Věda a výzkum – statistický přehled

19. 4. 2018 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

V dokumentru Věda a výzkum v rubrice Oborové statistiky naleznete vysvětlení těchto pojmů a statistické publikace týkající se vědy a výzkumu.

Věda představuje konzistentní systém verifikovatelných poznatků o dané množině jevů stejně jako metod spojených s jejich získáváním, zpracováním, teoretickým vysvětlením a využitím.

Vývoj je systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení a nebo k zavedení nových č i zlepšených technologií, systémů a služeb, včetně pořízení a ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení.

Výzkum je systematickou tvůrčí prací rozšiřující poznání, včetně poznání člověka, kultury nebo společnosti, metodami umožňujícími potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků. Výzkum lze rozdělit na:

  • základní výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků;
  • aplikovaný výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získání nových poznatků zaměřených na budoucí využití v praxi.

Vývoj v letech 2013 – 2016

Výpadek v čerpání prostředků z EU znamenal v roce 2016 výrazný meziroční propad výdajů na výzkum a vývoj (VaV). Ten se projevil především ve velkém poklesu investic do výzkumu a vývoje ve veřejném sektoru a byl natolik výrazný, že ho nevyvážily ani trvale rostoucí výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelské sféře.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj činily v roce 2016 v České republice 80,1 mld. Kč. Po mnoha letech nepřetržitého růstu se jednalo o téměř 10 % meziroční pokles.

V letech 2013 až 2015 se Česká republika mohla pyšnit slušným každoročním výsledkem přesahujícím 1,9 % HDP. To ji přiblížilo na dohled průměru členských zemí EU. V posledních letech tento průměr nedoznává výkyvů, pohybuje se v rozmezí 2,01 až 2,03 %.

V ČR se výzkum a vývoj dlouhodobě provádějí asi na 2 800 pracovištích. Více než 80 % z nich se nachází v podnicích. Z hlediska výše výdajů na výzkum a vývoj jsou nejvýznamnější podniky pod zahraniční kontrolou s 64 % podílem na podnikatelském sektoru v roce 2016, přičemž tento podíl v posledních šesti letech stále roste.

V roce 2016 dostaly subjekty vládního sektoru na VaV činnost od státu celkem 11,2 mld. Kč (77 % výdajů na výzkum a vývoj vládního sektoru). Na vysokoškolský výzkum šlo 14,2 mld. Kč (87 % výdajů na výzkum a vývoj vysokoškolského sektoru).

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek