Zahraniční pomoc Evropské unie

6. 7. 2016 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Kapitoly článku

Zájmem EU je bránit chudobě, nestabilitě a konfliktům ve světě. Z tohoto důvodu je důležitou politikou EU zahraniční pomoc rozvojovým zemím. Zahraniční pomoc EU je poskytována ze zdrojů společného rozpočtu Evropských společenství a z tzv. Evropského rozvojového fondu (EDF). Zahraniční pomoc EU je poskytována na základě širokého spektra regionálně nebo tematicky zaměřených programů, které jsou vypracovány EK.

Evropská unie patří mezi největší přispěvatele na rozvojovou spolupráci. Rozvojová pomoc je realizována prostřednictvím fondů vnější spolupráce zřízených Evropskou komisí a Evropského fondu pro rozvojovou spolupráci, který je financován z  příspěvků členských států EU. V rámci finanční perspektivy pro období 2014–2020 dosahuje celkový rozpočet uvedených fondů přes 90 mld. EUR.

Rozvojová spolupráce s partnerskými zeměmi je programována na základě víceletých indikativních programů, které definují pro jednotlivé země prioritní oblasti podpory a určují indikativní finanční alokace pro vybrané sektory. Na základě víceletých programů jsou následně sestaveny roční akční programy stanovující již konkrétní cíle a zvolená opatření pro spolufinancování EU.

Roční akční programy obsahují akční fiše, které jsou de facto projektovými záměry, na základě kterých jsou vypisovány a realizovány konkrétní projekty a grantové výzvy pro období následujících zhruba tří let. V tomto dokumentu naleznete shrnutí obsahu všech projektových fiší spadajících pod geografické fondy vnější spolupráce. Úplné znění fiší vám pak poskytneme na vyžádání.

Některé z nich jsou zároveň dostupné na webových stránkách Evropské komise, konkrétně pak Generálního ředitelství pro politiku sousedství a jednání o rozšíření (DG NEAR) nebo Generálního ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (DG DEVCO).

1.1 Programy a nástroje

Programy zahraniční pomoci EU se třetími zeměmi jsou buď roční, nebo víceleté. Pro každé teritorium existují jak geograficky zaměřené programy (bilaterální a regionální programy), tak i sektorově zaměřené programy, které pokrývají více zemí v daném regionu.

EU pro potřeby implementace těchto programů zahraniční pomoci na období 2014–2020 disponuje souborem tzv. vnějších finančních nástrojů EU, které stanoví, za jakých podmínek a jakým konkrétním způsobem lze unijní finanční prostředky na tyto programy uvolnit.

Regiony jsou primárně financovány z geografických nástrojů zahraniční pomoci EU, které jsou vymezeny následovně:

Kandidátské a potenciální kandidátské země pro vstup do EU

 • Politika rozšíření a její cíle jsou podporovány finančním nástrojem IPA II, který pomáhá kandidátským a potenciálně kandidátským zemím ve snaze splnit kritéria členství v EU a harmonizovat své standardy a politiky s EU. Dále podporuje jejich socio-ekonomický rozvoj, připravuje jejich hospodářství na konkurenční tlak otevřeného trhu a jejich budoucí čerpání ze strukturálních fondů EU.

Sousedské země EU v jižním Středomoří a východní Evropě

 • Politika sousedství se opírá o finanční nástroj ENI, ze kterého mohou čerpat země bezprostředně sousedící s EU. Nástroj slouží na podporu politických a ekonomických reforem, jež zmírní rozdíly mezi sousedními státy a EU a vytvoří tak vzájemné stabilní a bezpečné prostředí.

 Země Asie, Střední Asie, Latinské Ameriky, JAR a Středního východu

 • Pro realizaci rozvojové spolupráce, jejímž cílem je dosáhnout omezení chudoby, udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje, vč. Rozvojových cílů tisíciletí, podpory demokracie, lidských práv a právního státu, a hladkou a postupnou integraci rozvojových zemí do světového hospodářství, slouží finanční nástroj DCI.

Země ACP (Afrika, Karibik a Tichomoří)

 • Země ACP jsou podporovány v rámci Evropského rozvojového fondu (EDF), který stojí mimo rozpočet EU a řídí se tedy vlastními pravidly. Podporované oblasti jsou podobné jako v případě nástroje DCI.

Průmyslově vyspělé země

 • V případě spolupráce s rozvinutými státy světa pro EU existuje potřeba užší spolupráce v oblasti kulturního, vědecko-technologického, ekologického a hospodářského partnerství. Na podporu této spolupráce byl vytvořen finanční nástroj Partnership Instrument (PI).

zdroj: Evropská komise

Vedle regionálních pak EU dále spravuje i globálně zaměřené programy bez teritoriálního vymezení, které se soustředí na řešení naléhavých problémů globálního významu. Ty jsou financovány z následujících nástrojů EU:

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR)

 • Nástroj slouží na podporu dodržování lidských práv a základních svobod, k posilování úlohy občanské společnosti, implementace pravidel EU k lidským právům, podpoře mezinárodního rámce lidských práv a organizaci pozorovatelských volebních misí EU.

Nástroj stability a míru (IcSP)

 • Nástroj je využíván v krizových situacích nebo v případě vznikajících krizí s cílem nastolit stabilitu účinnou reakcí, která pomoci zachovat, vytvořit nebo obnovit podmínky potřebné k řádnému provádění vnějších politik a činností Unie. Nástroj také přispívá k předcházení konfliktům a zajišťování kapacity a připravenosti k řešení situací před krizí a po ní a budování míru. Dále řeší specifické globální a nadregionální hrozby ohrožující mír, mezinárodní bezpečnost a stabilitu.

Nástroj pro spolupráci v jaderné bezpečnosti (INSC)

 • Podporuje opatření vedoucí k vyššímu stupni technické bezpečnosti jaderných zařízení, ochraně proti radiaci a aplikaci účinnějších a efektivnějších záruk na ochranu nukleárních zařízení a materiálů ve třetích zemích.

Tématické programy DCI

 • Nástroj rozvojové spolupráce (DCI) obsahuje také další tzv. tematické programy, které se týkají průřezových otázek bezpečnosti potravin a potravinové pomoci, životního prostředí a přírodních zdrojů, migrace a azylu, sociálního rozvoje nebo přímo zapojení nevládních organizací. Jedná se o program Globální veřejné statky a výzvy a program pro organizace občanské společnosti a místní orgány. Nově existuje panafrický program, který slouží k budování a posilování partnerství s EU.

1.2 Finanční facility

Cílem investičních mechanismů vnější spolupráce je podpořit infrastrukturní investice, zapojení soukromého sektoru do hospodářského a sociálního vývoje, propojení grantů z rozpočtu EU a dobrovolných příspěvků členských států a dalších dárců s půjčkami evropských finančních rozvojových institucí a tím dosáhnout multiplikačního efektu.

Investiční mechanismy mohou mít různou povahu:

 • Snížení počátečních investic a celkových nákladů pro partnerskou zemi – investiční granty, dotace úrokových sazeb.
 • Zajištění potřebné kvality, efektivnosti a udržitelnosti projektu – technická pomoc.
 • Získání dodatečného kapitálu – rizikový kapitál, příspěvky do základního kapitálu.
 • Snižovaní rizika – poskytování finančních záruk.

Geografické finanční facility:

 • ENI
  • NIF (Neighbourhood Investment Facility)
 • DCI
  • LAIF (Latin America Investment Facility)
  • AIF (Asian Investment Facility)
  • IFCA (Investment Facility for Central Asia)
  • ElectriFI + AgriFI – (tematické nástroje)
 • IPA
  • WBIF (Western Balkans Investment Framework)
 • EDF
  • IFP (Investment Facility for Pacific)
  • CIF (Caribbean Investment Facility)
  • AfIF (Africa Investment Facility)

Seznam finančních institucí:

1.3 Trustové fondy

Mezi další nástroje rozvojové politiky patří trustové fondy. Jejich cílem je sjednotit finanční příspěvky od různých dárců a umožnit tak EU rychle a flexibilně reagovat na mimořádné a kritické situace.

1.4 Jak najít vhodný projekt pro můj záměr?

Projektové záměry jsou realizovány různými způsoby, které mají vliv na způsobilost potenciálních uchazečů a způsob, jakým se lze do projektů přihlásit, a kde nalézt zveřejněné oznámení.

Projekty implementované prostřednictvím veřejných zakázek na služby, dodávky, nebo práce, jsou určeny pro firemní sektor. Oznámení o veřejné zakázce jsou dostupná na webových stránkách Evropské komise -  EuropeAid.

Projekty implementované prostřednictvím grantů jsou určeny pro neziskové nevládní organizace. Na webových stránkách EuropeAid jsou vypisovány nabídky grantů s žádostí o předložení návrhů projektů k profinancování.

Projekty implementované mezinárodní, nebo národní organizací, která bude v tomto případě zastupovat roli zadavatele, jsou implementovány nepřímo. Proto informace o takovýchto projektech pak nejsou zveřejňovány na webu EuropeAid, ale na webu dotčených organizací.

Některé projekty jsou implementovány prostřednictvím přímé rozpočtové podpory. Stát, který od Evropské komise finanční podporu příjme, pak vypisuje vlastní projekty. V těchto případech je potřeba sledovat zadávání veřejných zakázek na příslušném webu konkrétní země (např. na webové stránce příslušného ministerstva).

Jsou i projekty, které se za určitých okolností implementují udělením přímého grantu bez výběrového řízení konkrétní organizaci. Projekty určené pro státní správu se nazývají twinningové projekty. Soukromý sektor není k realizaci těchto projektů způsobilý.

Přehled jednotlivých typů projektů dle způsobilosti žadatelů viz níže:

Typy projektů pro firmy:

IPA, ENI, EDF, DCI

 • Budování dopravních, energetických a ICT infrastruktur, rozvoj měst
 • Dodávky strojů a zařízení, software, vybavení úřadů a laboratoří
 • Bezpečnost dopravy, energetická účinnost
 • Ochrana životního prostředí, vodohospodářství, odpady
 • Rozvoj zemědělství a venkova, zavlažování
 • Podpora malého a středního podnikání
 • Rozvoj zdravotnictví, hygiena, rostlinolékařství, veterinářství
 • Věda, výzkum a inovace aj.

IcSP

 • Nakládání s chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným materiálem (CBRN), výzkum, kontrola
 • Vybavení úřadů a laboratoří, dodávky obrněných vozidel
 • Likvidace zbraní a výbušnin
 • Systémy včasného varování aj.

INSC

 • Dodávky vybavení pro detekci radiace
 • Bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem
 • Sanace bývalých elektráren a ložisek uranu apod.

PI

 • Networking obchodních komor

 

Typy projektů pro NGOs:

IPA II, ENI, EDF, DCI

 • Demokratizace, právní stát, lidská práva, menšiny
 • Posílení role občanské společnosti, pluralita médií
 • Ochrana životního prostředí, voda, rozvoj zemědělství, udržitelný rozvoj, globální výzvy
 • Migrace a prevence konfliktů, pomoc uprchlíkům, práva migrantů, důstojná práce
 • Snižování chudoby, Rozvojové cíle tisícilení, potravinové zabezpečení
 • Místní a sociální rozvoj
 • Zdraví, vzdělání
 • Kulturní rozmanitost, mládež
 • Koordinace pomoci aj.

IcSP

 • Urgentní projekty v době krizí (materiální a sociální pomoc, lidská práva, obnova země aj.)
 • Prevence konfliktů a budování míru (média, vzdělávání, mediace, systémy včasného varování aj.)

EIDHR

 • demokratizace, právní stát
 • lidská práva a svobody, trest smrti, diskriminace, děti v konfliktech, násilí na ženách
 • rozvoj občanské společnosti, médií, plurality politických stran, obhájci lidských práv
 • volební pozorovatelství aj.

 

Typy projektů pro veřejné instituce:

IPA II, ENI, EDF, DCI

 • Energetická bezpečnost, bezpečnost dopravy
 • Regionální rozvoj, decentralizace, partnerství měst a krajů
 • Ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů, regulace, udržitelný rozvoj
 • Podpora obchodu, regulace a standardy, regionální integrace, EU acquis
 • Reforma veřejné správy, budování institucionálních kapacit, twinning, technická pomoc
 • Socio-ekonomický rozvoj, nezaměstnanost, reforma vzdělávání, gender
 • Ochrana hranic, celní a policejní spolupráce, migrace, azyl
 • Demokratizace, transformace, reforma justice, bezpečnostní reforma, boj s korupcí, dialog s občanskou společností
 • Správa veřejného rozpočtu, daně, statistika atd.

PI

 • Veřejná diplomacie
 • Věda, výzkum, inovace

EIDHR

 • Demokratizace, lidská práva, právní stát
 • Parlamentní spolupráce
 • Volební pozorovatelství aj.

INSC

 • Podpora regulačních rámců, zátěžové testy, podpora mezinárodní spolupráce, výzkum

IcSP

 • Boj s organizovaným zločinem, terorismem, policejní spolupráce
 • Bezpečnostní spolupráce, krizové řízení, civilní mise
 • Opatření na podporu změny klimatu aj.

 

1.5 Kde najdu informace

Další informace jsou dostupné na webových stránkách:

Dále je potřeba se detailně seznámit s příručkou pro zájemce o fondy vnější spolupráce tzv. PRAG, která obsahuje podrobné informace týkající se způsobilosti žadatelů, podávání žádostí, soutěžní pravidla dle typu veřejné zakázky apod.

Sektorové semináře:

Další informace lze získat na sektorových seminářích v Bruselu, které se konají pravidelně každých šest měsíců a to zpravidla na jaře a na podzim. Seminář se vždy zaměřuje na konkrétní sektor (např. energetika, zemědělství, vodohospodářství atp.). Od toho se odvíjí i složení účastníků. Semináře se kromě zástupců privátního sektoru zúčastňují i zástupci Evropské komise a finančních rozvojových institucí, kteří jsou po celou dobu semináře dostupní k zodpovězení případných dotazů. Značná část semináře je věnována vzájemnému networkingu firem, které mají možnost navázat vzájemnou spolupráci a sdílet své zkušenosti v oblasti čerpání fondů vnější spolupráce.

V dalších kapitolách oblasti podpory pro jednotlivé země reflektující akční fiše, jež definují priority. Z tohoto důvodu je u některých zemí uvedeno vícero prioritních oblastí, resp. popisků akčních fiší. U každé země a vybrané prioritní oblasti je také uvedena informace o výši podpory plynoucí z rozpočtu EU. Seznam je seřazen dle geografických fondů, ze kterých je poskytována podpora pro danou zemi.

2.1 Nástroj předvstupní pomoci (IPA II)

Albánie

 • roční akční program: 89,9 mil. EUR

Smlouva na sektorovou reformu statní správy: 32 mil. EUR

 • Cílem je implementace reformní strategie 2015–2020. Očekává se podpora albánské vládě v oblasti zvýšení transparentnosti, odpovědnosti a efektivity albánské administrativy s ohledem na potřeby občanů a podnikatelů. Pomoc bude implementována primárně prostřednictvím rozpočtové podpory (28 mil. EUR). Zbylé 4 mil. EUR budou implementovány prostřednictvím rozvojového programu OSN.

Integrační mechanismus: 13,9 mil. EUR

 • Cílem integračního mechanismu je poskytnout odborné poradenství v oblasti práva EU s ohledem na politické potřeby pro zahájení přístupových jednání. Mělo by dojít k vytvoření skupiny expertů z členských států a privátního sektoru s cílem posílit integrační kapacity. Očekává se zejména podpora administrativy, zlepšení regulatorního rámce, budování kapacit kompetentních úřadů, posílení dialogu s občanskou společností apod.
 • Pomoc bude implementována nepřímo prostřednictvím odboru albánského ministerstva financí CFCU (twinningové projekty) a programu OSN Ženy v hodnotě 5,4 mil. EUR. Zbylá část v hodnotě 7,5 mil. EUR bude implementována prostřednictvím veřejných zakázek na služby a dodávky (formou rámcových služeb), jedná se o poskytování expertízy v oblasti integrace EU, studií, pomoci s programováním v rámci IPA II, poskytnutí technické pomoci, budování kapacit apod.

Program na podporu účasti v unijních programech a agenturách: 1 mil. EUR

 • Cílem je zajistit účast albánských institucí v unijních programech. Pomoc bude řízena nepřímo prostřednictvím albánského ministerstva financí.

Program konsolidace agentur pro vymáhání práva, podpora albánské státní policie a státního zastupitelství: 16 mil. EUR

 • Cílem je posílit kapacity ministerstva vnitra, policie, státního zastupitelství a dalších institucí spojených s vymáháním práva a potíráním kriminality. Očekává se zintenzivnění boje proti organizovanému zločinu, výrobě a distribuci drog, praní špinavých peněz, integrace správy na ochranu hranic se zaměřením na ilegální migraci a posílení informačních systémů.
 • Pomoc bude implementována nepřímo prostřednictvím programu PAMECA, a to formou grantů na poskytnutí technické pomoci, a posílením profesních dovedností dotčených institucí. Další část bude implementována nepřímo prostřednictvím veřejných zakázek na dodávky vypisované albánským ministerstvem financí. Bude se jednat o dodávky nových vozidel a radiokomunikačních systémů, modernizaci a výstavbu velících center, systémy pro odposlechy telefonních hovorů apod.

Smlouva o provedení státní reformy zaměstnanosti a dovedností: 30 mil. EUR

 • Cílem je implementace národní strategie pro zaměstnanost a dovednosti pro období 2014–2020. To zahrnuje reformu odborného vzdělávání a systému školení, včetně zařazování absolventů na trh práce. Očekává se vyšší zaměstnanost žen a mladistvých, zvýšení pracovních příležitostí, navýšení technických kapacit, lidských zdrojů a koordinačních mechanismů pro efektivní implementaci národní strategie.

Bosna a Hercegovina

 • roční akční program: 37,2 mil. EUR

Program na zlepšení interní kontroly veřejných financí: 2 mil. EUR

 • Cílem je zlepšit odpovědnost a řádnou správu veřejných financí a posílení řízení a kontroly běžných finančních operací. Očekává se vytvoření legislativního rámce, zavedení standardů interního auditu, zavedení manuálů a písemných postupů, implementace a monitoring interních kontrolních nástrojů, posílení kapacit, zavedení systému hlášení a přípravy výročních zpráv apod. Pomoc bude implementována prostřednictvím veřejné zakázky na služby. Ta bude spočívat ve zlepšení regulatorního rámce, posílení monitoringu a implementace stanovených politik, budování kapacit, rozvoje školících systémů, provádění pilotních auditů, navržení IT řešení a jejich implementace.

Podpora reformy státní správy a reformy statistického systému: 3,5 mil. EUR

 • Cílem je podpora koordinačního úřadu pro reformu veřejné správy (PARCO) ve snaze posílit institucionální rámec a řízení implementace reformy veřejné správy pro období 2016–2020. Pomoc bude implementována prostřednictvím twinningových projektů a veřejných zakázek na služby – koordinace, dohled a podpora reformy, monitoring a revize dokumentů, rozvoj systému programové asistence, posílení kapacit reformních struktur, zajištění strategického programování, analýza potřeb na vybavení IT technologií, zajištění školení a konzultací apod.

Evropský integrační mechanismus: 4,56 mil. EUR

 • Cílem je poskytnout podporu místním institucím v zájmu zajištění specifických potřeb identifikovaných v rámci procesu evropské integrace. Jedná se zejména o zajištění technické pomoci a dalších typů podpory institucím. Pomoc bude implementována prostřednictvím rámcových smluv, twinningových programů, veřejných zakázek na služby a práce – technické poradenství, technická pomoc místní administrativě, poskytování školení v oblasti víceletého programování v rámci nástroje IPA II, navržení manuálů, pracovních postupů, příruček, příprava a tvorba zadávací dokumentace apod.

Program na podporu zapojení do unijních programů: 5,4 mil. EUR

 • Cílem je zapojit místní instituce do fungování unijních programů.

Program na posílení justice a spolupráce v právních věcech: 16,5 mil. EUR

 • Cílem je zvýšení efektivnosti, profesionalizace a nezávislosti justice. Pomoc bude implementována prostřednictvím veřejných zakázek na práce a služby - rekonstrukce a výstavba detenčních zařízení, soudních budov a kanceláří státního zastupitele, zajištění stavebního dohledu, zajištění dodávek hardwaru, budování kapacit, zlepšení právního rámce, posílení fungování odvolacích soudů, příprava brožur, tištěného materiálu a dalších propagačních materiálů apod.

Podpora orgánům vymáhajícím právo: 6 mil. EUR

 • Cílem je zvýšit kvalitu, rozsah a bezpečnost informací, které mezi sebou sdílejí donucovací orgány. Zároveň má dojít k posílení technických kapacit pohraniční policie. Pomoc bude implementována prostřednictvím veřejných zakázek na dodávky a služby spojené s dodávkou výpočetní techniky.

Černá Hora

 • roční akční program: 25,14 mil. EUR

Integrační mechanismus EU: 2,45 mil. EUR

 • Cílem je podpora úspěšného integračního procesu do EU se zaměřením na posílení kapacit pro přístupová vyjednávání, transpozice práva EU a implementace politik EU. Projekt bude implementován prostřednictvím veřejných zakázek na služby, dodávky a práce, a prostřednictvím grantů. Očekává se mimo jiné poskytnutí technické pomoci, odborné expertízy, harmonizace národní legislativy, prosazování osvědčených postupů, hodnot a standardů EU.

Podpora účasti v unijních programech a agenturách: 1,68 mil. EUR

Podpora na zavedení strategie integrované správy hranic: 20 mil. EUR

 • Cílem je implementovat strategii integrované správy hranic, za účelem lepšího monitoringu a odhalení nelegální migrace a přeshraniční kriminality. Očekává se zlepšení a zvýšení efektivnosti pohraničních kontrol, lepší detekce přeshraniční kriminality, zlepšení koordinace a posílení mezinárodní spolupráce. Program bude implementován prostřednictvím rozpočtové podpory za účasti ministerstva vnitra a ministerstva financí.

Ochrana práv Romů a Egypťanů: 1 mil. EUR

 • Cílem je podpořit implementaci Akčního plánu ke kapitole 23 týkající se ochrany a podpory lidských práv v souladu se standardy EU. Výsledkem má být zajištění přístupu menšinám a dalším zranitelným skupinám ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a zajistit společenskou inkluzi. Pomoc bude implementována prostřednictvím grantů.

Kosovo

 • roční akční program: 78 mil. EUR

Nástroj na přiblížení k EU: 5 mil. EUR

 • Cílem je podpora Kosova v jeho procesu přibližování k EU, se zvláštním důrazem na lepší plánování a čerpání finančních prostředků EU. Dále posílení technických a administrativních kapacit kosovské státní správy ve vztahu k procesu přibližování k EU a podpora účinného a efektivního provádění pomoci z nástroje předvstupní pomoci. Podpora bude realizována přes veřejné zakázky (služby, práce, dodávky), granty a twinningové projekty.

Zařízení pro realizaci politických priorit, včetně dialogu Priština – Bělehrad: 3 mil. EUR

 • Cílem je podpora opatření týkajících se naléhavých politických priorit na podporu evropské perspektivy Kosova, včetně těch, které mohou vzniknout z dialogu Priština – Bělehrad a dále podpora praktické implementace dohod dosažených v rámci dialogu Priština – Bělehrad. Pomoc bude implementována prostřednictvím twinningových projektů, veřejných zakázek na služby, práce a dodávky.

Další podpora reformy soudnictví v Kosovu: 11 mil. EUR

 • Cílem je zlepšit nezávislost, efektivitu, odpovědnost a nestrannost soudnictví, zkvalitnit standardy probační služby a vězeňství v Kosovu, zlepšit dodržování a provádění právních předpisů o ochraně údajů. Implementace bude probíhat prostřednictvím:
  • veřejných zakázek na služby a dodávky – vytvoření a implementace národního rejstříků trestných činů, dokončení občanského zákoníku, podpora kapacit a nezávislosti ústavu soudního lékařství
  • twinningové projekty – zlepšení nápravných a probačních systémů s důrazem na zavádění alternativních trestů, zajištění implementace zákona o ochraně osobních údajů

Program podpory v oblasti vnitřních věcí: 12 mil. EUR

 • Cílem je dále posilovat úlohu donucovacích orgánů / orgánů právního státu a agentur podílejících se na demokratizačním procesu Kosova a zlepšení efektivity a účinnosti donucovacích agentur právního státu v oblastech soudnictví a kosovských občanů. Pomoc bude implementována prostřednictvím:
  • twinningu, pokud jde o podporu evidence obyvatel a zabezpečení dokumentů
  • veřejných zakázek na služby a dodávky – boj proti organizovanému zločinu

Vybudování skladu nebezpečného odpadu: 12 mil. EUR

 • Cílem je zajistit bezpečné nakládání s nebezpečným odpadem prostřednictvím vybudování skladu, kde se bude uskladňovat odpad z vyřazené kosovské elektrárny a další průmyslové činnosti. Projekt bude implementován prostřednictvím:
  • veřejných zakázek na služby – technická podpora poslanců při spuštění kampaně o ochraně životního prostředí, udělování povolenek a zvýšení povědomí o chystaném projektu
  • veřejných zakázek na práce – vybudování skladu nebezpečného odpadu.

Program na zlepšení centrálního vytápění v oblastech Priština/Djakovica: 21 mil. EUR

 • Cílem je přispět k zajištění bezpečnosti dodávek energie snižováním energetických ztrát a zvyšováním podílu obnovitelných zdrojů energie zejména pak biomasy za účelem výroby tepla a elektřiny. Pomoc bude realizovaná prostřednictvím veřejných zakázek na:
  • práce – stavba teplárny a skladu biomasy, instalace elektrického vybavení, instalace bojlerů, instalace monitorovacího systému, výcvik zaměstnanců, instalace měřičů energie, stanic, výměna starého potrubí, rozšíření sítě apod.
  • služby – stavební dohled, technická podpora k zajištění dodávek biomasy, hodnocení dopadu na životní prostředí, místní hospodářství a zaměstnanost

Program podpory dalšího rozvoje zemědělského sektoru a vytvoření podmínek pro implementaci integrovaného přístupu k bezpečnosti potravin: 14 mil. EUR

 • Cílem je přispět ke zlepšení potenciálu a kapacit Kosova potřebných pro dosažení požadovaného pokroku v přibližování k EU, a to prostřednictvím budování kapacit v zemědělském sektoru, jakož i prostřednictvím zlepšení hospodaření s přírodními zdroji a podporou implementace integrovaného přístupu k bezpečnosti potravin. Pomoc bude implementována prostřednictvím:
  • grantů pro farmáře s cílem podpořit jejich podnikání
  • veřejných zakázek na služby – školení a poradenství v oblasti budování kapacit s ohledem na přípravu vstupu na společný trh EU, technická pomoc s rozvojem potřebného hardwaru a softwaru a přípravou technické dokumentace
  • twinningového projektu – podpora větší rostlinné produkce

Makedonie

 • roční akční program: 24,16 mil. EUR

Integrační mechanismus EU: 4 mil. EUR

 • Cílem nástroje je podpořit integrační proces prostřednictvím poskytování technické podpory v oblasti budování demokratických institucí, podpory urgentních reforem, implementace a monitoringu projektů programovaných pod nástrojem IPA II. Výsledkem má být atraktivnější prostředí pro dlouhodobé investice, demokratické a nezávislé státní instituce, lepší systém správy veřejných financí a sblížení legislativy s právem EU. Pomoc bude implementována prostřednictvím grantů a twinningových projektů.

Podpora účasti v unijních programech a agenturách: 6,8 mil. EUR

 • Jedná se o financování zejména počátečních poplatků a nákladů spojených s účastí v programech a agenturách EU.

Zemědělství, rozvoj venkova a potravinová bezpečnost, veterinární a fytosanitární politika: 13,3 mil. EUR

 • Cílem je zlepšit konkurenceschopnost makedonského zemědělství v souladu s požadavky EU na přistoupení. Očekává se zvýšení exportu zemědělských výrobků, zvýšení produkce, ale i snížení imigrace z venkovských oblastí a zlepšení zdravotního stavu zemědělských zvířat, lidí a rostlin.

Srbsko

 • roční akční program: 196,6 mil. EUR

Integrační mechanismus EU: 11 mil. EUR

Podpora účasti v unijních programech a agenturách: 12,1 mil. EUR

Nástroj pro komunikaci a vyjednávání: 8,1 mil. EUR

 • Cílem nástroje je posílit srbskou administrativu a zlepšit tak její vyjednávací schopnosti a usnadnit její integraci do EU, zajistit splnění všech předvstupních podmínek a úspěšné čerpání prostředků z fondů EU. Pomoc bude implementována jak prostřednictvím grantů, tak i veřejných zakázek.

Rozpočtová podpora na reformu veřejné správy: 80 mil. EUR

 • Cílem je převést alokované finanční prostředky do rozpočtu Srbska za účelem reformy státní správy. Výsledkem by měla být vyšší efektivita, odpovědnost a transparentnost veřejné správy a s tím souvisejících služeb. Zejména by mělo dojít k profesionalizaci a depolitizaci státní správy. Dále se očekává zlepšení v oblasti správy veřejných financí a interní kontroly.

Podpora justice: 12,1 mil. EUR

 • Hlavním cílem je zlepšit justiční systém a uvést jej do souladu s přístupovými podmínkami. Veškerá aktivita se bude vztahovat na posílení kapacit ministerstva spravedlnosti, zlepšení správy věznic, modernizaci justičních školení, posílení kapacit v oblasti monitoringu válečných zločinů apod. Pomoc bude implementována prostřednictvím veřejných zakázek a přímého grantu pro OSCE.

Podpora v oblasti vnitřních záležitostí: 8,5 mil. EUR

 • Cílem je umožnit splnit závazky Srbska vůči EU v oblasti bezpečnosti. Počítá se s navýšením kapacit ministerstva vnitra a ministerstva financí v rámci boje proti organizovanému zločinu, praní špinavých peněz, terorismu a dalším zločinům. Pomoc bude implementována prostřednictvím veřejné zakázky na služby a dodávky (hlavně v IT oblasti) a twinningových projektů.

Rozvoj dopravního sektoru: 64,8 mil. EUR

 • Cílem je modernizace silniční, železniční a intermodální dopravní infrastruktury, a to zejména se zaměřením na koridor X mezi městy Nis a Preševo. Pomoc bude realizována prostřednictvím veřejných zakázek (služby, dodávky, práce).

Turecko

 • roční akční program: 255,1 mil. EUR

Občanská společnost: 23,7 mil. EUR

 • Cílem je posílit roli občanské společnosti v Turecku, prostřednictvím budování kapacit, posílení spolupráce s veřejným sektorem, reformy legislativního prostředí a podporou vzájemného dialogu s evropskými organizacemi občanské společnosti. Výsledkem by mělo být svobodnější působení neziskových organizací s plným právem se volně shromažďovat, vyjadřovat a zapojovat se do veřejného života. Implementace projektu má být zajištěna prostřednictvím:
  • veřejných zakázek na služby – posílení institucionálních kapacit, analýza problémové legislativy a administrativních postupů, posílení bilaterální spolupráce mezi EU a tureckými nevládními organizacemi
  • grantů – zlepšení fungování vnitřních struktur, posílení transparentnosti nevládních organizací, příprava strategických plánů, monitorování a hodnocení dopadů apod.
  • přímých grantů pro EUROCHAMBRES – podpora spolupráce mezi obchodními komorami z Turecka a EU

Program na podporu reformy místní samosprávy: 25,14 mil. EUR

 • Cílem je zajistit efektivní a inklusivní výkon místní samosprávy prostřednictvím další podpory reformy místní samosprávy, která proběhla v letech 2003–2013. Je potřeba rozvinout a posílit administrativní kapacity a spolupráci tureckého ministerstva vnitra s místní samosprávou v souladu s demokratickými principy a zásadami právního státu. Pomoc bude implementována prostřednictvím přímého grantu v rámci rozvojového programu OSN.

Program na podporu reformy justice: 17,9 mil. EUR

 • Cílem je zajistit fungování právního státu a základních práv v souladu s mezinárodními standardy, posílit nezávislost, nestrannost a efektivní správu justice. Program bude implementován prostřednictvím přímého grantu a twinningového projektu.

Program na podporu základních práv: 18,9 mil. EUR

 • Cílem je dosáhnout měřitelného pokroku v oblasti základních práv a svobod. Jedním z výsledů by mělo být posílení role ombudsmana v oblasti ochrany a prosazování lidských práv. Implementace bude probíhat prostřednictvím:
  • technické pomoci a twinningu – posílení role ombudsmana, vytvoření komise pro řešení stížností vůči policejním postupům
  • přímého grantu pro Radu Evropy – posílení demokratické kultury ve školství
  • veřejných zakázek na dodávky – posílení institucionálních kapacit turecké státní policie

Vnitřní věci: 125,9 mil. EUR

 • Cílem je pokročit s implementací liberalizace víz prostřednictvím zlepšení turecké legislativy a administrativního rámce v oblasti vnitřních věcí v souladu s právem EU a standardy. Jedná se zejména o zlepšení azylového systému, řízení migrace, ochranu hranic a boj s organizovaným zločinem. Pomoc bude implementována prostřednictvím:
  • veřejných zakázek na práce, dodávky a služby – vybudování zadržovacích center za účelem efektivní implementace dohody mezi EU a Tureckem, pokud jde o zpětné přebírání migrantů, obnovení funkce styčného důstojníka pro zpětné přijetí migrantů, posílení kapacit v oblasti hraničních kontrol, poskytnutí školení v oblasti správy migrace a správy hranic
  • twinningu – posílení kapacit celní správy

Program na podporu vysídleným lidem v provincii Van: 4,7 mil. EUR

 • Cílem je zlepšit sociální podmínky vysídlených osob a zajistit jim přístup do komunitních center. Očekává se vybudování 3 víceúčelových komunitních center. Program bude implementován prostřednictvím veřejných zakázek na práce, služby a dodávky.

Program na podporu rozvoje energie: 26,6 mil. EUR

 • Cílem je prosazování energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů v souladu s cíli EU v oblasti efektivního využívání obnovitelných zdrojů a klimatu. Má dojít ke zlepšení propojitelnosti a integrace turecké energetické sítě a trhu. Pomoc bude implementována prostřednictvím veřejných zakázek na služby (technická pomoc) a dodávky – posílení institucionálních kapacit v oblasti energetické účinnosti, využívání obnovitelných zdrojů, zlepšení regulatorního rámce, zlepšení přenosové soustavy (plynovody).

Program na podporu zemědělství a rozvoj venkova, bezpečnost potravin, veterinární a fytosanitární politiky a rybolov: 31,9 mil. EUR

 • Cílem je dosáhnout souladu turecké legislativy s legislativou EU v oblasti bezpečnosti potravin, veterinárních a fytosanitárních opatření, zemědělství a rybářství. Implementace proběhne prostřednictvím veřejných zakázek na dodávky a služby – vakcíny, laboratorní vybavení, vakcinační kampaň, studie epidemiologických map apod.

2.2 Nástroj evropského sousedství (ENI)

Alžírsko: 10,1 mil. EUR

Program na posílení kapacit pro aktéry místního rozvoje/modely (CapDeL): participativní demokracie a místní rozvoj

Cílem je posílení aktivního zapojení občanů do plánování a realizace obecné politiky pro veřejné služby a místní ekonomický rozvoj s ohledem na komunální správu: transparentnost a reakce na potřeby a očekávání mladých lidí, zejména žen. Dalšími specifickými cíli jsou: podpora institucionalizace nástrojů a přístupů k usnadnění konzultací a zapojení občanské společnosti, včetně mladých lidí a žen, především také při plánování a řízení územního rozvoje obcí.

Posílení institucionálních a individuálních schopností místních orgánů ve správě (transparentním a participativním způsobem). Dále také posílení kapacity organizací občanské společnosti (včetně mládeže a žen), aby byly více zapojeny do procesu místního rozvoje, v koordinaci s místními orgány.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • nepřímé podpory pomocí PNUD
 • 7,7 mil. EUR – příspěvek z EU
 • 2,1 mil EUR – příspěvek třetích stran

Program podpory pro průmyslovou/ekonomickou diverzifikaci a zlepšení podnikatelského prostředí v Alžírsku

Cílem je podpora průmyslové/hospodářské diverzifikace a zlepšení podnikatelského prostředí, což umožní podpořit diverzifikaci a udržitelný hospodářský rozvoj Alžírska. Dále také vytváření podmínek pro zvýšení podílu soukromého průmyslu v ekonomice, a tím přispět ke zvýšení diverzifikace alžírské ekonomiky. V neposlední řadě je cílem zlepšit celkové podnikatelské prostředí a stimulovat zakládání nových firem a splnit očekávání hospodářských subjektů.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • přímé podpory v oblasti nákupu – 8,2 mil. EUR (z EU)
 • nepřímé podpory s MIM
 • 5,9 mil. EUR (z EU)
 • 1,7 mil. EUR (od třetích stran)
 • přímá dotace – 2 mil. EUR

Arménie: 30 mil. EUR

Program na podporu zvýšení kvalifikace a získání lepší práce

Cílem je zdůraznit efektivitu pracovního trhu a přispět k zaměstnanosti odborně vzdělaných absolventů v Arménii, dále pak zlepšit zprostředkování a poradenské služby k zajištění lepšího přístupu v zaměstnanosti mužů a žen. Očekávaným výsledkem je zlepšení kvalifikace lidí hledajících práci a kvalitnější mechanismus poptávky a nabídky.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • grantu na podporu poskytovatelů OVP/občanské společnosti/podnikatelských sdružení (přímé řízení), (0,8 mil. EUR)
 • veřejných zakázek (přímé řízení) na služby (0,8 mil. EUR)
 • rozpočtová podpora sektoru reforem smluv (13 mil. EUR)

Program reformy veřejných financí v Arménii

Cílem podpory je transparentnost a odpovědnost fiskálního řízení v Arménii, lepší efektivita, a transparentnost arménských veřejných financí a jejich soulad s mezinárodními praktikami a standardy.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • grantu – přímé zadání Arménské protikorupční koalici organizací občanské společnosti (0,3 mil. EUR)
 • veřejných zakázek na služby (přímé řízení), (0,6 mil. EUR)
 • nepřímé podpory s GIZ (Německá společnost pro mezinárodní spolupráci), (1 mil. EUR)
 • podpory rozpočtu – Sektorová reformní smlouva (8 mil. EUR)

Program na podporu občanské společnosti v Arménii

Cílem je zajistit posílení kapacity arménské občanské společnosti a přispět k demokratickému způsobu rozhodování, dále také zlepšit kapacitní možnosti organizací občanské společnosti a podpořit občanskou společnost podílet se na vytváření politiky.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • grantu
 • podpory pro budování kapacit občanské společnosti (přímé řízení), (4  mil. EUR)
 • podpory iniciativy sociálního podnikání (přímé řízení), (700 tis. EUR)
 • formou veřejných zakázek (přímé řízení) na služby

Ázerbájdžán: 13,5 mil. EUR

Program na podporu Integrovaného regionálního rozvoje

Cílem pomoci je přispět k vládním snahám o větší diverzifikaci hospodářství, podpořit vyvážený a inklusivní růst, snížit regionální disparity a zvýšit životní úroveň v odlehlých oblastech a na venkově. Dále se očekává přispění k rozvoji podnikatelského prostředí, podpora investic a zaměstnanosti. Výsledkem má být integrovaný informační systém pro podnikatele v odlehlých oblastech, zlepšení systému podpory venkova, včetně podpory drobných, malých a středních podniků a farem, síť poradenství v oblasti zemědělství, prosazování domácích potravin, podpora podnikatelů na venkově.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • tří veřejných zakázek na služby a to zejména v oblasti podpory podnikatelského prostředí, vybudování informační sítě a poskytování poradenských služeb v celkové hodnotě 6,2 mil. EUR, dále budou vypsány menší veřejné zakázky na vyhodnocení projektu, propagaci a audit v celkové hodnotě 300 tis. EUR
 • twinningových projektů v celkové hodnotě 2,5 mil. EUR
 • grantu s cílem posílení kapacit občanské společnosti, podnikatelských asociací, budování přívětivého investičního prostředí apod.

Bělorusko: 14,5 mil. EUR

Program na posílení kvality ovzduší a managementu životního prostředí v Bělorusku

Cílem pomoci je zlepšit kvalitu ovzduší v Bělorusku. Jedná se o zlepšení managementu kvality ovzduší a provádění monitoringu v souladu s Úmluvou o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států, s ostatními relevantními mezinárodními dohodami ohledně životního prostředí a legislativou EU. Mezi další cíle patří aproximace běloruské legislativy životního prostředí s mezinárodními standardy a legislativou EU, zapojení občanské společnosti do politiky životního prostředí a její implementace a monitoring rizik a sdílení informací o životním prostředí.

Program zahrnuje 3 složky. První se zaměřuje na emise, monitoring radiace a zlepšení managementu životního prostředí. Druhá složka se zabývá modernizací zařízení spojeného s kvalitou ovzduší a systémem sledování radiace. Třetí se zaměřuje na zahrnutí občanské společnosti do monitoringu životního prostředí a zlepšení správy životního prostředí na lokální úrovni.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • veřejných zakázek na služby a dodávky
  • složka 1: veřejné zakázky: 3,3 mil. EUR
  • složka 2: veřejné zakázky: 7,5 mil. EUR
 • nepřímé podpory s programem rozvoje OSN (UNDP): 3,5 mil. EUR

Egypt: 59 mil. EUR

Program na podporu občanských práv: 10 mil. EUR

Cílem je, aby vláda zajistila dodržování lidských práv v souladu s Ústavou z roku 2014. Pomoc se zaměřuje na podporu Rady pro lidská práva – cílem je podpora institucionálních a operačních kapacit, stejně tak posílení fungování úřadu (Rady) pro řešení stížností a zvýšení veřejného povědomí o lidských právech. Dále se pomoc zaměří na podporu zapojení žen do veřejného života – cílem je podpora schopností žen a jejich aktivní zapojení do společnosti tak, aby se mohly domáhat svých práv, měly zajištěné rovné zacházení a přístup k veřejným službám.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • veřejných zakázek na služby týkající se aktivit spojených se zapojením žen do veřejného života (3 mil. EUR)
 • přímých grantů: 2,5 mil. EUR
 • grantů: 3,5 mil. EUR

Program na podporu hospodářské inklusivního růstu: 15 mil. EUR

Cílem je podpořit hospodářskou obnovou země prostřednictvím vytváření vhodného podnikatelského prostředí a využívání bohatého přírodního dědictví. Očekává se usnadnění rozvoje drobných, malých a středních podniků (DMSP) v sektorech s potenciálem dosažení udržitelného růstu a tvorby pracovních míst. Dále posílení ochrany a propagace národního přírodního dědictví, což by mělo přispět ke společensko-hospodářskému rozvoji. Toho má být dosaženo prostřednictvím dvou komponent: posílení kapacit stakeholderů ve vytváření podnikatelsky příznivého prostředí a nástroje pro zajištění a rozvoj obchodních služeb pro DMSP a podporu turismu.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • dvou veřejných zakázek na služby týkající se posílení kapacit ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro cestovní ruch – celkem 4 mil. EUR
 • grantů na podporu inklusivního společensko-hospodářského rozvoje ve vybraných sub-sektorech nebo lokalitách – 10 mil. EUR

Program na zkvalitnění obytných zón v Káhiře: 26 mil. EUR

Cílem je přispět k lokálnímu společensko-hospodářskému rozvoji v obytných zónách Káhiry prostřednictvím posílení fungování základních služeb. Pomoc je zaměřena převážně na infrastrukturu v chudinských čtvrtích. Očekává se rekonstrukce ulic, zajištění systému sběru komunálního odpadu, vybudování škol a zdravotnických center a rekreačních zařízení. Pomoc bude implementována prostřednictvím Německé rozvojové agentury (GIZ).

Program na podporu reformy odvětví obnovitelných zdrojů energie a vodohospodářství prostřednictvím budování kapacit: 8 mil. EUR

Cílem je přispět k zlepšení správy a využívání obnovitelných zdrojů energie a vody prostřednictvím posílení operativních kapacit. Pomoc bude implementována prostřednictvím dvou veřejných zakázek na služby (4,6 + 2,8 mil. EUR).

Gruzie: 100 mil. EUR

Program na podporu reformy veřejné správy v Gruzii: 30 mil. EUR

Cílem je zlepšit efektivnost, odpovědnost a transparentnost místní administrativy v souladu s evropskými principy. Dalším cílem je zaměřit se na rozvojovou politiku, koordinaci místní centrální administrativy, klást důraz na profesionalitu ve státní službě, otevřenost a integritu veřejného sektoru, lepší transparentnost, dostupnost a kvalitu služeb pro občany, posílit struktury a procesy místních vlád a podpořit decentralizaci zodpovědnosti.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • grantu na posílení role organizací občanské společnosti (přímý management): 2 mil. EUR
 • twiningových projektů (přímý management): 1,2 mil. EUR
 • veřejných zakázek: 6 mil. EUR

Evropský program sousedství pro zemědělství a rozvoj venkova: 50 mil. EUR

Cílem je pomoc gruzínské vládě v boji proti chudobě, podpořit udržitelný růst a konsolidace, dále také zlepšení fungování demokratické a hospodářské správy. Dalšími cíli jsou podpora zemědělství, politiky rozvoje venkova, reforma a zlepšení poskytování souvisejících služeb k řešení základních potřeb venkovské populace.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • veřejných zakázek na rozšíření měřítek pro rozvoj venkova v Gruzii (10 mil. EUR)
 • veřejných zakázek na zavedení měřítek pro rozvoj venkova v Adjaře (4 mil. EUR)
 • přímou podporou na technickou asistenci ministerstva zemědělství pro kvalitnější vytváření politiky (1,5 mil. EUR)
 • přímou podporou pro technickou asistenci gruzínské vládě na založení Národní Strategie pro rozvoj venkova (2,5 mil. EUR)
 • přímou podporou pro zavedení pilotního projektu rozvoje venkova v Abcházii (4 mil. EUR)

Program na podporu občanské společnosti v Gruzii: 6 mil. EUR

Cílem je zdůraznit udržitelnost občanské společnosti v Gruzii. Dalším cílem je zvýšení finanční udržitelnosti organizací občanské společnosti a zvýšení odpovědnosti a kapacit občanské společnosti v rámci reforem v kontextu evropského asociačního procesu.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • veřejných zakázek (4,950 mil. EUR)
 • přímé podpory Gruzínské národní platformy (50 tis. EUR)
 • nepřímého managementu s UNDP (1 mil. EUR)

Zařízení technické spolupráce: 14. mil EUR

Cílem je podpora Gruzie v oblasti implementace smluvních vztahů mezi Gruzií a EU a stanovení cílů v dohodách mezi EU a Gruzií. Další prioritou je posílení kapacity gruzínských místních institucí ve vybraných prioritních oblastech a podpora účasti gruzínských dobrovolnických institucí ve vybraných programech EU.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • twiningových aktivit (3,8 mil. EUR)
 • přímou podporou Místní rozvojové agentury (1,5 mil. EUR)
 • přímým grantem na účast v evropském programu Kreativní Evropa (0,111 mil. EUR)
 • přímým grantem na účast v evropském programu Horizont 2020 (1,3 mil. EUR)
 • přímým grantem na UN pro potírání domácího násilí na ženách (1,5 mil. EUR)
 • formou veřejných zakázek (5,2 mil. EUR)

Jordánsko: 135 mil. EUR

Program na podporu soukromého sektoru pro rozvoj v Jordánsku

Cílem je přispět k rozvoji a implementaci politik, které Jordánsku pomohou získat obnovitelné zdroje energie, a dosáhnout cílů pro energetickou účinnost stanovených do roku 2020. Mezi další cíle patří sjednocení relevantních institucionálních, legislativních a fiskálních reforem; vytvoření schopnosti prostředí zmobilizovat veřejný a soukromý sektor k dosažení cílů 10 % obnovitelné energie a 20 % úspory energie do roku 2020. Mezi další cíle se řadí: příspěvek k plné implementaci aktivit zdůrazněním udržitelné výroby a spotřeby. Dále také podpora vědy a výzkumu a podpora investic směrem k zelenější a nízkouhlíkové ekonomice.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • grantu pro organizace občanské společnosti (0,5 mil. EUR)
 • PAGODA (přímá podpora), (20 mil. EUR)
 • veřejných zakázek (přímá podpora), (4,5 mil. EUR)

Program na podporu obnovitelné energie a program energetické efektivnosti v Jordánsku – REEE II

Cílem je přispět k rozvoji a implementaci efektivní politiky, která by pomohla Jordánsku získat obnovitelné zdroje energie a dosáhnout cíle pro rok 2020 ohledně energetické účinnosti. Dále cíle, které jsou již zmíněny v pomoci pod číslem 1. Chceme-li přispět k realizaci plného rozsahu aktivit pro zvýšení udržitelné výroby a spotřeby, je nutné změnit chování v odvětví vodního hospodářství, řízení zdrojů a přijetí nejlepších dostupných technologií.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • grantu pro organizace občanské společnosti (přímá podpora), (0,5 mil. EUR)
 • PAGODA (přímá podpora), (35 mil. EUR)
 • formou veřejných zakázek (4,5 mil. EUR)

Libanon: 10 mil. EUR

Program na podporu Libanonu a sociálně-ekonomicky udržitelného rozvoje skrz těžební aktivity

Mezi hlavní cíle se řadí aspekt, kdy těžební aktivity přispívají k sociálně-ekonomickému využití pomocí uvolnění půdy. Práva obětí jsou garantována a zasažené obce umožňují řídit rizika plynoucí z těžby.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • Grantu:
  • na vyčištění a uvolnění půdy (7 550 000 EUR)
  • na vzdělávání o rizikách v těžebním průmyslu (400 000 EUR)
 • Nepřímou podporou s mezinárodními organizacemi (2 010 000 EUR)

Program na zkvalitnění bydlení nejvíce ohrožených palestinských uprchlíků v Libanonu

Mezi hlavní se řadí zajištění slušné úrovně živobytí pro palestinské uprchlíky v Libanonu, zlepšení ubytování pro nejvíce zranitelné palestinské uprchlíky v Libanonu a rehabilitace nejméně 390 polorozpadlých přístřešků z nejvíce ohrožených rodin v prioritních táborech v Libanonu.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • veřejných zakázek na služby (60 000 EUR)
 • nepřímé podpory s UNRWA (4 940 000 EUR)

Libye: 8 mil. EUR

Program na podporu zlepšení zdravotního informačního systému a managementu dodavatelského řetězce v Libyi

Cílem je zlepšit efektivitu při poskytování zdravotní péče v Libyi se zaměřením na dvě části, a to na péči o zdravotní informační systém a na zkvalitnění dodavatelského řetězce (zvýšit kvalitu plánování, managementu a monitoringu léků a dodávek).

Pomoc bude implementována prostřednictvím grantu přes Světovou zdravotnickou organizaci s cílem zlepšit efektivitu poskytování zdravotní péče, se zaměřením na zvýšení kvality plánování, managementu a sledování léků a dodávek v Libyi, vylepšená správa a kvalita zdravotnického informačního systému (5  mil. EUR)

Program na podporu sociálního začlenění dospívajících a mladých lidí v Libyi

Cílem je rozšířit aktivní úlohu mladých lidí ve společnosti prostřednictvím přístupu k neformálnímu vzdělávání. Pomoc je zaměřena na živobytí, rekreační a kulturní služby ve vybraných oblastech po celé Libyi. Dále je cílem zvýšit odolnost a sociální začlenění dospívajících a mladých lidí prostřednictvím dialogu o budování míru ve vybraných oblastech po celé Libyi.

Projekt zahrnuje 2 složky. První se týká kapacity místních poskytovatelů služeb a organizací pro mládež a jejich schopnosti a možnosti poskytovat programy pro dospívající. Druhá složka se týká možnosti rodin a komunit chránit mládež před porušováním zákona a naučit je schopnosti vyrovnat se s konflikty.

Pomoc bude implementována prostřednictvím nepřímé podpory s UNICEF (3  mil. EUR).

Moldavsko: 90 mil. EUR

Program na podporu reformy místní administrativy (PAR)

Cílem je zlepšit institucionální a lidské kapacity zdrojů v centrální a místní veřejné správě, zpracovat a realizovat politiku založenou na důkazech a zajistit účinné a efektivní poskytování vysoce kvalitních veřejných služeb v souladu s evropskými zásadami veřejné správy. Dále také přispět k horizontálnímu procesu reformy veřejné správy v Moldavsku s cílem zlepšit účinnost, efektivitu a odpovědnost moldavské veřejné správy. Posílit také její administrativní kapacity k plnění požadavků programu přidružení.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • veřejných zakázek (10,8 mil. EUR)
 • zakázek od NBS služeb a dodávek (4  mil. EUR)
 • sdíleným managementem – na účast Moldavska v nadnárodním programu Dunaj (5  mil. EUR)

Program na podporu policejní reformy

Cílem je zajistit fungování právního státu, zlepšit veřejný pořádek a bezpečnost, boj proti organizovanému zločinu a ochranu lidských práv. Snaha dosáhnout těchto cílů bude realizována prostřednictvím rozvoje odpovědné, efektivní, transparentní a profesionální policie. Dalším cílem je zajistit spravedlivé, efektivní a účinné vynucování právních předpisů a posílit kapacity policie v boji proti organizovanému zločinu, obchodu s lidmi, počítačové trestné činnosti, násilí a trestným činům.

V neposlední řadě je cílem rozvíjet a realizovat koncepci politiky společenství v souladu s osvědčenými mezinárodními standardy a postupy EU. Podporovat a uplatňovat zásadu nulové tolerance vůči korupci, diskriminaci a špatného zacházení v policejních složkách.  

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • grantu na zajištění monitoringu, dohledu implementace programu vztahujícímu se k reformám a aktivitám se zaměřením na lidská práva (přímá podpora) (800 tis. EUR)
 • twinnigových aktivit (na reformu školení policejního systému), (přímá podpora) (2  mil. EUR)
 • veřejných zakázek (přímá podpora) (2,850 mil. EUR)

Program na podporu občanské společnosti

Cílem je přispět k rozvoji občanské společnosti a podpořit aktivní účast na rozhodování, vytváření a provádění procesů v rámci dohody mezi EU a Moldavskem. Dále usilování o posílení domácí politické a finanční transparentnosti a odpovědnosti. Zapojení občanů do zlepšení sociální soudržnosti pomocí participace na sociálním a ekonomickém rozvoji.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • grantu (na podporu občanské společnosti), (přímá podpora) (7  mil. EUR)
 • veřejných zakázek na služby (přímá podpora) (900 tis. EUR)

Informace pro potenciální žadatele o grant

Cílem je zvýšení kapacit moldavské vlády a klíčových národních institucí při implementaci Asociační agendy mezi EU a Moldavskem v 5 prioritních oblastech: životní prostředí, soudnictví, energetika, doprava a vzdělávání. Začlenit prvky ochrany životního prostředí a změny klimatu do procesu vytváření politik, podporovat zlepšení efektivnosti v prevenci a boji proti korupci v justičním sektoru a zvýšit efektivitu soudnictví.

Přispět k posílení energetické bezpečnosti, účinnosti a rozvoji obnovitelné energie  v rámci Dohody o energetickém společenství. Dále také přispět k reformě dopravního sektoru a k modernizaci vzdělávacího systému v Moldavsku v souvislosti s Boloňským procesem.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • twiningových aktivit (přímá podpora) (1,850 mil. EUR)
 • veřejných zakázek zahrnujících životní prostředí, justici, energetiku, dopravu a vzdělávání (přímá podpora) (3 mil. EUR)

Maroko: 165 mil. EUR

Program na podporu růstu a konkurenceschopnosti Maroka

Cílem je podpora konkurenceschopnosti, udržitelného růstu a vytváření pracovních míst. Dalšími cíli jsou zvýšení konkurenceschopnosti, usnadnění přístupu na evropský trh pro marocké subjekty soukromého sektoru a podpora přechodu k zelené ekonomice a ekologizaci průmyslu.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • nepřímé podpory – institucionální partnerství (1,5 mil. EUR)
 • přímé podpory – Smlouva o službách technické pomoci

Program na podporu reformy vězeňství v Maroku

Cílem je celková podpora reformy vězeňství  Maroku, konkrétně přispět k procesu vězeňské reformy zahájené za účelem posílení demokratického a právního státu. Dalšími specifickými cíli jsou posílení správy vězeňství, institucionální kapacity Generální delegace pro vězeňskou správu a reintegraci a dovedností vězeňských subjektů prostřednictvím zavedení dialogu mezi zúčastněnými stranami. Dále provádění politik sociální reintegrace zadržených a odsouzených osob prostřednictvím zřízení hostitelských zařízení, hodnocení a podpory vězňů, intervenčních programů, aplikovaný výzkum a posílení mechanismů pro spolupráci a komunikaci s občanskou společností.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • veřejných zakázek (přímé řízení), (Aleca technická pomoc na třech osách programu a vzdělávacího fondu) (3 mil. EUR)
 • grantu GIZ (2,5 mil. EUR)
 • grantu CGEM (1,0 mil. EUR)
 • nepřímým řízením s Marokem (2,4 mil. EUR)

Program na podporu odborného vzdělávání: rozvoje lidského kapitálu v Maroku

Cílem je zlepšit lidský kapitál ve službě pro společnost a v marockém hospodářství. Dalšími konkrétními cíli jsou: rozvoj širší nabídky vzdělávání a začlenění, propojení programů odborného vzdělávání s potřebami trhu práce a zlepšení vzdělávacího systému. Dále také zavedení efektivnějšího vládnutí a posílení koordinace mezi všemi zúčastněnými stranami.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • veřejných zakázek (přímé řízení – na technickou pomoc a vzdělávací fond) (4 mil. EUR)
 • nepřímé řízení s Marokem (1,2 mil. EUR)
 • nepřímé řízení s Britskou Radou a AECID (2,4 mil. EUR)

Palestina: 40 mil. EUR

Program na podporu vlády na národní a místní úrovni: 10 mil. EUR

Cílem je posílit fungování právního státu s ohledem na lidská práva a funkční demokracii, konkrétně pak zlepšit kapacity a důvěryhodnost poskytovaných služeb na komunální úrovni, rozvinout vhodné podmínky pro reintegraci justice se zaměřením na regulatorní funkci a v neposlední řadě podpořit proces sjednocení veřejné správy včetně strukturovaného plánování, sledování a vyhodnocování.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • nepřímo přes KfW – obecní rozvoj 4,5 mil. EUR
 • přímého grantu na justici – 2 mil. EUR
 • veřejné zakázky na služby v oblasti podpory institucionálního sjednocení a budování kapacit + technická pomoc 2,9 mil. EUR

Program na podporu soukromého sektoru: 10 mil. EUR

Cílem je propagovat inklusivní, udržitelný privátní sektor a hospodářský rozvoj za účelem vytvoření pracovních míst a zeleného růstu. Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • programu OSN – obnova a konsolidace v pásmu průmyslových zón a maximální využití jejich potenciálu – 2,5 mil. EUR
 • programu PEGASE na podporu pobídek pro firmy, které se v rámci post-konfliktní situace mají zájem přemístit do pásma GIE (Gaza Industrial Estate) – 7 mil. EUR
 • veřejných zakázek na služby - posílení kapacit v oblasti správy průmyslových zón 0,27 mil. EUR (0,17 mil. EUR audit a propagace).

Program na vybudování odsolovacího zařízení s nízkým objemem: 10 mil. EUR

Cílem je vybudování odsolovacího zařízení s kapacitou 14 000 m3/den a snížit negativní dopady spojené s nedostatkem pitné vody v pásmu Gazy. Očekává se zvýšení množství dodávek a kvality pitné vody. Pomoc bude implementována nepřímo prostřednictvím UNICEF.

Program podpory Východního Jeruzalému: 10 mil. EUR

Cílem je posílení odolnosti palestinských rezidentů ve Východní části Jeruzaléma a zachování palestinského charakteru města. Dále pak zvýšení kvality vzdělání a rekreačních aktivit, zlepšení dovedností žen a mladistvých, podpora občanské společnosti apod. Pomoc bude implementována prostřednictvím šesti přímých grantů.

Sýrie: 49 mil. EUR

Tento program se týká příspěvku z rozpočtu EU do Evropského regionálního svěřeneckého fondu na pomoc v období Syrské krize.

Tunisko: 70 mil. EUR

 • Celková částka zahrnuje 53 mil. EUR z programu Umbrella

Program pro Tunisko na oživení hospodářství

Cílem je podpora tuniských orgánů při zavádění mimořádných opatření k zachování ekonomické stability a podpory při realizaci integrované reformy veřejných financí v návaznosti na přijetí nového ekologického zákona o rozpočtu. Cílem tohoto programu je podpora zúčastněných stran v oblasti cestovního ruchu. Konkrétní cíle a výstupy jsou organizovány v těchto oblastech: reforma veřejných financí a mimořádná opatření na podporu cestovního ruchu.

Pomoc bude implementována prostřednictvím:

 • programu rozpočtové podpory konsolidace státního aparátu (66 mil. EUR)
 • podpory pro reformu správy veřejných financí (3,4 mil EUR)

Ukrajina: 70 mil. EUR

Program podpory opětovného nastartování ukrajinského hospodářství: 55 mil. EUR

Cílem je přispět k udržitelnému a inkluzivnímu hospodářskému růstu a podpoře zaměstnanosti, regionální prosperitě a národní kohezi.

Pomoc bude implementována:

 • nepřímo prostřednictvím EBRD – vybudování podpůrných center pro podnikatele a sítě sdružující lokální podnikatelské organizace a banky – 40 mil EUR
 • veřejných zakázek na služby – zpracování strategických dokumentů, regulatorního, legislativního a institucionálního rámce, podpora zapojení do unijních programů Horizont 2020 a COSME, zajištění informačních služeb – rozvoj informačního portálu pro podnikatele apod. – 15 mil. EUR

Nástroj pro technickou spolupráci: 15 mil. EUR

Hlavním cílem je posílení kapacit ukrajinské administrativy v souvislosti s vytvářením a implementací klíčových reforem v rámci závazků vyplývajících z prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu s EU a procesu přibližování k EU.

2.3 Nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI)

Afghánistán: 134 mil. EUR

Program na podporu posílení akcí v oblasti zdraví (SEHAT)

Cílem je podpora vlády Afghánistánu směrem k udržitelnému zlepšování zdraví a výživy afghánského obyvatelstva na základě podpory programu SEHAT. Program rozšiřuje rozsah, kvalitu a pokrytí zdravotnických služeb, které jsou poskytované obyvatelstvu, zejména pak zranitelnějším skupinám. Dále si program klade za cíl zvýšit správní funkci ministerstva zdravotnictví. Program je financován EU ve výši 43 mil. EUR, USAID částkou 228 mil. USD a afgánskou vládou, která koordinuje spolupráci s dalšími dárci.

Program na podporu policejních reforem

Cílem je přispět ke stabilizaci a zlepšení bezpečnostní situace v zemi, za pomoci efektivní práce policejních sborů. Je kladen důraz na zvýšení vymahatelnosti práva a pořádku prostřednictvím posílení soudních institucí. Navrhované akce si kladou za cíl umožnit afghánské národní policii účinně a efektivně plnit své úkoly. Policejní reforma je financována EU (91 mil. EUR), z níž 30 mil. EUR činí příspěvek dánské vlády, který bude zpřístupněn prostřednictvím smlouvy o převodu do EU. Na policejní reformě se budou podílet také další dárci, kteří přispějí okolo 690 mil. EUR.

Bangladéš: 118 mil. EUR

Program na podporu dialogu – začlenění a zapojení občanské společnosti do rozhodování v Bangladéši

Cílem je posílení demokratické odpovědnosti a posílení rámce vzájemné odpovědnosti, za pomoci zapojení občanské společnosti do politiky. K dosažení těchto cílů budou platformy sdružovat jak vládu, tak i občanskou společnost. Důraz bude kladen na vzájemnou odpovědnost a doplňování mandátů napříč všemi sektory na centrální a lokální úrovni. Platformy jsou financovány z programu MIP EU částkou 13 mil. EUR.

Program na podporu zabezpečení potravin a výživy

Cílem programu je dosáhnout (přímo či nepřímo) snížení výskytu nemocí a zlepšení nutriční výživy obyvatelstva Bangladéše. Prostřednictvím trvalého a strategického zapojení do politického dialogu bude EU podněcovat k zapojení a lepší spolupráci všech zainteresovaných stran politiky. Bude kladen důraz na vytváření inovativních modelů, které by přispěly k lepší výživě. Program obsahuje tři komponenty ke zlepšení zdraví matek a dětí:

 • rozšířit a upevnit politický rámec nutriční politiky na národní úrovni
 • zaměřit se na nejkritičtější oblasti podvýživy na regionální úrovni (region Sylhet)
 • vytvořit udržitelná řešení k zajištění výživových služeb na lokální úrovni

Program je financován z programu MIP EU částkou 85 mil. EUR. Tři zmíněné komponenty jsou spolufinancovány: USAID pro první komponent (7 mil. EUR), DFID pro druhý komponent (27,4 mil. EUR) a pro třetí komponent budou využiti další dárci (7,1 mil. EUR).

Program na podporu iniciativy „Znalosti 21 – posílení vlivu občanů na udržitelný růst podporující začlenění“

Obecným cílem programu je dosažení trvalého a udržitelného hospodářského růstu. Specifickým cílem je zvýšení produktivity a nabídky lepších pracovních příležitostí (reagovat na potřeby trhu práce). Projekt posílí národní strategie tím, že zlepší národní rámce kvalifikací, které spojují technické odborné vzdělávání a přípravu s vyšším vzděláním. Podpora klade větší důraz na rozvoj dovedností u „zelených pracovních míst“. Program je financován EU částkou 20 mil. EUR a Mezinárodní organizací práce (ILO) ve výši 500 tis. EUR

Bolívie: 20 mil. EUR

Program na podporu rozpočtového sektoru pro posílení rodinného zemědělství a potravinové soběstačnosti v obcích, které nemají dostatečnou pracovní sílu

Obecným cílem programu je přispět ke snížení chudoby a nedostatku potravin v opuštěných obcích, které trpí nedostatkem pracovní síly. Specifické cíle jsou: zlepšení hospodářské kapacity zúčastněných stran v rámci rodinných farem: rodiny, organizace a komunity (důraz je kladen na rovnost pohlaví a zlepšení dodávek potravin) a zlepšení institucionálních kapacit opuštěných obcí a politiky ministerstva pro rozvoj venkova (podpora produktivního vývoje, zabezpečení potravin a přizpůsobení se změnám klimatu).

Program je financován EU ve spolupráci s GruS, který zahrnuje 13 pracovních skupin v sektorech pomoci EU. Celkové náklady budou činit okolo 20 mil. EUR.

Guatemala: 5 mil. EUR

Program na podporu veřejné správy (PASF)

Obecným cílem je vytvořit nezbytné podmínky pro udržitelný sociální, demokratický a hospodářský růst, zaměřený na snižování chudoby. Specifickým cílem je:

 1. přispět k posílení státních institucí (účinnost a transparentnost), čímž se maximalizuje vliv spolupráce EU s Guatemalou
 2. zaměřit se na specifické potřeby státu v oblastech spolupráce mezi EU a Guatemalou. Jedná se především o zlepšení mezinárodní spolupráce, zvýšení efektivity v rámci strukturovaného dialogu a dosáhnutí dostatečné informovanosti veřejnosti o spolupráci EU s Guatemalou

Program bude financován EU částkou 5 mil. EUR a agenturou SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency), která přispěje částkou 2 mil. EUR.

Honduras: celkově 30 mil. EUR

Program na podporu zabezpečení potravin a výživy

Obecným cílem je přispět ke snížení chudoby zvýšením zabezpečení potravin a výživy ve venkovských komunitách. Specifickým cílem je:

 • posílit a rozšířit rozsah národní strategie
 • zlepšení řízení veřejných financí se zvláštním důrazem na používání a kontrolu rozpočtu
 • posílit kapacity sběru, třídění a analýzy informací, zpřístupnění dat sektorového plánování a využívání monitorovacího systému
 • zlepšení odolnosti venkovských komunit prostřednictvím inovačních přístupů v oblasti sociálního a technického plánování, provádění a sledování

Financováno z EUROSAN částkou 30 mil. EUR.

Irák: 35,6 mil. EUR

Program na podporu budování kapacit pro primární a sekundární vzdělávání v Iráku

Cílem je zlepšení sektoru vzdělávání. Při řešení tohoto cíle se akce zaměří na dosažení následujících konkrétních cílů:

 • zlepšit kvalitu a rovnost vzdělávacího systému
 • posílit institucionální kapacity v oblasti správy školství na centrální i místní úrovni a prosazovat decentralizaci v oblasti řízení školství

Program bude financován EU částkou 23 mil. EUR a State Member agency částkou 736 842 EUR.

Program na podporu reakcí v rámci krize primárního a sekundárního vzdělávání

Cílem je řešení důsledků krize v sektoru vzdělávání, zlepšením přístupu ke vzdělání umožňující začlenění ohrožených dětí školního věku do vzdělávacího systému a zlepšení prostředí pro výuku. Financováno EU celkovou částkou 12,6 mil. EUR.

Jihoafrická republika: celkově 21,5 mil. EUR

Program na podporu budování kapacit v rámci podpory zaměstnanosti

Obecným cílem tohoto programu je pomoci vládě Jihoafrické republiky k dosažení svého cíle, tj. snížit nezaměstnanost, a to prostřednictvím podpory institucionálního rozvoje. Účelem této pomoci je posílit organizační kapacitu příslušných jihoafrických odborů v oblasti zaměstnanosti a realizovat politická opatření související se sektorem práce a zaměstnání. Program je financován EU a dalšími partnery částkou 6,5 mil. EUR.

Výcvik veřejné služby a budování kapacit programu

Obecným cílem programu je plnit vývojovou a transformační roli, zejména prostřednictvím zlepšení poskytování služeb. Specifickým cílem je zlepšit veřejný sektor za pomoci zlepšení vzdělávání a odborné přípravy. Program je financován EU ve výši 10 mil. EUR.

Dialog EU – Jihoafrická republika

Obecným cílem programu je posílení vztahů mezi Evropskou unií a vládou Jihoafrické republiky. Účelem programu je usnadnit provádění prioritních cílů, zejména akčního plánu strategického partnerství tím, že program poskytne počáteční kapitál pro stávající i nové oblasti spolupráce. Program je financován EU a dalšími rozvojovými partnery částkou 5 mil. EUR.

Kambodža: 40 mil. EUR

Program podpory EU na řízení veřejných financí – fáze 3: 10 mil. EUR

Obecným cílem tohoto programu je zvýšit účinnost využití zdrojů a sladění výdajů s národními prioritami, s cílem zlepšit poskytování vládních služeb a podpořit ekonomický růst. Specifické cíle mají podpořit provádění fáze 3 a to prostřednictvím zlepšení:

 • vnitrostátních statistik
 • institucionální kapacity pro provedení reformy
 • rozpočtové komplexnosti a transparentnosti
 • předvídatelnosti a kontroly plnění rozpočtu
 • účetnictví, evidence a reportingu
 • externí kontroly a auditu rozpočtu
 • veřejné odpovědnosti

Finanční pomoc v rámci této akce bude poskytována prostřednictvím podpůrné smlouvy o rozpočtovém sektoru, spolu s doplňujícími podpůrnými opatřeními pro budování kapacit a koordinací napříč reformou.

Program podpory volebních reforem: 30 mil. EUR

Obecným cílem je podpořit volební reformu v Kambodži. Specifickým cílem je přispívat k věrohodnosti a přijatelnosti politických představitelů v rámci obecních voleb v roce 2017 a v rámci voleb do Národního shromáždění v roce 2018. Opatření budou zahrnovat podporu Národního volebního výboru, jak z hlediska technického vybavení, tak i z hlediska lidských zdrojů. Dalším cílem je budování kapacit, podpora volebního procesu (zejména s ohledem na registraci voličů do systému a dotazování) a podpora organizace občanské společnosti, která by posílila svou úlohu při volebních procesech.

Projekt bude realizován prostřednictvím nepřímé spolupráce UNOPS s EU.

Kolumbie: 20,8 mil. EUR

Podpora sektorových reforem pro udržitelný rozvoj v Kolumbii

Obecným cílem této akce je přispět k překonání sociálního a ekonomického znevýhodnění v okrajových a postižených oblastech konfliktu v Kolumbii, které povede k dosažení trvalého míru. Specifickým cílem je podpořit místní udržitelný rozvoj v oblastech zasažených konfliktem a v ekologicky citlivých oblastech, prostřednictvím odpovědného využívání biologické rozmanitosti a ekosystémů zboží a služeb.

Kuba: 8,2 mil. EUR

Program modernizace udržitelného hospodářství: 7,7 mil. EUR

Cílem programu je zaměřit se na probíhající proces hospodářské modernizace na Kubě, prostřednictvím sdílení osvědčených postupů a provádění opatření pro modernizaci veřejné správy, včetně zefektivnění procesu výběru daní a podpory využívání moderních metod řízení.

Program na podporu politických opatření na Kubě
Cílem je financování činností (např. hodnocení, studie, semináře a podobně), které zlepší znalosti odvětví a přispění ke zjištění totožnosti a formulace akcí v rámci prioritních oblastí spolupráce EU na Kubě. Na financování tohoto programu bylo navrženo 500 000 EUR od dobrovolných dárců.

KYRGYSTÁN - 49 mil. EUR

Sektorová reforma zaměřená na posílení demokracie prostřednictvím volební reformy: 13 mil. EUR

Obecným cílem je konsolidace demokratického systému prostřednictvím komplexní reformy volebního systému. Specifickým cílem je zvýšit důvěryhodnost, začlenění a řízení volebního procesu v Kyrgyzstánu. Program by navíc měl pomoct kyrgyzské vládě, aby vypracovala a přijala komplexní strategii zaměřenou na demokratické a volební reformy.

Program na podporu reformy vzdělávacího sektoru: 36 mil. EUR

Cílem je podporovat kyrgyzskou vládu při provádění strukturálních reforem v sektoru vzdělávání. Program se zaměří na posílení kapacit orgánů pro provádění a monitorování vzdělávací politiky. Financováno EU částkou 36 mil. EUR, doplněno o technickou a grantovou pomoc od nevládních organizací ve výši 553 526 EUR.

Laos: 60,5 mil. EUR

Program na posílení angažovanosti občanů v řádné správě věcí veřejných a právního státu: 5,5 mil. EUR

Obecným cílem je zapojení občanů do národního rozvoje, prostřednictvím podpory řádné správy věcí veřejných, dodržování lidských práv a právního státu. Specifické cíle jsou:

 • zlepšit životní prostředí a operační kapacity občanské společnosti
 • posílit konzultační, právní a funkční dohled nad Národním shromážděním
 • zlepšit dodržování povinností v oblasti lidských práv a právního státu

Financováno EU částkou 5,5 mil. EUR, Německem ve výši 3,5 mil. EUR a Švýcarskem ve výši 5 mil. EUR.

Program Partnerství pro lepší výživu: 50 mil. EUR

Obecným cílem je dosáhnout druhého rozvojového cíle tisíciletí. Specifické cíle jsou:

 • zlepšit zabezpečení potravin a výživy na venkově
 • vytvořit udržitelné zemědělství
 • zlepšit výživu

Program bude financován EU částkou 50 mil. EUR, UNICEF částkou ve výši 2,3 mil. EUR a Francouzskou rozvojovou agenturou AFD částkou 1 mil. EUR.

Podpora národního strategického plánu pro nevybuchlou munici: 5 mil. EUR

Obecným cílem je přispět k dosažení devátého cíle rozvojových cílů tisíciletí pro nevybuchlou munici, a tím zvýšit příležitosti ke zlepšení venkovského živobytí, za pomoci odstranění omezení pro zemědělství a rozvoj venkova.

Specifické cíle mají přispět k:

 • dekontaminaci půdy
 • snížení počtu obětí nevybuchlé munice
 • splnění Úmluvy o kazetové munici
 • posílení schopnosti vnitrostátních orgánů řídit a koordinovat sektor nevybuchlé munice

Program bude financován EU částkou 5 mil. EUR a UNDP částkou 450 000 EUR.

Myanmar/Barma: 70 mil. EUR

Program na podporu udržitelné akvakultury: 20 mil. EUR

Obecným cílem je přispět ke snížení chudoby a zvýšení zabezpečení potravin a výživy ve vybraných oblastech Myanmaru / Barmy. Specifickým cílem je udržitelný rozvoj akvakultury zaměřený na obnovu pobřežních garnátových farem, rozvoj místních líhní a zapojení venkova do akvakultury. Program je financován z rozpočtu EU částkou 20 mil. EUR a Německem ve výši 2,5 mil. EUR.

Program na podporu policejní reformy: 30 mil. EUR

Obecným cílem je přispět k preventivnímu, vyváženému a profesionálnímu přístupu ze strany donucovacích orgánů, založených na mezinárodně osvědčených postupech a dodržování lidských práv. Specifickým cílem je přispět k účinné, efektivní a odpovědné politice mezi různými komunitami, které uplatňují mezinárodně osvědčené postupy a respektují lidská práva a základní svobody.

Podpora míru od EU – Mír II.: 20 mil. EUR

Obecným cílem je přispět k trvalému míru, bezpečnosti a stabilitě udržitelného rozvoje v Myanmaru / Barmě. Specifickým cílem je:

 • zajištění trvalého příměří, které povede k národnímu dialogu
 • dosažení lepšího společensko-ekonomické oživení v oblastech zasažených konfliktem

Nepál: celkově 20 mil. EUR

Partnerství EU – Nepál pro technické odborné vzdělávání a reformy v sektoru vzdělávání

Obecným cílem je přispět k udržitelnému růstu v Nepálu prostřednictvím investic do lidského kapitálu a vytvářením lepších pracovních příležitostí. Specifickým cílem je vytvářet efektivněji politiku reagující na potřeby trhu práce a integrace veřejného sektoru ve třech klíčových hospodářských odvětvích: zemědělství (obchodní zemědělství a produkce potravin), výstavba a cestovní ruch. Program bude financován přímým grantem v hodnotě 5,5 mil. EUR a nepřímým grantem, který bude financován na základě smlouvy s British Council. Nepřímý grant bude obsahovat částku 14 mil. EUR. Celkové finanční náklady budou okolo 20 mil EUR.

Nikaragua: celkově 20 mil. EUR

Program na podporu hodnotového řetězce skotu v Nikaragui

Obecným cílem programu je přispět ke zlepšení využívání přírodních zdrojů a respektování místních ekosystémů a zároveň snižovat citlivost klimatu, aby malé a střední podniky byly schopné větší konkurenceschopnosti. Specifickým cílem je udržitelný růst podporující začlenění, což umožní zabezpečení generování příjmů, potravin a výživy, tedy blaho malých a středních zemědělců v Nikaragui. Program si také klade za cíl restrukturalizaci hodnotového řetězce odvětví skotu se zaměřením na více produktivní, efektivní a ekologicky udržitelné modely, spravedlivější a produktivní rozvoj venkovských malých a středních podniků.

Program je financován částkou 20 mil. EUR z příspěvku EU na základě spolupráce s Latinskou Amerikou.

Pákistán: celkově 90 mil. EUR

Podpora odborného vzdělávání a přípravy v sektoru vzdělávání

Celkovým cílem projektu je přispět ke společensko-hospodářskému růstu prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů, který umožňuje lidem zapojit se do produktivní zaměstnanosti. Specifickým cílem je zlepšit veřejnou správu a soukromý sektor. Účast v tomto odvětví povede ke zlepšení přístupu k rozvoji kvality dovedností, který splňuje požadavky trhu práce. Program je financován částkou 45 mil. EUR z příspěvku EU.

Program na podporu venkova a posílení venkovského společenství

Obecným cílem je podpořit vládu při snižování negativního dopadu ekonomické deprivace, chudoby a sociální nerovnosti, zhoršování životního prostředí a změny klimatu.

Specifické cíle jsou:

 • poskytnout občanům prostředky, které jim umožní realizovat sociálně-ekonomický rozvoj a jejich schopnost ovlivnit rozhodnutí veřejné politiky, prostřednictvím aktivního zapojení místních úřadů za účelem zlepšení kvality, inklusivního a spravedlivého poskytování služeb a občanského dohledu
 • posílení kapacit místních orgánů veřejné správy a zapojení komunit v zákonodárných procesech místního plánování veřejného sektoru

Program je financován částkou 45 mil. EUR z příspěvku EU.

Peru: celkově 45,3 mil. EUR

Podpora národního rozvoje a strategie sociálního začleňování

Program si klade za cíl posílit kapacity decentralizovaných vlád podporou integrovaného rozvoje a zlepšením poskytování veřejných služeb a finančního řízení. Podpora EU bude zaměřena na pomoc domorodým komunitám v peruánské Amazonii. Program je financován EURO-ENDIS částkou 42 mil. EUR.

Podpůrná opatření pro Peru

Program si klade za cíl pomoct peruánské vládě a ostatním hlavním zúčastněným stranám s efektivnějším a účinnějším prováděním veřejných politik, zejména těch, jejichž důležitost určí MIP 2014–2017. Dalším cílem je zlepšit součinnost a soudržnost s jinými akcemi EU a posílit komunikaci a viditelnost spolupráce EU s Peru. Program je financován celkovou částkou 3,3 mil. EUR.

Salvador: celkově 5 mil. EUR

Podpůrná opatření v rámci MIP

Hlavními aktivitami projektu jsou dlouhodobá technická pomoc ministerstvu financí s cílem zlepšit fiskální udržitelnost a správu veřejných financí. Další aktivitou je formulace a provádění programů MIP, jako je podpora posílení účinnosti pomoci a koordinace dárců, stejně jako činnosti zaměřené na zlepšení začlenění klíčových otázek veřejných politik souvisejících s oblastí intervence z MIP a programů EU.

Kromě toho se projekt zaměří na činnosti, jako jsou: studie, hodnocení, sledování spolupráce, školení, semináře a podobné akce zaměřené na dohodu na příležitosti pro salvadorské podnikatele, vývozce a spotřebitele, které jim umožní využít stávajících obchodních výhod. Projekt je financován celkovým příspěvkem v částce 5 mil. EUR.

Srí Lanka: celkově 33 mil. EUR

Podpora integrovaného rozvoje venkova v nejzranitelnějších oblastech v provinciích Central a Uva

Navrhované opatření se zaměřuje na nejchudší a nejzranitelnější komunity v okresech Monaragala, Badulla v provincii Uva a Matala v centrální provincii. Obecným cílem je podpořit přechod k více udržitelnému rozvoji v zaostávajících okresech. Dalším obecným cílem je vést k integrovanému, udržitelnému, vůči změně klimatu odolnému, inkluzivnímu a sociálně-ekonomickému rozvoji nejzranitelnějších venkovských komunit v rámci výše uvedených okresů. Specifickým cílem je:

 • zlepšení obživy, a to prostřednictvím podpory místního rozvoje podnikání, vytváření pracovních míst a diverzifikace, na zlepšení venkovské infrastruktury a na vytvoření příznivého podnikatelského prostředí s patřičným důrazem na environmentální udržitelnost a odolnost vůči změně klimatu
 • lepší zdraví a výživa (zejména žen a dětí mladších pěti let), a to prostřednictvím vytvoření systémů udržitelného hospodaření s vodou, a propagace sanace související s informovaností o hygieně
 • posílení socio-ekonomických služeb ze strany místních orgánů, občanských organizací a soukromých institucí, a to prostřednictvím zvýšené kapacity a efektivnosti místních institucí

Opatření jsou financována z EU částkou 29,5 mil. EUR a dalšími granty ve výši 3,3 mil. EUR.

Tádžikistán: celkově 15 mil. EUR

Program na podporu zlepšení kvality vzdělávání

Cílem tohoto programu je přispět k rozvoji moderního vzdělávacího systému, který je schopen připravit informované a kvalifikované občany, kteří jsou připraveni na „pracovní svět“, a kteří mohou přispět k větší politické stabilitě a hospodářské prosperitě v Tádžikistánu. Specifickým cílem programu je zlepšit výsledky vzdělávání na středních školách prostřednictvím účinnějšího a efektivnějšího poskytování služeb v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Financováno EU částkou 15 mil. EUR.

Thajsko: celkově 12,2 mil. EUR

Pomoc vykořeněním lidem v Thajsku

Obecným cílem je přispět k dlouhodobému řešení problémů, se kterými se setkávají uprchlíci Myanmaru žijící v 9 táborech podél hranice Myanmaru, dále pak muslimské komunity žijící ve městě Mae Sot (provincie Tak) a komunity uprchlíků žijící v provinciích v Thajsku. Specifické cíle jsou:

 • pokračovat v poskytování základních služeb v devíti uprchlických táborech a v hostitelských komunitách v Thajsku, při přípravě barmských uprchlíků na možný proces navracení
 • podpora integrace uprchlíků a migrantů do místní thajské občanské společnosti

Program je financován částkou 10 mil. EUR z rozpočtu EU a spolufinancován potenciálními dárci ve výši 2 152 000 EUR.

2.4 Evropský rozvojový fond

Benin: celkově 30 mil. EUR

Program na podporu přístupu k moderní a trvale udržitelné energii

Cílem programu je institucionální podpora a posílení kapacit aktérů v odvětví energetiky, prostřednictvím snížení chudoby a vytvořením udržitelné energie. K dosažení cílů je nezbytná podpora reforem, jako je:

 • Posílení kapacit prostřednictvím programů na vzdělávání a školení a dostatečná technická asistence
 • Implementace podpůrných nástrojů pro rozhodování a strategické řízení energetiky
 • Šíření informací prostřednictvím národního webového portálu pro energetiku

Program je financován částkou ve výši 18 mil. EUR.

Program na podporu občanské společnosti

Obecným cílem je dosáhnout větší participace občanské společnosti na veřejných aktivitách. Předpokládané výsledky jsou následující:

 • Větší organizovanost občanské společnosti, která bude schopna přinést větší hodnotu v rámci veřejných aktivit a bude fungovat jako „důvěryhodný hráč“
 • Účast občanské společnosti na tvorbě veřejných politik na národní a lokální úrovni, větší transparentnost a monitoring
 • Zlepšení základních služeb pro občanskou společnost a inkluzivního a sociálního rozvoje na lokální úrovni

Program je financován částkou ve výši 12 mil. EUR.

Burkina Faso: celkově 120 mil. EUR

Program na podporu konsolidace právního státu

Obecným cílem je podpora politické přeměny v zemi pro konsolidaci demokracie. Specifickými cíli jsou konsolidace právního státu a dobrá politická správa, navýšení rozpočtového prostoru pro tranzitní vládu a pro dodávky sociálních služeb. Předpokládané výsledky jsou následující: ekonomický růst, udržení rozpočtových výdajů pro sociální služby, prevence korupce, nezávislost justice, reformy veřejných financí nebo demokratické volby.

Program bude financován částkou 120 mil. EUR.

Čad: celkově 51 mil. EUR

Program na podporu justice (PRAJUST 2)

Obecným cílem projektu je přispět k posílení právního státu v Čadu a respektování a ochraně lidských práv. Specifickým cílem je přispět k vytvoření veřejné služby, která chrání lidská práva. Program je financován z rozpočtu EDF celkovou částkou 15 mil. EUR.

Program na podporu občanské společnosti 

Cílem programu je posílení kapacity na podporu stavu občanské společnosti. Projekt bude realizován v rámci nepřímého řízení ze strany čadského státu. Program je financován z rozpočtu EDF částkou 12 mil. EUR.

Program na podporu rozvoje pastevectví

Obecným cílem programu je podpora zachování udržitelných zdrojů v pastevectví, s přihlédnutím k potřebám místních obyvatel a posílení jejich odolnosti vůči změně klimatu v pasteveckých a zemědělsko-pasteveckých zónách; a vytváření pracovních míst pro mládež a snižování chudoby. Program je financován z rozpočtu EDF částkou 20 mil. EUR.

Nástroj pro technickou spolupráci

Obecným cílem programu je posílení institucionálních kapacit v Čadu a posílit schopnost čadských orgánů implementovat politiky, které jsou financované EU. Program je financován z rozpočtu EDF ve výši 4 mil. EUR.

Dominikánská republika: celkově 33,2 mil. EUR

Program na podporu kvality produkce malých a středních podniků

Obecným cílem je zvýšit kvalitu produkce malých a středních podniků s cílem zlepšit jejich konkurenceschopnost na domácím i zahraničním trhu, a tím přispět k udržitelnému růstu ekonomiky. Specifickými cíli jsou posílit regulační rámec a veřejné institucionální kapacity, přispět k rozvoji trhu (nabídky a poptávky) podnikatelských služeb pro malé a střední podniky a rozvíjet vybrané řetězce přidané hodnoty.

Program je prováděn a financován prostřednictvím tamního ministerstva průmyslu a obchodu, v kombinaci s technickou pomocí, která činí 4,75 mil. EUR a granty ze soukromého sektoru. Nevládní organizace se zaměří na třetí specifický cíl. Celkové náklady na podporu programu činí 11 mil. EUR.

Program na podporu reformy veřejné správy a kvality veřejných služeb

Specifickým cílem je zajistit účinné fungování veřejné správy prostřednictvím posilování institucí, dále profesionalizace úředníků a zlepšení veřejných služeb s důrazem na genderový přístup a zajištění účasti občanské společnosti v těchto procesech. Program bude financován prostřednictvím smlouvy o finanční pomoci, v kombinaci s technickou pomocí (4,75 mil. EUR) a granty pro občanskou společnost, které povedou k lepší účasti v procesu reformy veřejné správy. Celkové náklady na podporu programu činí 11 mil. EUR.

Etiopie: celkově 19 mil. EUR

Fourth Road Sector Policy Support Programme – Ethiopia (SPSP IV)

Cílem programu je získat informace týkající se makroekonomických politik a strategií, vývoj implementačních a základních makroekonomických dat (HDP, fiskální výkonnost, inflace, platební bilance, atd.). Specifickým cílem je se zaměřit na etiopskou makroekonomickou situaci definováním monetárního, fiskálního, externího a finančního sektoru. Program je financován příspěvkem EDF, který činí 138 mil. pro rozpočtovou kontrolu a 2 mil. EUR pro doplňkovou podporu.

Ghana: celkově 54,1 mil. EUR

Program na podporu právního státu a protikorupčního jednání

Obecným cílem tohoto programu je podporovat řádnou správu věcí veřejných v Ghaně. Důraz je kladen na snížení korupce, zlepšení odpovědnosti a dodržování zásad právního státu, a to zejména pokud jde o boj proti korupci, odpovědnosti a správy životního prostředí. Specifickým cílem je přispět ke stávajícím reformním procesům v oblasti právního státu, odpovědnosti, boje proti korupci a správy životního prostředí prostřednictvím podpory klíčových institucí.

Program má dva vzájemně propojené elementy:

 • zvýšení odpovědnosti, což vede ke snížení korupce a zvýšení správy životního prostředí. Tento element je podporován prostřednictvím přímého grantu Národní komise pro občanskou výchovu
 • dodržování a respektování právního státu, zejména v oblasti odpovědnosti a boje proti korupci.

Program je financován z rozpočtu EDF celkovou částkou 20 mil. EUR.

Program na podporu zaměstnanosti a sociální ochrany

Obecným cílem programu je přispět k hospodářskému růstu podporujícímu posílení zaměstnanosti a sociálního systému v zemi. Specifickým cílem je zlepšit služby sociální ochrany, týkajících se zejména ohrožené skupiny obyvatelstva, a generovat lepší pracovní příležitosti, se zvláštním důrazem na mládež. Prioritními oblastmi jsou ochrana sociálních systémů a zaměstnanost. Program by měl přinést tyto cíle:

 • zvýšená efektivnost a účinnost systému sociální ochrany (prováděno v nepřímé spolupráci s vládou Ghany)
 • lepší politika zaměstnanosti na centrální a místní úrovni (prováděno v nepřímé spolupráci s vládou Ghany)
 • zvýšení technické a odborné kvalifikovanosti, lepší vzdělávání (prováděno v rámci nepřímé spolupráce s GIZ)
 • lepší přístup k účinným službám pro rozvoj podnikání a finance, vytvoření příznivého podnikatelského prostředí (prováděno v rámci nepřímé spolupráce s vládou Ghany).

Program je financován z rozpočtu EDF ve výši 31,6 mil. EUR.

Program na podporu technické spolupráce (IV)

Je základním nástrojem pro podporu provádění spolupráce EU v Ghaně. Specifickým cíli navrhovaného programu jsou:

 • podpořit rozvojové strategie vlády
 • podpořit soudržnější a informovaný přístup k rozvojové spolupráci v otázkách souvisejících s obchodem a politickým dialogem

Program je financován z rozpočtu EDF, celkovou částkou ve výši 2,5 mil. EUR.

Guinea: celkově 57 mil. EUR

Program na podporu voleb a demokratických institucí

Obecným cílem programu je konsolidace demokratizace Guinejské republiky prostřednictvím zlepšení procesu prezidentských a obecních/místních voleb a posilování právního státu prostřednictvím silných a legitimních demokratických institucí. Specifické cíle jsou:

 • posílení demokratických institucí, mediální podpora a větší volební podvědomí občanů
 • podpora politických stran a volebního procesu.

Program je financován z rozpočtu EDF, který činí 14 mil. EUR a spolufinancován nepřímým řízením mezinárodní organizace UNDP, která přispěje částkou 10 mil. EUR a přímým řízením Evropského střediska podpory volebních procesů částkou 3 mil. EUR.

Program na podporu upevňování právního státu

Obecným cílem programu je konsolidace státního aparátu, vymýcení Eboly, za pomoci vlády a podpora udržitelného a inkluzivního růstu. Specifickými cíli jsou:

 • přispět ke zvýšení vládního rozpočtového prostoru pro podporu oživení zdravotnictví, v důsledku krize, kterou sebou přinesla Ebola
 • podpora vlády k zajištění životně důležitých funkcí státu (zejména bezpečnost, placení odměn úředníkům, realizace základních administrativních funkcí a zaručení minimálních základních služeb obyvatelstvu, zejména v oblasti veřejného zdraví)
 • revitalizace provádění reforem veřejných financí

Program je financován z rozpočtu EDF celkovou částkou 30 mil. EUR, z čehož 25 mil. EUR bude na rozpočtovou kontrolu a zbylých 5 mil. EUR na doplňkovou kontrolu.

Jamajka: celkově 24 mil. EUR

Program na podporu reforem justice

Obecným cílem je podporovat jamajskou vládu, aby vybudovala bezpečnou, soudržnou a spravedlivou společnost, prostřednictvím úspěšně prováděného plánu reformy soudnictví (2015–2020). Celkově financováno 24 mil. EUR.

Keňa

Program na podporu procesu transformace odvětví zemědělství a decentralizované správy půdy

Program má dva komponenty. Prvním komponentem je strategie pro rozvoj zemědělství a zabezpečení potravin a výživy. Obecným cílem prvního komponentu je zabezpečení potravin, za pomoci posílení lepšího přístupu k zemědělským službám. Specifickým cílem prvního komponentu je institucionální podpora odvětví zemědělství. Druhým komponentem je implementace odpovědnosti národní vlády. Specifickým cílem komponentu dvě je správa půdy. Jedná se o spravedlivý přístup a správu pozemků pro lepší živobytí a socio-ekonomický rozvoj na základě dobrovolných obecných zásad zodpovědného vládnutí užívání půdy (VGGT).

Program je financován z rozpočtu EDF částkou 16 mil. EUR a spolufinancován Německou rozvojovou spolupráci ve výši 2 mil. EUR, Švédskou bilaterální pomocí ve výši 4 mil. EUR a Organizací pro výživu a zemědělství částkou 441 000 EUR.

Program na podporu a koordinaci politik v suchých oblastech

Obecným cílem je zlepšit životní podmínky komunit v suchých oblastech, které jsou více náchylné vůči suchu a dalším dopadům, které se týkají změn klimatu. Dalším cílem je lepší zabezpečení potravin. Specifickým cílem je rozvinout a posílit kapacity a mechanismy, které budují odolnost vůči suchu a změnám klimatu prostřednictvím multi-sektorového a koordinovaného přístupu. Program je financován z příspěvku EDF částkou 30 mil. EUR a spolufinancován potencionálními dárci ve výši 7,5 mil. EUR.

Program na podporu sektoru dopravy a energetiky

Obecným cílem programu je přispět ke snížení chudoby a zrychlit hospodářský růst, začleněním více udržitelných a účinných odvětví energetiky a dopravy. Specifickým cílem projektu je vytvořit prostředí energetických služeb, které je šetrnější k životnímu prostředí a klimatu a zároveň je dostupné pro všechny. Dále také vyvinout účinnější a bezpečnější dopravní systém pro zvýšení produktivity a snížení negativních dopadů na životní prostředí a klima. Program je financován z příspěvku EDF ve výši 20 mil. EUR a spolufinancován potencionálními dárci částkou 1,1 mil. EUR.

Příspěvek k africkému investičnímu nástroji na podporu sektoru dopravy a energetiky

Obecným cílem programu je přispět ke snížení chudoby a zrychlit hospodářský růst, začleněním více udržitelných a účinných odvětví energetiky a dopravy. Specifickým cílem projektu je vytvořit prostředí energetických služeb, které je šetrnější k životnímu prostředí a klimatu a zároveň je dostupné pro všechny. Dále také vyvinout účinnější a bezpečnější dopravní systém pro zvýšení produktivity a snížení negativních dopadů na životní prostředí a klima. Program je financován z příspěvku EDF ve výši 20 mil. EUR a spolufinancován Ministerstvem financí a Ministerstvem pro energetiku a ropu, které přispějí částkou 227000 USD v roce 2020.

Program na podporu dlouhodobé volební pomoci

Obecným clem je konsolidovat zisky z minulých voleb s cílem zlepšit volební proces v roce 2017. Specifickým cílem je přispět k harmonizovanému a koordinovanému volebnímu rámci, zaměřit se na kritické fáze volebního cyklu a jeho aktéry. V neposlední řadě dosáhnout udržitelnosti výsledků voleb v dlouhodobém horizontu. Program je financován z příspěvku EDF částkou 5 mil. EUR.

Program na technickou podporu

Obecným cílem projektu je pomoci keňské vládě v naplňování cíle spolupráce EU-AKT, jak je stanoveno v dohodě z Cotonou. Cílem projektu je účinné a efektivní navrhování a provádění programů a projektů financovaných EU v souladu s cíli uvedenými v 11. národním indikativním programu (NIP). Program je financován z příspěvku EDF částkou 5 mil. EUR.

Kongo: celkově 130 mil. EUR

Program na podporu životního prostředí a udržitelného zemědělství pro ochranu prioritních biologických lokalit v Demokratické republice Kongo

Specifickými cíli jsou:

 • Přispět k ochraně a udržitelnému zhodnocení biologické diversity národních parků (Garamba, Upemba a Virunga), stejně jako biosféry rezervace Yangambi. Program zahrnuje tyto aktivity: plánování, dozor proti pytlačení, školení, sledování životního prostředí, výzkum, rozvoj infrastruktury, institucionální podporu, zapojení místní komunity, environmentální vzdělávání, atd.
 • Podpořit a zhodnotit udržitelnou zemědělskou a lesnickou produkci a služby ekosystému ve prospěch socio-ekonomického rozvoje místní populace výše zmíněné rezervace a parků. Program zahrnuje tyto aktivity: zvýšení produktivity, komunitní organizace, vývoj hodnotového řetězce, obnova silnic, hydroelektřina, rybaření a zemědělské lesnictví.
 • Zastavit odlesňování přírodních ekosystémů, které je hlavní příčinou klimatických změn a zvýšit zadržování uhlíku v rámci udržitelné ochrany, valorizace a řízení přírodních zdroj ve výše zmíněných národních parcích a rezervací a v jejich okolí. Program zahrnuje tyto aktivity: posílení lesnické legálnosti, valorizace lesnických produktů, podpora řízení správy lesů, posílení školících institucí prostřednictvím vzdělávání a výzkumu.

Program je financován z rozpočtu EDF částkou 120 mil. EUR a spolufinancován dalšími dárci, jejichž výše příspěvku se bude orientačně pohybovat okolo 10 mil. EUR.

Malawi: celkově 106 mil. EUR

Program na podporu vzdělávání a technických dovedností (STEP)

Program se zaměřuje na navrhovanou pomoc EU na technické a odborné (středoškolské) vzdělávání v Malawi. Program je zaměřen na zlepšení účinnosti a efektivnosti systému reagovat na potřeby trhu práce a uspokojit potřeby ekonomiky v hledání kvalifikovaných řemeslníků a techniků. Navrhovaná podpora EU je v souladu s cíli vlády Malawi a jejími hlavními výzvami uvedenými v tomto odvětví. Snahou je podporovat spravedlivější a lepší přístup ke vzdělání, zejména pro dívky a občany ze zranitelných skupin.

Program zahrnuje komponenty pro modernizaci vzdělávacího sektoru, jako je například lepší vybavení odborných škol nebo školení pro učitele. Program je financován z rozpočtu EDF a potencionálními dárci, kteří přispějí částkou 500 000 EUR. Celkové náklady na financování programu STEP činí 32,6 mil. EUR.

Program na podporu sekundárního vzdělávání v Malawi

Podobně jako ve STEP je obecným cílem zlepšit středoškolské vzdělání, prostřednictvím komplexního přístupu. Z hlediska znalostí a dovedností tyto dva programy spolu úzce souvisejí. Snahou je podporovat spravedlivější a lepší přístup ke vzdělání, zejména pro dívky a občany ze zranitelných skupin. Program zahrnuje komponenty pro modernizaci vzdělávacího sektoru, jako je například lepší vybavení odborných škol nebo školení pro učitele.

V rámci programu ISEM budou probíhat semináře na středních školách, které poskytnou cenné technické dovednosti studentům. Program je financován z rozpočtu EDF a potencionálními dárci, kteří přispějí částkou 900 000 EUR. Celkové náklady na financování programu STEP činí 36 mil. EUR.

Program na podporu zlepšení polních cest (RRImP)

Obecným cílem programu je přispět k cílům vytyčeným vládou Malawi, a to je snižování chudoby prostřednictvím udržitelného rozvoje zemědělství. Toho bude dosaženo prostřednictvím lepšího přístupu k trhům a zlepšením poskytovaných sociálních služeb venkovskému obyvatelstvu. Specifickým cílem je vytvořit trvale udržované silnice. Program je plně financován z rozpočtu EDF, a spolufinancován Světovou bankou, kdy je EU největším přispěvatelem do svěřeneckého fondu, která je spravován Světovou bankou. Celkové náklady na financování programu činí 35 mil. EUR.

Mali: celkově 270 mil. EUR

Podpora smlouvy státní reformy a upevňování právního státu 2

Cílem programu je podporovat reformy k přechodu a vývoji demokratické správy věcí veřejných a v této souvislosti podpořit realizaci mírové dohody. Za pomoci:

 • zvýšení finanční kapacity vlády Mali, která obnoví mír, vytvoří udržitelnou makroekonomickou stabilitu a uskuteční cíle krátkodobé politiky
 • podpory základních suverénních funkcí státu (mír, bezpečnost a garance minimálních základních služeb pro obyvatelstvo, zabezpečení potravin a vzdělávání).

Program je financován z rozpočtu EDF, částkou 220 mil. EUR.

Program na zabezpečení potravin a výživy v Mali

Obecným cílem této akce je přispět ke zvýšení zabezpečení potravin a výživy v Mali. Specifickým cílem je:

 • podpora rozvoje rybářského průmyslu
 • zabezpečení potravin a nutriční stavu obyvatelstva prostřednictvím preventivních opatření, které zabrání podvýživě
 • posílení kapacit bezpečnostního systému národních potravin.

Program je financován z rozpočtu EDF ve výši 30 mil. EUR.

Program na podporu základního vzdělávání v Mali

Obecným cílem této akce je přispět k posílení malijské systému základního vzdělávání. Specifické cíle jsou:

 • posílení decentralizovaného řízení základního vzdělávacího systému
 • zlepšování kvality základního vzdělání
 • zlepšení přístupu ke vzdělání pro děti

Program je financován z rozpočtu EDF částkou 20 mil. EUR.

Namibie: celkově 15 mil. EUR

Program na podporu odborného vzdělávání

Cílem programu je zřízení školicích středisek, které zahrnují odborná učiliště, jež umožňují vytvářet opatření, včetně vytvoření modelu pro zapojení soukromého sektoru, lepší správu, zavedení poptávkově orientovaných odborného vzdělávání a přípravy kvalifikací a krátkých kurzů a strategického nákupu vybavení, stavební práce a online vzdělávací zařízení, s cílem zlepšit pracovní příležitosti a kariérní rozvoj. Projekt je komplementární k „podpoře odborného vzdělávání a přípravy projektu“. Německo je hlavním dárcem v tomto odvětví a podporuje odvětvové reformy a strategický rozvoj v posledních letech. (německá agentura pro mezinárodní spolupráci – GIZ). Celkové náklady činí 9 mil. EUR.

Program na podporu NAO/NPC

Program se zaměří na klíčové kapacitní omezení, s nimiž se potýká NPC. NPC má mandát pro plánování priorit národního rozvoje, prostřednictvím účinné koordinace, monitorování a vyhodnocování tím, že poskytuje poradenské služby k dosažení udržitelného socio-ekonomického rozvoje. Cílem programu je přispět k úspěšnému provádění, řízení, monitorování a vyhodnocování národních rozvojových plánů. Program je financován z rozpočtu EDF a spolufinancován dalšími iniciativami z EU. Celkové náklady na financování programu činí 4,5 mil. EUR.

Program na podporu technické spolupráce

Tento nástroj technické spolupráce bude použit na podporu přípravy a provádění akcí financovaných v rámci EDF. Specifickým cílem je poskytnout krátkodobou až střednědobou technickou pomoc při přípravě přípravných studií, analýz a dalších požadovaných zpráv, jakož i usnadnit organizování seminářů a školení. Program je financován z rozpočtu EDF částkou 1,5 mil. EUR.

Niger: celkově 140 mil. EUR

Program na podporu vytvoření právního státu

Program je obohacen o dva nové specifické cíle, kterými jsou zvýšení výdajů na zdravotnictví a školství a podpora procesu směřujícímu k posílení demokratického vládnutí. Mezi hlavní činnosti při provádění rozpočtové kontroly patří: politický dialog, finanční převody, odpovědnost a budování kapacit. Kromě uvedených činností, tento program zahrnuje podporu pro organizaci prezidentských, parlamentních a komunálních voleb v roce 2016. Program je financován v celkové výši 140 mil. EUR, z čehož 130 mil EUR bude financovat rozpočtovou kontrolu a zbylých 11 mil. EUR doplňkovou činnost.

Rwanda: celkově 391 mil. EUR

Program na podporu sektorových reforem pro zvýšení výkonnosti odvětví energetiky a rozvíjení institucionálních kapacit

Specifickým cílem je přispět k provádění energetické politiky a strategického rámce vlády, čímž se zvyšuje dostupnost dostačujících, spolehlivých a cenově dostupných dodávek energie. Dalším cílem je podpořit racionální a efektivní využívání energie a zavedení ekologicky šetrných a udržitelných systémů energetické výroby, nákupu, dopravy, distribuce a konečného použití. Program je financován z rozpočtu EDF celkovou částkou 177 mil. EUR.

Program na podporu sektorových reforem k posílení udržitelného hospodářství a zabezpečení potravin a výživy

Obecným cílem je podpořit vládu při provádění strategie zemědělství (PSTA-3) a její příspěvek k národnímu zabezpečení potravin a výživy, který napomůže dosažení udržitelného rozvoje. Specifickým cíli jsou:

 • zlepšení zdraví a výživy venkovského obyvatelstva
 • zvýšení udržitelných příjmů pro zemědělce, družstva, malé a střední podniky
 • zvýšení kapacit ve státní správě

Program je financován EDF celkovou částkou 200 mil. EUR.

Program na podporu vedení demokratické správy

Obecným cílem je posílit odpovědnou správu věcí, podporou účasti občanů. Dalším cílem je důraz na zlepšení rozvoje, posílení veřejné odpovědnosti a zlepšení poskytování služeb. Specifickými cíli jsou:

 • zvýšený dohled nad rolí parlamentu, včetně kvalitnějších dovedností pracovníků správy parlamentu
 • posílit podávání zpráv o činnosti mimosoudního řešení sporů s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o službách poskytovaných ministerstvem spravedlnosti
 • posílit institucionální kapacitu úřadu veřejného ochránce práv, vyšetřovat případy korupce a stížnosti na nespravedlnost a zvýšit povědomí veřejnosti o boji proti korupci a nespravedlnosti.

Program je financován EDF celkovou částkou 14 mil. EUR.

Svatý Tomáš a Princův ostrov: celkově 202,5 mil. EUR

Sektorová reforma – voda a hygiena

Obecným cílem tohoto programu je pomáhat vládě vymýtit chudobu, podporovat udržitelný růst podporující začlenění a upevnit a zlepšit demokratickou a hospodářskou správu. Specifickým cílem je:

 • zlepšit trvalý přístup k nezávadné pitné vodě a hygienickým zařízením pro obyvatelstvo v rámci trvale udržitelných podmínek v oblasti životního prostředí, které přispívají ke zlepšení odolnosti zranitelných skupin v oblastech změny klimatu

Program je financován z příspěvku EDF, z čehož 18 mil. EUR představuje rozpočtovou kontrolu a 2,25 mil. EUR doplňkové aktivity.

Senegal: celkově 60 mil. EUR

Program na podporu sektorových reforem na podporu udržitelného rozvoje zemědělství a zabezpečení potravin a výživy

Obecným cílem programu je přispět ke zlepšení bezpečnosti potravin a výživy na bázi konkurenceschopného, diverzifikovaného a udržitelného zemědělství. Specifickými cíli jsou:

 • Zvýšit bezpečnost potravin a výživy zranitelných skupin obyvatelstva zvýšením efektivity výdajů v oblasti zemědělství a zajišťování potravin

Program je financován z rozpočtu EDF, jehož celková výše je 60 mil. EUR. Na rozpočtovou kontrolu je vyhrazeno 57 mil. EUR a 3 mil. EUR je vyhrazeno na další podporu.

Sierra Leone: celkově 85 mil. EUR

Program na podporu právního státu

Obecným cílem rozpočtové podpory programu je přispět k udržitelnému růstu, který podporuje začlenění a zlepšení politického a ekonomického řízení v Sierra Leone. Specifickým cílem je podpořit vládu Sierra Leone zvýšením její odolnosti a akceschopnosti proti nečekaným událostem a dosažení vytyčeného cíle: zvýšení příjmů, hospodářský růst a zvýšení kapacity pro spolehlivé a spravedlivé poskytování služeb. Program je financován z rozpočtu EDF, z něhož jde 80 mil. EUR na rozpočtovou podporu a 5 mil. EUR financuje doplňkovou podporu a výsledné vyhodnocování.

Somálsko: celkově 11 mil. EUR

Program na podporu vzdělávání II a III

Obecným cílem je prostřednictvím programu zlepšit vzdělávací sektory, především v oblastech jako je jižní a střední Somálsko a v oblasti Puntland. Specifickým cílem je posílit celý vzdělávací systém v Somálsku, prostřednictvím rozvoje osnov, zlepšením testů a zkoušek a udělováním více stipendií.

Program na podporu hospodářského růstu a odolnosti v Somálsku (Phase III)

Podpora vzdělávání se zabývá do jisté míry základními příčinami pirátství, konfliktů a nestability. Podpora vzdělávání představuje doplňující úsilí Programu hospodářského rozvoje pro růst a odolnost v Somálsku (fáze III) v hodnotě 42 milionů EUR; a společný místní správy program.

Tanzánie: celkově 42 mil. EUR

Program na podporu finanční správy

Obecným cílem programu je posílení systému veřejných financí v souladu s principy finanční správy.

Specifickým cílem je posílit účinnost a efektivitu veřejné správy, posílení schopnosti vlády provádět její politiky, poskytovat služby pro příjemce a podpora transparentnosti a odpovědnosti veřejných financí v Tanzanii. Program je financován Německým spolkovým ministerstvem pro hospodářskou spolupráci (BMZ) částkou 3,5 mil. EUR (bude potvrzeno) a Švýcarskem částkou (podle aktuálního kurzu) až 3 866 976 EUR (bude potvrzeno).

Program na podporu statistického programu

Program bude provádět technickou podporu pro růst kapacit v Národním statistickém úřadu (NBS) a zúčastněných ministerstev s cílem zlepšit kvalitu, včasnost a relevantnost národních statistik. Od programu se očekává, že pomůže při provádění klíčových témat, jako je monitorování chudoby a větší informovanost politik chudoby. Specifickým cílem je posílit tvorbu a analýzu vysoce kvalitních statistik v oblasti příjmů, údajů o chudobě na úrovni domácností, v oblasti práce a zaměstnanosti a v zemědělství.

Program je spolufinancován Mezinárodní asociací pro rozvoj ve výši 5 mil. EUR, dále Ministerstvem zahraničních věcí, obchodu a rozvoje (DFATD, Kanada) částkou 2 mil. EUR a Ministerstvem pro mezinárodní rozvoj (DFID, UK) ve výši 1,298 mil. EUR.

Program na podporu zlepšení přístupu na trh v Tanzanii

Obecným cílem je generovat celkové bohatství a příjmů, zvýšit a zlepšit obživu venkovského obyvatelstva v Tanzanii. Specifickým cílem je usnadnit přístup drobných zemědělců na trh, prostřednictvím rozvoje venkovské infrastruktury a zvýšením kapacit místní samosprávy a zemědělských organizací. Od programu se očekává zvýšení HDP prostřednictvím lepšího přístupu na trh, zpracování většího počtu zemědělských produktů a přidané hodnoty znalostí, zvýšení přístupu k finančním prostředkům, informace o cenách na trhu.

V konečném důsledku zemědělská výroba a její konkurenceschopnost posílí místní a přeshraniční obchod. Do financování programu se zapojil IFAD částkou 36 mil. EUR.

Program na podporu zabezpečení potravin a výživy

Obecným cílem je zlepšit celkové zabezpečení potravin a výživy a snížení vysoké míry zakrnění v Tanzanii. Specifickým cílem bude zlepšit přístup a využívání výživných potravin prostřednictvím změny chování a diverzifikací potravinářských výrobků v obchodech s potravinami (s důrazem na oblasti Dodoma a Singida). Program je spolufinancován WFP ve výši 25 mil. EUR.

Togo: celkově 8,1 mil. EUR

Program na podporu soudnictví

Obecným cílem programu je přispět ke konsolidaci právního státu v Togu. Specifickým cílem je přispět k modernizaci soudnictví s cílem zvýšit přístup, výkon a kvalitu soudního systému v Togu pro celou populaci, včetně oblasti boje proti korupci a nedovoleného obohacování.

Program je financován z rozpočtu EDF, ve výši 8 mil. EUR a spolufinancován dalšími dárci orientační částkou ve výši 111 111 EUR.

Zambie: celkově 33,7 mil. EUR

Program na podporu sektorového zemědělství

Cílem je zlepšit přístup drobných zemědělců na zemědělské trhy, zvýšení produkce a produktivity a zajištění potravin a výživy. Podpora soukromého sektoru zemědělských trhů a zlepšení vlivu politiky a lobování na zemědělství. Program je financováno z rozpočtu EDF ve výši 13 mil. EUR.

Podpora programu ministerstva zemědělství pro lepší přístup zemědělců na trh

Cílem je zvýšit kapacitu ministerstva zemědělství a chovu dobytka, poskytovat kvalitní služby pro drobné zemědělce ke zvýšení produktivity a zvýšení rozmanitosti zambijského zemědělského sektoru. Program je financován z rozpočtu EDF částkou 10 mil. EUR.

Program na podporu právního a soudního systému

Cílem je posílit dodržování lidských práv, za pomoci posílení soudních orgánů. Program je financován z rozpočtu EDF částkou 7 mil. EUR a spolufinancován s GIZ částkou 1,5 mil. EUR.

Zimbabwe: celkově 89 mil. EUR

Program na podporu zlepšení výsledků v oblasti zdravotnictví

Obecným cílem tohoto programu je přispět ke zlepšení zdraví všech obyvatel Zimbabwe. Tato akce bude mít tyto specifické cíle:

 • zvýšit ochranu žen a mužů ohrožených na zdraví
 • posílit a dále rozvíjet národní zdravotní systém
 • snížit nerovnosti k přístupu ke kvalitním zdravotnickým službám

Program bude nepřímo řízen organizací UNICEF a financován 55 mil. EUR z EDF.

Program na podporu národního schvalovacího úřadu (NAO) a nástroje pro technickou spolupráci

Obecným cílem této akce je přispět k hospodářskému růstu a snižování chudoby. Prostřednictvím EDF NIP by měla být zavedena opatření na podporu hospodářského růstu. Specifickým cílem je zajištění lepší a účinnější spolupráce mezi vládou Zimbabwe a EU. Program je financován z rozpočtu EDF částkou 6 mil. EUR.

Program na podporu řízení migrace v Zimbabwe

Obecným cílem této akce je přispět k vytvoření rámce řízení migrace (institucionální a legislativní politika) v Zimbabwe, která podporuje dialog mezi státními a nestátními aktéry. Tato aktivita bude mít tyto specifické cíle:

 • posílení institucionálních kapacit a přijetí legislativního rámce pro komplexní přístup k migraci
 • dosažení větší účasti zimbabwských žen a mužů na národních a rozvojových iniciativách, včetně zapojení občanské společnosti do politiky

Program bude přímo řízen grantové smlouvou IOM, ve spolupráci s EDF částkou 3 mil. EUR.

Program na podporu veřejných financí pro lepší správu v Zimbabwe

Obecným cílem tohoto opatření je udržet makroekonomickou stabilitu prostřednictvím podpory provádění reforem řízení veřejných financí.
Tato akce bude mít tyto specifické cíle:

 • zlepšit rozpočtové plánování a provádění, finanční výkaznictví, fiskální transparentnost a odpovědnost ve veřejných financích v Zimbabwe
 • podpořit vládu Zimbabwe, aby zlepšila transparentnost a efektivitu veřejných zakázek

Program bude nepřímo financován Světovou bankou a přímo financován rozpočtem z EDF částkou 10 mil. EUR.

Program na podporu zabezpečení potravin a výživy

Obecným cílem tohoto opatření je zlepšit zabezpečení potravin a výživy, a celkovou odolnost cílových komunit, aby se dokázaly lépe vyrovnat s opakujícími stresy / šoky v Zimbabwe. To přispěje k naplnění strategického cíle 3 NIP. Tato iniciativa bude mít tyto specifické cíle:

 • podpořit hospodářský růst a chránit zisky před opakovanými stresy/šoky
 • vývoj národní nutriční agendy a její začlenění do rozvoje zemědělství
 • dosáhnout snížení chronické podvýživy

Program bude nepřímo řízen a financován UNDP a FAO ve výši 15 mil. EUR.


Informace poskytnuta CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU a Stálým zastoupením ČR při EU.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek