Švédsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

11. 10. 2019

© Zastupitelský úřad ČR ve Stockholmu (Švédsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V roce 2018 český export do Švédska dosáhl dle předběžných údajů Českého statistického úřadu objemu 76,2 mld. Kč, což představuje 1,7 % veškerého vývozu ČR. Švédsko se tak stalo 14. nejvýznamnějším exportním teritoriem ČR.

Oproti roku 2017 se objem českého vývozu do Švédska znatelně zvýšil, a to konkrétně o 14,4 %. Za tímto nárůstem stojí jak nárůst napříč všemi sektory a dále výrazný nárůst vývozu výpočetní techniky (o 6,3 mld. Kč). Vzhledem ke skutečnosti, že roky 2015 - 2017 již představovaly maxima výše českého exportu do Švédska, takto zásadní navýšení lze považovat za jednoznačný úspěch. Tím spíše, že bilance vzájemné obchodní výměny se nadále zvyšuje ve prospěch ČR. V roce 2018 dosáhla kladného výsledku ve výši 43,1 mld. Kč, čímž se vzájemná obchodní bilance se Švédskem z pohledu ČR stává 8. nejefektivnější relací. Níže uvedený přehled (v mil. Kč) nejlépe vystihuje dynamiku vzájemné obchodní výměny.

Bilance vzájemné obchodní výměny 2014–2018 (česká statistika)

 

2014

2015

2016

2017 

 2018

vývoz do SE

53 128

59 335

59 514

 66 566

 76 161

dovoz z SE

27 890

29 283

27 097

 30 904

 33 076

obrat

81 018

88 618

86 611

 97 470

 109 238

bilance (z hlediska ČR)

+25 239 

+30 052

+32 417

 +35 662

 +43 085

v mil. CZK, Zdroj: ČSÚ

Dovoz ze Švédska zaznamenal v roce 2018 oproti roku 2017 nárůst o 7,0 % a dosáhl výše 33,1 mld. Kč, čímž švédský export do ČR překonal rekordní výsledek z roku 2005.

Pro zajímavost dodáváme, že navzdory obvyklým odchylkám při srovnávání dat českého a švédského statistického úřadu, které jsou způsobeny jednak rozdíly v metodice a specifikách vzájemného obchodu a dále faktorem re-exportu, základní data týkající se švédsko-české obchodní bilance optikou švédského statistického úřadu (SCB) poskytují relativně podobný obrázek jako data česká. Dle předběžných údajů SCB obrat vzájemné obchodní výměny Švédska s ČR dosáhl v roce 2018 hodnoty 35,5 mld. SEK (cca 90 mld. Kč), přičemž švédský vývoz do ČR činil 12,3 mld. SEK (cca 31,2 mld. Kč) a dovoz z ČR dosáhl hodnoty 23,2 mld. SEK (cca 58,8 mld. Kč). Švédsko tak dle vlastních statistických dat vykazuje s ČR negativní obchodní bilanci ve výši 10,9 mld. SEK (cca 27,6 mld. Kč). Pro švédské exportéry je ČR 22. nejvýznamnější destinací, nicméně import z ČR figuruje ve Švédsku na velmi solidním 14. místě.

Bilance vzájemné obchodní výměny 2014–2018 (švédská statistika)

 

2014

2015

2016

2017 

 2018

vývoz z ČR 

14 699

17 042

17 726

19 146

 23 178

dovoz do ČR

8 181

8 884

9 726

10 993

 12 307

obrat

22 880

25 926

27 452

30 139

 34 485

bilance (z hlediska ČR)

+6 518

+8 158

+8 000

+8 153

 +10 871

v mil. SEK Zdroj: SCB

Komoditní struktura

Struktura českého exportu do Švédska zůstává bez výraznějších změn. Zcela dominantní, dle klasifikace tříd SITC, zůstává položka „Stroje a dopravní prostředky“ s podílem 65,3 % (60,4 % v roce 2017), následována položkou „Průmyslové spotřební zboží“ s podílem 14,1 %. Při bližším pohledu v HS4 kódech je dominující položkou export výpočetní techniky, který tvoří 15,2 % celkového objemu, náslledováno osobními automobily (12,5 %) a automobilovými součástkami (11,1 %).

Komoditní struktura vývozu z ČR do SE v letech 2014–2018 (dle členění SITC)

Komoditní skupina

2014

2015

2016

 2017

 2018

Potraviny a živá zvířata

830 338

898 913

878 561

926 345

 1 028 484

Nápoje a tabák

511 341

589 020

502 184

411 411

 460 681

Surové materiály s výjimkou paliv

254 964

615 831

719 735

1 008 601

 563 086

Minerální paliva, maziva, elektřina

34 414

84 545

89 431

109 705

 138 180

Živočišné a rostlinné oleje a tuky

623

577

958

658

 588

Produkty z chemických a souvisejících odvětví

2 658 206

2 938 979

2 796 940

2 920 436

 3 142 066

Zpracované výrobky, zejména podle materiálu

8 040 049

8 229 644

8 592 325

9 689 367

 10 437 060

Zařízení a dopravní prostředky

32 746 396

35 625 219

34 995 612

40 160 191

 49 500 975

Průmyslové spotřební zboží

8 042 978

10 331 239

10 909 784

11 200 968

 10 847 095

Ostatní výrobky

11 056

20 148

29 042

30 168

 42 932

údaje v tis. CZK,  Zdroj: ČSÚ

 

Mezi hlavní dovozní položky ČR patří traktory a přívěsy, ocelářská produkce (trubky, duté bezešvé profily ze železa a oceli apod.), kovové dráty a tyčky, surové železo, léčiva, dopravní prostředky a jejich náhradní díly, výrobky chemického průmyslu, papír a lepenka. Strojírenské výrobky a polotovary tvoří okolo 70 % z celkového dovozu.

Komoditní struktura dovozu z SE do ČR v letech 2014–2018 (dle členění SITC)

Komoditní skupina

2014

2015

2016

2017

 2018

Potraviny a živá zvířata

627 299

591 554

870 203

1 076 753

 911 451

Nápoje a tabák

82 803

99 313

69 769

67 147

 91 271

Surové materiály s výjimkou paliv

228 107

155 468

245 097

379 133

 758 246

Minerální paliva, maziva, elektřina

118 380

187 178

76 556

93 294

 103 971

Živočišné a rostlinné oleje a tuky

171 733

109 683

89 837

71 608

 60 256

Produkty z chemických a souvisejících odvětví

4 548 390

4 190 332

4 234 349

4 415 187

 3 944 032

Zpracované výrobky, zejména podle materiálu

9 744 025

9 772 690

8 738 676

9 605 260

 10 930 607

Zařízení a dopravní prostředky

10 281 282

12 128 065

10 836 914

12 317 633

 14 247 835

Průmyslové spotřební zboží

2 085 806

2 052 077

1 935 838

1 919 226

 2 028 982

Ostatní výrobky

75

19

0

0

 0

údaje v tis. CZK,  Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Švédska v roce 2018 (HS4 kódy)

kód

položka

objem

8471

Stroje automatického zpracování, datové jednotky, snímače ap

11 667 572

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla

9 578 214

8708

Části a součásti vozidel motorových, osobních aj traktorů

8 553 450

9401

Sedadla ne lékařská ap. proměnitelná v lůžka

4 738 932

8517

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu a dat

3 251 566

8421

Odstředivky, přístroje k filtrování

2 582 736

8479

Stroje mechanické s vlastní individuální funkcí

1 505 389

8528

Monitory a projektory

1 326 068

7326

Výrobky ostatní z železa a oceli

925 781

7007

Sklo bezpečnostní tvrzené vrstvené

904 184

v tis. Kč, Zdroj: ČSÚ

Nejvýznamnější položky českého dovozu ze Švédska v roce 2018 (HS4 kódy)

8703

Auta osobní a jiná vozidla motorová pro přepravu osob

2 281 460

8708

Části a součásti vozidel motorových, osobních aj traktorů

1 941 525

3004

Léky odměřené, ne krevní antisera ap., vata a jiné

1 047 773

7304

Trouby, duté profily ap., bezešvé, ze železa a oceli

1 008 425

7225

Výrobky válcované z oceli, legované ostatní nad 600 mm

851 733

8701

Traktory a tahače

732 382

8311

Dráty, tyčky a jiné k pájení ap. z kovů

640 648

4802

Papír karton lepenka k popisování

567 696

8517

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu a dat

527 249

8415

Stroje a přístroje klimatizační

514 451

v tis. Kč, Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Přehled - bilance vzájemné výměny služeb - příjmy(export)/výdaje(import)

K pozitivní bilanci nejvíce přispěly příjmy z cestovního ruchu a export dopravních služeb, především v oboru silniční dopravy. Švédsko zase dominuje v různých službách obchodní povahy (právní, poradenské apod. služby). Specifikem platební bilance se Švédskem je vysoká míra čerpání dividend z ČR do Švédska.

Běžný účet platební bilance ČR v teritoriálním členění (v mil. CZK)

 

2014

2015

2016 

 2017

2018 

zboží

+17  552,5

+10 524,0

+23 029,0

+26 033,6

+32 678,7

služby

+2 718,1

+3 714,6

+2 354,4

+2 934,3

+3 221,1

prvotní důchody

-4 015,0

-4 842,4

-4 987,0

-4 291,9

-3 107,0

druhotné důchody

-239,0

-264,1

-192,8

-224,8

-193,4

Celkem

+16 016,7

+9 132,2

+20 203,6

+24 451,2

+32 599,3

Zdroj: ČNB 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České investice ve Švédsku jsou prozatím velmi nízké, jedinou českou firmou, která ve Švédsku investovala ve velkém měřítku, je firma LINET (v roce 2007), která nyní představuje lídra na švédském trhu s nemocničními postelemi. Na švédském stavebním trhu se aktivně podílejí české firmy SUBTERRA a.s., FENESTRA WIEDEN s.r.o., RockSalt, Hutní Montáže a řada dalších, v energetice např ČKD Blansko. České firmy nejsou většinou kapitálově dostatečně silné a v případě Švédska vyhledávají většinou obchodní zástupce, kteří jsou na švédském trhu již zavedeni, případně vystupují v roli subkontraktorů velkých švédských koncernů. Ve Švédsku dále působí řada firem s úzkými obchodními vztahy s Českou republikou, které české výrobky dovážejí a distribuují. Mezi nejvýznamnější patří Škoda Sverige (dovoz a distribuce automobilů), Linet Sweden AB (nemocniční lůžka),  AmphoChem (chemické a keramické produkty), Beijer Industri AB (ocelářské a železářské produkty), Scansigma AB (ložiska, ventily), Asahi (pivo) apod.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Smlouva mezi Belgickým královstvím,...Švédským královstvím, ... a Českou republikou, ... o přistoupení České republiky,... k Evropské unii. Smlouva byla podepsána 16. 4. 2003 v Athénách, vstoupila v platnost 1. 5. 2005.
  • Dodatkový protokol k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi EHS a ČR, parafovaný 7. 12. 1995, doplněný dohodou sjednanou formou výměny dopisů mezi ES a ČR v souvislosti se vstupem Švédska, Finska a Rakouska do EU.
  • Protokol o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi ČR na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na vstup Rakouska, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a na výsledky jednání o zemědělství v rámci Uruguayského kola včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu (Brusel, 27. 10. 1998).
  • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku ze dne 6. 2. 1979 (9/1981Sb.).
  • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, která vstoupila v platnost 13. 11. 1990 na dobu 20 let. Pozn. ČR navrhla ukončení platnosti této Dohody vzhledem k potřebě harmonizace s legislativou EU.
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách podepsaná dne 24. června 1995, která vstoupila v platnost dne 10. 9. 1996 (249/1996 Sb.).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Švédsku rozvojovou pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: