Z Mexika je automobilové Eldorádo

2. 9. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

V loňském roce se Mexiko stalo největším Výrobcem aut v latinskoamerickém regionu, když Vyrobilo rekordních 3,3 milionu vozů. Subdodávky zajišťují také české firmy. Mexiko se i díky tomu stalo největším obchodním partnerem české republiky v celé oblasti.

Grafy obchodu České republiky a MexikaMexiko se za posledních několik let stalo nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky v Latinské Americe. Brazílii, se kterou byla úroveň obchodní výměny v minulosti nejvyšší, dnes Mexiko překonává víc než dvojnásobně.

Důvodem je dlouhodobě stabilní ekonomická a politická situace země, velké investice do infrastruktury, příliv přímých zahraničních investic, udržení jedné z vedoucích pozic v žebříčku nejotevřenějších ekonomik světa a v neposlední řadě zvýšení kupní síly mexického obyvatelstva. Mexiko se tak pozvolna vrací do pozice oblíbené exportní destinace pro české podniky, kterou bylo před rokem 1989.

Stabilní ekonomická a politická situace v zemi souvisí s ekonomickými reformami z 90. let dvacátého století a s nástupem nových politických uskupení na scénu po roce 2000. V tomto roce ztratila svoji vůdčí roli strana PRI, která v Mexiku vládla 70 let. Nová politická elita nastolila nový kurz země směřující k podpoře zahraničních investic, otevřenosti ekonomiky vůči třetím zemím a modernizaci průmyslového a obchodního systému.

Strana PRI vyhrála opět volby v roce 2012 a pokračovala v kurzu nastaveném svými předchůdci. Vedle udržení pozitivního ekonomického vývoje navíc nový prezident Enrique Peña Nieto vyhlásil řadu reforem. Ty mohou pomoci Mexiku k tomu, aby se ještě víc otevřelo světu a zlepšilo fungování celého státního systému. Mezi nejvýznamnější patří reformy energetiky, daňového systému, telekomunikací a zákoníku práce.

Pro zvýšení konkurenceschopnosti Mexika bylo potřeba velkých investic do infrastruktury. Tyto investice pokračují do dneška i přesto, že již bylo hodně práce dokončeno. Týkají se budování a opravy dálnic, přístavů, letišť, distribuce elektrické energie, městských dopravních systémů, budování průmyslových parků nebo výstavby železniční sítě. Mezi nejvýznamnější aktuální projekty patří rozšíření letiště v Mexico City o 4430 hektarů. Projekt v hodnotě 9,2 miliardy dolarů by měl být dokončen v roce 2018.

Významným motorem mexické ekonomiky jsou přímé zahraniční investice. Atraktivita Mexika je dána především strategickým umístěním země, řadou dohod  o volném obchodu, dobrým dodavatelským zázemím pro investory, kvalitní pracovní silou a podpůrnými programy pocházejícími ze státního sektoru.

Z geografického pohledu Mexiko nabízí především možnost významně se přiblížit Spojeným státům americkým a Kanadě, se kterými je v uskupení NAFTA. Kromě Severní Ameriky však skýtá i přístup k Latinské Americe a trhům východní Asie. V kombinaci s počtem dohod o volném obchodu se jedná o ideální místo pro lokalizaci výroby nebo obchodního centra firem.

Dodavatelské zázemí vychází z množství surovin těžených přímo v Mexiku a také z mexického vzdělávacího systému, který se soustředí především na technické obory. Programů na podporu investic je celá řada a liší se lokálně, podle oborového zaměření firmy a podle dalších kritérií. V Mexiku je možné mít provozovnu nebo výrobní továrnu, aniž by bylo potřeba zakládat firmu nebo využívat daňových úlev určených pro podporu exportu z Mexika.

Rekordman v dohodách o volném obchodu

Mexiko je druhou zemí na světě podle počtu států, se kterými má uzavřenou dohodu o volném obchodu. Takovou smlouvu má i s Evropskou unií a její platnost se vztahuje také na výrobky pocházející z České republiky. To může značně usnadnit vývoz z Česka do Mexika.

Ulehčení vývozu se týká jak finanční stránky, tak oproštění od některých byrokratických úkonů. I přesto je dobré věnovat logistice příslušnou pozornost. Právě průchod mexickou celnicí bývá pro české exportéry problematický. V Mexiku je třeba, aby si dovozní společnost vždy kontrahovala místního celního agenta. Ten jako jediný může za firmu vyjednávat s celními úřady. S ním by si firma měla s dostatečným předstihem potvrdit všechny dokumenty a jejich přesné znění, pokud nechce riskovat zadržení v přístavu nebo na letišti.

V případě sebemenších nesrovnalostí postupuje mexická celnice velmi tvrdě a nekompromisně. Každé zdržení na celnici pak stojí peníze, prodlužuje se čas dodání, v některých případech může dojít až ke znehodnocení zboží.

U masa či mléka může trvat schválení dovozu i několik let

S dovozem souvisí i nutnost zajistit příslušné certifikace a mít povolení či zkoušky. V některých případech, jako jsou dovoz masa nebo mléka, je proces získání povolení k dovozu velmi komplikovaný a může trvat až několik let. Obecně se jedná o konkurenční zboží z ciziny, kdy výrobky Mexiko samo produkuje, nebo o produkty, které jsou považovány za nebezpečné, a je proto snaha zamezit jejich vstupu na trh.

V souvislosti se zlepšující se ekonomickou situací země a rostoucím průmyslem se zvyšuje i koupěschopnost místního obyvatelstva. Mexiko představuje už víc než 120 milionů obyvatel, kteří jsou rozvrstveni do různých sociálních skupin. Nejvíce se projevuje zlepšení ekonomiky ve velkých městech.

Vedle Mexico City se jedná o Guadalajaru a Monterrey, kde se zvyšuje životní úroveň a roste střední a vyšší třída obyvatel. Začíná se proto silněji prosazovat trh s luxusním zbožím, který v roce 2014 dosáhl hodnoty 14 miliard dolarů a do konce příštího roku by měl narůst o dalších patnáct procent.

Dvanáct miliard na nové autovýrobny

Ekonomicky nejvýznamnějším odvětvím je pro Mexiko automobilový průmysl, který tvoří 17 procent z výrobního HDP, tři procenta z celkového HDP a zajišťuje 15 procent pracovních míst ze zaměstnanosti země. Jedná se o sektor, který zaznamenává dlouhodobý růst, a to především díky přímým zahraničním investicím, které v letech 2010 až 2013 dosáhly výše 12,2 miliardy dolarů. Zahrnují 12 nových továren a 17 projektů na rozšíření stávajících výrobních areálů.

V loňském roce se Mexiko stalo největším výrobcem automobilů v Latinské Americe s objemem produkce 3,3 milionu vozů. Ve srovnání s Brazílií, která zaznamenala propad ve výrobě o více než patnáct procent, se vyrobilo o 200 tisíc vozů více.

Ve světovém měřítku se Mexiko řadí na sedmé místo s podílem 3,6 procenta produkce a zároveň na čtvrté místo podle objemu vývozu. Ten loni představoval 84 procent z celkové výroby. Mexická asociace automobilového průmyslu očekává růst výroby aut do roku 2020 o 27 procent na úroveň 4,4 milionu vozů a posun na pozici čtvrtého největšího světového producenta.

Z pohledu českých firem jsou v tomto sektoru nejzajímavější subdodávky automobilkám. V současné době se Mexiko řadí na páté místo ve výrobě autodílů a na šesté místo v exportu autodílů na světě. Forma dodávek autodílů do Mexika z České republiky je různá. Počínaje přímými investicemi a zahájením výroby v Mexiku nebo založením obchodní kanceláře, případně skladu, přes dovoz zboží z ČR až po vnitropodnikové dodávky, které se týkají koncernu VW a Škody.

Kriminalita se týká hlavně chudých oblastí

V souvislosti s Mexikem se často zmiňuje vysoká úroveň kriminality, spojovaná především s drogovými kartely. Je to téma, které se řeší uvnitř země i na mezinárodní úrovni. Poslední zprávou, jež proletěla světovými médii, byl útěk jednoho z nejhledanějších vůdců drogových kartelů, El Chapa. I přesto zůstává skutečností, že problematické situace vznikají převážně v odlehlejších a chudších částech Mexika.

Místní vláda podniká řadu aktivit pro zlepšení poměrů v těchto regionech a dbá, aby se stav nezhoršil v průmyslovějších a turističtějších oblastech. V loňském roce byla dokonce mexická vláda oceněna za úspěchy v boji proti organizovanému zločinu mezinárodní policejní organizací Interpol.

Z pohledu českých občanů a firem je důležité, že v hlavních turistických destinacích a průmyslových oblastech je situace relativně bezpečná. Svědčí o tom vysoká míra cestovního ruchu v Mexiku i příliv zahraničních investic.

Mexiko je dnes velmi atraktivní zemí pro české exportéry i investory napříč obory. Kromě uvedeného automobilového průmyslu se jedná o energetiku, environmentální technologie, těžební průmysl, potravinářský průmysl, strojírenství nebo letecký průmysl.

Věřím ale, že potenciál Mexika jako vývozní a investiční destinace není zdaleka objeven a může nabídnout českým firmám alternativu k jiným zemím, které procházejí složitějším obdobím. I přes některé rizikové faktory, jakými jsou vysoká byrokracie na celnicích, agresivní konkurence nebo bezpečnostní situace, považuji Mexiko za jednu z ideálních cílových zemí pro vývoz z České republiky i pro možné investice výrobního nebo obchodního charakteru.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Autor článku: Miroslav Manďák, vedoucí zahraniční kanceláře Czechtrade v Mexico City.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek