Zambie: Zahraniční obchod a investice

27. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

mil. USD

2013

2014

2015

2016

2017*

Vývoz (fob)

10 843

10 220

7 362

6 514

8 092

Dovoz (fob)

-9 195

-8 595

-7 436

-6 539

-7 448

služby

-1 058

-794

-571

-508

-616

Obchodní bilance

1 648

1 625

-74

-25

645

Zdroj: EIU, *odhad

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura vývozu Zambie (2017):

 • Švýcarsko 27%
 • ČLR 27%
 • Konžská demokratická republika 5,6%
 • Jihoafrická republika 5%
 • Indie 4,5%

Teritoriální struktura dovozu Zambie:

 • Jihoafrická republika 33%
 • Konžská demokratická republika 11%
 • ČLR 8,8%
 • Keňa 4,8%
 • Indie 4,7%

Hlavním obchodním partnerem Zambie je dlouhodobě Švýcarsko, jehož firmy (předně Glencore International AG) řídí většinu exportů mědi, aniž by ale byla přesně známa konečná destinace těchto vývozů. Dlouhodobě ale posiluje i pozice dalších partnerů: ČLR, Jihoafrická republika, Konžská demokratická republika a Indie. Dalšími významnými obchodními partnery jsou Zimbabwe, Mauricius, Velká Británie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Egypt.

V roce 2016 dovezly země EU28 ze Zambie zboží v hodnotě 434 mil. Euro, do Zambie vyvezly zboží za 351 mil. Euro. Největšími dovozci jsou Belgie a Itálie, největšími vývozci Velká Británie, Německo, Nizozemí a Švédsko.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními vývozními komoditami Zambie jsou surová i zpracovaná měď (75% všech vývozů), kobalt, zlato, drahokamy, dále tabák, řezané květiny, kukuřice, dřevo a bavlna.

Hlavními dovozními komoditami Zambie jsou stroje a strojní zařízení, dopravní prostředky, stavební ocel, ropné produkty, hnojiva, potraviny a textilní výrobky.

Z EU Zambie dováží strojní zařízení a dopravní prostředky (asi dvě třetiny dovozů), hnojiva, stavební materiály a potraviny, do EU pak vyváží měď a další nerostné suroviny, tabák a řezané květiny.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zambijská vláda začala zóny volného obchodu zřizovat díky japonské rozvojové asistenci v roce 2005. Existují zóny dvojího druhu:

 • Multi-Facility Economic Zone, které jsou momentálně čtyři: Chambishi, Lusaka East, Lusaka South a Lumwana;
 • Industrial Park, které jsou dva: Ndola a Roma

Investor ale může navrhnout vládě jakoukoliv jinou lokalitu. Činnost firem v těchto zónách (včetně definovaných úlev pro investory) se řídí zákonem ZDA Act No. 11 z roku 2006. Podrobnější informace jsou uvedeny na Multifacility Economic Zone a Investment Incentives.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

 

2013

2014

2015

2016

FDI

2 100

1 489

1 583

469

celkové FDI

12 524

14 008

N/A

14 936

Zdroj: UNCTAD World Investment Report 2017, v mil. USD

Přímé zahraniční investice hrají v zambijské ekonomice klíčovou roli a v roce 2015 dosáhly téměř 1,6 mld. USD. V roce 2016 však došlo k velkému (70%) poklesu. Většina investic se soustředí do oblasti těžby a primárního zpracování nerostného bohatství, zejména mědi. Teritoriálně jsou tyto investice soustředěny především do oblasti tzv. Měďného pásu (Copperbelt). Sílí ale i příliv investic do průmyslu s vyšší přidanou hodnotou (např. polská firma URSUS hodlá v Zambii postavit montážní linku traktorů za 100 mil. USD), energetiky, zemědělství a výroby potravin a zejména služeb. Investoři působící v těchto segmentech jsou soustředěni v okolí hlavního města a podél dopravních koridorů Lusaka – Ndola a Lusaka – Livingstone. V těchto oblastech se nachází též většina investorů zaměřujících se na zemědělství a potravinářství.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zambie je zemí otevřenou zahraničním investicím, v rámci svých ekonomických reforem podporuje soukromé investice ve všech produktivních odvětvích vč. zemědělství, důlního průmyslu, průmyslové výroby, cestovního ruchu a výroby elektrické energie. Investice se řídí zejména zákonem o ZDA (2006) a obchodním zákoníkem (Companies Act, 1994). Vláda až na výjimky udržuje a podporuje politiku otevřené ekonomiky a volného trhu, tržní a investiční prostředí je liberalizované, zřízeny byly též zvláštní ekonomické zóny. Od přílivu zahraničních investic si i nynější vláda slibuje především zlepšení stavu infrastruktury, nárůst místní výroby a její produktivity, zvýšení a diverzifikaci vývozu, nahrazení dovážených výrobků místními a vytváření nových pracovních míst.

Vlastnická práva jsou chráněna zákonem, který zaručuje ochranu všem subjektům, a tato práva jsou v zásadě respektována. Vyvlastnění je podle zákona možné pouze z důvodu státního zájmu, musí být schváleno parlamentem a investor musí dostat odpovídající kompenzaci. Mezi zahraničními a domácími subjekty podle zákona není rozdíl. Pro zahraniční investory neexistují žádná omezení, zákazy nebo podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží, vyvážet určité procento produkce nebo nutnosti investovat do určité oblasti, časové omezení zahraničního podílu nebo povinného transferu technologií. Cizinci smí pronajmout půdu na 99 let.

Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu, investoři mohou (se svolením investiční rady) firmu prodat, převést, mohou repatriovat příjmy a zisky. S výjimkou společností důležitých pro národní bezpečnost neexistuje žádné omezení podílu zahraničního subjektu. Článek 41 ústavy připouští vyvlastnění pouze v urgentním veřejném zájmu, ovšem za podmínky odpovídající kompenzace. V posledních letech nejsou známy případy vyvlastnění.

Zambie je třináctým největším africkým příjemcem přímých zahraničních investic. Jejich příliv zůstává tahounem hospodářského růstu. Ačkoliv se těžiště zambijské ekonomiky (i zahraničních investic) stále nachází v těžbě a vývozu surovin, přesouvá se postupně směrem ke komerčnímu zemědělství, průmyslu a službám.

Od roku 2007 je hlavním orgánem státní správy pro oblast zahraničních investic Zambia Development Agency (ZDA), kde je rovněž zřízen tzv. jednotné místo "one-stop-shop" kde zahraniční investor zařídí všechny formality spojené se založením firmy. Další informace na webu ZDA.

Zambie v řadě ukazatelů (korupce, podnikatelské prostředí...) obsazuje jednu z nejvyšších příček v Africe. Země se přesto potýká s řadou problémů, které její ekonomický rozvoj brzdí – zejména vysokou závislostí na klimatických podmínkách a cenách těžených komodit na světových trzích, nedostatečnou infrastrukturou, nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Praktickými překážkami jsou stále špatná infrastruktura (zejména elektřina), vysoké dopravní náklady, negramotnost a nedostatek kvalifikovaných sil.

 

rok

místo, index

TI index korupce

2016

87 (ze 176)

Ekonomická svoboda (Heritage)

2017

122 (ze 180)

World Bank Doing Business

2018

85 (ze 190)

ZDA na základě zákona z roku 2006 nabízí firmám operujícím v prioritních sektorech ekonomického rozvoje, ve venkovských oblastech, zvláštních ekonomických zónách nebo průmyslových parcích a které investují více než 0,5 mil. USD následující investiční pobídky:

 • Nulová daň ze zisku po dobu pěti let od uskutečnění investice;
 • 50% snížení daně ze zisku v 6. až 8. roce od uskutečnění investice;
 • 25% snížení daně ze zisku v 9. až 10. roce od uskutečnění investice;
 • Pětileté osvobození od daně z dividend od prvního deklarovaného roku;
 • Pětileté osvobození od cel na dovážené strojní vybavení a zařízení;
 • 100 % odpisy hodnoty kapitálových výdajů na zdokonalení podnikové infrastruktury.

Ministr financí v návrhu rozpočtu na rok 2018 navrhuje tato zvýhodnění zrušit.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: