Svatá Lucie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Na ostrově Sv. Lucie není vybudována síť smluvních obchodních zástupců a distributorů na umístění produkce českého průmyslu a obchodní případy se realizují jednorázově na bázi ad hoc, s využitím sítě internetu a prostřednictvím některých stávajících partnerů ze zemí EU, kteří mají na Sv. Lucii své pobočky a zastupitelské kanceláře.

ZÚ Caracas nemá informace, že by na Sv. Lucii působil z dřívějška nebo z poslední doby tradiční odběratel českého zboží nebo služeb nebo dodavatel zejména zemědělských produktů, které jsou v exportní nabídce ostrova.

Pro akvizici nových výrobků z ČR na tomto trhu se doporučuje kontaktovat The National Development Corporation (NDC), která je státní agenturou na podporu rozvoje obchodu a investic a na vyhledávání vhodných obchodních a investičních příležitostí pro zahraniční i místní partnery (www.stluciandc.com).

zpět na začátek

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Pro zaměstnání na Sv. Lucii se vyžaduje pracovní povolení ve smyslu vládního usnesení The Government Statute Rules and Orders č. 16 z r. 1975, vč. dodatků, které vydává Ministry of Labor. Před vyplněním formuláře žádosti se vyžaduje zaplacení nevratného poplatku ve výši 100 ECS do úřadu hlavního účetního vlády Accountant General at the Government Treasury v Castries. Platba se akceptuje pro předložení nezbytného formuláře „A“ řádně vyplněného úředníkem pověřeným vystavením povolení na Departmentu pracovních vztahů Ministerstva práce v Castries. Doklad o složení poplatku 100 ECS se předloží k žádosti o vydání formuláře o pracovní povolení. Dále se vyžaduje předložení následujících dokumentů:

  • výpis z trestního restříku země původu
  • ověřená dokumentace o kvalifikaci zájemce o pracovní povolení
  • obchodní licence (v případech, kde je nutná pro otevření obchodu)
  • kopie inzerátů na místo, které bude zájemce žádat jako zaměstnanec
  • doklad o zaplacení daní z příjmu

Po schválení žádosti se inkasuje poplatek podle národnosti. Občané nebo osoby, které jsou příslušníky zemí Caribbean Community nebo členských států CARICOMu platí za 12 měsíců platnosti pracovního povolení částku 2 000 ECS a občané mimo země CARICOMu vč. zemí Commonwealthu a cizinců platí 7 500 ECS za každý rok.

Cizinci ze vzdálených zámořských teritorií, kteří hodlají zahájit proces žádosti o vydání pracovního povolení, potřebují přítomnost pověřené osoby na St. Lucii pro vyplnění formuláře „A“, který se může posílat e-mailem a zaplatit 100 ECS. Pracovní povolení je třeba žádat každý rok se stejnou procedurou. Občané, kteří získají rezidenci na Sv. Lucii, nejsou vyjmuti z povinnosti žádat stejnou procedurou toto pracovní povolení každoročně. V průběhu vyřizování žádosti o pracovní povolení nesmí zájemce pobírat plat u jakéhokoliv jiného místního zaměstnavatele. Všechny žádosti musí být předloženy úředníkovi pracovního povolení nejméně 2 měsíce před zamýšleným nástupem do zaměstnání. Pracovní povolení se vydávají obvykle na dobu 1 roku a mohou být prodlužována za předpokladu, že příslušné pracovní místo nemůže být přiděleno místnímu zaměstnanci s ekvivalentní kvalifikací.
Další podrobnosti k zaměstnávání cizinců na Sv. Lucii je možno získat na Department of Labour Relations na telefonu 001-758-468 31 81.

Minimální věk zaměstnance je 16 let, průměrný pracovní týden je 40 hodin (8 hodin denně, 5 dní v týdnu), nárok na dovolenou je 14 dní za kalendářní rok prvních 5 let, poté 21 pracovních dní. Minimální platy jsou stanoveny vládou podle kategorie a typu průmyslu.

Národní pojištění je v systému National Insurance Scheme (NIS) povinné a činí 10 % celoročního platu. Zaměstnavatelé platí půl příspěvku a druhou půlku platí zaměstnanci.

zpět na začátek

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřízení kanceláře nebo obchodního zastoupení na St. Lucii je poměrně jednoduché. Jsou uznávány různé formy obchodních organizací, jak níže uvedeno, nicméně pro zřízení firmy je podmínkou použít služeb místního právního zástupce registrovaného na Sv. Lucii.

Druhy obchodních organizací běžných pro tuto relaci:

Společnost zapsaná v knihách (incorporated)

Každá společnost musí mít zakládací listinu a stanovy a musí být registrována podle Obchodního zákoníku. Registrace se provádí místním advokátem na Sv. Lucii.

Partnerství (partnership)

Smlouva mezi dvěma nebo více osobami o provozování obchodu, profese nebo společnosti pod společným jménem. Partneři jsou zodpovědni za své závazky, všechny ztráty a zisky jsou alokovány partnerům pro úhradu daní. O podílu na zisku či ztrátě se partneři dohodnou sami.

Pobočka (branch)

Zahraniční společnost může se obrátit na vládu Sv. Lucie se žádostí o povolení otevřít pobočku na ostrově, která podléhá ustanovení zákona o společnostech (Companies Act). Tato pobočka podléhá všem místním zákonům. Daňová pravidla jsou aplikována jak na společnost mateřskou, tak na pobočku.

Výhradní obchod (Sole Trader)

Musí být zaregistrován a je odpovědný za vzniklé ztráty a zisky.

Všechny zahraniční společnosti a fyzické osoby, jejichž záměrem je provozovat obchod na St. Lucii jako majoritní vlastníci s více než 49 % akcií potřebují obchodní licenci (Trade Licence). Tato se vydává s platností vždy na 1 rok ministerstvem obchodu, turistiky, investic a spotřebitelských záležitostí Sv. Lucie.

zpět na začátek

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Podle dostupných informací, se kterými pracuje ZÚ Caracas, formy a rozsah propagace, marketingu a reklamy na Sv. Lucii jsou limitovány malou rozlohou relace a přítomností tradičních ekonomických subjektů, resp. jejich zástupců z Velké Británie a USA, které trh marketingově dlouhodobě zpracovávají a mají nejkvalitnější informační databázi a know-how pro realizaci propagačních akcí.

Trh nemá žádné specifické požadavky na provádění propagačních akcí a marketingová politika použitelná pro Sv. Lucii není odlišná od běžné propagační činnosti v ostatních anglicky mluvících zemích Karibiku a Latinské Ameriky. Za účelem propagačního a marketingového zpracování trhu se doporučuje využití místních propagačních a reklamních agentur, nejlépe prostřednictvím obchodních zástupců, s kterými český dodavatel spolupracuje.

zpět na začátek

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Při řešení případných soudních sporů vyplývajících z kupních smluv mezi partnery z ČR a St. Lucie, je nutno využívat služeb místních advokátních kanceláří, které jsou sice, jako v ostatním Karibiku, finančně nákladné, ale za to znají dobře místní trh a legislativu a mohou doporučit nejvhodnější formu mimosoudního narovnání. Doporučuje se akceptovat smírčí řízení a vyhnout se arbitrážím, které jsou drahé. Předkontraktační přípravě obchodního případu je nutno věnovat velkou péči a pozornost a důkladně analyzovat všechny podmínky kupní smlouvy. Legislativa se řídí anglickým zvykovým právem.

zpět na začátek

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek, kterých je minimum a orientují se především na sociální sféru, není upraven zákonem, nýbrž probíhá převážně formou volného nabídkového řízení. Zakázky získávají převážně pobočky zahraničních firem, působících na ostrově, které jsou i tradičními investory. Při zadávání zakázek se zohledňují národní firmy, pokud mohou vyhovět požadavkům na realizaci zakázky. Těchto firem je však velmi málo a veřejné zakázky jsou obvykle přidělovány zahraničním společnostem se sídlem na Sv. Lucii.

zpět na začátek

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Zejména u nových klientů je nutno dbát na řádné zajištění devizové návratnosti dodávek z ČR, předkontraktačnímu výběru kvalitních a bonitních partnerů a přípravě kupní smlouvy věnovat řádnou pozornost. Rizika jsou na běžné komerční úrovni a při řádném zajištění pohledávky běžnými bankovními instrumenty nehrozí nebezpečí finanční ztráty nebo její nedobytnosti. Trh je politicky stabilní, nejsou signály o případných změnách stávajícího politického systému a politicko-ekonomických změnách, které by mohly postihnout negativně subjekty zahraničního obchodu. Po konzultaci s DEK a některými ZÚ ČS EU v Caracasu, jejichž podniky na Sv. Lucii působí, nebyly zaznamenány případy finančních ztrát subjektů nebo soudních arbitráží na tomto trhu. Je vhodné využívat služeb renomovaných bankovních ústavů a auditorských společností k získávání kvalitních informací o partnerovi, a to ještě před uzavřením kupní smlouvy.

zpět na začátek

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika ochrany duševního vlastnictví na St. Lucii je upravena následující národní legislativou v rámci OECS a WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS):

  • Obchodní zákoník, kapitola X, část III – obchodní značky a dodatky k 30. 6. 1957
  • Obchodní zákoník, title X, část I, – patenty

Národní autoritou pro dohled a regulaci národní legislativy při ochraně duševního vlastnictví je:

Autorská práva:

Government of St. Lucia
Attorney General’s Chamber
Manoel Street
C a s t r i e s
Telefon: 001-758-452 37 72, 452 36 22
Fax: 001-758-453 63 15

Průmyslové vlastnictví (patenty, obchodní známky, průmyslové vzory):
Hon. Attorney General
REGISTRY OF TRADEMARKS, PATENTS AND DESIGNS
C/o High Court of Justice Building
Peynier Street
C a s t r i e s
Telefon: 001-758-452 12 57 (rejstřík), 453 19 18
Fax: 001-758-453 73 47
Právní a poradenské služby poskytuje hlavní agent, specializovaný na obchodní známky, patenty, průmyslové vzory a autorská práva, právní kancelář:

NICHOLAS JOHN AND CO.,
46, Micoud Street
P.O.Box 1209
C a s t r i e s
Telefon: 001-758-451 92 37
Fax: 001-758-451 92 36
e-mail: john.nic@candw.lc
web: www.offshorestlucia.com

zpět na začátek

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Podle dosavadních poznatků ZÚ Caracas a po konzultacích a ověření u některých ČS EU u DEK v Caracasu, nejsou známy případy nedobytných pohledávek dodavatelů ze zemí EU, a ani z ČR, což vede k domněnce, že platební morálka místních firem je dobrá. Díky tradičnímu působení společností zejména z Velké Británie a USA jsou místní partneři hodnoceni jako spolehliví. Přesto se doporučuje, zejména novým českým exportním firmám, požadovat platbu neodvolatelným potvrzeným akreditivem, příp. s odloženou splatností, u úvěrových dodávek bankovní záruky či avaly renomovaných místních bank, které jsou pobočkami velkých bank v Evropě a v USA.

zpět na začátek

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Na Sv. Lucii nejsou organizovány žádné významné mezinárodní veletrhy a výstavy, pouze regionální oborové výstavy a dražby zemědělských produktů a zvířat.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek