a “Stavební firma roku“

3. Aktivity Rady kvality ČR na období let 2011 až 2015

3.1 Pro zlepšování podnikatelského prostředí a úspěšnost podnikání

 1. podporovat věrohodnost certifikací QMS (ISO 9001), EMS (ISO 14001), BOZP (OHSAS 18001), ISMS (bezpečnost informací), HACCP, ISO 22 000, GlobalGap, personální certifikace;
 2. rozvíjet programy Národní ceny kvality ČR (Czech National Quality Award) formou:
  • podpory zavádění modelu EFQM ve firmách (sebehodnocení, benchmarking),
  • aktivní propagace Národní ceny kvality (modely START, START PLUS, EXCELENCE),
  • spolupráce s agenturou CzechInvest,
  • propagace programů „Učíme se od druhých";
 3. rozšiřovat portfolio firem se značkami zapojenými v Programu Česká kvalita včetně programu KLASA;
 4. podporovat etiku v podnikání a programy společenské odpovědnosti organizací (CSR), zahájit ověřování „Zpráv CSR" třetí, nezávislou stranou (Korektní podnikání) a podporovat využívání dobrovolných nástrojů k realizaci environmentálních programů;
 5. více využívat pro práci Rady kvality ČR poznatky dozorových orgánů (ČOI, SZPI, ČIŽP, veterinární správa, hygiena, SÚIP a Úř OSK SOJ);
 6. podporovat rozvoj technické normalizace, metrologie a zkušebnictví v souladu s potřebami trhu;
 7. propagovat využívání modelů a nástrojů vedoucích k excelenci - EFQM, Six Sigma, Balance Scorecard, Kaizen, štíhlá výroba a další (IFS, BRC, GlobaGap);
 8. podporovat ve spolupráci s příslušnými resorty programy zvyšování a ověřování kvality a bezpečnosti výrobků, včetně technických podmínek uvádění výrobků na trh a jejich používání/provozu; zvláštní pozornost přitom věnovat zemědělské prvovýrobě a výrobě potravin a dodávkám výrobků a služeb určených pro zajištění obranyschopnosti státu;
 9. podporovat rozvoj akreditace a národní akreditační systém ČR představovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s. (ČIA); využívat akreditaci jako nástroj ověřování odborné způsobilosti všude tam, kde je to vhodné v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008";
 10. propagovat činnost Českého národního certifikačního fóra, AAAO a dalších subjektů, upozorňujících na porušování pravidel certifikací systémů managementu a nekalých praktik některých certifikačních organizací na českém trhu a podpořit účinný postih v případě prokázání těchto skutečností ze strany národního akreditačního orgánu;
 11. podporovat implementaci standardů NATO a českých obranných standardů do prostředí obranného průmyslu a uplatňování státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu.

3.2 Pro rozvoj různých forem vzdělávání v oblasti kvality podporovat a iniciovat:

 1. zavádění programů rozvoje kvality do školního vzdělávání;
 2. tvorbu kvalitních vzdělávacích výukových programů pro rekvalifikaci, programy pro různé funkce v managementu kvality, EMS a BOZP, bezpečnosti informací, aktivity Národní soustavy povolání v oblasti vzdělávání a národní soustavy kvalifikací;
 3. zvyšování kvality vysokých škol, zvýšení náročnosti procesu akreditace vysokých škol a jejich fakult jako hráz profanace vysokoškolského studia v ČR;
 4. hmotnou podporu vysokoškolského studia technických oborů;
 5. ověřování kvalifikací (zákon č. 179/2006 Sb.);
 6. certifikaci (ISO 17024) a jiné formy ověřování kompetence a kvalifikace osob (lektorů, školitelů);
 7. tvorbu a rozvoj vzdělávacích programů k podpoře využívání modelu EFQM, modelu CAF a dalších, které vedou k vyšší úrovni vzdělávání;
 8. vzdělávání v oblasti ICT;
 9. iniciativy jednotlivých profesních svazů a živnostenských společenstev k podpoře zvyšování a ověřování kvalifikací.

3.3 Pro rozvoj informačních služeb a propagaci NPK

 1. rozvíjet informační zdroje na stránkách www.npj.cz;
 2. vydávat pro odbornou a podnikatelskou veřejnost příručky o zvyšování kvality, např. publikační řadu „Průvodce řízením kvality";
 3. vyhlašovat listopad „Měsícem kvality" a realizovat v ČR „Evropský týden kvality";
 4. podporovat informační akce celostátního významu a akce mezinárodní (konference, semináře);
 5. organizovat tiskové konference k propagaci nejlepších přístupů ke kvalitě a nejlepších firem i institucí (soukromý i veřejný sektor);
 6. propojovat a koordinovat stávající aktivity (školení, semináře, konference) různých organizací, synergie.

3.4 Pro růst kvality činností a služeb veřejného sektoru

 1. spolupracovat s MV na vydávání příruček CAF, při Ceně MV za kvalitu a inovaci ve veřejném sektoru a Národní ceně kvality);
 2. spolupracovat na organizaci konferencí o kvalitě ve veřejné správě;
 3. spolupracovat s MV při realizace programů zvyšování kvality v územní i ústřední státní správě, podporovat rozvoj e-Governmentu, podporovat implementace modelu CAF a hodnocení organizací v celém veřejném sektoru (veřejná správa, školy, nemocnice, atd.);
 4. podporovat vzdělávání a využívání dalších metod podpory kvality (Balance Scorecard, Benchmarking, Benchlearning apod);
 5. spolupracovat se SÚIP při ovlivňování bezpečnosti a kvality podmínek pracovního procesu;
 6. podporovat nezávislé oceňování kvality v sociálních službách (MPSV a nevládní organizace) a spolupracovat při jeho organizaci;
 7. podporovat vytvoření Národního systému kvality služeb v cestovním ruchu a spolupracovat s MMR při jeho realizaci;
 8. spolupracovat s MŽP při podpoře implementace systémů environmentálního řízení (ISO 14001, EMAS) a aktivit vedoucích k tzv. zelenému úřadování;
 9. podporovat vznik „Ceny kvality Min.dopravy ČR" a spolupracovat při její realizaci.

3.5 Pro podporu dalších aktivit celostátního významu, zvyšující kvalitu života v ČR

 1. spoluúčastňovat se akcí MŽP (Cena ministra životního prostředí, Den Země, Světový den životního prostředí, EKOFILM), spolupracovat prostřednictvím zástupce Rady kvality ČR s Radou Národního programu environmentálního značení; koordinovat v této oblasti činnost Rady s aktivitami Pracovní skupiny pro udržitelnou spotřebu při Radě vlády pro udržitelný rozvoj;
 2. spolupracovat s MD prostřednictvím zástupce v Radě kvality ČR při negociačních jednáních s Evropskou kosmickou agenturou a podporovat účast českých subjektů s certifikáty kvality v projektu GALILEO; podporovat programy MD ke zvyšování kvality veřejné dopravy cestujících;
 3. podporovat školící, poradní a auditní programy MO ke zvýšení kvality a spolehlivosti výrobků a služeb, určených k zajištění obranyschopnosti státu, zabezpečení konkurenceschopnosti obranného průmyslu ČR a plnění závazků ČR vůči NATO;
 4. podporovat činnost ??? technologických platforem ve strojírenství a v dalších oborech (potraviny), iniciující vědeckotechnický rozvoj a inovační aktivity a aktivně přispívat k jejich činnostem v oblasti kvality a spolehlivosti výroby; napomáhat většímu rozšíření firemní podpory výzkumu a vývoje;
 5. podporovat projekty podnikatelských svazů, sdružení a spotřebitelských organizací v informovanosti a osvětě, propagaci značení kvality, podpoře nákupní volby s prvky kvality;
 6. podporovat činnost orgánů dozoru a regulace trhu s cílem zlepšit vymahatelnost práva, zabránit prodeji nebezpečných výrobků, ztěžovat prodej nekvalitních výrobků, informovat o prioritách Rady kvality ČR v této oblasti.

Konkrétní priority a záměry vycházející z výše uvedeného přehledu aktivit Rady kvality ČR jsou realizovány zejména v rámci Odborných sekcí (Příloha č. 1).

4. Náklady a přínosy Národní politiky kvality

4.1 Předpokládané náklady/zdroje

Prostředky ze státního rozpočtu:

 • účelově vázané v kapitole MPO
 • čerpání cestou kapitol realizátorů na základě rozdělení projednaného v Radě kvality ČR

Další zdroje:

 • fondy a programy EU, regionální programy
 • veřejné finance (kraje, obce)
 • soukromé finanční prostředky firem, podílejících se na realizaci programů podpory kvality

4.2. Předpokládané přínosy

4.2.1 Pro občana

 • Kvalitnější zboží na trhu (růst počtu dodavatelů a zboží s ověřenou kvalitou)
 • Lepší informovanost o kvalitě nakupovaného zboží (Program Česká kvalita, Klasa, projekty, publikace, letáky) a kvalitě vůbec (veřejnoprávní televize, rozhlas)
 • Růst spotřeby zboží vyrobeného v ČR
 • Lepší kvalita péče o zákazníky (modely EFQM, Six Sigma a další)
 • Zkvalitnění přístupu úřadů k občanům na všech stupních veřejné správy (systémy kvality ve veřejné správě – CAF, EFQM)
 • Kvalitnější služby (gastronomie, sociální služby, technické služby apod.)
 • Snížení zdravotních a bezpečnostních rizik spotřebitelů
 • Lepší informovanost ve všech otázkách kvality (např. informace na www.npj.cz)
 • Odpovědný výběr zboží a služeb typu „Kvalita za dobrou cenu“

4.2.2 Pro podnikatele

 • Kvalitnější poradenství, věrohodná certifikace – podpora získání integrovaných certifikátů, snadnější přístup k normám, zvýšení konkurenceschopnosti, získání výhody při veřejných zakázkách, zlepšení řízení firem, zvýšení odborné úrovně (vzdělávací kurzy)
 • Možnost zahájení práce s modelem EFQM – pro trvalé zlepšování (sebehodnocení) – cesta k excelenci
 • Možnost vstoupit do programů Národní ceny kvality – získání prestiže, lepší vstup na zahraniční trhy, nárůst zisku a zvýšení tržeb (dle zdrojů z USA až o 50%), zvýšení produktivity, snížení nákladů, zvýšení rentability tržeb i aktiv
 • Získat větší důvěryhodnost ve společnosti, např. prostřednictvím dokladu o plnění požadavků Společenské odpovědnosti organizací (CSR) podle připravovaného návrhu národního systému ověřování
 • Získání nových informací v oblasti kvality, EMS, BOZP, bezpečnosti informačních systémů (konference, semináře)
 • Lepší vstup na trh pro nové podnikatele (a nové výrobky/služby). Možnost garantovat kvalitu díky nezávislému ověření v Programu Česká kvalita
 • Využívání modelových řešení zpracovaných v rámci projektů Národní politiky kvality (výrazné úspory v nákladech, urychlení a usnadnění zavádění nových metod a postupů)
 • Existence koordinovaných aktivit, které vytvářejí prostředí pro rozvoj podnikání
 • Zvláštní podpora malým podnikům – modely kvality “na míru“
 • Vytváření nových zákaznických segmentů preferujících kvalitu (produktů i vztahů se zákazníkem) v dimenzi cena/výběr/kvalita.
 • Jednodušší a výhodnější přístup k reklamě a propagaci produktů (výrobků a služeb) oceněných značkami kvality (Program Česká kvalita)

4.2.3 Pro stát a veřejnou správu

 • Zvýšení schopnosti firem exportovat i do vyspělých zemí, zlepšení platební bilance, růst HDP (zvýšení konkurenceschopnosti např. prostřednictvím získání mezinárodně uznávaných certifikátů kvality)
 • Vyšší výkony firem – vyšší výběr daní
 • Úspora nákladů prostřednictvím zefektivňování činností úřadů zaváděním systémů řízení kvality, včetně systémů environmentálního řízení, nástrojů e-Government a principů tzv. zeleného úřadování
 • Zvýšení spokojenosti občanů – kvalitnější služby včetně veřejných
 • Snižování nezaměstnanosti díky zvyšování úrovně řízení firem (větší konkurenceschopnost), nové pracovní příležitosti (výroba i služby)
 • Zlepšení spolupráce ústředních správních orgánů s nevládními organizacemi (na platformě Rady kvality ČR)
 • Lépe připravená mladá generace pro působení v globálním světě
 • Zlepšený vztah zvláště mladé generace k životnímu prostředí, udržitelnému rozvoji, kvalitě, multikulturní společnosti a globálnímu charakteru ekonomiky.

5. Organizační a administrativní zabezpečení

 • Vládou pověřený resort ke koordinaci aktivit resortů, samosprávy a ostatních zainteresovaných stran v oblasti Národní politiky kvality – Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Vládou pověřený resort k administrativní podpoře a materiálnímu zabezpečení činnosti Rady kvality ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Rada kvality ČR – členové jmenovaní na základě nominací od ministrů a statutárních představitelů zainteresovaných stran
 • Oborově/sektorově zaměřené aktivity – Odborné sekce Rady kvality ČR, připravující podklady pro rozhodování Rady a realizující konkrétní aktivity
 • Národní informační středisko podpory kvality při České společnosti pro jakost
Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek