Tunisko: Vztahy země s EU

26. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Tunisu (Tunisko)

V roce 1969 uzavřela EU s Tuniskem Obchodní dohodu, v roce 1998 jako s 1. zemí středomoří Asociační smlouvu, v roce 2008 sjednaly smluvní strany Zónu volné výměny pro průmyslové výrobky a 19. 11. 2012  Privilegované partnerství. Na privilegované partnerství navázal Akční plán politiky evropské spolupráce a pro roky 2017-2020 pak Společná strategie Evropské unie a členských států EU pro roky 2017-2020 a její Jednotný rámec, který fixuje finanční pomoc nástroje Evropského sousedského partnerství. Členské státy EU jsou hlavním donorem finanční pomoci Tunisku, kumulovaná nenávratná pomoc dosáhne v roce 2020 částky 10 mld. EURO. Dalším stupněm dále se prohlubující spolupráce bude sjednání  DCFTA/ALECA (Accord de Libre Exchange Complet et Approfondi), Dohody o volném pohybu zboží. ALECA byla ratifikována v 02/2016 Evropským parlamentem. Jedná se o sjednání dohody, která umožní volný pohyb zboží mezi EU a Tuniskem bez dalších testů a doplňkových certifikací v oblasti služeb, zemědělských produktů a rybolovu. Cílem dohody je postupné přiblížení tuniské ekonomiky jednotnému trhu EU a tím zjednodušení přístupu na oba trhy a vytvoření lepších podmínek pro investice. Dohoda může významně přispět k restrukturalizaci tuniské ekonomiky a pokryje kromě obchodu s výrobky i služby, investice, zemědělské výrobky, celní bariéry, sanitární a fytosanitární opatření, veřejný sektor, energetiku, antidumpingová opatření, udržitelný rozvoj. Dohoda bude zahrnovat i tolik potřebnou ochranu duševního vlastnictví, standardizaci produkce, transparentnost státních zakázek a aplikaci zásad trvale udržitelného rozvoje. V letech 2015 -2016 byl proces sjednávání ALECA pozastaven tuniskou občanskou společností, která se dohody obává, protože se domnívá, že ekonomika Tuniska není na takovou dohodu ekonomicky připravena. Objevují se tendence spojovat sjednání ALECA s mobilitou pracovní síly a s agendou procesu zjednodušení udělování víz. Předpokládané ukončení negociací a uzavření ALECA s Tuniskem je stanoveno na rok 2019 z důvodu voleb do Evropského parlamentu a prezidentských a parlamentních voleb v Tunisku ve stejném roce.

Strategickým cílem EU je podporovat i nadále ekonomickou transformaci Tuniska, která navazuje na politickou transformaci, která proběhla v období od Jasmínové revoluce (14.12011) do schválení demokratické ústavy (26. 1. 2014). Úspěch demokratické přeměny země nyní záleží nejvíce na vývoji ekonomické a sociální situace v následujících letech.

EU je prvním ekonomickým partnerem Tuniska, na trhu EU se umísťuje ¾ tuniského exportu a polovina tuniského importu pochází z EU. Obchodní deficit Tuniska vůči EU je vhledem k celkovému deficitu Tuniska malý a představuje 9%.Budoucnost Tuniska bytostně zajímá Evropskou unii, svědčí o tom doporučení formovaná EU a předkládaná Tunisku, která lze shrnout do následujících čtyř oblastí:

  • Pokračovat v dosažení makroekonomické stability, stability veřejných fondů a zadlužení udržet pod 60%.
  • Dokončení reforem vyhlášených v revolučním roce 2011 a zlepšení podnikatelského prostředí a podnícení veřejných a soukromých financí.
  • Odlehčení neúměrné administrativní zátěže konkrétními opatřeními s cílem zlepšit kvalitu služeb.
  • Zlepšit klíčovou infrastrukturu pro fungování ekonomiky (mechanizace přístavních mol).

3.1. Zastoupení EU v zemi

Délégation de l'Union Européenne en Tunisie
rue de Biwa, B.P.150
velvyslanec EU v Tunisku: H.E. Patrice Bergamini

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU, zejména velká čtyřka (Francie, Itálie, Německo a Španělsko) je hlavním partnerem Tuniska jak z hlediska objemu obchodní výměny mezi EU a Tuniskem, ale také z hlediska výše poskytované finanční pomoci Tunisku. Podpora EU Tunisku se realizuje prostřednictvím společného financování, které objemově představuje částku 300 M EURO ročně a realizuje se v rámci implementace Plánu strategického rozvoje 2017–2021 vyhlášeného vládu premiéra Chaheda. 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Společná strategie Evropské unie a členských států EU pro roky 2017-2020 pro Tunisko je podpůrným nástrojem Plánu rozvoje 2016-2020, který se zaměřuje na zaměstnanost, zejména mladých, implementačním nástrojem je Jednotný rámec, který přiděluje indikativní zdroje po sektorech podle uvedené tabulky.

Prioritní sektory

2017-2020 (M EURO)

Podíl z rozpočtu (v %)

Právní stát a řádná správa

100

20

Investice do budoucnosti – stimulace udržitelného, generování pracovních příležitostí

200

38,5

Posílení sociální soudržnosti mezi generacemi a regiony

200

38,5

Posílení rozvoje institucionálních kapacit

6

1

Podpora občanské společnosti

12

2

Σ

600

100

Cílem je podpořit realizaci hlavních strukturálních reforem, podpora udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje a rozvoj kompetivity soukromého sektoru. Mimo uvedené programy EU se dále zavázaly jednotlivé členské státy k poskytnutí další finanční pomoci ve formě darů nebo půjček, půjčky jsou obvykle transformovány na dary, zejména Německo, Francie a Belgie, kteří považují stabilizaci země jako základní požadavek pro omezení migrační vlny do EU. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: