Švédsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

1. 11. 2018

© Zastupitelský úřad ČR ve Stockholmu (Švédsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V roce 2017 český export do Švédska dosáhl dle předběžných údajů Českého statistického úřadu objemu 66,4 mld. Kč, což představuje 1,6 % veškerého vývozu ČR. Švédsko se tak stalo 14. nejvýznamnějším exportním teritoriem ČR.

Oproti roku 2016 se objem českého vývozu do Švédska znatelně zvýšil, a to konkrétně o 20,7 %. Za tímto nárůstem nestojí konkrétní položka, nýbrž se jedná o nárůst napříč všemi sektory. Vzhledem ke skutečnosti, že roky 2015 a 2016 již představovaly maxima výše českého exportu do Švédska, takto zásadní navýšení lze považovat za jednoznačný úspěch. Tím spíše, že bilance vzájemné obchodní výměny se nadále zvyšuje ve prospěch ČR. V roce 2017 dosáhla kladného výsledku ve výši 36,5 mld. Kč, čímž se vzájemná obchodní bilance se Švédskem z pohledu ČR stává 8. nejefektivnější relací. Níže uvedený přehled (v mil. Kč) nejlépe vystihuje dynamiku vzájemné obchodní výměny.

Bilance vzájemné obchodní výměny 2012–2017 (česká statistika)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017 

vývoz do SE

46 428

47 212

53 128

59 335

59 514

 66 458

dovoz z SE

24 835

26 150

27 890

29 283

27 097

 29 945

obrat

71 263

73 362

81 018

88 618

86 611

 96 403

bilance (z hlediska ČR)

+21 593

+21 061

+25 239 

+30 052

+32 417

 +36 513

v mil. CZK, Zdroj: ČSÚ

Dovoz ze Švédska zaznamenal v roce 2017 oproti roku 2016 nárůst o 10,5 % a dosáhl výše 29,9 mld. Kč, čímž se švédský export do ČR přiblížil rekordním výsledku (nepatrně lepšího dosáhl jen v roce 2005).

Pro zajímavost dodáváme, že navzdory obvyklým odchylkám při srovnávání dat českého a švédského statistického úřadu, které jsou způsobeny jednak rozdíly v metodice a specifikách vzájemného obchodu a dále faktorem re-exportu, základní data týkající se švédsko-české obchodní bilance optikou švédského statistického úřadu (SCB) poskytují relativně podobný obrázek jako data česká. Dle předběžných údajů SCB obrat vzájemné obchodní výměny Švédska s ČR dosáhl v roce 2017 hodnoty 30,142 mld. SEK (cca 79,9 mld. Kč), přičemž švédský vývoz do ČR činil 11,001 mld. SEK (cca 29,2 mld. Kč) a dovoz z ČR dosáhl hodnoty 19,141 mld. SEK (cca 50,7 mld. Kč). Švédsko tak dle vlastních statistických dat vykazuje s ČR negativní obchodní bilanci ve výši 8,140 mld. SEK (cca 21,5 mld. Kč). Pro švédské exportéry je ČR 22. nejvýznamnější destinací, nicméně import z ČR figuruje ve Švédsku na velmi solidním 14. místě.

Bilance vzájemné obchodní výměny 2012–2017 (švédská statistika)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017 

vývoz z ČR 

13 039

11 606

14 699

17 042

17 726

19 141

dovoz do ČR

7 666

7 459

8 181

8 884

9 726

11 001

obrat

20 705

19 065

22 880

25 926

27 452

30 142

bilance (z hlediska ČR)

+5 373

+4 147

+6 518

+8 158

+8 000

+8 140

v mil. SEK Zdroj: SCB

Komoditní struktura

Struktura českého exportu do Švédska zůstává bez výraznějších změn. Zcela dominantní, dle klasifikace tříd SITC, zůstává položka „Stroje a dopravní prostředky“ s podílem 60,4 % (59,1 % v roce 2016), následována položkou „Průmyslové spotřební zboží“ s podílem 16,9 %. Při bližším pohledu v HS4 kódech je dominující položkou export osobních automobilů, které tvoří 15,2 % celkového objemu českého exportu do Švédska (13,2 % v roce 2016), následováno automobilovými součástkami s 11,5 %.

Komoditní struktura vývozu z ČR do SE v letech 2014–2017 (dle členění SITC)

Komoditní skupina

2014

2015

2016

 2017

Potraviny a živá zvířata

830 338

898 913

878 561

926 345

Nápoje a tabák

511 341

589 020

502 184

411 411

Surové materiály s výjimkou paliv

254 964

615 831

719 735

1 008 601

Minerální paliva, maziva, elektřina

34 414

84 545

89 431

109 705

Živočišné a rostlinné oleje a tuky

623

577

958

658

Produkty z chemických a souvisejících odvětví

2 658 206

2 938 979

2 796 940

2 920 436

Zpracované výrobky, zejména podle materiálu

8 040 049

8 229 644

8 592 325

9 689 367

Zařízení a dopravní prostředky

32 746 396

35 625 219

34 995 612

40 160 191

Průmyslové spotřební zboží

8 042 978

10 331 239

10 909 784

11 200 968

Ostatní výrobky

11 056

20 148

29 042

30 168

údaje v tis. CZK,  Zdroj: ČSÚ

 

Mezi hlavní dovozní položky ČR patří traktory a přívěsy, ocelářská produkce (trubky, duté bezešvé profily ze železa a oceli apod.), kovové dráty a tyčky, léčiva, dopravní prostředky a jejich náhradní díly, výrobky chemického průmyslu, papír a lepenka. Strojírenské výrobky a polotovary tvoří okolo 70 % z celkového dovozu.

Komoditní struktura dovozu z SE do ČR v letech 2014–2017 (dle členění SITC)

Komoditní skupina

2014

2015

2016

2017

Potraviny a živá zvířata

627 299

591 554

870 203

1 076 753

Nápoje a tabák

82 803

99 313

69 769

67 147

Surové materiály s výjimkou paliv

228 107

155 468

245 097

379 133

Minerální paliva, maziva, elektřina

118 380

187 178

76 556

93 294

Živočišné a rostlinné oleje a tuky

171 733

109 683

89 837

71 608

Produkty z chemických a souvisejících odvětví

4 548 390

4 190 332

4 234 349

4 415 187

Zpracované výrobky, zejména podle materiálu

9 744 025

9 772 690

8 738 676

9 605 260

Zařízení a dopravní prostředky

10 281 282

12 128 065

10 836 914

12 317 633

Průmyslové spotřební zboží

2 085 806

2 052 077

1 935 838

1 919 226

Ostatní výrobky

75

19

0

0

údaje v tis. CZK,  Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Švédska v roce 2017 (HS4 kódy)

kód

položka

objem

8703

Auta osobní a jiná vozidla motorová pro přepravu osob

10 155 637

8708

Části a součásti vozidel motorových, osobních aj traktorů

7 654 703

8471

Stroje automatického zpracování, datové jednotky, snímače ap

5 395 532

9401

Sedadla ne lékařská ap. proměnitelná v lůžka

3 995 769

8517

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu a dat

2 049 133

8528

Monitory,projektory bez TV;přijímače televizní

1 347 267

8421

Odstředivky, přístroje k filtrování

1 048 615

8537

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny

899 100

7326

Výrobky ostatní z železa a oceli

873 069

8523

Disky, pásky, paměťová zařízení

854 810

v tis. Kč, Zdroj: ČSÚ

Nejvýznamnější položky českého dovozu ze Švédska v roce 2017 (HS4 kódy)

8703

Auta osobní a jiná vozidla motorová pro přepravu osob

1 632 686

8701

Traktory

1 269 543

7304

Trouby, duté profily ap., bezešvé, ze železa a oceli

1 200 257

3004

Léky odměřené, ne krevní antisera ap., vata a jiné

1 146 078

7225

Výrobky válcované z oceli, legované ostatní nad 600 mm

921 005

8708

Části a součásti vozidel motorových, osobních aj traktorů

882 708

8311

Dráty, tyčky a jiné k pájení ap. z kovů

658 814

4802

Papír karton lepenka k popisování

618 552

8479

Stroje mechanické s vlastní individuální funkcí jiné

583 438

8427

Vozíky stohovací vidlicové a jiné s manipulačním zařízením

519 487

v tis. Kč, Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Přehled - bilance vzájemné výměny služeb - příjmy(export)/výdaje(import)

K pozitivní bilanci nejvíce přispěly příjmy z cestovního ruchu a export dopravních služeb, především v oboru silniční dopravy. Švédsko zase dominuje v různých službách obchodní povahy (právní, poradenské apod. služby). Specifikem platební bilance se Švédskem je vysoká míra čerpání dividend z ČR do Švédska.

Běžný účet platební bilance ČR v teritoriálním členění (v mil. CZK)

 

2013

2014

2015

2016 

 2017

zboží

+13 418,4

+17  552,5

+10 524,0

+23 029,0

+27 178,3

služby

+1 659,1

+2 718,1

+3 714,6

+2 354,4

+3 010,9

prvotní důchody

-5 441,0

-4 015,0

-4 842,4

-4 987,0

-5 375,4

druhotné důchody

-250,8

-239,0

-264,1

-192,8

-227,7

Celkem

+9 385,7

+16 016,7

+9 132,2

+20 203,6

+24 586,1

Zdroj: ČNB

Zastupitelskému úřadu není známo, že by české firmy projevovaly zvýšený zájem o nabízení služeb ve Švédsku. Samostatnou kancelář, resp. zastoupení, kterou měla ve Švédsku společnost ČSA, již byla zrušena.

Obecně lze odhadnout, že jakkoli by měla být situace jednodušší oproti jiným státům EU, neboť při platnosti téže legislativy patří Švédsko k zemím, které otevřely svůj pracovní trh novým členům již od okamžiku vstupu, určité bariéry zde existují. Jsou spojeny se silným postavením odborů ve Švédsku, které se systémem kolektivních smluv brání proti mzdové konkurenci ze strany firem z nových členských zemí, přivádějících na švédský trh své pracovníky. Švédské odbory prosazují, aby takové firmy odměňovaly své zaměstnance pracující na švédském území dle švédských, nikoli domovských standardů, byť by zde vyvíjely podnikatelskou činnost po omezenou dobu a neuzavíraly pro období působení nové pracovní smlouvy se svými zaměstnanci.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České investice ve Švédsku jsou prozatím velmi nízké, jedinou českou firmou, která ve Švédsku investovala, je firma LINET (v roce 2007), která nyní představuje lídra na švédském trhu s nemocničními postelemi. Na švédském stavebním trhu se aktivně podílejí české firmy SUBTERRA a.s., FENESTRA WIEDEN s.r.o. a řada dalších. České firmy nejsou většinou kapitálově dostatečně silné a v případě Švédska vyhledávají většinou obchodní zástupce, kteří jsou na švédském trhu již zavedeni, případně vystupují v roli subkontraktorů velkých švédských koncernů. Ve Švédsku dále působí řada firem s úzkými obchodními vztahy s Českou republikou, které české výrobky dovážejí a distribuují. Mezi nejvýznamnější patří Škoda Sverige (dovoz a distribuce automobilů), Linet Sweden AB (nemocniční lůžka),  AmphoChem (chemické a keramické produkty), Beijer Industri AB (ocelářské a železářské produkty), Scansigma AB (ložiska, ventily), Asahi (pivo) apod.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Smlouva mezi Belgickým královstvím,...Švédským královstvím, ... a Českou republikou, ... o přistoupení České republiky,... k Evropské unii. Smlouva byla podepsána 16. 4. 2003 v Athénách, vstoupila v platnost 1. 5. 2005.
  • Dodatkový protokol k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi EHS a ČR, parafovaný 7. 12. 1995, doplněný dohodou sjednanou formou výměny dopisů mezi ES a ČR v souvislosti se vstupem Švédska, Finska a Rakouska do EU.
  • Protokol o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi ČR na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na vstup Rakouska, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a na výsledky jednání o zemědělství v rámci Uruguayského kola včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu (Brusel, 27. 10. 1998).
  • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku ze dne 6. 2. 1979 (9/1981Sb.).
  • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, která vstoupila v platnost 13. 11. 1990 na dobu 20 let. Pozn. ČR navrhla ukončení platnosti této Dohody vzhledem k potřebě harmonizace s legislativou EU.
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách podepsaná dne 24. června 1995, která vstoupila v platnost dne 10. 9. 1996 (249/1996 Sb.).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Švédsku rozvojovou pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: