Trinidad a Tobago: Ekonomická charakteristika země

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Ekonomika Trinidadu a Tobaga zaznamenala v posledních letech silný ekonomický růst podepřený rekordně vysokými cenami energie a rostoucími hladinami výkonu sektoru energetiky. Ekonomický růst se pohyboval od 7 do 12 %. Pokračující expanze energetiky se projevila následně po zahájení celoroční produkce dvou nových závodů na zpracování zemního plynu a methanolu, Atlantic LNG Train IV a M5000. Ekonomická činnost samotného sektoru energetiky rostla tempem 20,6 %, hlavně díky vyšší produkci ropy. Neenergetický sektor roste tempem 6,5 až 8 %. Významný růst byl zaznamenán v průmyslové výrobě (11,8 %), stavebnictví a v lomové těžbě (14,5 %), finančních, pojišťovnictví a v nemovitostech (7,5 %) a ve vzdělávacích a kulturních službách (9,4 %). Ostatní sektory zaznamenaly mírný růst od 0,6 do 1,5 %. Celkovou ekonomickou stabilitu země ohrožovaly inflační tlaky. Jádrová inflace (tj. vyjma cen potravin) akcelerovala průměrně o 3,6 %. Problémem zůstává přebytek likvidity. Centrální banka vydává proto obligace se splatností 8 let a úrokem 8 %, které by měly omezit růst inflace. Míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem 6–8 %.

Externí účet zaznamenává přebytky až 10 % HDP – kolem 2 mld. USD a běžný účet obchodní bilance skončil v r. 2008 přebytkem ve výši 5 mld. USD díky výnosům na účtu zboží v důsledku vyšších objemů a exportních cen energií. Brutto devizové rezervy byly ekvivalentní 7,8 měsíců dovozů zboží a nefaktorových služeb.

Výhled na r. 2011 předpokládá opět růst HDP kolem 5 %. Domácí ekonomika je v dobré kondici, zvláště díky odvětví energetiky, které předpokládá vyšší růst. Jak fiskální, tak účet externí projektují opět rekordní přebytky se zdravou akumulací zahraničně směnitelných rezerv. Přesto se očekávají určité inflační tlaky.

Trinidad a Tobago je hlavním karibským producentem ropy a zemního plynu a získal si svou reputaci jako perspektivní investiční cíl pro mezinárodní obchod. Mezi významná odvětví patří rostoucí turistika, avšak tempo růstu je nižší než v ostatních destinacích Karibské oblasti. Ekonomika země těží z nízké inflace a rostoucích přírůstků HDP. Perspektivy ekonomického růstu v r. 2011 jsou pozitivní, jelikož se předpokládá, že budou přetrvávat vysoké ceny ropy, petrochemických produktů a zkapalněného zemního plynu a porostou také dále zahraniční investice, které budou významnou měrou podporovat růst energetiky obecně.

HDP na hlavu dosáhl v r. 2008 21 000 USD. Největšími přírodními zdroji TT je ropa a zemní plyn, dřevo a ryby.

Největší podíl na tvorbě HDP zaznamenal sektor služeb 50,3 % a průmyslová výroba 47,0 %. Zemědělství se podílí na tvorbě HDP 2,7 %.

Nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím je těžba ropy, plynu a petrochemie, dále následuje potravinářský a nápojový průmysl, montovny aut, výroba chemikálií a barev, stavebnictví a lomy a výroba elektrické energie a vody.

Na službách se nejvíc podílí doprava, skladování a spoje, bankovnictví a pojišťovnictví, školství a kulturní a komunitární služby, hotelnictví a restaurace.

V zemědělství převládá pěstování cukru, chov drůbeže a dobytka, pěstování zeleniny a citrusů.

zpět na začátek

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

HDP v letech 2002–2007 (v mld. USD)
Rok 2002 2003 2004 2005 2006pr 2007e
Tvorba HDP 11,1 10,51 11,41 13,22 15,49 20,90
Míra růstu v % 7,9 4,1 2,7 8,0 12,0 6,8

Pramen: Central Statistic Office, Central Bank of TT, 2006pr předběžně, e-odhad

Podíl odvětví na tvorbě HDP v letech 2002–2006 (v %, reálný HDP 2000=100 %)
  2002 2003 2004 2005 2006
Tempo růstu reál. HDP 7,9 14,4 8,8 8,0 12,0
Energetika 13,5 31,4 8,2 8,4 20,6
Neenergetika 4,8 6,8 7,9 8,7 6,5
- zemědělství 8,7 -15,3 -25,3 9,7 -0,6
-prům.výroba 3,8 12,2 8,6 11,6 11,8
-stavebnictví -5,1 23,4 12,6 15,6 14,5
-fin.služby 11,5 7,3 21,7 9,9 7,5
Celkem 7,9 14,4 8,8 8,0 12,0
(údaje v % HDP) 2002 2003 2004 2005 2006
Celkem vláda (přebytek/deficit) -06 1,4 2,0 5,3 6,5
externí běžný účet 0,8 8,9 13,4 23,7 25,5
celkový externí účet 0,5 3,1 6,0 12,4 9,0
dluh veřejného sektoru 58,3 50,2 46,2 37,7 32,6
externí veřejný dluh v mil. USD 1 549,1 1 553,0 1 350,6 1 280,0 1 261,0
dluhová služba (poměr v %) 4,4 3,5 4,6 1,8 2,8
W.T.I. (USD/barel) 26,03 31,70 41,47 56,53 66,-
surová ropa a kondenzáty (v mil. barelů) 47,8 49,1 45,0 52,7 52,1
produkce zemního plynu (mil. barelů ekvivalentní ropě) 118,6 168,5 190,3 209,1 251,9
pracovní síla v tis. - 596,6 613,5 623,7 625,2

Pramen: Central Bank of Trinidad and Tobago, září 2007

Podíl na tvorbě HDP dle odvětví v r. 2006

 • ropa (surová ropa, přírodní plyn, petrochemický průmysl) 20,6 %
 • finanční služby 7,5 %
 • distribuce vč. restaurací 3,2 %
 • průmyslová výroba (potraviny a nápoje, montovny, chemikálie, polygrafie) 11,8 %
 • stavebnictví a lomy 14,5 %
 • doprava, sklady, komunikace 4,0 %
 • vláda 1,5 %
 • školství, kulturní a komunitární služby 9,4 %
 • elektřina a voda 2,2 %
 • hotely a ubytovny 1,7 %
HDP per capita (v USD)
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006
  6 577 6 613 7 709 8 391 10 900 13 978

Pramen: Central Statistic Office, Central Bank of TT

V letech 2008–2009 už přesáhl HDP na hlavu USD 20 tisíc.

Míra inflace a míra nezaměstnanosti (v %)
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Inflace 4,2 3,8 3,7 6,9 8,3 6,8
Nezaměstnanost 10,4 10,5 8,4 8,0 6,2 6,5

Pramen: Central Bank of TT, e – odhad

zpět na začátek

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Trinidad a Tobago má nejvíce diversifikovanou ekonomiku z anglicky mluvících zemí Karibiku. Nejvýznamnější průmyslovým odvětvím je těžební průmysl, těžba ropy a zemního plynu, dále průmysl chemický a petrochemický (závody na výrobu methanolu a dusičných hnojiv a ropné rafinérie), rozvíjející se těžký průmysl (ocelárny a železárny), turistika, zpracovatelský potravinářský průmysl, výroba cementu a lehký průmysl (výroba nápojů, textilní průmysl, zpracování bavlny aj.). V r. 2006 se průmyslová výroba podílela na tvorbě HDP 11,8 % a rostla tempem 17 %.

Ropa

Hlavními společnostmi, které pracují na TT v průzkumu a těžbě ropy jsou BHP Billiton, BPTT a Talisman Energy. V r. 2006 musel čelit ropný průmysl poměrně neúspěšnému průzkumu, přerušení produkce surové ropy a problémům zpracovatelského průmyslu. Uvedené společnosti se věnovaly převážně vrtné činnosti. Produkce ropy včetně kondenzátů dosáhla výše 52,1 mil. barelů, tj. průměrně 142 800 barelů denně, což znamená mírný pokles o 1,2 % pro předcházejícímu roku. Poklesl také výkon rafinérii na 55,6 mil. barelů neboli 152 300 barelů denně, což je 7,5 % pod hladinou předchozího roku.

Zemní plyn

Průzkumná činnost na nová ložiska zemního plynu nebyla tak úspěšná, jak se pro r. 2006 očekávalo. Přesto však produkce přírodního plynu dosáhla objemu 3.878 milionů kubických stop denně (mmcf/d), tj. o růst o 20,5 %, zatímco spotřeba cca 3 674 mmcf/d, tj. 21,1 % nad r. 2005. Na zkapalňování zemního plynu byl uveden do provozu závod Atlantic LNG’s Train IV. Celková produkce LNG dosáhla 29 880,5 tis. kubických metrů, tj. růst o 28,3 % proti r. 2005 a export LNG 11,7 milionů metrických tun, tj. růst o 24,7 %. Export směřoval do USA (65,1 %), Španělska (18 %), Portorika (5,4 %) a Dominikánské republiky (2,3 %). Zbytek se exportoval do Velké Británie, Japonska, Belgie, Mexika, Taiwanu, Francie a Jižní Koreje.

Petrochemie

Vzrostla výrazně výroba methanolu o 28,1 % na 6 015,6 tis. tun. Export zaznamenal růst 27,2 % na 5 872,3 tis. tun.

Dusíkatá hnojiva

Závody na výrobu dusíkatých hnojiv vyrobily 5 110,5 tis. tun čpavku, poklesla výroba a export močoviny, přesto si TT drží své významné postavení v regionu.

Železo a ocel

Místní ocelářský průmysl nese známky stability, a to jak produkce, tak exportu, roste výroba ocelových drátů a tyčí, výroba ingotů mírně poklesla a firma ISG Trinidad Unlimited zastavila v lednu 2006 produkci železných briket zpracovávaných za tepla pro nerentabilnost této výroby.

zpět na začátek

4.4. Stavebnictví

Sektor stavebnictví se rozvíjí prudkým tempem, zvláště výstavba silniční infrastruktury a nových průmyslových zpracovatelských kapacit. Roste také výstavba bytů a hotelových kapacit pro turistické účely.

zpět na začátek

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

Nejvýznamnější plodinou Trinidadu a Tobaga je cukrová třtina, cukr se vyváží převážně do zemí EU a USA. Vládní politika podporuje rozšiřování zemědělské produkce i ostatních zemědělských plodin, především kakaa, kávy a citrusových plodů. Lokální význam má rybolov.

Cukr

R. 2006 nebyl klimaticky příliš příznivý pro pěstování cukrové třtiny v důsledku dešťů, přesto celková produkce cukru dosáhla výše 34,9 tis. tun a překonala r. 2005 o 5,4 %. Vyšší výkony však neumožnily dosáhnout stanovené exportní kvóty 42 000 tun do EU. Vláda TT vyhlásila r. 2007 posledním rokem pro státní intervence do výroby cukru a připravuje změnu strategie odvětví.

Kakao

Disponibilní údaje uvádějí, že v I. pololetí 2006 dosáhla produkce kakaa objemu 433 000 tun, což bylo o 20 % méně než v r. 2005 (540 300 tun).

Citrusové plody

Po chudé úrodě citrusových plodů v r. 2005, kdy bylo sklizeno 111 700 kg, se produkce v r. 2006 výrazně zvýšila až na 889 600 tun. V nedávné době nepříznivé meteorologické podmínky, nedostatek pracovních sil a odchod největšího producenta citrusů firmy Caroni Ltd. z trhu negativně ovlivnily produkci citrusů.

zpět na začátek

4.6. Služby

Rozhodujícím odvětvím sektoru služeb je turistika a dále finanční služby, bankovnictví a pojišťovnictví, doprava a vládou poskytované služby. Turistický ruch zaznamenává v posledních letech značný rozvoj, jsou budovány a uváděny do provozu nové kvalitní turistické ubytovací a restaurační kapacity a toto odvětví je největším potenciálem pro tvorbu nových pracovních příležitosti, jakož i zakázek pro ostatní sektory národního hospodářství.

zpět na začátek

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

Doprava

Veřejná doprava

Veřejná doprava je poskytována státními autobusovými linkami, provozovanými Public Transport Service Corporation (PTSC), soukromě vlastněnými minibusy označovanými jako maxi-taxi a soukromými vozidly. Maxi-taxi a některá osobní vozidla přepravují cestující na pevných linkách za pevné sazby, levnější je doprava maxi-taxi. V Port of Spain je místní doprava označována jako City Gate a na perifériích jako Intra-City.

Trajektová doprava

Je v provozu mezi hlavním městem TT Port of Spain a Scarborough, největším městem Tobaga. Trajekt je levný, přeprava trvá 5 hodin, jízdenka cca 8–26 USD za dvojkabinu.

Železniční doprava

Existuje jen minimální železniční systém v zemědělských oblastech poblíž San Fernando. Železnice byla vybudována v době, kdy byl TT kolonií Spojeného království, ale byla postupně zkracována a v r. 1968 zrušena úplně.

Silniční doprava - dálnice

Celkem 8 320 km, dlážděné. Hlavními dálnicemi jsou Uriah Butler Highway a Solomon Hochoy Highway na severu a na jihu Trinidadu a na východě a západě Churchill-Roosevelt Highway.

Produktovody

Surová ropa 1 032 km, ropné produkty 19 km, zemní plyn 904 km.

Přístavy

 • Pointe-a-Pierre, Point Fortin, Point Lisas, Port of Spain, Scarborough, Tembladora.
 • Hlavní námořní přístavy jsou v Port of Spain a v Point Lisas vybavené i pro kontejnerovou dopravu.

Obchodní loďstvo

 • Celkem 2 lodě přes 1 000 BRT, celkem 2 439 BRT/4 040 DWT
 • Lodě podle typů – 1 nákladní loď, 1 ropný tanker

Letecká doprava

 • Počet letišť celkem – 6  
 • Letiště s dlážděnou drahou – celkem 3
  • 2 438–3 047 m – 1
  • 1 524–2 437 m – 1
 • Letiště s nedlážděnou drahou – celkem 3
  • 914 –1 523 m – 1
  • pod 914 m – 2

Pramen: CIA World Handbook

Dopravní služby poskytují letecké společnosti American Airlines, Caribbean Airlines, Air Canada, British Airways, Continental Airlines, Virgin Atlantic, LIAT, Aeropostal, Tobago Express a několik charterových společností.

Hlavním mezinárodním letištěm je Piarco International Airport cca 30 minut od Port of Spain. Národní letecké linky označené nově jako Caribbean Airlines poskytují přepravní služby zejména do karibských destinací, jako jsou Jamajka, Saint Maarten, Antigua, Barbados, Guyana, Surinam a dále Toronto, New York, Miami a letiště Gatwick v Londýně.

Telekomunikace

TT má vybudovanou moderní telekomunikační infrastrukturu s nejnovější digitální a technologií a technologií optických vláken. Jediným dodavatelem telekomunikačních služeb je na TT Telecommunications Services of Trinidad and Tobago Ltd., a to jak pozemních tak mobilních telefonních služeb. Společnost Digicel, rychle rostoucí karibský operátor, nabízí mobilní služby na obou ostrovech. K dispozici je mezinárodní přímé dálkové spojení i z veřejných telefonních automatů. Kód pro telefonické volání na Trinidad a Tobago je 1, telefonní číslo země 868 a dále sedmimístné místní číslo. Internet a emailové služby jsou laciné a snadno dostupné v hotelích i v kavárnách.

Na Trinidadu a Tobagu je v provozu 11 místních národních a kabelových televizních stanic, je rozšířena kabelová televize a DirecTV.

Energetika

Sektor energetiky, včetně těžby a zpracování plynu a ropy, je nejdůležitějším odvětvím hospodářství Trinidadu a Tobaga a umožnil zemi stát se nejprůmyslovějším karibským státem. Energetický sektor, který představuje více než 70 % celkového exportu, přitahuje, společně s petrochemií, značné zahraniční investice. Trinidad a Tobago nedováží ani nevyváží elektrickou energii.

Elektrická energie – produkce a spotřeba v mld. kWh

Produkce elektrické energie 6 049 mld. kWh

dle zdrojů:

 • fosilní paliva 99,27 %
 • hydro 0 %
 • nukleární 0 %
 • ostatní 0,73 %

Spotřeba elektrické energie 5 626 mld. kWh

Energetická produkce v r. 2007:

 • Surová ropa 150 000 b/d
 • Rafinérie ropy 150 000 b/d
 • Zemní plyn 39 bcf/d
 • LNG (kapacita) 15 mil. tun
 • NLG 70 000 b/d
 • Methanol 6,5 mil. tun
 • Čpavek 5,2 mil. tun
 • Močovina 600 K tun
 • Železo a ocel 3 mil. tun
 • 3P – ropa – zásoby 2,7 bn barelů

Komparativní sazby za elektrickou energii vybraných latinskoamerických a karibských zemí svědčí o tom, že TT je zemí s jednou z nejnižších sazeb.

V zemi jsou dostatečné kapacity k průzkumu ropných nalezišť, vlastní těžbě, rafinaci a dalším petrochemickým procesům Velký boom zažívá průmysl zkapalňování zemního plynu. Trinidad a Tobago je jedním ze světových exportérů amoniaku a methanolu. Nejvýznamnějšími produkty petrochemického průmyslu jsou hnojiva, amoniak, methanol a zkapalněné plyny jako jsou propan, butan a palivo k pohonu automobilových motorů.
V zemi není jaderná energetika.

Produkce ropy dosáhla objemu 150 000 barelů ropy denně, spotřeba ropy 29 000 barelů ropy denně (odhad r. 2003), ověřené zásoby ropy činí 990 milionů barelů (k 1. 1. 2004).

Významná je produkce zemního plynu, která dosahuje objemu 24,7 bilionu m3 (odhad 2003), přičemž spotřeba činí cca 12,79 bilionů m3 a export 11,79 bilionů m3. Certifikované zásoby činí 733 bilionů m3. Zemní plyn je využíván převážně petrochemickým průmyslem, v ocelárenské výrobě, výrobě cementu a k potřebám lehkého průmyslu.

V minulosti byla také významná těžba asfaltu.

Největší a nejvýznamnější energetické závody:

 • 1 závod na zpracování zkapalněného zemního plynu
 • 4 závody LNG Trains
 • 10 závodů na výrobu čpavku
 • 7 závodů na výrobu methanolu
 • 1 linka na výrobu močoviny
 • 3 válcovny oceli
 • 1 linka na výrobu železných ingotů za tepla
 • 4 elektrárny
 • 1 rafinérie ropy
 • 1 cementárna

V oboru těžby a zpracování ropy a plynu pracují v zemi zahraniční investoři, firmy Total, Texaco, EOG Resources, BHP Billiton, Talisman, Petrotrin, BPTT, BG, Repsol YPF, Primera, Moraven, Trinidad Exploration and Development, Horizon, Ventrin, Petrolema, Petro-Canada, Yara, PCS Nitrogen Trinidad Ltd., Methanol Holding’s Trinidad Ltd. a další

zpět na začátek

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

Trinidad a Tobago i přes hospodářský rozvoj v minulých letech je relativně chudou karibskou zemí, která je závislá na pohybech světových cen surovin a na klimatických podmínkách. Z toho také vyplývá, že je převážně příjemcem rozvojové pomoci.

V zemi se realizuje celá řada rozvojových programu financovaných multilaterálními organizacemi (Karibská rozvojová banka, Meziamerická rozvojová banka, Světová banka aj.) i vládami některých vyspělých zemí. Za rozvojovou pomoc lze považovat preferenční přístup části produkce země na trh EU v rámci Dohody z Lomé nebo i bezcelní vývoz většiny výrobků do USA v rámci tzv. Caribbean Basin Initiative (CBI) a do Kanady na základě obdobné dohody Caribcan.

Trinidad a Tobago nepřistoupil k dohodě Petrocaribe s Venezuelou a ostatními zeměmi Karibiku a Střední Ameriky a nepožívá tedy výhod Venezuelou poskytovaných preferenčních cen a platebních podmínek, vyplývajících z této dohody. Důvodem je povinnost regulace cen plynu v rámci Petrocaribe, který by citelně postihnul trinidadský export zkapalněného plynu do tradičního odbytiště do USA.

Vláda Trinidadu a Tobaga poskytuje obvykle humanitární pomoc ostatním ostrovním karibským zemím v případech živelných katastrof (uragány apod.), přiměřeně podle svých možností.

Trinidad a Tobago byl naposledy příjemcem ekonomické pomoci v r. 1999 ve výši 24 milionů USD.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek