Svatý Vincenc a Grenadiny: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Na ostrovech Sv. Vincenc a Grenadiny není vybudována síť obchodních zástupců a distributorů, exportní obchodní případy se realizují na bázi internetových kontaktů a ad hoc. ZÚ nemá informace, že by na SVG existoval nějaký smluvní zástupce některého z českých dodavatelských podniků, ani tradiční dodavatel zemědělských produktů.

zpět na začátek

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Rezidenční a pracovní povolení:

Pracovní povolení

Všichni cizinci potřebují pracovní povolení pro práci na SVG, a to i pro krátkodobou.

Požadavky:

 • formulář žádosti od Chamber of Commerce
 • úhrada poplatku za pracovní povolení (splatné ročně)

Poplatky za pracovní povolení: pro občany zemí CARICOMu 224 USD pro ostatní 561 USD.

Povolení k pobytu se vyžaduje pouze u cizinců, kteří hodlají zůstat na SVG déle než 6 měsíců.

Požadavky:

 1. předložit formulář žádostí z úřadu premiéra (Prime Minister’s Office) od Chamber of Commerce s přiloženými dvěma fotografiemi rozměru pasu, poplatek 37 USD
 2. přiložit lékařské potvrzení
 3. přiložit výpis z trestního rejstříku země původu (Police Certificate of Character)
 4. poslední bankovní výpis nebo podpůrný dopis jednotlivce nebo zaměstnavatele
 5. platí se rezidenční poplatek

Pracovní legislativa:

 • Minimální plat – legislativa existuje, od r. 1990 je minimální plat beze změn, bude však v dohledné době upraveno
 • Placená dovolená – ročně 14 dní u zaměstnanců průmyslových nebo obchodních společností, 10 dní za každých 201 dní v sektoru zemědělství
 • odstupné – roční ve výši 14 denního výdělku, minimálně 2 roky práce
 • placení přesčasů
 • možnost členství v odborových organizacích

Schéma národního pojištění (NIS) – každý zaměstnavatel a zaměstnanci musí být registrováni na NIS Office na SVG, kde obdrží své registrační číslo. Příspěvky do NIS činí celkem 6 % z platu, 2,5 % platí zaměstnanci, 3,5 % zaměstnavatel, maximálně se zaměstnavatelem vyplácí měsíčně 1 200 USD.

Další informace o národním pojištění je možno získat na:

 • NATIONAL INSURANCE SCHEME, Kingstown, telefon: 001-456 15 14, fax: 001-4562604

Pro daňové prázdniny jsou zařazeny do zákona o fiskálních pobídkách podniky v 5 skupinách.

Režim výjimek z daní:

podnik přidaná hodnota daňová úleva

 • skupina 1: 50 % a více 15 let
 • skupina 2: 25–49 % 12 let
 • skupina 3: 10–24 % 10 let
 • skupina 4: neuvádí 15 let
 • skupina 5: neuvádí 15 let

zpět na začátek

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Hlavní formy obchodních organizací na SVG:

 • výhradní vlastnictví (Sole Proprietorship)
 • veřejná a neveřejná společnost s ručením omezeným (Public and Non-Public Limited Liability)
 • zahraniční společnosti (External Companies), pobočky společností inkorporovaných mimo SVG

Zahraniční společnosti v jiné jurisdikci nesmí provádět obchodní činnost na SVG bez registrace podle zákona Companies Act (s. 340). Pro registraci zahraniční společnosti na Sv. Vincencu a Grenadinách jsou vyžadovány následující dokumenty:

 • žádost o registraci zahraniční společnosti – formulář 21
 • statutární deklarace vyplněná ředitelem společnosti a ověřující články uvedené v žádosti o registraci a prohlášení o právoplatné existenci společnosti mimo SVG, zakládací listina společníků
 • notářsky ověřené certifikáty opravňující mateřskou firmu k činnosti mimo SVG, plné moci právním zmocněncům aj.
 • vybírá se registrační poplatek 3 000 ECS

Registrační procedury jsou vyřizovány na rejstříku společností, což je rejstřík úřadu CIPO (Commerce and Intellectual Property Office), kterému se předkládají vyplněné formuláře žádostí o registraci na tuto adresu:

THE REGISTRAR OF COMPANIES
The Commerce and Intellectual Property Office
Ground Floor, Methodist Building
Granby Street
K i n g s t o w n
St. Vincent and the Grenadines

Finanční sestavy musí být zpracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy a auditovány každoročně.

zpět na začátek

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Formy a rozsah propagace, marketingu a reklamy na ostrovech Sv. Vincenc a Grenadiny jsou limitovány malou rozlohou relace a přítomností ekonomických subjektů z Velké Británie a USA, které již tradičně trh marketingově zpracovávají a mají vytvořenou nejkvalitnější  informační databázi. Trh nemá žádná specifika, uzance a požadavky na propagační akce, marketingová politika není příliš odlišná od běžné praxe v okolních zemích Karibiku a Latinské Ameriky.

zpět na začátek

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Pro řešení obchodních sporů vyplývajících z dodavatelsko odběratelských vztahů je nutno využívat služeb místních advokátních kanceláří, které jsou však obecně drahé. Doporučuje se řešit hrozící soudní spory smírčím řízením a vyhnout se arbitrážím.

zpět na začátek

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Stejně jako v okolních malých ostrovních státech v Karibiku, ani na Sv. Vincenc a Grenadinách není režim centrálního zadávání veřejných zakázek upraven zákonem, nýbrž se odehrává formou volného nabídkového řízení národních a hlavně mezinárodních firem, které s převahou získávají příp. projekty. Jedná se převážně o zahraniční firmy, které tradičně investují na trhu, zejména americké a britské společnosti, a v poslední době se na investicích snaží uplatnit také Venezuela různými projekty na výstavbu skladovacích a pomocných kapacit ropy aj. Firmy, které mají zájem o účast v nabídkovém řízení, musí být registrovány na Ministry of Finance and Planning.

zpět na začátek

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Je třeba dbát na řádné komerční zajištění dodávek z ČR, zejména u nových klientů a předkontraktační výběr nejvhodnějších a bonitních partnerů. Rizika trhu jsou na běžné komerční úrovni a při řádném zajištění návratnosti pohledávek nehrozí větší nebezpečí finanční ztráty nebo nedobytnosti pohledávky. Trh je politicky stabilní, neexistují signály o případných změnách stávajícího politického systému v zemi a politicko ekonomických změnách, které by mohly postihnout subjekty zahraničního obchodu. Doporučuje se také využívání služeb bankovních ústavů a renomovaných auditorských společností k získávání důvěryhodných a kvalitních informací o partnerovi.

zpět na začátek

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Úřad pro obchod a duševní vlastnictví (The Commerce and Intellectual Property Office – CIPO) je národním úřadem pro správu a legislativu regulující domácí obchodní a neziskové aktivity a ochranu duševního vlastnictví. SVG je účastníkem dohody WTO z r. 1994 o duševním vlastnictví TRIPS a WIPO a přistoupil k následujícím dohodám o systému ochrany duševního vlastnictví.

 • Dohoda TRIPS 1994 SVG přistoupil 1. 1. 1995
 • Konvence ustavující World Intellectual
 • Property Organization WIPO 1967 29. 8. 1995
 • Pařížská konvence o ochraně průmyslového vlastnictví 1883 29. 8. 1995
 • Bernská konvence o ochraně literárních a uměleckých děl 1886 29. 8. 1995
 • Dohoda o patentové spolupráci 6. 8. 2002

Zákon o obchodních značkách č. 46 z r. 2003 vstoupil v platnosti 18. 5. 2004 a upravuje režim registrace těchto trade marks. Žádost o registraci obchodní značky musí uvádět jméno a adresu žadatele a registrovaného právního zástupce, jasnou prezentaci značky k registraci, včetně barev nebo třírozměrného zobrazení, seznam zboží nebo služeb, pro které se bude obchodní známka klasifikovat ve smyslu NICS (Nice International Classification Systém) a 6 dalších reprezentací značky. Celkové náklady na ochranu obchodní známky činí cca 400 ECS.

Patenty

Oblast je kryta Patentovým zákonem, SVG Patents Act, Chapter 110 a registrací UK Patents Act Chapter 112.

Patentová ochrana se udělovala na maximálně 14 let, po vydání nového patentového zákona v r. 2008 je tato lhůta v souladu s mezinárodními předpisy prodloužena na minimálně 20 let.

Autorská práva

Mezinárodní standarty autorských práv jsou uváděny v zákoně o autorských právech Copyright Act, a zákon chrání díla vytvořená občany a rezidenty SVG nebo některých zvláště vyjmenovaných zemí. SVG je členem Bernské konvence o ochraně literárních a uměleckých děl 1979 a dohody WTO, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 1994.

zpět na začátek

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Platební morálka místních partnerů je díky dlouholetému a tradičnímu působení partnerů z Velké Británie a USA, jakožto největších investorů v zemi, obecně hodnocena jako dobrá. Mezinárodní ratingové agentury hodnotí trh jako spolehlivý a solidní s dobrou platební morálkou. Po konzultaci s některými členskými státy EU bylo zjištěno, že nejsou známy případy nedobytných pohledávek dodavatelů ze zemí EU.

Doporučuje se požadovat platbu neodvolatelným potvrzeným akreditivem, případně s odloženou splatností, u úvěrových dodávek bankovní záruky nebo bankovní aval.

zpět na začátek

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V zemi nejsou organizovány žádné významné veletrhy a výstavy, pouze regionální sektorové výstavy (dobytkářské burzy, zemědělské přebytky apod.).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek