Tunisko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

13. 11. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Tunisu (Tunisko)

Členství České republiky v Evropské unii je vnímáno jako nesporný benefit a záruka kvality a jakosti české produkce. V roce říjnu 2016 se podařilo, úsilím velvyslanectví a asociací výrobců a zaměstnavatelů na české i tuniské straně založit Česko-tuniskou Radu obchodní spolupráce, která má 10 zakládajících členů. Rada je založena jako zájmová základna bez právní subjektivity, kolem které se generují obchodní příležitosti. Velvyslanectví současně ve spolupráci s podnikatelskou sférou navrhuje k realizaci tematicky zaměřené projekty ekonomické diplomacie - PROPED, které slouží k bližšímu poznání teritorií a jejich skutečných  potřeb s cílem navázání budoucích osobních kontaktů a uvítá námty podnikatelské sféry k realizaci incomingové nebo outcomingové mise.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Podle zkušeností českých firem v Tunisku je pro rozvoj podnikání zásadní místní zástupce. V prvopočátku je vhodné využít některého z poskytovatelů dovozních služeb, kterých zde působí celá řada a jsou specializovány podle portfolia produktů, například: MJ Honest, CERCO, N.E.W.S., Shirmann International Trade, Tunisia Medicine, STE Chahed International Trade.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozy se do Tuniska systemizují do těchto hlavních skupin:

 • neformalizované dovozy,
 • dočasné dovozní povolení,
 • dovozní certifikát.

Neformalizované dovozy zahrnují poštovní zásilky k profesionálnímu použití příjemce, dovozy realizované do plně vývozní společnosti, dovozy do bezcelní zóny, dovozy polotovarů určených k dalšímu zpracování (do 100 000 TD ročně) a reklamace. Do 6 měsíců se jedná o dovozní povolení, kdy jej schvaluje, na základě pro forma faktury, banka. Dovozní certifikát schvaluje Ministerstvo průmyslu a obchodu, je platné 6 měsíců po jeho vystavení a lze jej plnit průběžně a po částech. Nezbytné celní formality pro dovoz na dovozní certifikát jsou: faktura ve trojím vyhotovení, balící list, transportní list, technický list, EUR 1 při původu zboží z EU a je-li požadován, pak i certifikát shody s legislativou. Nutnost certifikátu shody se prověří v databázi CCE (Contrôle de commerce extérieur) po specifikování výrobku s využitím všeobecné  nomenklatury.

Od října 2017 se podmínky dovozu značně zkomplikovaly, jako důsledek záporné obchodní bilnace Tuniska, na který reagovala Centrální banka Tuniska omezením dovozů. Tato omezení jsou tarifní a administrativní.

Tarifní opatření:

Zvýšení cení sazby u potravinových produktů:

 • z 0% na 15% pro zemědělské produkty nebo produktů používaných v zemědělství
 • z 15% na 27% pro další položky zemědělské produkce
 • 36% pro transformované potravinové produkty

Netýká se průmyslových, které jsou od cla osvobozeny (Dohoda EU- Tunisko z roku 1995).

Zvýšení celní sazby u dalších položek - z 20% na 30% u rybolovu a zboží, které nemá evropský původ.

Administrativní opatření:

 • Zvýšení celní zálohy z 10% na 15% ceny zboží (platné do konce roku 2020, kdy dojde ke změně celního zákona)
 • Požadavek na předložení exportní deklarace výhradně ve francouzštině, angličtině nebo arabštině
 • Opatření technické kontroly, celnice rozhodne, zda zboží podléhá technické kontrole, zboží uskladní a počká do doby obdržení výsledku technické kontroly.
 • Certifikát volného obchodu, jedná se o dokument prokazující, že zboží je volně prodejné v zemi původu, platí pro skupiny zboží: kosmetika
 • Centrální banka vydává zákaz obchodním bankám poskytovat úvěr na specifikované položky zbytného charakteru.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Systemizace podniků, které lze založit v Tunisku

základní rozdělení

název formy/ CZ analogie

kapitál v TD

počet osob

osoba k jednání

fyzická osoba

živnost

0

1

živnostník

právnická osoba

SUARL/s.r.o.

1000

1

jednatel

SARL/s.r.o.

1000

2-50

jednatel

SA/ kapitálová společnost

5000

7

Rada

SCA/komanditní společnost

5000

1+

jednatel

Druhy podniků z hlediska jejich režimu

typy exportních společností

podmínka

Výhody

Daně

výhradně exportní v bezcelní zóně

min 80% pro export

min kapitál 500 EURO

počet zaměstnaných  cizinců 1- 4

0% DPH

30% na domácí trh

bezcelní dovoz všeho potřebného

10% z výnosu

5% z dividend

0-16,57% sociální pojištění zaměstnanců

OFF-SHORE

kapitál 150000 TD ve valutách, 66% kapitálu  dovoz

sídlo mimo TN a zemi trvalého pobytu majitele

plat zaměstnanců ve výši přes 133,35 EURO

registrace za 72 hodin

10 leté daňové prázdniny z příjmu a zisku

0-16,57% sociální pojištění zaměstnanců

částečně exportní

do 80% export

min kapitál 500 EURO

 

30% povoleno realizovat lokálně,

náhrada DPH a cla za stroje a položky k dalšímu zpracování

10% z výnosu

25% z lokálních transakcí

0-16,57% sociální pojištění zaměstnanců

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Hlavní veletržní areál leží na předměstí Tunisu v Kram, Ve druhé nejprůmyslovější aglomeraci Tuniska, ve SFAXu je také výstaviště, jeho hlavní veletržní akcí je středomořský veletrh ve stavebnictví BATIMED březen 2019, veletržní kalendáře jsou uvedeny v bodě 5.2. (Třetí výstavní areál v Sousse se soustřeďuje  na výstavy z oblasti turistického ruchu).

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika spadá do působnosti Národního institutu pro normalizaci a ochranu duševního vlastnictví (INNORPI) v podřízenosti Ministerstva průmyslu a obchodu, INNOPRI spolupracuje se Světovou organizací pro ochranu duševního vlastnictví a Kanceláří pro harmonizaci vnitřního trhu EU. Právní rámec ochrany duševního vlastnictví je v Tunisku široký včetně ochrany průmyslového vlastnictví (vynálezy, průmyslové vzory, integrované obvody, ochranná známka, chráněný název a zeměpisný původ). Problematický je v Tunisku stále se rozšiřující paralelní trh, který je založen na pašování a padělatelství, představuje daňovou ztrátu 1,8 M TD a postihuje 50% veškerého zboží, v oblasti ochrany duševního vlastnictví se dotýká numerických produktů kultury a padělatelství značek parfémů, oděvů a doplňků. Generální ředitelství celní správy Tuniska si klade za cíl ve spolupráci se Světovou organizací celní správy dohledávat pirátské a padělané zboží a snížit jeho výskyt o 10%.   

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Přehled vyhlášených veřejných zakázek je uveden na www.appeloffres.com, kde jsou vyhlášené veřejné zakázky souhrnovány formou uvedení zadavatele a specifikace předmětu zakázky. Za roční poplatek (130 TD) je možné získat přístupové heslo, po jehož zadání je jednotlivá vypsaná veřejná zakázka blíže specifikována spolu s uvedením adresy, na které lze získat zadání (cahier des charges) s uvedením výše poplatku, který je potřeba složit pro obdržení zadání. ZÚ Tunis je abonentem serveru appeloffre a vyhlášené veřejné zakázky vyhodnocuje z hlediska potenciálu českých firem a následně publikuje v systému sinpro.

Jednoznačným cílem České republiky v oblasti veřejných zakázek je zvýšení transparentnosti a celkového otevření tohoto trhu a jeho liberalizace. Z formálního hlediska prosazujeme prodloužení lhůty pro předložení nabídky alespoň na 40 dní od zveřejnění oznámení o veřejné zakázce

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Spory se řeší mediací s cílem nalezení shody, mediační autoritou je Mezinárodní obchodní komora, další možností je Mezinárodní obchodní arbitráž institucionalizovaná a administrovaná Obchodní komorou. 

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Tunisko je sekulární, ale muslimská země, proto je nutné respektovat zvyky spojené s islámem, to platí zejména v období svatého měsíce Ramadánu (16.5.2018-16.6.2018). Konzumace alkoholu je legální, ale opilství, které způsobuje pohoršení je trestné. Sexuální vztahy mimo manželství jsou právně postižitelné, homosexualita a požívání drog jsou trestné. Platí zákaz fotografování oficiálních budov (sídlo prezidenta, ministerstva, kasárna). Doprava je v Tunisku nepředvídatelná, to lze vypozorovat při přechodu chodců na označeném přechodu a zeleném světle, kdy nejsou jejich práva nikým respektována.

Klima je v Tunisku na pobřeží teplé a vlhké, ve vnitrozemí suché, zimy jsou na pobřeží chladné a deštivé. Obchody jsou otevřeny každý den v týdnu převážně od 9 do 22 hodin. Úředními jazyky jsou arabština a francouzština, další jazyk angličtina. Moderní komunikační síť je založena na vyspělé infrastruktuře, její spolehlivost a výkon však dosud neodpovídá evropskému standardu. ADSL je snadno dostupná, optickým vláknem jsou pokryty některé čtvrti města a severní předměstí, 3G/H+ je funkční na 75%, 4G zatím jen v počátcích. Hotely nabízejí WIFI s proměnnou spolehlivostí.

Státní svátky v roce 2018:

 • 1. 1. Nový rok
 • 14. 1. Svátek revoluce 2011 a svátek mládeže
 • 20. 3. Den nezávislosti
 • 9. 4. Památka mučedníků
 • 1. 5. Svátek práce
 • 25. 7. Den republiky
 • 13. 8. Den žen a rodiny
 • 15. 10. Památka deportace

Církevní svátky 2018:

 • 17. 5. začátek Ramadánu
 • 17. 6. Aid El Fitr (konec Ramadánu) 
 • 21. 8. Aid El Kebir (+/- 1 až 2 dny) 
 • 11. 9. Ras El Am Hejri (Nový rok 1440) (+/- 1 až 2 dny) 
 • 21. 11. El Mouled (narození Proroka) (+/- 1 až 2 dny) 

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pro pobyt do 90 dnů není nutné vízum, při delším pobytu jsou vízum a pobytová karta, kterou vystavuje ministerstvo vnitra, povinné. Svévolné překročení délky povoleného pobytu se trestá vysokou pokutou.

Tuniský dinár (TD) se získává výměnou ve směnárně, potvrzení o směně je nutno uschovat pro směnu nespotřebované měny zpět na valutu, protože vývoz TD není povolen. TD lze získat vyzvednutím z bankomatu, útržek vydaný bankomatem však nenahrazuje potvrzení o směně a nelze jej proto využít pro zpětnou směnu nespotřebovaných TD. Používání platebních karet u obchodníků, v restauracích a u čerpacích stanic není rozšířena a v při platbě v hotelích je spojeno s dodtaečných poplatkem.  

Nebezpečí terorismu včetně únosů je v Tunisku vysoké.

První pokusy o teroristické útoky v Sousse a Muzeu Bourgiby v říjnu 2013 byl zmařeny. 18.3.2015 došlo k teroristickému útoku na muzeum Bardo v centru Tunisu, při kterém zemřelo 21 turistů, 26.6.2015 přišlo o život 38 turistů v Port El Kantaoui u Sousse. Teroristé opakovaně útočili na  bezpečnostní složky prezidenta republiky (18.3., 26.6. a 24.11.2016), poslední útok se nepodařilo odvrátit a 24.11.2016 přišlo o život na hlavní třídě Mohamed V. 13 příslušníků osobní ochrany prezidenta republiky a tímto dnem byl vyhlášen mimořádný stav, který je obnovován, poslední prodloužení platí do 15.3.2017. V březnu 2016 došlo v Ben Guerdane na Libyjské hranici k teroristickému útoku v rámci kterého zemřelo 62 lidí. Prezident republiky i předseda vlády konstatují, že bezpečnostní hrozbou pro Tunisko je sousední Libye a připouští, že další útoky jsou pravděpodobné, v zemi platí stále mi mořádný stav. Oblasti se zvýšeným rizikem jsou oblasti na hranici s Alžírskem a Libyí, kde probíhají pravidelné antiteroristické operace. Pro cesty se nedoporučují horské oblasti guvernorátů  Kasserine a  Kef a trojúhelníkem vytýčeným  Siliana - Kairouan -Kasserine.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

U zaměstnávání cizinců se rozlišují tyto dvě hlavní kategorie:

Cizinci nepodléhající povinnosti pracovního víza:

Do této skupiny patří živnostníci a zaměstnavatelé až do výše 30% zaměstnanců podniku (zahraničního nebo se zahraniční účastí) mohou být cizinci, od 4. roku se jejich počet snižuje na 10%, v každém případě je ale jejicch minimální počet 4. Další kategorií jspou zaměstnanci v oblasti těžby, zaměstnanci nestátních organizací a zaměstnanci neziskových organizací spolupracujících s tuniskou vládou.

Zaměstnanecké vízum a pracovní smlouva:

Týká se jedinečných profesí, které nejsou na místním trhu k dispozici, smíšených manželství, detašovaných pracovníků společných podniků, pracovníků působících ve sportu a umění, průvodci a animátoři cestovních kanceláří.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Všechny náklady spojené s poskytováním lékařské pomoci jsou placené hotově a na místě. Návštěva lékaře se pobybuje (podle jeho odbornosti) od 30 do 60 DT, proto je třeba mít uzavřeno cestovní pojištění, léka se rovněž platí hotově lékárníkovi. Pro Tunisko není povinné žádné očkování, doporučuje se zkontrolovat účinnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu, spalničkám.

Doporučená očkování jsou:

 • žloutenka typu A, B,
 • břišní tyfus 
 • vzteklina.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: