Tchaj-wan: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

14. 9. 2018

© Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (Tchaj-wan)

Na Tchaj-wanu se nachází příležitosti pro české firmy, mimo jiné, v sedmi inovativních průmyslových oblastech (neboli „5 + 2“), které vychází z vládních priorit a cílů na období 2017 – 2020. Následující sektory mají celkově přispět k modernizaci a transformaci ekonomiky a zároveň zvýšit konkurenceschopnost Tchaj-wanu v mezinárodním globálním řetězci - zelené technologie, biotechnologie, chytré strojírenství, národní obrana, vznik „Asijského silikonového údolí“, inovativní zemědělství a cyklické hospodářství.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Dopravní průmysl a infrastruktura

Tchajwanské úřady oznámily veřejný program pro rozvoj infrastruktury s celkovým rozpočtem 13,9 mld. USD do 2020/2021. Tyto projekty jsou rozděleny do tří fází, jehož první fáze probíhá od září 2017 do prosince 2018 s rozpočtem v hodnotě 3,5 mld. USD. Další fáze budou průběžně aktualizovány. Vzhledem k tomu, že místní dodavatelé zatím nejsou schopni samostatně dokončit všechny aspekty těchto projektů (v hromadné dopravě, energii či vodních projektech), existují zde příležitosti právě pro české dodavatele, kteří mají možnost podílet se na implementaci tohoto programu na Tchaj-wanu.

Program pro rozvoj infrastruktury má podpořit růst tchajwanské ekonomiky tím, že bude držet krok s nejnovějšími trendy v oblasti průmyslu, technologií, životního stylu a rozvojem regionů komplexnějším a vyváženějším způsobem.

Osm hlavních oblastí programu:

Oblast

Odhadovaný rozpočet v první fázi programu

Výstavba železničních tratí

 • cíl: podpořit 38 plánů rozvoje železnic v pěti oblastech: propojit vysokorychlostní a tradiční železniční systémy s integrovanou dopravní sítí; modernizovat a vylepšit tradiční železniční dopravu na východní části Tchaj-wanu; posílit železniční uzly; podpořit městskou hromadnou dopravu; a podpora železničního systému na posílení cestovního ruchu ve středu a na jihu   Tchaj-wanu

580 mil. USD

Rozvoj vodního prostředí

 • cíl: urychlit výstavbu infrastruktury pro správu a zásobování vody a zpřístupnit vodní plochy

850 mil. USD

Zelená energie

 • cíl: zvýšit energetickou bezpečnost vytvořit ekologickou ekonomiku a podpořit udržitelnost životního prostředí a sociální rovnosti

260 mil. USD

Digitální infrastruktura

 • cíl: urychlit vývoj digitální sítě pro domácí ultra-širokopásmové sítě, zavést inteligentní městskou a venkovskou infrastrukturu a zvýšit gramotnost v digitálním prostředí

530 mil. USD

Rozvoj venkova

 • cíl: zlepšit kvalitu veřejných prostranství, každodenních životních podmínek a celkového obrazu Tchaj-wanu

1,2 mld. USD

Péče o rodinu a děti

 • cíl: propagovat veřejné jesličky pro děti ve věku do 2 let a vytvářet přívětivé prostory pro děti ve věku od 3 do 6 let

70 mil. USD

Systém řízení bezpečnosti potravin

 • cíl: posílit bezpečnost potravin na Tchaj-wanu zlepšením testovacích schopností a vytvořením komplexního systému řízení bezpečnosti potravin

10 mil. USD

Inkubátor talentů a podpora zaměstnanosti

 • cíl: zřídit průmyslově-akademické aliance se zahraničními partnery; zřídit centra technologických inovací pro mladé podnikatele či podporovat odbornou přípravu a zaměstnávání odborníků na nejvyšší úrovni v klíčových odvětvích

135 mil. USD

Co se týče dopravní sítě na ostrově, české firmy se mohou zapojit do projektů na vybudování nových linek metra, rozšiřování vysokorychlostních železničních stanic či modernizaci tradičních železnic na Tchaj-wanu. Konkrétně se jedná o projekty Taipei City, jež plánuje výstavbu nových linek metra a rozšíření dalších linek v Tchaj-peji, New Taipei City a Taichung City. Dále jsou zde plány pro modernizaci městských kolejových drah ve městě Taoyuan a Kaohsiung, údržba světelných signalizačních zařízení na tradičních železnicích či výstavba 3 nových stanic pro vysokorychlostní železnice.

Příležitosti pro české firmy: inženýrské poradenství; světelná signalizace; výstavba a konstrukce stanic dodávky v železniční infrastruktuře, dílčích komponent pro kolejová vozidla a služeb.

Energetický průmysl

Ochrana životního prostředí a energetické zdroje, včetně přenosové soustavy, jsou zásadním tématem jak na politické scéně, tak i pro veřejnost. Tchaj-wan má v úmyslu vytvořit inovační ekosystém v oblasti zelené energetiky tím, že spojí příslušná průmyslová odvětví, jako je například přesné strojírenství, Internet of Things, kompozitní materiály či ICT. Tchajwanská vláda podporuje „zelené“ a inovativní technologie ve všech sektorech s ohledem na ochranu životního prostředí a to i vzhledem ke své téměř stoprocentní závislosti na dovozu energetických surovin. Výrazná podpora je soustřeďována nejen na obnovitelné, ekologicky šetrné energetické zdroje, ale také na modernizaci a efektivní řízení přenosových energetických soustav. Například čistá energie v současné době představuje asi 4 % z celkové energie produkované na Tchaj-wanu. Ropa a benzín spolu s uhlím zůstávají i nadále hlavními zdroji energie (cca 78 % celkové vygenerované energie) na Tchaj-wanu. Do roku 2025 by obnovitelné zdroje energie měly tvořit až 20 % (tedy cca 8450 MW by mělo být vyrobeno z čistých zdrojů energie).

Na začátku roku 2017 byly schváleny změny v zákoně upravující distribuci elektřiny na Tchaj-wanu. Tyto změny umožní dodavatelům zelené energie dodávat přímo spotřebitelům a současně restrukturalizovat státní podnik Taiwan Power Company (tzv. Taipower). Ostatní dodavatelé konvenční energie budou mít rovněž možnost distribuovat elektrickou energii přímo spotřebitelům, čímž se ukončí 70letá éra monopolního vládnutí Taipower. Nicméně hlavním cílem revidovaného zákona je oprostit Tchaj-wan od jaderných elektráren nejpozději do roku 2025, podpořit tvorbu energie z obnovitelných zdrojů a celkově chránit životní prostředí a energetické zdroje.

typy zelené energie

2015

2016

2020

2025

solární energie PV

842

1342

8776

20 000

větrná energie

647

747

1200

1200

příbřežní větrná energie

0

8

520

3000

geotermální energie

0

1

150

200

biomasa

741

742

768

813

vodní energie

2089

2089

2100

2150

Tchaj-wan plánuje posílit svou kapacitu větrné energie z 530 MW na 4,2 GW do roku 2030 v rámci Plánu obnovitelných zdrojů energie pod záštitou Ministerstva hospodářství. Od tohoto plánu se očekává, že vygeneruje až 13 mld. EUR pro tchajwanské výrobce zařízení a jejich dodavatele komponentů. Dále se nabízí příležitosti například v opravě, modernizaci a údržbě stávající infrastruktury ve větrné a solární energii či biopalivech.

Dalším cílem tchajwanské vlády je zásadně snížit emise oxidu uhličitého do roku 2025. Tento vládní program zahrnuje dva přístupy – i) rozvoj obnovitelných zdrojů energie vč. instalace 3 GW větrných kapacit na pobřeží a ii) rozvoj a schopnost získat a využít energii z mořského přílivu a odlivu. Co se týče ochrany životního prostředí, Tchaj-wan patří mezi nejhustěji obydlené ostrovní státy na světě. Tchaj-wan plánuje vynaložit kolem 16 mil. EUR ročně na boj proti znečištění půdy a podzemních vod. Tato částka by se měla zdvojnásobit během příštích let i v závislosti na další investice ze soukromého sektoru. Tchaj-wan aktivně hledá partnery se zkušenostmi v této oblasti v rámci mezinárodního společenství. Tchajwanský úřad pro ochranu životního prostředí se zaměřuje na 5 hlavních oblastí: podpora udržitelnosti; snižování emisí oxidu uhličitého; recyklace; odstranění znečištění; podpora zdravého a udržitelného životního stylu.

Příležitosti pro české firmy: zelená energie; dodávky, renovace a rekonstrukce energetických bloků tepelných elektráren; dodávky kompletních technologických zařízení vodních a větrných elektráren; dodávky kogeneračních jednotek; chytré měření; energetické úspory, vodík a palivové články; elektromobily; možnost navázání spolupráce v rámci vědy a výzkumu i v rámci vysokých škol. Dále česká strana může nabídnout prohloubení obchodní spolupráce v oblasti energetiky zahrnující účinné a stabilní využívání energie a zdrojů, a s tím úzce související kybernetickou bezpečnost.

Strojírenský průmysl

Strojírenství je významným pilířem tchajwanské ekonomiky, jehož celková hodnota produkce činila 3,71 mld. USD v roce 2016, což byl meziroční pokles o 9 %. Tchaj-wan se dále řadí mezi 3 největší vývozce strojírenských výrobků na světě, hned po Německu a Japonsku. Nicméně, cílem Tchaj-wanu, v rámci inovativní strategie, je upgradovat tradiční strojírenství na „chytré“ strojírenství. Tchaj-wan se tak chce stát světovou základnou pro R&D v oblasti chytrého strojírenství a výroby.

Vývoz z České republiky (kód celního sazebníku 82 až 90) představovala v největší míře auta os. aj., vozidla motorová pro přepravu osob a mikroskopy jiné než optické difraktografy. Celkový objem vývozu činil cca 3,7 mld. Kč v roce 2017. Pro české výrobce jsou perspektivní zejména výrobky a zařízení přesného strojírenství, oblast telematiky a dopravně technologické celky.

Příležitosti pro české firmy: dopravní prostředky - motorové lokomotivy, elektrické lokomotivy, nákladní automobily, autobusy; logistika - těžká pozemní a námořní zařízení, skladovací technika, zvedací, manipulační a dopravníková zařízení, nákladní a speciální výtahy a obráběcí stroje.

Služby

Již přes 20 let hraje tchajwanský průmysl informačních a komunikačních technologií významnou roli na celosvětovém trhu. Na Tchaj-wanu sídlí společnosti, které jsou největšími světovými dodavateli přenosných počítačů, tabletů, základních desek a LCD monitorů na bázi tekutých krystalů. K nejvíce prodávaným zařízením tchajwanského původu patří mobilní telefony, síťové komponenty, zařízení GPS, DSL, routery, ethernetové přepínače, zařízení bluetooth, IP telefony a analogové modemy. Výrobci v oblasti ICT mají především zájem o kvalitní inovativní technologie a technologické celky, včetně specifických hardwarových komponentů. Trh se v tomto oboru soustředí nově také na cloudové technologie, aplikační služby, vysokokapacitní datová úložiště, internetovou infrastrukturu nebo systémy pro detekci objektů.

Příležitosti pro české firmy jsou v oblastech cloud computingu či vytváření softwarových aplikací pro mobilní zařízení.

Tchaj-wan podobně jako ČR usiluje o rozvoj inovativní znalostní ekonomiky. V budoucnu by se proto měl biotechnologický průmysl (BT) na Tchaj-wanu svým významem vyrovnat tradičnímu zpracovatelskému průmyslu v oblasti ICT. Dlouholetým cílem Tchaj-wanu je 3% podíl v oblasti BT na celosvětovém trhu. Tchajwanská vláda spatřuje jako nejperspektivnější BT obor lékařství (farmaceutika, rostlinná medicína, speciální lékařské nástroje a zdravotní péče).

Příležitosti pro české firmy: inovativní technologie – biotechnologie (celky pro zpracování zemědělských produktů a vývoj adaptabilních zemědělských produktů); investice v oblasti nových způsobů dávkování; vývoj léčiv na bázi bílkovin; produkty živočišného a rostlinného původu; přenašeče velkých farmaceutik klinické testy a ve vývoji nových léčiv a bioinformatiky.

Nanotechnologie zažívají na Tchaj-wanu v posledních letech velký boom - specializovaná zdravotnická zařízení, elektronické přístroje typu počítačů či komunikátorů, oblečení, různé měřicí přístroje v zemědělství apod. Nanotechnologie jsou podporovány prostřednictvím specializovaných vládních programů. Elektronické výrobky, komunikátory, zobrazovače, počítače apod. jsou na Tchaj-wanu všeobecně velmi populární, a to nejen mezi mladší populací, nýbrž také u starších obyvatel. Proto se tchajwanské firmy rovněž velmi zajímají o využití nově nabytých poznatků v oblasti nanoelektroniky a nanooptoelektroniky.

Co se týče kreativního odvětví, Tchajwanské úřady oznámily řadu projektů v oblasti kulturního a tvůrčího odvětví. Například jen Grand Palace Museum Expansion Project má odhadovaný rozpočet ve výši 762 mil. EUR do roku 2024.

Hlavní příležitosti pro české exportéry jsou v architektonickém designu,  poradenských službách, ve školení tvůrčích talentů apod.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Tchaj-wan má jeden z nejvyšších podílů co se týče výdajů na obyvatele v severovýchodní Asii v  potravinářství. Nicméně tamější obyvatelstvo disponuje poměrně vysokými disponibilními příjmy a má k dispozici celkem širokou škálu zdravých, kvalitních a prémiových potravin a nápojů. V roce 2016 vyvezl Tchaj-wan AGRI zboží v hodnotě 4,6 mld. USD, což tvořilo 1,8 % z celkového vývozu. V témže období se na Tchaj-wan dovezlo AGRI zboží v hodnotě 14,2 mld. USD, jenž tvořil 6,2 % z celkového dovozu. Tchajwanský obchod v AGRI sektoru se nachází ve výrazném deficitu. Nejvýznamnějším dovozním artiklem v AGRI sektoru v roce 2016 byly lihoviny/likéry, sója a olejnatá semena, kukuřice, následované skotem (mražené a čerstvé maso), pšenicí, čerstvými jablky, tabákovými výrobky, sušeným mlékem a bavlnou. Dovoz EU AGRI výrobků se odhaduje na pouze 13 %, tedy 1,85 mld. USD. Evropští / čeští exportéři mají tedy příležitost využít této „díry na trhu“ a expandovat na tchajwanský trh, kde dominují (v určitých oblastech) USA, Austrálie a Nový Zéland.

Pro české exportéry se nachází příležitosti ve vývozu vína. Konzumace vína na Tchaj-wanu od roku 2010 stoupá v průměru o 8,6 % ročně. Kromě toho, od roku 2010, kdy byla podepsána dohoda o hospodářské spolupráci mezi ČLR a Tchaj-wanem, se Tchaj-wan stal odrazovým můstkem pro řadu zahraničních producentů, kteří chtějí podnikat v ČLR a v asijsko-pacifickém regionu. Mezi populární odrůdy ke konzumaci se řadí Burgundy, Bordeaux, Cotes du Rhone a šampaňské (pozn. 89 % prodaného vína je červené). Prodej bílého vína představuje cca 10 % z celkového podílu na trhu, zatímco růžová vína patří mezi k nejméně oblíbeným odrůdám na trhu (v roce 2016).

Dalším potencionálním vývozním artiklem pro české exportéry může být pivo. Prodej piva na Tchaj-wanu v roce 2015 činil 2,5 mld. USD ve srovnání s 12,9 mld. USD v Jižní Koreji a 35,1 mld. USD v Japonsku. Tyto rozdíly jsou částečně vysvětlovány nižším počtem obyvatel na Tchaj-wanu, nicméně faktem může být i roční konzumace Tchajwanců, jež se pohybuje okolo 25 litrů / obyvatele ve srovnání s více než 50 litry v Jižní Koreji a téměř 60 litry v Japonsku. Dokonce i v ČLR se pivo konzumuje ve větším množství avšak nepřesahující více než 40 litrů na osobu. Průměrná cena za 500 ml piva se pohybuje okolo 150-200 NTD (cca 105 Kč), tedy o něco levněji než v Jižní Koreji a Japonsku. V Hongkongu a Singapore jsou ceny o poznání vyšší, cca 200-350 Kč.

Navzdory malé velikosti tchajwanského trhu mají zahraniční pivovary důvod k optimismu, který vychází z klesající dominance tchajwanského piva (zn. Taiwan Beer), vyráběného státním podnikem Taiwan Tobacco and Liquor Corp., v kombinaci s prognózou mírné zvýšení spotřeby a rostoucí toleranci k vyšším cenám piva. V posledních letech dramaticky klesnul tržní podíl piva značky Taiwan Beer o téměř 80 % (od roku 2009). Jedním z největších dodavatelů piva na Tchaj-wan je Heineken, který představuje až 18% podíl na trhu. Nicméně stále více se objevují nové a (o poznání) menší značky a to domácí i zahraniční a segment „piva“ na TW trhu každoročně stoupá o několik jednotek procent. Na Tchaj-wanu je zastoupena česká značka Pilsner Urquell a nově i Kozel.

I přesto, že potravinářský průmysl je na Tchaj-wanu vysoce konkurenční, stále zde existují příležitosti pro české exportéry a to i díky rozšiřování výrobních zařízení v potravinářském průmyslu. Celkový dovoz potravinářských výrobků a surovin na Tchaj-wan v roce 2015 dosáhl téměř 4,85 mld. USD (z toho 15 % bylo dovezeno z USA). Mezi další významné importéry patří Velká Británie 8,03 % (389 mil. USD, Japonsko 7,51 % (364 mil. USD), Francie 7,14 % (346 mil. USD), Thajsko 6,96 % (337 mil. USD), Čína 6,58 % (319 mil. USD), Nový Zéland 6,36 % (308 mil. USD) či Malajsie 5,37 % (260 mil. USD).

Aspekty trhu a hlavní hybná síla: zvyšující se zájem o zdravé a „funkční“ potraviny, stárnutí populace, zdraví uvědomělí spotřebitelé, jenž tlačí na inovaci produktů a bezpečnost potravin. Typický tchajwanský importér / agent má obvykle široké portfolio, a nikoli jen jednu produktovou řadu. Aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku tchajwanských spotřebitelů, dovozci neustále hledají nové produkty a nové značky produktů. V případě nových produktů je však důležité podpořit prodej reklamou a propagačními materiály pro vytvoření povědomí o značce mezi zákazníky.

Příležitosti pro české firmy: inovativní technologie – biotechnologie (celky pro zpracování zemědělských produktů a vývoj adaptabilních zemědělských produktů); dodávky traktorů či dodávky zemědělské techniky, dále pak víno a lihoviny, pivo, krmiva pro domácí zvířata či ready-to-use potraviny a suroviny.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny

HS 8413 - Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

HS 8471 - Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.

HS 8502 - Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

HS 8504 - Transformátory, el. měniče statické induktory

CPA 33 - Opravy, údržba a instalace strojů a zařízení

CPA 38 - Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování odpadu k dalšímu využití

CPA 72 - Výzkum a vývoj, autorská práva

CPA 71.12.13 - Inženýrské služby týkající se energetických projektů

Strojírenský průmysl

HS 8411 - Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

HS 8429 - Samohybné buldozery, stroje na vyrovnávání terénu, rypadla, ap. s pohonem

HS 8460 - Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin, k broušení, honování aj. konečnou úpravu kovů

HS 8473 - Části, součásti a příslušenství strojů psacích, počítacích

HS 8479 - Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde neuvedené

HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

HS 8517 - Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat

HS 8703 - Auta os., aj., vozidla motorová pro přepravu osob

HS 9012 - Mikroskopy jiné než optické, difraktografy

HS 9025 - Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, barometry, vlhkoměry aj. zařízení

HS 9026 - Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku aj. přístroje

HS 9027 - Přístroje pro fyzikální nebo chemické rozbory,na měření, kontrolu viskozity, roztažnosti aj.

HS 9030 - Osciloskopy, analyzátory spektra a ost. přístroje na měření a kontrolu elektrických veličin, detekci záření aj.

Dopravní průmysl a infrastruktura

HS 8512 - Elektrické přístroje osvětlovací nebo signalizační, elektrické stěrače ap.

HS 7302 - Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli

HS 8431 - Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

HS 8460 - Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin, k broušení, honování aj. konečnou úpravu kovů

HS 8462 - Stroje tvářecí k opracování kovů, buchary apod.

HS 8466 - Části, součásti a příslušenství strojů obráběcích, tvářecích

HS 8601 - Lokomotivy a malé posunovací, závislé na vnějším zdroji proudu nebo akumulátorové

HS 8602 - Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy

HS 8603 - Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem

HS 8606 - Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, bez vlastního pohonu

HS 8607 - Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel

CPA 42.12 - Železnice a podzemní dráhy a jejich výstavba

CPA 71 - Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0401 - Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená

HS 0402 - Mléko a smetana, zahuštěné nebo slazené

HS 0403 - Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír aj.

HS 0404 - Syrovátka; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též slazené

HS 4407 - Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, ap., ›6 mm

HS 1704 - Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

HS 2104 -  Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků

HS 2106 - Potravinové přípravky, jinde neuved.

HS 2203 - Pivo ze sladu

HS 2204 - Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009

HS 8432 - Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8438 -  Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

HS 8701 - Traktory a tahače 

HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

Služby

CPA 62 - Služby v oblasti poradenství a programování a související služby

CPA 63 - Informační služby

CPA 71 - Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy

CPA 72.11 -  Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologií

CPA 72.19  - Výzkum a vývoj v oblasti ost.ch přírodních a technických věd

CPA 85.52 - Služby v oblasti uměleckého vzdělávání

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Podpora českých exportérů/aktivit směrem na Tchaj-wan

Od roku 1998 se každoročně střídavě v České republice a na Tchaj-wanu organizuje Společná česko-tchajwanská podnikatelská rada (poslední se uskutečnila v Praze v červnu 2016). Toto zasedání je organizováno Svazem průmyslu a dopravy ČR a představiteli Chinese International Economic Cooperation Association. Rada podporuje zejména B2B kontakty. 16. zasedání je naplánováno předběžně na 1.6.2018 v Praze, kde by se měla diskutovat témata jako je Smart Cities, chytré strojírenství či Průmysl 4.0.

V roce 2016 odstartovaly bilaterální hospodářské konzultace mezi ČR a TW, kterým předsedají náměstci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva hospodářství TW. Cílem bilaterálních konzultací je obousměrný dialog o vzájemné hospodářské spolupráci. 2. zasedání proběhlo dne 21.6.2017 v Tchaj-peji. Tématem tohoto zasedání byly investice, smart cities, podpora SMEs, letecký průmysl, spolupráce ve VaVaI či podpora turismu. Další ročník zasedání by měla hostit česká strana v červnu 2018.

ČEKK podporuje rozvoj hospodářských vztahů a obchodních příležitostí pro české společnosti na Tchaj-wanu. V průběhu roku proto pořádá řadu akcí zaměřených nejen na podporu obchodu a prezentace ČR jako vhodné destinace pro tchajwanské investice, ale také na propagaci české kultury a školství. V posledních letech se rovněž zlepšila spolupráce s agenturami v regionu jako je např. CzechInvest a CzechTrade, které na Tchaj-wanu nemají přímé zastoupení.

V rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie organizuje ČEKK ve spolupráci s dalšími rezorty následující akce na rok 2018:

 1. Podnikatelská mise zástupců českého železničního průmyslu na Tchaj-wan (březen 2018);
 2. Mise zástupců Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity na Tchaj-wanu z oblasti kreativního a kulturního průmyslu a školství (březen 2018);
 3. Česká účast na veletrhu Secutech v Tchaj-peji (duben 2018);
 4. Technologická prezentace mezi Akademií věd ČR a tchajwanským Výzkumným ústavem průmyslových technologií (listopad 2018).

V průběhu roku můžete na webových stránkách ČEKK Tchaj-pej (www.mzv.cz/taipei) sledovat informace o dalších plánovaných či realizovaných akcí v teritoriu.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: