Uruguay: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

24. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Uruguay je malá země, kde se naprostá většina pbchodů odehrává v Montevideu, Lidé z obchodní komunity se proto většinou navzájem velice dobře znají. Úspěšná akvizice a následný prodej zboží se v případě většiny komodit neobejde bez činnosti místního zástupce, ideálně s již vybudovaným jménem a sítí kontaktů. To platí pro spotřební zboží i pro zboží investičního charakteru. Zástupce má v místě potřebné kontakty, může trvale potenciální zákazníky přesvědčovat o výhodnosti koupě, zajišťovat poprodejní servis,zprostředkovávat dodávky náhradních dílů apod. Pouhý přímý písemný kontakt subjektu v ČR se zákazníkem a občasná návštěva teritoria mnohdy ke zdárnému uzavření obchodu nepostačují. Neméně důležitá je účast velvyslanectví, které především u státních zakázek často lobbuje na nejvyšší vládní úrovni.

ČR má v současné době na uruguayském trhu pouze několik místních zástupců. V zemi funguje místní výhradní zástupce České zbrojovky Uherský Brod (fa Shooter) a Sellier a Belot (Iberfix).

V roce 2004 skupina zájemců iniciovala jednání o vytvoření Česko-uruguayské obchodní komory. O činnost projevilo zájem více jak desítka firem s obchodními zájmy v ČR. Komora, jejíž statuty byly definitivně schváleny příslušnými uruguayskými institucemi v únoru 2006., již koncem března 2006 zahájila fungování na adrese 25 de Mayo 555, Escr. 410, Montevideo, (tel.: 0059829150701, email: tiers@adinet.com.uy. Předsedou komory je majitel obchodní firmy p. Carlos Romero, místopředsedou p. Gustavo Havránek. Pan Romero není kvůli špatnému zdravotnímu stavu aktivní, takže doporučujeme se obrátit na pana Havránka, jeho e-mail: ghavranek@weigelhaller.com.uy

Od roku 2006 je členem místní Eurocámary, sdružující bilaterální obchodní komory evrop. zemí, působící v Uruguayi. Aktivně se účastní jejich zasedání a sporadicky zasílá nabídky a poptávky.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Uruguay je členem Jihoamerického společného trhu (MERCOSUR). Toto ekonomické sdružení je od 1. 1. 1995 deklarováno jako celní unie, v níž členské státy eliminovaly tarifní a netarifní překážky vzájemného obchodu a přijaly společný vnější celní sazebník vůči třetím zemím.

Pro dovozy ze zemí mimo MERCOSUR existují tři základní celní sazby:

 • 6 % základní potraviny a výrobky, které se v zemi nevyrábějí
 • 14 % polotovary
 • 20 % hotové výrobky

Uruguay získala koncem roku 2003 na základě tzv. principu asymetrie uvnitř MERCOSUR výjimku ze společného celního tarifu (AEC - Arancel Externo Común) na dovozy zboží pro investiční spotřebu, telekomunikačních a informačních technologií ze třetích zemí do roku 2010. Zvýhodněný tarif činí 2 % oproti dosavadním 6–9 %, který nadále platí pro ostatní členské země MERCOSUR.

Celní systém je poměrně liberální, nejsou uplatňována speciální celní opatření ani množstevní omezení. Výjimku tvoří pouze antidumpingová opatření. Naopak existuje řada celních úlev na zboží pro tzv. státní priority a na dovoz vyjmenovaných druhů zboží pro potřeby jednotlivých průmyslových odvětví.

Od roku 2018 je výrazně zjednodušen dovoz vzorků a prototypů z oblasti elektrotechniky a robotiky, které slouží k domácím výzkumným a vývojovým účelům.

Specifický celní systém platí při obchodování v rámci MERCOSUR. Fungování celní unie mezi členskými státy není bez výjimek. Stále existují výrobky, které podléhají při vzájemném obchodování mezi členskými zeměmi celním poplatkům. Jsou vedeny na zvláštním seznamu. Redukci jejich počtu v předem stanovených termínech upravuje tzv. „Adaptační režim“. Nejvýznamnějšími položkami v tomto režimu jsou osobní automobily a cukr.

Kromě zmíněného seznamu existuje i seznam zboží vyjmutého ze společného vnějšího celního sazebníku. To znamená, že na v něm zahrnuté položky dovážené z nečlenských zemí MERCOSUR mají členské země stanovena rozdílná cla. K uplatnění celních výhod v rámci sdružení je nutné prokázat původ zboží z některé členské země MERCOSUR. Zboží musí odpovídat požadavkům stanoveným tzv. „Pravidly původu“, které m.j. obsahují vzory certifikátů o původu zboží, seznam organizací oprávněných k udělování certifikátů, sankční systém apod.

Při zahájení dovozního řízení je nutné učinit následující kroky:

Dovozce se musí registrovat na finančním úřadě, kde obdrží číslo RUC (Registro Único de Contribuyente). Musí vyplnit doklad, kterým informuje Celní správu o dovozu (Certificados Previos Habilitantes). Fakturu bez uvedení RUC neplaťte, může jít o podvod. Národní generální daňové ředitelství DGI řeší vydání RUC zde.
V okamžiku dovozu předkládá dokument DUI (Documento Unico de Importación). Ten je schvalován víceméně automaticky kromě výrobků, jejichž dovoz podléhá fytosanitárnímu řízení, technické analýze apod. Po jeho prověření vzniká povinnost ze strany dovozce uhradit veškerá cla, daně a další poplatky (letištní, přístavní apod.). Celní sazby jsou vybírány na základě Všeobecného celního sazebníku.

V oblasti vývozu nejsou ze strany státu žádná omezení. Exportér si musí před zahájením vývozní operace obstarat příslušnou vývozní licenci (tzv. Certificado Habilitante de Exportación), kterou uděluje a registruje Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). Je k tomu zapotřebí poskytnout zmíněné bance následující informace: druh zboží, země určení, množství, cena, kvalita, platební podmínka a způsob přepravy. O vydání licence informuje BROU Národní ředitelství pro cla (Dirección Nacional de Aduana), s nímž výrobce v následné fázi projednává celní záležitosti. Obdobně jako v některých jiných zemích, i v Uruguayi funguje mechanismus vracení daně z přidané hodnoty, případně jiných nepřímých daní, při vývozu zboží. Pokud jde o systém financování vývozů, existuje zde režim, který při splnění určitých podmínek umožňuje exportérovi získat vývozní úvěr za zvýhodněné úrokové sazby.

Ochrana domácího trhu

Stát má snahu zabránit přílivu takového zboží, kde není znám původ zboží a cena CIF, která je základem pro stanovení cla a daní. Byla vydána celá řada opatření, která zamezují nekontrolovanému dovozu převážně z některých asijských zemí, ale i ze zemí MERCOSURu.

Přes uvedená opatření zůstává Uruguay druhou nejvíce otevřenou ekonomikou Latinské Ameriky a ve světovém srovnání je na 41. pozici (Údaje dle studie Heritage Foundation, rok 2016).

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Nejběžnějšími formami společností v Uruguayi je společnost s ručením omezením a akciová společnost. Časté jsou i pobočky zahraničních firem, které se zapisují do soudního rejstříku a mají stanoven minimální kapitál 7000 USD. Zřízení kanceláře nebo reprezentace zahraniční firmy není v zásadě složité. V případě vytvoření společného podniku (joint-venture) je pouze na obou příp. více stranách, jakým způsobem se dohodnou na podmínkách vzájemné smlouvy. Příslušná registrace je pak spíše formálním úkonem a proběhne ve smyslu jejich dohody.

Společnost s ručením omezeným (Sociedad de responsabilidad limitada)

Společnost musí být založena minimálně dvěma společníky. K podpisu dohody musí dojít u soudního rejstříku obchodních firem. Podmínkou je i publikace této dohody v Diario Oficial.

Akciová společnost (Sociedad Anónima)

Statut akciové společnosti musí schválit Generální inspekce Ministerstva financí a musí být zapsána stejně jako společnost s ručením omezeným v soudním rejstříku. Podmínkou je rovněž publikování v Diario Oficial. Doba vytvoření společnosti, jejíž základní kapitál musí být minimálně 36 000 USD, může být i několik měsíců. 25 % z této částky musí být složeno v hotovosti a 50 % zajištěno bankovní garancí.

V případě zakládání finančních institucí je třeba předchozí schválení uruguayské vlády. Odlišné jsou i minimální finanční částky – ty jsou posuzovány individuálně. Některým firmám, působícím v oblasti komunikací, dopravy, průmyslu, zpracování ryb, musí být uděleno zvláštní schválení k provozování činnosti.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Nejběžnější a patrně nejvýznamnější forma propagace výrobků a služeb je prostřednictvím masmédií - především rozhlasu a televize, rovněž tak publikací v denících a specializovaných ekonomických týdenících a časopisech. Nejedná se však o záležitost levnou. Častou formou propagace je zasílání propagačních letáků nebo jejich rozdávání prostřednictvím osobního kontaktu. Svůj význam má i adresná inzerce. Velmi účinnou formou propagace je pořádání předváděcích akcí, kde jsou obchodní partneři seznamováni s výrobním, exportním programem dané firmy a s její obchodní strategií. Nesmí přitom chybět dostatek kvalitně natištěných katalogů a prospektových materiálů, samozřejmě ve španělštině.

Marketing a propagace výrobků je v Uruguayi nezbytným předpokladem dosažení obchodního úspěchu. Silná konkurence z členských zemí MERCOSUR, ze zemí EU a z USA vynakládá na tyto účely značné částky. Obchodní partneři v Uruguayi si často stěžují na to, že české výrobky neznají, přestože vědí, že jsou mnohdy na stejné nebo i vyšší kvalitativní úrovni a za srovnatelné ceny. Konkurence je nakonec úspěšnější právě díky provádění systematické reklamy.

I pro Uruguay je stále častější využívání digitálního marketingu a přítomnost firem na sociáních sítích. Vzhledem k místním jazykovým odlišnostem od běžné španělštiny doporučujeme formulář reklamních sdělení zkontrolovat s místním člověkem, abyste se vyhnuli nedorozumění nebo nechtěného zesměšnění.

V Uruguayi probíhají jen lokální, méně významné veletrhy, na které je lepší jít s místním obchodním zástupcem.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Uruguay je signatářem základních mezinárodních dokumentů v této oblasti. I s ohledem na ochranu místního průmyslu (textil, software) se poslední dobou zlepšila kontrola, kdy dochází k zabavení velkých množství falešného značkového zboží. Na druhou stranu má ovšem Uruguay, která je zemí evropských emigrantů, problémy s dodržováním pravidel o ochranných značkách a o názvech výrobků s místním označením, především evropského původu. Je vedena řada sporů, mj. o sýry Gouda, francouzský koňak či skotskou whisky. Země také spolupracuje s americkými úřady, které v roce 2017 provedly školení zaměstnanců celní správy na problematiku ochrany duševního vlastnictví.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Stanovuje jej vládní dekret, který však neodpovídá aktuálním potřebám a podmínkám investování a byl podroben kritice ze strany politiků i ekonomů. V současné době je v pokročilém stadiu přípravy nová verze dekretu, která oproti stávající zákonné úpravě obsahuje řadu inovací.

V Uruguayi existuje Státní agentura pro nákupy a kontratace (ACCE), která realizuje většinu nákupů pro státní organizace. Je potřeba nejdříve se zaregistrovat jako dodavatel v systému RUPE (REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO), potom má firma přístup ke všem tendrům.

Přístup zahraničních účastníků k veřejným zakázkám je v zásadě rovný, místní firmy nebývají žádným způsobem zvýhodňovány. Nelze samozřejmě zajistit, aby již ve stadiu vyhlašování soutěže vyhovovalo zadání na dodávku požadovaného zboží nebo investičního celku všem účastníkům soutěže stejnou měrou. Často se najde určitý konkrétní tuzemský nebo zahraniční dodavatel, který má v soutěži větší šanci na úspěch, než konkurence, neboť jsou mu již od samotného počátku podmínky soutěže „šity na míru“.

Je třeba rozlišit veřejné zakázky, obsahující stavební část a ostatní veřejné soutěže na dodávku stavebních prací. Je nutné se zaregistrovat u ministerstva dopravy a veřejných prací. To na základě předložené dokumentace rozhodne, která firma je nejvhodnější podle určených kritérií - rozhoduje např. technická vybavenost, účast finančních ústavů na projektu, zkušenosti s podobnými zakázkami, reference.

Zájemce si musí nejprve obstarat podmínky mezinárodní veřejné soutěže. V tom může být nápomocen ZÚ, které pro prvního zájemce může materiály zaslat ve většině případů pouze za cenu poštovného. Předpokládá to úzký kontakt mezi ZÚ ČR a dodavatelem. ZÚ pravidelně informuje o zajímavých vypsaných mezinárodních soutěžích Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí a Czech Trade.

Zvláštní formou jsou veřejné soutěže, kde se dodavatel zavazuje kromě vlastní zakázky zajistit na stanovenou dobu chod vybudovaného objektu (tzv. forma koncese). Příkladem je dálnice z Montevidea do přímořského letoviska Punta del Este, kde firma Consorcium de Este je povinna dálnici provozovat, vybírat z ní poplatky a odvádět daně a další dávky. Podmínka, aby dodavatel díla byl zároveň koncesionářem, znesnadňuje v mnoha případech účast českých subjektů v tendrech.

Publikace vypsaných veřejných tendrů.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Způsoby řešení obchodních sporů

Spory jsou řešeny dle konkrétních podmínek smlouvy, tj. v zemi a podle práva dodavatele nebo odběratele, není-li stanoveno jinak. Institucemi pro řešení sporů jsou soudní instituce, obchodní komory nebo burzy. Mnohé spory mezi partnery z okolních zemí regionu se řeší na půdě sdružení Společného jihoamerického trhu (MERCOSUR) nebo Latinskoamerické integrační asociace (ALADI). Jeden z hlavních úkolů v rámci MERCOSURu - vytvoření Stálého arbitrážního tribunálu, se podařilo splnit v roce 2002. Fungovat začal od 1. 1. 2004 v Asunciónu.

Problémy a rizika místního trhu

Neexistují žádné podstatné problémy při realizaci obchodu, ať již ve stadiu navazování kontaktů nebo při dodávce a platbě zboží. Určitým rizikem pro ztrátu již vybudovaných pozic na trhu je nezajištění dodávek náhradních dílů a poprodejního servisu. Dále je třeba vzít v úvahu některá specifika latinskoamerického regionu. V první řadě je to otázka jazyka - užívaní angličtiny či jiných světových jazyků není tak frekventované, proto je lepší navazovat kontakty ve španělštině. Vzhledem k mentalitě místních lidí je lepší počítat i s delší dobou při vyřizování obchodů. Ostatními riziky jsou běžná rizika vyplývající ze zahraničně obchodní praxe. I přes určité problémy v uruguayském bankovním sektoru neexistují momentálně žádné restrikce, které by bránily realizaci plateb do zahraničí formou bankovních transferů, akreditivem či jinými u nás běžnými platebními metodami.

Uruguay je tradičně hodnocena předními ratingovými firmami jako země s dobrými investičními podmínkami s nízkým rizikem pro vstup zahraničního kapitálu. Momentálně je hodnocena stupněm 3 ve škále do 7 podle metodiky OECD. Existuje zde stabilní ekonomické a investiční prostředí, konsensus v zásadních otázkách ekonomické politiky a úspěšné provádění strukturálních reforem s poměrně širokou participací státu na přijímání zásadních ekonomických rozhodnutí. Uruguay patří vedle Chile při hodnocení investičních podmínek k nejméně problémovým zemím. Při financování investic mezinárodními finančními institucemi (Světová banka, Meziamerická rozvojová banka) je investiční riziko téměř nulové.

V posledních letech docházelo v důsledku zlepšující se ekonomické situace k nepřetržitému zlepšování ohodnocení investičních rizik, což umožňuje Uruguayi získávat úvěry na mezinárodních trzích za úrokové sazby podstatně nižší, než jaké jsou poskytovány ostatním zemím regionu. Hodnocení rizikovosti investic se pohybuje kolem 200 bodů. Hodnocení se provádí podle stupnice používané mezinárodními ratingovými společnostmi s tím, že vyšší počet bodů odpovídá vyššímu riziku.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Nejobvyklejším způsobem je platba akreditivem nebo bankovním převodem, někdy směnkou s odloženou splatností až do 120 dní. Ke splácení dochází bez větších problémů. ZÚ neeviduje žádnou českou firmu s významnější neplněnou pohledávkou. Částečná platba akontací se používá zejména u některých specifických dodávek. Některé firmy stále více omezují využití akreditivu jako platebního prostředku, neboť se snaží ušetřit nemalé poplatky za jeho otevření. U dodávek většího rozsahu je požadován dodavatelský úvěr, v případě velkých investičních celků bývá obvyklé dlouhodobé financování zajištěné některou renomovanou bankou (Světová banka, BID apod.) či je požadována vládní garance.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Úředním jazykem je španělština, na severu země je možné se domluvit i směsicí portugalštiny se španělštinou. Vzdělanější lidé umí anglicky, ale přesto doporučujeme komunikaci ve španělštině, předejde se tak mnohým nedorozuměním.

Oficiální státní svátky:

2018:

 • 19. červen Výročí narození národního hrdiny Artigase - Den nikdy více (Nunca más) důvodem zpoždění. 
 • 18. červenec Výročí přijetí ústavy
 • 25. srpen Výročí vyhlášení nezávislosti
 • 12. říjen Výročí objevení Ameriky
 • 2. listopad Památka zesnulých
 • 25. prosinec Vánoce

2019:

 • 1. leden Nový rok
 • 6. leden Den dětí, Día de Los Niňod
 • únor - karneval (pohyblivý svátek)
 • 17.–21.4. týden turistiky/velikonoční svátky (celotýdenní fakultativní volno, povinný čtvrtek a pátek)
 • 1. květen Svátek práce
 • 18. květen Výročí bitvy u Las Piedras

Obvyklá prodejní doba:

Pracovní doba: různá, závislá na odvětví, začíná se později, kolem 9:00 až 10:00, končí se kolem 18:00–19:00, časté je přerušení pracovní doby v poledních hodinách.

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Při obchodním jednání a společenském styku bývá pravidlem oblek a kravata. Pouze v letních měsících (prosinec - únor) je povolena rozhalenka. Pozdní příchod na jednání je tolerován, nemělo by však jít o více než deset minut. Omluva s odkazem na pomalou dopravu je všeobecně akceptovaným důvodem zpoždění. U důležitých obchodních partnerů, kteří mají zkušenosti s obchodováním s evropskými nebo severoamerickými firmami, se vyžaduje dochvilnost. Formální i neformální konverzace bývá zpravidla zahájena dotazem na zdraví dotyčného a jeho rodiny, vhodnými nezávaznými tématy na konverzaci mohou být počasí, sport (v Uruguayi především fotbal), kultura, jídlo apod. Uruguayští občané jsou poměrně vzdělaní a mají přehled o Evropě a její kultuře. Zdejší zvláštnosti je pití místního čaje „maté“ i na ulici, součástí denního jídelníčku je především hovězí maso.

V zemi je nutné si zvyknout na některé jevy, související s mentalitou zdejších lidí, tj. zejména mít trpělivost při objednání nejrůznějších služeb a při jednání s lidmi. Dopravní systém se vyznačuje častým nedodržováním jízdních řádů v městské hromadné dopravě, výluky v dopravě v souvislosti s občasnými stávkami nejsou výjimkou. Při řízení motorového vozidla je nutná maximální obezřetnost, neboť zdejší řidiči zpravidla nedodržují pravidla silničního provozu. Na křižovatkách dvousměrných ulic je většinou zakázáno odbočení doleva, je třeba objet celý blok. Na značených přechodech (zebrách) mají chodci jednoznačnou přednost.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pro držitele českých národních cestovních pasů byla s platností od 9. listopadu 1999 vzájemně zrušena vízová povinnost pro pobyt do 90 dnů. Vízová povinnost se nadále vztahuje na pobyt za účelem studia nebo práce.

V zemi, která byla v minulosti postižena závažnými nákazami dobytka, platí při vstupu přísná hygienická opatření. Je zakázán dovoz většiny potravin, nekonzervovaných potravinářských výrobků a rostlin. Celní orgány mají dle nařízení místního MZV právo provést prohlídku zavazadla i držitelům diplomatických a služebních pasů při podezření na nedodržení hygienických norem.

Na hlavním mezinárodním letišti Carrasco v Montevideu, které spravuje soukromá společnost, se při odletu platí poplatek, který bývá často zahrnut v ceně letenky, je ale dobré si předem ověřit.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V Uruguayi nejsou specifické podmínky pro zaměstnávání cizinců. Pro naše občany platí standardní podmínky pro vyřízení pobytové vízové povinnosti za účelem pracovní činnosti. Obecně platí, že v Uruguayi jsou vítáni cizinci s vyšším vzděláním, nebo z oborů, které v zemi nejsou zastoupeny. Žádosti o pracovní povolení pro občany z této kategorie jsou vyřizovány přednostně.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při cestách do Uruguaye se doporučuje sjednat cestovní pojištění, neboť náklady na zdravotní péči jsou v místě pro nepojištěné osoby velmi vysoké. Úroveň zdravotní péče je dobrá, v zemi existuje kvalitní systém záchranné služby, zdravotnická i nemocniční zařízení mají odpovídající vybavení i kvalitní personál. Při dlouhodobějším pobytu nad rámec turistiky, speciálně pro pracovníky obchodních zastoupení, je možné si sjednat základní zdravotní pojištění s řadou soukromých zdravotních pojišťoven, měsíční poplatky přitom nejsou příliš vysoké, děti cca v přepočtu 600 Kč, dospělí 1000 Kč. Toto pojištění zahrnuje standardní péči srovnatelnou s ČR.

Vzhledem ke geografické poloze země se není nutné obávat malárie, žluté zimnice či jiných onemocnění, způsobených hmyzem.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: