Ujednání MZV a MPO o spolupráci při budování, provozování a řízení sítě zahraničních zastoupení MPO

25. 7. 2013 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Ujednání MZV a MPO o spolupráci při budování, provozování a řízení sítě zahraničních zastoupení MPO Ujednání MZV a MPO o zásadách spolupráce při budování, provozování a řízení sítě zahraničních zastoupení organizace zřízené MPO.

Níže uvedené ujednání bylo nahrazeno novými dohodami MPO a MZV ze dne 26. června 2014.

Přesný název „organizace MPO“ bude určen po dohodě MPO s MZV co nejdříve.

Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „MZV") a Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO") se v souladu s rozdělením kompetencí podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR (v platném znění), dohodly na následujícím:

A) Zásady spolupráce před otevřením zahraničního zastoupení organizace zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „Kancelář"):

1. O záměru otevření konkrétní Kanceláře v zahraničí MPO informuje MZV formou dopisu náměstka ministra po vzájemné dohodě a v dostatečném časovém předstihu. MPO bude dále touto formou průběžně informovat MZV o svých střednědobých a dlouhodobých plánech otevírat taková zastoupení.

2. Následně MZV ve spolupráci s MPO a po konzultaci se zastupitelským úřadem ČR v zahraničí (dále jen „ZÚ"), event. s dalšími organizacemi (např. Správou Českých center), s ohledem na místní poměry, zvyklosti, právní prostředí, situaci na trhu s realitami apod. dohodnou možný způsob registrace Kanceláře, termín jejího otevření, její umístění, způsob registrace pracovníka, služebního automobilu a zajištění bytu.

3. Kancelář ve spolupráci s MPO a MZV (resp. ZÚ) vyhledá a pronajme kancelářské prostory (pronajímatelem bude vždy Kancelář). Pronájem bytu je vždy záležitostí pracovníka zastoupení. Tam, kde je to možné a vhodné, projedná MPO přednostně pronájem kanceláře (případně i bytu) v prostorách budov ZÚ nebo Českého centra. Tyto pronájmy jsou předmětem zvláštní dohody mezi MZV a MPO.

4. MZV a MPO na úrovni náměstků průběžně, minimálně však jednou za 3 měsíce, projednávají vzájemnou spolupráci sítí ZÚ a Kanceláří, včetně řešení vzniklých problémů a reakce na ně.

B) Registrace Kanceláře a jejích pracovníků v zemi působení

1. Zřízení Kanceláře v daném teritoriu provází její samostatná registrace, jež bude v plném rozsahu zabezpečena Kanceláří, která nebude součástí ZÚ ČR. V případě potřeby a na písemnou žádost MPO/Kanceláře vystaví ZÚ potvrzení o statusu a zaměření Kanceláře určené pro orgány země působení. Obsahem tohoto potvrzení bude sdělení, že Kancelář je organizací zřízenou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

2. Vyslaní pracovníci Kanceláře budou vybaveni služebními pasy, pokud splňují podmínky stanovené pro jejich vydání příslušnými předpisy, včetně vnitřních předpisů MZV. MPO žádá MZV o vydání služebního pasu pro pracovníka (a rodinné příslušníky tvořící součást jeho domácnosti) standardní cestou.

3. Příslušný ZÚ poskytne potřebnou součinnost Kanceláři při registraci jejích pracovníků podle předpisů platných v přijímajícím státě.

4. Ve výjimečných případech, kdy registrace samostatného zastoupení Kanceláře nebude možná, mohou být pracovníci Kanceláře s přihlédnutím k místním nestandardním podmínkám na základě rozhodnutí ministra zahraničních věcí registrováni/notifikováni jako administrativně-techničtí pracovníci („ATP") ZÚ ve smyslu čl. 37 odst. 2 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích.

5. V takových případech Kancelář/MPO požádá MZV o registraci/notifikaci svých pracovníků v dané zemi minimálně 1 měsíc před plánovaným termínem výjezdu a poskytne ZÚ všechny potřebné informace a součinnost k provedení jejich registrace/notifikace.

C) Zásady spolupráce při činnosti Kanceláře

I. Obecné zásady

1. Personální obsazení, účetní výkaznictví a financování provozu a činnosti plně zajišťuje MPO.

2. Pracovníci Kanceláře, kteří budou působit v budovách ZÚ, budou respektovat příslušné vnitřní předpisy MZV.

3. Pracovníci Kanceláře budou dále přispívat dle potřeby k plnění hlavních úkolů ZÚ, zejména v oblasti „business to business".

4. Pracovníci Kanceláře budou v pravidelném kontaktu s ekonomickým diplomatem ZÚ s cílem vyměňovat informace o činnosti Kanceláře. Způsob a četnost styků se ZÚ bude dohodnut individuálně a dle konkrétních podmínek, minimálně však jednou za 14 dní.

5. MPO bude při hodnocení práce a činnosti Kanceláře vycházet mj. z hodnocení spolupráce ze strany ZÚ.

II. Dodatečné zásady pro případ působení pracovníků Kanceláře jako ATP ZÚ

1. Pracovníci Kanceláře budou při své činnosti podléhat vedoucímu ZÚ, přičemž budou postupovat podle pravidel spolupráce a plánů činnosti předem dohodnutých s vedoucím ZÚ.

2. Při mimořádných událostech, v krizových situacích a za válečného stavu budou pracovníci Kanceláře důsledně a bez výhrad plnit pokyny vedoucího ZÚ.

3. Pracovníci Kanceláře nesmí provádět žádnou samostatnou obchodní nebo jinou výdělečnou činnost.

D) Závěrečná ustanovení

1. Platnost ujednání je stanovena na dobu neurčitou.

2. Platnost ujednání může být ukončena na žádost jedné ze stran po lhůtě 30 dní, která uplyne od doručení žádosti jedné ze stran druhé straně tohoto ujednání.

3. Toto ujednání lze měnit nebo doplňovat jen v písemné formě a se souhlasem obou stran.

4. Toto ujednání nahrazuje veškerá předchozí ujednání a obdobné dokumenty uzavřené mezi MZV a MPO s výjimkou „Dohody o způsobu financování nájmu, servisních služeb, údržby a oprav bytových a nebytových prostorů pronajatých v budovách zastupitelských úřadů", která zůstává nadále v platnosti.

5. Obě strany budou i nadále spolupracovat při hledání a uplatňování efektivních nástrojů a forem podpory českých exportérů v zahraničí.

V Praze dne 25. července 2013

Jan Kohout
ministr zahraničních věcí  

Jiří Cieńciała
ministr průmyslu a obchodu

Text ujednání MZV a MPO z 25. 7. 2013 ve formátu PDF (68 kB)

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek