Zambie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

27. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitost

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 1107 - Slad i pražený

HS 1210 - Šištice chmelové, čerstvé, sušené apod lupulin

HS 2203 - Pivo ze sladu

HS 2916 - Kyseliny monokorboxylové acyklické nenasycené

HS 3917 - Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

HS 8413 - Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny

HS 8432 - Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví ap

HS 8434 - Stroje přístroje dojicí mlékárenské

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

HS 8706 - Chassis traktorů

HS 8707 - Karosérie vozidel motor traktorů vč kabin

HS 8708 - Části, součásti a příslušenství motor. vozidel čísel 8701 až 8705

Stavební průmysl

HS 3925 - Výrobky stavební z plastů jn

HS 8210 - Zařízení mechanická ručně poháněná do 10 kg

HS 8428 - Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační

HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

HS 6815 - Výrobky z kamene aj hmot nerostných jn

HS 6910 - Výlevky umyvadla vany bidety apod keramické

HS 7004 - Sklo ploché tažené foukané jinak nezpracované

HS 7007 - Sklo bezpečnostní tvrzené vrstvené

HS 7213 - Tyče pruty z železa oceli neleg válc za tepla

HS 7214 - Tyče pruty jiné z železa oceli nelegované

HS 7215 - Tyče pruty ostatní z železa oceli nelegované

HS 7217 - Dráty z železa oceli nelegované

HS 7302 - Materiál pro stavbu tratí železnič tramvaj

HS 7305 - Trouby trubky z železa oceli nad 406,4 mm

HS 7310 - Cisterny sudy kádě ap z železa oceli do 300 l

HS 7326 - Výrobky ostatní z železa oceli

HS 7616 - Výrobky ostatní z hliníku

Energetický průmysl

HS 8406 - Turbiny na páru vodní nebo jinou

HS 8410 - Turbiny kola vodní regulátory

HS 8502 - Soustrojí generátorová elektr měniče rotační

HS 8532 - Kondenzátory elektr pevné otočné dolaďovací

HS 8533 - Odpory elektrické ne odpory topné

HS 8535 - Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,›1000V

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Důlní, těžební a ropný průmysl

Těžební průmysl (zejména těžba mědi) i přes určitý útlum zůstane ještě několik desítek let nejdůležitějším odvětvím místního hospodářství a tvoří až 75% exportních příjmů země. Na těžbě mědi byla a je zambijská ekonomika tradičně závislá, ložiska mědi se ale postupně vyčerpávají. Postupně se těžba soustředí na jiné minerály (nikl, kobalt, mangan, zlato…). Perspektivní trh najdou všechny těžební, přepravní stroje, stroje na zpracování rud, zařízení sléváren (zejména mědi) a rovněž všechny chemikálie využitelné při extrakci minerálů a zpracování rud.

Energetický průmysl

Velká většina elektrická energie v Zambii pochází z vodních zdrojů (86 %). Zambie prodělávala v minulých 15 letech silný ekonomický i demografický růst, poptávka po elektrické energii rychle roste. V současné době je kapacita místních elektráren zcela využitá a prudce vzrostla závislost dodávek elektřiny na dešťových srážkách. Instalovaná kapacita 2826 MW je nedostatečná. Výpadky proudu v obdobích sucha jsou časté a silně postihují ostatní odvětví průmyslu. Domácnosti i průmyslové podniky si proto musí vypomáhat generátory. Existuje vysoká poptávka po generátorech jak v soukromých domech a veřejných budovách, tak i výrobě. Uplatnění najdou i zařízení na výrobu el. energie z obnovitelných zdrojů (např. malé vodní elektrárny, domácí solární ohřívače a solární elektrárny), včetně zapojení off-grid.

Kovozpracovatelský průmysl

V souvislosti se stavebním boomem zaznamenává rychlý růst dovoz konstrukcí a částí ze železa a oceli (stavební ocel). Tento trend bude pokračovat i v blízké budoucnosti.

Plasty a gumárenský průmysl

Potřeba importu plastových komponentů ve stavebnictví roste a tato tendence. Dále s rostoucím podílem automobilové dopravy roste i poptávka po pneumatikách.

Stavební průmysl

Na tvorbě HDP se podílí cca 15 %. Přestože vláda musela díky nedostatku financí pozastavit realizaci velkých infrastrukturních projektů, stavebnictví zůstane v následujícím období významným zdrojem ekonomického růstu Zambie. Zambijská poptávka po stavebních strojích a stavebních komponentech v posledních letech rychle rostla. Zahraniční konkurence však na trhu již nejen dlouho působí, začíná sem přenášet i část výrobních kapacit.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zambie má rozsáhlé plochy dosud neobdělané zemědělské půdy, značné zdroje podzemní vody a příznivé klima. Problém zambijského zemědělství je v jeho jednostranné orientaci na pěstování kukuřice a dále se toto odvětví potýká s obrovským technickým poddimenzováním. Diverzifikace a intenzifikace zemědělství a přechod od samozásobitelství k modernějším metodám pěstování plodin a chovu zvířat zůstane dlouhodobě základní prioritou strategie rozvoje Zambijské republiky. Zpracování surovin a výroba potravin bude i nadále jednou z nejvyšších priorit vlády. S růstem zambijského zemědělství souvisí i rychle stoupající poptávka po zemědělské technice. Obdobně se vyvíjí poptávka po strojích a nářadí pro zemědělství, zavlažovacích systémech a průmyslových hnojivech. Vysoký potenciál existuje v chovatelském sektoru, konkrétně v oblasti umělé inseminace hospodářských zvířat. Díky kvalitnímu českému referenčnímu projektu existuje další prostor pro dodávky české laboratorní techniky a dalšího přístrojového vybavení a spotřebního materiálu spojeného s umělou inseminací dobytka. Další perspektivní oblastí je průmyslový chov a následné zpracování sladkovodních ryb.

Letecký průmysl

Zambie je relativně velká země, malá soukromá letadla se užívají pro dopravu turistů do národních parků i na zemědělské farmy.

Zábava a volný čas

Turistika je jednou z priorit 7. rozvojového plánu - jako oblast podnikání je zcela nerozvinutá, přitom potenciál v této oblasti existuje velký. Zambie však potřebuje značné investice do budování základní infrastruktury, jako jsou přístupové cesty k národním parkům, jakož i do budování turistické infrastruktury v parcích.

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Zambii se každoročně konají následující výstavy a veletrhy:

Čeští vystavovatelé se tradičně účastní zemědělského veletrhu v Chisambě, který se letos bude konat ve dnech 12. – 14. 4. 2018.

Další informace viz:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: