Švédsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

1. 11. 2018

© Zastupitelský úřad ČR ve Stockholmu (Švédsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Energetický průmysl

Celkem 83 % elektrické energie pochází ve Švédsku z jaderných a vodních zdrojů, 10 % generují kombinované heat/power zdroje, které jako palivo používají především biomasu. Zbývajících 7 % elektrické energie je ve Švédsku generováno z větrných elektráren. Cílem Švédska je stát se jednou z prvních „fossil free“ zemí na světě (konkrétně do roku 2045), a proto bude nadále utlumovat produkci energie z fosilních zdrojů a podporovat obnovitelné zdroje. Podíl OZE na spotřebě energií v dopravě a průmyslu je dosud malý, ale i na jeho zvýšení vláda intenzivně pracuje. Nastolený trend OZE je patrný především  u výroby elektrické energie, z jejíž celkové produkce pokrývaly OZE již 64 % v roce 2015, čímž se Švédsko řadí bezkonkurenčně na špici zemí EU a v OECD hned za Island. Expanze vodní energie by měla být zajištěna především navýšením výkonu existujících elektráren. Vláda počítá, že v období 2020-2030 uvolní licence až na 18 TWh produkce. Investice by dále měly směřovat do výstavby větrných elektráren (v současnosti se intenzivně jedná zejména o výstavbě tzv. mořských větrných parků v Baltském moři v oblasti ostrovů Gotland a Öland) a výroby energie z biomasy. Nicméně rostoucí trend výstavby větrných elektráren a jejich nestálost dodávek energie do distribuční sítě představuje obrovskou aktuální potřebu na modernizaci a zvýšení kapacity přenosné sítě. A právě dodávky komponentů, a služeb a to jak pro obnovitelné zdroje, tak pro přenosovou soustavu, představují velkou příležitost.

Stavební průmysl

Navzdory současnému poklesu cen nemovitostí by měl švédský stavební průmysl dle předpovědí odborných analytiků v letech 2015 - 2019 dosáhnout růstové hodnoty 573 mld. SEK. Hlavními faktory pro tento růst jsou rostoucí soukromé a veřejné investice, dostatečný disponibilní příjem domácností, rostoucí populace a urbanizace. Největší podíl na tomto růstu (cca 46 %) tvoří výstavby rezidenčního bydlení, což je především způsobeno poklesem úrokových měr u hypoték, a tedy zvýšením poptávky jednotlivých domácností. Výstavba komerčních objektů tvoří cca 17 % z této hodnoty. Z důvodu zlepšení výstavby rezidenčního bydlení, a tedy zvýšení nabídky bytových jednotek pro své občany, se švédská vláda pro rok 2018 rozhodla alokovat ze svého rozpočtu částku 2,8 mld. SEK pro výstavbu ubytování pro studenty a nájemní bytové jednotky. Rovněž se čeká významný nárůst seniorské populace nad 65 let, ze 1,9 mil obyvatel v roce 2013 na 3 mil v roce 2060. Z tohoto důvodu vzniká potřeba investic a výstavby zdravotnických zařízení. Výstavba průmyslových staveb je především realizována soukromými investicemi. Švédská vláda také schválila alokaci 522 mld. SEK do výstavby infrastrukturních projektů pro období 2014 - 2025. Švédské stavební firmy nejsou schopny uspokojit domácí poptávku a jsou nuceny tento dříve uzavřený sektor otevírat zahraniční konkurenci.

Strojírenský průmysl

Švédsko je tradiční strojírenskou zemí a export strojírenských výrobků a technologií přestavuje 45 % švédského exportu. Jedná se především o důlní stroje a technologie, osobní a nákladní automobily, stavební stroje, zemědělské a lesnické stroje a zařízení pro off shore a lodní průmysl. Podle švédského statistického úřadu by měly průmyslové investice ve Švédsku dosáhnout v roce 2018 hodnoty 59,5 mld. SEK. Díky relativně vysoké ceně pracovní síly ve Švédsku a pokračujícímu trendu odklonu místních výrobců od asijských dodavatelů představují subdodávky pro švédský strojírenský průmysl velkou příležitost, a to především v oblasti metalurgických výrobků, svařovaných konstrukcí, přesně obráběných dílů a montáží.

Železniční a kolejová doprava

S rostoucí potřebou zajistit mobilitu zvyšujícího se počtu obyvatel velkých měst a příměstských oblastí a přepravu nákladů po celé oblasti Švédska byl parlamentem přijat národní plán rozvoje dopravní infrastruktury v letech 2014 – 2025 s plánovaným objemem investic 522 mld. SEK. Prostředky jsou určeny jak na údržbu a modernizaci stávající, tak na výstavbu nové infrastruktury, včetně investic do údržby, modernizace a nákupu železničních dopravních prostředků jako jsou příměstské vlakové jednotky, lokomotivy, vagony, tramvaje apod. Konkrétním příkladem je nyní již budované vysokorychlostní železniční propojení městských aglomerací Stockholm – Jönköping, tzv. East Link projekt. Vláda v roce 2017 sice ustoupila od plánu výstavby vysokorychlostní železnice mezi Stockholmem, Göteborgem a Malmö, avšak uvolnila přes 280 mld. SEK na modernizaci tohoto koridoru. Dodavatelské příležitosti se tak otevírají pro české firmy v oblastech výstavby železničních tratí, signalizačních a automatizačních zařízení, elektrifikace a pro firmy působící v segmentu výroby kolejových vozidel.

Obranný průmysl

Rozvíjí se rozsáhlá obranně-průmyslová spolupráce, včetně účasti českých firem v rámci subdodávek na velkých projektech švédského obranného průmyslu. Z hlediska potenciálu českého obranného průmyslu ve Švédsku lze právě na tomto stavět. Největší příležitosti jsou zejména v oblasti speciální optiky a elektroniky, pasivních sledovacích systémech, ale například i v oblasti ručních zbraní.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Stavební průmysl

6904 – Keramické stavební cihly, podlahové bloky, nosné nebo výplňové tvarovky a podobné výrobky

6810 – Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené

9406 – Montované stavby

7308 – Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli

7213 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli

7322 – Radiátory pro ústřední topení, ohřívače ap. ze železa, oceli

3925 - Stavební výrobky z plastů, jinde neuved.

4415 – Bedny, krabice, laťové bedny, bubny ap. dřevěné obaly

Strojírenský průmysl

7311 – Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli

7806 – Ost. výrobky z olova

8444 – Stroje k vytlačování, protahování ap. chemických textilních materiálů

8457 - Centra obráběcí, stroje obráběcí, stavebnicové

8547 – Izolační části pro el. stroje; elektroinstalační trubky

7325 – Ost. výrobky odlité ze železa nebo oceli

7326 – Ost. výrobky ze železa, oceli

Energetický průmysl

8402 – Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"

7308 – Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích , ze železa, oceli

8504 – Transformátory, el. měniče statické induktory

8546 - Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu

8544 - Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče

Železniční a kolejová doprava

8608 – Kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické přístroje a signalizační zařízení

8609 – Kontejnery speciálně konstruované a vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy

7302 – Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli

8602 – Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy

8603 - Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem

  • Švédsko je náročný trh, švédský spotřebitel příliš nemění své zvyklosti a dodavatelské vztahy fungují na bázi dlouhodobých smluv. Nelze proto počítat s rychlým vstupem na trh. K uplatnění nového zboží na trhu je nutná trpělivost a aktivní přístup k marketingu.
  • Nejvýznamnějším oborem, kde mají české firmy šanci se uplatnit coby subdodavatelé, je jednoznačně strojírenství. Dále následuje energetika (zařízení pro hydroenergetiku a investice do výstavby a obnovy spaloven komunálního dopadu), výstavba železnic (vládní investice do modernizace propojení mezi Stockholmem, Göteborgem a Malmö). Podobně jako je tomu i jinde v Evropě, pociťuje švédské stavebnictví kritický nedostatek kapacit, obzvláště v kvalifikovaných profesích. České firmy, které by byly schopné nabídnout subdodávky stavebních prací, mají dle zkušeností z B2B seminářů organizovaných ZÚ Stockholm/CT Scandinavia šanci se prosadit.
  • V potravinářství je třeba počítat s tím, že potravinářský trh je ve Švédsku vysoce konkurenční a náročný a že spotřebitelé jsou značně konzervativní a zaměření na vysokou kvalitu, kterou si spojují především se zavedenými mezinárodními značkami a s výrobky domácího původu. Uplatnění pro české firmy v tomto oboru je tedy spíše ve výrobě potravinářských výrobků pod značkou místního výrobce.
  • Mezi další obory, kde by mohli mít čeští výrobci dobré vyhlídky k uplatnění na švédském trhu, patří např. obráběcí stroje, armatury, zdravotní technika, kabely, díly a materiály pro výrobu nábytku, nástroje a nářadí.

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mezi největší veletržní akce lze zařadit:

  • únor 2018 - veletrh nábytku a osvětlení Light and Furniture Fair (Stockholm)
  • duben 2018 - stavební veletrh Nordbygg (Stockholm) 
  • srpen 218 - veletrh designu Formex (Stockholm)
  • září 2017 - veletrh Life Sciences (Stockholm)
  • říjen 2018 - veletrh elektrotechniky Elmässan (Stockholm)
  • listopad 2018 - strojírenský veletrh Elmia Subcontractor (Jönkoping) 

K obchodně-ekonomickým aktivitám pořádaných velvyslanectvím či zastoupením CzechTrade doporučujeme sledovat jejich internetové stránky.

Další veletržní akce ve Švédsku lze dohledat na webových stránkách největších veletržních správ:

Ucelené informace o všech probíhajících veletržních akcích a konferencích lze dohledat na webových stránkách http://exponytt.se/.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: