Trinidad a Tobago: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

29. 8. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Síť kvalitních místních zástupců je nedostatečná a na nízké úrovni, jak co do jejich počtu, tak pokud jde o komoditní pokrytí disponibilních českých produktů vhodných pro trinidadský trh.

Místní obchodní zástupce je nejdůležitějším elementem při zpracovávání tohoto karibského trhu, jeho kontakty a osobní angažovanost jsou, mimo samotnou cenu a kvalitu dodávaného výrobku, rozhodující pro úspěšnou prezentaci české produkce na trhu.

Nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem jak navázat kontakt přímo s místním podnikatelským subjektem, který je schopen zajistit dovoz a distribuci zboží na místním i na okolním karibském trhu, je využitím služeb:

 • obchodně-ekonomického úseku ZÚ Caracas
 • obchodního úseku velvyslanectví TT v Bernu nebo v Londýně
 • obchodní a průmyslové komory na TT
 • Honorárního konzulátu ČR v Port of Spain

V oblasti mezinárodního obchodu jsou pro Trinidad a Tobago, kromě běžných prodejních a nákupních kontraktů obvyklé i formy joint venture, franšízy a všechny formy zastupitelských a distribučních smluv.

zpět na začátek

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Cizinci mohou vstoupit na TT bez pracovního povolení jako turisté nebo za účelem obchodních aktivit na dobu nepřesahující 30 dní během jednoho roku. Při delším pobytu za pracovním účelem musí zájemce požádat prostřednictvím svého zaměstnavatele o pracovní povolení, které se vydává na určitou dobu. Obecně se pracovní povolení uděluje nerezidentům pouze v případě, že práci nemůže vykonávat místní zaměstnanec, uděluje se na omezenou dobu, během které by měla být pro výkon činnosti zaškolena místní síla. Pracovní podmínky jsou stanoveny tzv. Employment Letter.

Dovolená závisí na věku pracovníka a odpracované době a pohybuje se v rozmezí 2–5 týdnů ročně. Více než 20 % pracujících je organizováno v odborovém hnutí.

Daň z příjmu je odváděna zaměstnavatelem úřadu Board of Inland Revenue, daň se počítá z daňového základu a některé položky jsou odčitatelné.

Sociální pojištění (zdravotní péče, důchod, mateřský příspěvek, podpora při úmrtí aj.) je odváděno National Insurance Board, na částce se podílí 2/3 zaměstnavatel a 1/3 pracovník. Připojištění si pracovník musí sjednat separátně.

zpět na začátek

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřizování obchodních společností na TT se řídí Zákonem o obchodních společnostech (Business Corporations Act) a jeho dodatkem z r. 1997. Soukromé společnosti zřízené před platností tohoto zákona musí registrovat své trvání uzákoněné v říjnu 1999 v Company Act. V rámci tohoto zákona jedna nebo více osob může ustavit společnost, která má stejná práva a pravomoci jako fyzické osoby.

Hlavní formy obchodních společností jsou na TT tyto:

 • veřejná a neveřejná společnost s ručením omezeným ziskem
 • zahraniční společnosti nebo pobočky
 • obchodní společnosti
 • podniky jediného vlastníka
 • neziskové společnosti
 • veřejné a neveřejné společnosti s ručením omezeným

Nejrozšířenější formou jsou neveřejné společnosti s ručením omezeným zaměřené na zisk, které musí mít nejméně 2 ředitele, zatímco veřejné nejméně 3, z nichž dva nesmí být zaměstnanci firmy nebo její filiálky. Veřejné společnosti musí předkládat své finanční sestavy nejméně 21 dní před každoročním zasedáním akcionářů.

Pobočky nebo zahraniční společnosti:

Tyto jsou registrovány do 14 dnů od založení a pro registraci je nutno vyplnit následující dokumenty:

 • žádost o registraci jako zahraniční společnost
 • místopřísežné prohlášení nebo deklaraci jednatele zahraniční společnosti
 • kopie zakládacích dokumentů společnosti a statutární deklarace dle zákona písemná plná moc

Registrační poplatek činí 2 000 TTS (cca 320 USD) a 40 TTS za každý z požadovaných dokladů.

zpět na začátek

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Obchodní korespondenci je nutno vést anglicky, katalogy, prospekty a propagační materiál musí být rovněž v angličtině. K nabídkám se přikládá ceník platný pro relaci TT v US dolarech, v krajním případě v Euro. V zemi je zaveden televizní systém NTSC, propagační videokazety musí být natočeny v této normě.

Hromadné sdělovací prostředky jsou využitelné pro reklamu, doporučuje se plně využívat obchodního zástupce, znalého trhu a nejvhodnějších forem cílené reklamy a akvizice na trhu a využívat ho i při participaci na nákladech na místní propagaci a marketing.

zpět na začátek

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Spory vyplývající z dodavatelsko-odběratelských vztahů jsou řešeny prostřednictvím Nejvyššího soudu (Supreme Court). Při projednávání obchodního spolu je možno využít jedné až tří fází:

 • The High Court – první projednání – případ je rozhodován jedním soudcem
 • The Court of Appeal – odvolací soudní řízení – soudci jsou stejně jako v případě High Court, jmenováni nezávislým orgánem Judicial and Legal Service Commission
 • The Judicial Committee of the Privy Council – poslední instance, rada je tvořena soudci z řady členů britského House of Lords, velká část obchodních sporů je finálně rozhodnuta až tímto orgánem

Před prezentací sporu soudním orgánům je nutno druhou stranu písemně vyrozumět a spor je zahájen až po neobdržení uspokojivé reakce. Vedením sporu je samozřejmě nutno pověřit kvalifikovanou právní kancelář. Strana, která spor prohraje, je povinna obvykle uhradit vítězné straně prokazatelné výlohy spojené s vedením soudního sporu.

Legislativa je založena na britském systému, v některých případech na precedentních soudních rozhodnutích, vynesených v jiných zemích Commonwealthu, zejména v Austrálii, na Novém Zélandu a v Kanadě.

zpět na začátek

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Zadávání veškerých veřejných zakázek se řídí Zákonem o licitacích, podmínky veřejné soutěže musí být v souladu s tímto zákonem a musí být veřejně publikovány, aby mohl být umožněn přístup všem zájemcům. Ne vždy jsou však výsledky těchto licitací transparentní, hlavně v některých citlivých oblastech, kde působí zahraniční lobbyisté, a na kterých má mimořádný zájem byrokracie. Získávání včasných a kvalitních informací o vypisování veřejných licitací je značně omezeno jednak tím, že ČR není členem Mezinárodní rozvojové banky a jednak faktem, že výsledky aktivity Honorárního konzulátu ČR na Trinidadu a Tobagu jsou v tomto směru zatím nulové. ČR nemá dostatek možností, organizačního zajištění a ani finančních prostředků na získávání kvalitních a včasných informací o připravovaných projektech a veřejných licitacích, které má většina zemí EU v této relaci a tyto mohou operativně a cíleně postupovat při získávání vládních zakázek.

zpět na začátek

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Nejdůležitějšími faktory pro úspěšné působení na tomto karibském trhu jsou vhodné platební podmínky a výběr spolehlivého obchodního partnera a zodpovědného místního obchodního zástupce. Je třeba se připravit na značně byrokratický přístup při jednání se státními orgány. ZÚ Caracas nezaznamenal v posledních 10 letech žádnou stížnost českého subjektu na neserióznost partnera z Trinidadu a Tobaga, ČR nemá registrovány v zemi žádné nedobytné pohledávky z minulých obchodních aktivit.

zpět na začátek

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Úřad na ochranu duševního vlastnictví byl vytvořen 1. 12. 1997 a má sídlo v Port of Spain. Zákony o ochraně duševního vlastnictví na Trinidadu a Tobagu se skládají z následujících zákonů:

 • Zákon o patentech z r. 1996 s dodatkem z r. 2000
 • Zákon o obchodních známkách a dodatek z r. 1996
 • Zákon o geografickém určení z r. 1996
 • Zákon o průmyslových vzorech z r. 1996
 • Zákon o konstrukčních designech (topografie) a integrovaných obvodech z r. 1996
 • Zákon o ochraně nových rostlinných druhů z r. 1997
 • Zákon o autorských právech z r. 1997
 • Zákon o ochraně před nekalou konkurencí z r. 1996
 • různé zákonné dodatky z r. 2000

Poznámka: Zákon o geografickém určení vymezuje geograficky místo původu výrobku, např. označení „Champagne“, které může být použito pouze pro výrobky z oblasti Champagne ve Francii, stejně jako víno „Bordeaux“ z Francie a „Chianti“ z Itálie.

Další příklady:

Kanada:

 • Canadian Rye Whisky, Canadian Whisky, Fraser Valley, Okanagan Valley, Similkameen Valley, Vancouver Island

Evropská unie:

 • vína – Champagne, Sherry, Porto, Chianti, Samos, Rheinhessen, Moselle, Luxemburgeoise, Mittleburgenland
 • lihoviny – Cognac, Brandy de Jerez, Grappa di Barolo, Berliner Kummel, Genevieve Flandres Artois, Scotch Whisky, Irish Whiskey, Tsikoudia (Kréta)

Lichtenštejnsko :

 • Malbuner (masové výrobky), Balzer (hi-tech výrobky)

USA:

 • Idaho (brambory a cibule), Real California Cheese, Napa Valley Reserve (perlivá a neperlivá vína), Pride of New York (zemědělské produkty), Ohio River Valley (vinařská oblast)

Indie:

 • Darjeeling Tea, Malabar Pepper and Allepey Green Cardamom (pepř a zelený kardamom), Pashmina (šátky z kašmíru), Chikan (bavlněné výrobky) aj.

Trinidad a Tobago je členem následujících mezinárodních konvencí:

 • Pařížské konvence na ochranu průmyslového vlastnictví od r. 1964
 • Dohody o patentové spolupráci od r. 1970
 • Strasbourgské dohody o klasifikaci mezinárodních patentů od r. 1971
 • Budapešťské dohody o mezinárodním uznávání depozit mikroorganismů pro účely patentových procesu od r. 1977
 • Dohody z Nice o mezinárodní klasifikaci zboží a služeb pro účely registraci značek od r. 1957
 • Dohody z Locarna ustanovující mezinárodní klasifikaci pro průmyslové vzory od r. 1968
 • Bernské konvence na ochranu literárních a uměleckých prací od r. 1886
 • Ženevské konvence na ochranu výrobců fonogramů proti neautorizovanému kopírování jejich fonogramů od r. 1971
 • Vídeňské dohody o mezinárodní klasifikaci figurativních elementů značek od r. 1973
 • Bruselské konvence vztahující se na distribuci programů přenosových signálů satelitem od r. 1974
 • Svazu na ochranu nových odrůd rostlin od r. 1998
 • Dohody o zákonné ochraně obchodní známky od r. 1994

Za registraci, kontrolu a dodržování zákonů práv duševního vlastnictví je odpovědné Ministerstvo pro právní záležitosti a jeho úřad kontrolora, kde je možno také získat detailní informaci a zákony, týkající se problematiky ochrany duševních práv.

THE CONTROLLER INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
Ministry of Legal Affairs
3rd Floor, Registration House
72-74 South Quay
Port of Spain
The Republic of Trinidad and Tobago

zpět na začátek

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Zahraniční obchod se řídí mezinárodními pravidly, vývozu ani dovozu nejsou obecně kladeny administrativní překážky. Sjednávání platebních podmínek je nutno věnovat zvýšenou pozornost, stejně jako výběru obchodního partnera.

V platebním styku je nejpoužívanější formou akreditiv, doporučuje se akreditiv neodvolatelný potvrzený, případně s odloženou splatností. Při úvěrových dodávkách je nutno dbát na zajištění úvěru bankovní garancií nebo avalem.

ZÚ Caracas v posledních letech nezaznamenal žádnou stížnost na špatnou platební morálku trinidadských partnerů nebo reklamaci pohledávek.

zpět na začátek

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Každé dva roky je organizován všeobecný veletrh International Exposition, pro oficiální účast ČR však není významný. Jsou organizovány lokální oborové expozice a semináře asociace výrobců Trinidad and Tobago Manufacturers‘ Association.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek