Super regiony v Číně – příležitost pro zahraniční výrobky a technologie

2. 10. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: CN - Čína
  • Datum zveřejnění: 02.10.2018

Čína plánuje vytvoření 19 super regionů – městských klastrů v nadcházejících letech (plány jsou hotovy u 12 klastrů, plány pro zbylých 7 regionů se očekávají v roce 2019). Studie totiž ukazují, že úroveň urbanizace úzce souvisí s úrovní hospodářského růstu. A ten v Číně nyní klesá. Čínská vláda jej chce samozřejmě udržet a cítí, že musí ekonomiku transfomorvat na ekonomiku taženou spotřebou.
Logika tedy velí podporovat tvoření městských klastrů a rozvoj urbanizace, neboť městští obyvatelé s vyššími příjmy obecně více konzumují, nežli obyvatelé na venkově. Předpokládá se, že tento vývoj zvýší i produktivitu a inovace v Číně a umožní menším městům se posunout v hodnotovém měřítku dále od průmyslu, který znečišťuje životní prostředí, a větším městům se zaměřit více na inovace a plnění průmyslové strategie „Made in China 2025“. Zóny volného obchodu pak mají asistovat větším městům v lákání investic s větším inovačním potenciálem. Úspěšnost tohoto projektu dle expertů spočívá zejména v efektivní koordinaci všech zainteresovaných úrovní místních vlád (provinčních, městských).
Z 19 městských klastrů se do roku 2020 mají tři stát klastry světové třídy, jsou to: Delta Perlové řeky, Delta řeky Yangtze a region Beijing-Tianjin-Hebei. Mají být nejvíce inovativní a mezinárodně konkurenceschopní a táhnout rozvoj národní ekonomiky. Ostatních 16 klastrů je klasifikováno do:

  • Klastrů střední velikosti – každý dosahující od 3 do 9 % národního HPD a zaměřující se na rozvoj regionální ekonomiky,
  • Klastrů malé velkosti – každý dosahující 2 či méně % národního HDP a rozvíjející provinční ekonomiku.

Pro zahraniční investory/subjekty může být nový rozvoj urbanizace v Číně obchodní příležitostí (např. v odvětvích spotřebního průmyslu, dopravě, ochraně životního prostředí, zdravotnictví, technologie k chytrým městům atd.). Nicméně, tak jak je to v Číně obvyklé, je nutné pečlivě zvážit všechny pro a proti jednotlivých super regionů při rozhodování o umístění investice či vstupu výrobku na místní trh. Zahraniční kanceláře CzechTrade v Číně s tímto prověřováním výhod a nevýhod jednotlivých regionů mohou pomoci, neboť mají znalost místního prostředí.
Plán jednotlivých městských klastrů je uveden v infografice China Briefing v příloze.

Zdroj: China Briefing
Zpracováno kolektivem pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Pekingu.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: