Zambie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

27. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Zambijský trh je relativně malý a kupní síla většiny obyvatel mimo městské aglomerace velmi nízká. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast SADECU nebo COMESA. České zboží se na trhu setká s velmi silnou jihoafrickou konkurencí a rychle rostoucími dovozy levného čínského zboží.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Situace v Zambii je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících v řadě zemí oblasti (nízká kupní síla většiny obyvatel, geografická vzdálenost, pracnost případu, byrokracie, nedůvěra v serióznost partnera atp.) existují i specifické faktory jako např. orientace na tradiční (především jihoafrické) dodavatele a neexistence smluvní základny. Limitujícím faktorem pro vývozce je však nízká koupěschopnost většiny obyvatel.

V Zambii neexistují žádné překážky přímému prodeji, rychle se rozvíjí e-commerce. Přesto je z dlouhodobého hlediska výhodnější navázat vztah s místním (případně jihoafrickým) spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem). Velmi rozšířenou formou vstupu zahraničních firem na místní trh je i Joint Venture se zambijským partnerem, rozvíjí se rovněž franchising (hotelové služby, reastaurační služby, výroba nápojů, turistika...).. V každém případě hrají v obchodním styku v Zambii důležitou roli osobní známosti - přímý osobní styk s klientem (dovozcem, distributorem) je proto základním předpokladem prodejního úspěchu.

Distribuci zboží v Zambii ztěžuje obtížná dopravní dostupnost řady míst mimo větší města. Zboží je do Zambie většinou dováženo nákladními auty přes přístav v Durbanu a Port Elisabeth (JAR), méně Beira a Nacala (Mosambik), Dar es Salaam (Tanzánie) nebo Walvis Bay (Namibie). Doprava z přístavu může trvat i několik týdnů.

Spotřební zboží lze na místním trhu uplatnit prostřednictvím distributorů a velkoobchodů, které mají kvalitní distribuční kanály pro místní maloobchodní (většinou jihoafrické) řetězce (Shoprite, Spar, Pick n' Pay, Woolworth...). Základním kritériem většiny potenciálních distributorů je cena, která musí i po započítání nákladů na dopravu a vyšších cel alespoň odpovídat jihoafrické konkurenci.

U dodávek strojů a složitějších zařízení zákazník očekává dostatečnou zásobu náhradních dílů a servis. Významným faktorem zůstává cena výrobku a kvalita záručních a pozáručních služeb.

Propagační materiály je nutno nabízet zásadně v anglické jazykové verzi. Místní zástupci kladou důraz na ochotu nových dovozců investovat do marketingu. V roce 2017 byl spuštěn speciální B2B portál, který si klade za cíl postupně vytvořit databázi vývozců a dovozců do Zambie (a tyto subjekty propojit). Další informace.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Vzhledem k tomu, že jde o zemi bez přístupu k moři, je dovoz zboží do země logisticky poměrně složitý a dlouhý proces. Zdlouhavé celní řízení zvyšuje náklady na uskladnění zboží, korupce zvyšuje finanční náročnost obchodních operací, časová náročnost spojená s vyřizováním celních formalit je vysoká. Český vývozce musí dovozci dodat fakturu, které musí obsahovat jména dodavatele a příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o množství. Dále je třeba dokládat osvědčení o původu zboží, lodní nákladový list (Bill of Lading) nebo letecký nákladový list (Air Waybill), balící listy (Packing List). Pro statistické účely je vyplňován formulář Import Declaration Form. Dovozce rovněž vyplňuje formulář Zambia Revenue Authority (ZRA) form CE 20. Dovážené léky a potraviny musí mít návod na užití v angličtině, kde je přesné složení všech ingrediencí a vyznačena doba trvanlivosti (léky musí uvádět i dávkování a varování před nežádoucími účinky).

Výběrem cel a dalších daní je pověřen Zambijský finanční úřad – Zambia Revenue Autority (ZRA). Ten kromě toho vydává i licence pro výrobní podniky osvobozené od některé z forem cel či daní, pro celní sklady a další regulace týkající se dovozu a vývozu zboží. Verdikty ZRA je možno rozporovat prostřednictvím Revenue Appeals Tribunal. Příslušným zákonem, řídícím výběr daní a cel je Customs and Excise Act.

Podle výše zmíněného zákona musí být veškeré dovozy deklarovány v bodě přechodu hranic, a to s výjimkou subjektů, kterým byla ze strany ZRA udělena licence k celní deklaraci. ZRA používá pro celní deklaraci systém ASYCUDA z dílny UNCTAD. Za příjem a zpracování celních dokumentů (formulář CE 20) a další podklady se platí správní poplatek (jednak pro zanesení do systému ASYCUDA, jednak za zpracování údajů z formuláře). Přestože ZRA uvádí, že standardní doba stanovení cla v případech, kdy je veškerá dokumentace uspokojivě připravena a kdy se jedná o prověřeného dovozce hradícího cla prostřednictvím zvláštního bankovního účtu, nepřesáhne 8 hodin, zkušenosti ukazují na výrazně delší čekací lhůty.

ZRA standardně uplatňuje k určení výše cla metodu CIF (Cost, Insurance and Freight). Při porovnávání deklarované hodnoty zboží s podobnými importními případy ale může docházet ze strany celní správy ke komplikacím.

Celní tarify jsou rozděleny do tří kategorií. Do první patří suroviny a výrobní prostředky zatížené dovozním clem 0% - 5 %, do druhé spadají polotovary (clo 15 %) a do třetí pak hotové výrobky zatížené clem 25 %. Speciální cla (excise duty až 125%) jsou uplatňovány u dovozu „luxusního“ zboží, např. alkoholických nápojů. Zvýhodněné tarify jsou naopak uplatňovány na zboží mající původ ve Společném trhu východní a jižní Afriky (Common Market of Eastern and Southern Africa – COMESA) a v Jihoafrickém rozvojovém společenství (Southern African Development Community – SADC). Od cla jsou osvobozeny dovozy léků, veterinárních léčiv a zboží, vybavení nemocnic, počítačové součástky, hnojiva a osivo, strojní zařízení pro těžební průmysl, zemědělství a chov ryb a solární energetiku. Další redukce cel jsou možné u některých investičních celků a zařízení a na většinu materiálů a surovin, používaných místním zpracovatelským průmyslem. Zvýhodněné sazby mohou získat rovněž noví investoři operující v prioritních sektorech ekonomického rozvoje definovaných Zákonem o Zambijské rozvojové agentuře (ZDA Act) z roku 2006. Vybrané položky vyráběné v Zambii, jako jsou např. mýdla a rostlinné oleje na vaření, cement… podléhají zvláštním ochranářským celním sazbám. Při dovozu zboží, které na vnitřním trhu podléhá VAT, je tato nepřímá daň rovněž vybírána na hranicích.

Kromě ochrany domácích výrobců celními sazbami je dovážené zboží předmětem dalších administrativních, fytosanitárních a jiných překážek. Administrativní překážky jsou často zdůvodňovány nároky na ochranu spotřebitelů. Nejvíce se to dotýká dovozů kukuřice a z ní odvozených produktů, ovoce a zeleniny, drůbeže, mléka a mléčných produktů. Dále jsou často různými způsoby omezovány dovozy dětského sušeného mléka, mořských plodů a ryb.

Nemalou zátěží pro dovozce jsou i korupční praktiky například na straně dopravní policie. Zvláštní certifikace je požadována pro dovozy masa a masných výrobků (Veterinární služba), rostlin, rostlinných výrobků a osiva (Mount Makulu Research Station), potravin a léků (Ministerstvo zdravotnictví and Úřad pro kontrolu léčiv) a střeliva a zbraní (Zambijská policie). Zakázán je dovoz pornografického zboží nebo zboží ohrožujícího veřejné mravy, zboží vyrobené vězni, objektů pocházejících z divokých zvířat chráněných CITES (např. slonoviny).

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Nový investor by měl v první řadě kontaktovat tzv. jednotné místo (One Stop Shop) při Zambia Development Agency, které by mělo vyřídit všechny formality, licence a povolení spojené se založením firmy. K registraci podniku se vyplňuje speciální formulář (Form 46), žadatel musí doložit ověřenou kopii zahraniční registrace (Certificate of Incorporation), dále se přikládá společenská smlouva, stanovy (musí mj. obsahovat přesné jméno a sídlo firmy, právní formu, základní kapitál, datum založení, jména všech statutárních zástupců)  a kopie dokladů řídících pracovníků. Dalším krokem k založení společnosti je registrace jména a následně společnosti či pobočky v obchodním registru Patents and Companies Registration Agency (PACRA). Dále se vyžaduje registrace plátce daní na Zambia Revenue Authority a pro účely sociálního zabezpečení na National Pension Scheme Authority.

Byla zrušena povinnost minimálního kapitálu společnosti. Nově založený podnik/kancelář.. by měl mít minimálně jednočlenný místní management, minimálně jeden člen vedení musí být rezident v Zambii. Joint-Venture je preferovanou (a nejrozšířenější) formou společnosti. se zahraniční účasti.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Propagační, marketingový a reklamní trh je vcelku dobře rozvinutý a metody se v zásadě neliší od evropských. Běžnými způsoby jsou inzeráty v tisku a odborných časopisech, velkoplošné bilboardy, reklamní spoty v televizi či rádiu. Lze využít všech hromadných sdělovacích prostředků. Tištěnými médii s největším dosahem jsou: Daily Mail, The Mast, Times of Zambia, Lusaka Times, atd.. Původní monopol státní televize a rozhlasu ZNBC, které vysílají reklamní spoty, je postupně omezován vydáváním licencí pro soukromé stanice např. City Channel Cable Network Television, Prime Television a Echo Television a několika FM rádiím. Inzerce v místních rádiových stanicích má velký dopad zejména ve venkovských oblastech.

Nová média, včetně sociálních sítí, hrají zatím v Zambii v marketingu omezenou roli. Přesto i v této oblasti dochází k velmi rychlým změnám a šíření internetu nabralo v posledních letech na rychlosti. Více než 3/4 obyvatel má nyní přístup k mobilním telekomunikačním prostředkům, cca 30 % k internetu, kde firmy běžně inzerují. Mobilní datové služby na bázi 3G byly na trh uvedeny v roce 2011, k dispozici je nyní i připojení pomocí technologie WiMAX. Od poloviny roku 2014 jsou k dispozici mobilní datové přenosy prostřednictvím technologie LTE (4G).

Vzhledem k minimálnímu povědomí zambijských spotřebitelů o českých výrobcích je potřeba efektivního marketingu velmi vysoká, v opačném případě se čeští vývozci nemohou prosadit vůči již existující jihoafrické i evropské, americké a asijské konkurenci.

Nejvýznamnější veletrhy a výstavy jsou zmíněny v kapitole 5.2. České firmy již pravidelně účastní zemědělského veletrhu v Chisambě, který se letos bude konat 12.–14. 4. 2018.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Práva musí být registrována v místě a vynucována podle místních zákonů. Majitel patentu, ochranné známky, copyrightu atd. by je tedy měl v Zambii registrovat (registračním úřadem je Ministerstvo obchodu a průmyslu a  Patents and Company Registration Office - PACRA).

Zambie je signatářem většiny mezinárodních úmluv a protokolů zaměřených na ochranu duševního vlastnictví, včetně Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, a Pařížské úmluvy o ochraně průmyslových práv. Jako člen WTO je Zambie signatářem dohody TRIPS. Zambie je rovněž členskou zemí WIPO (World Intellectual Property Organization). Ochrana duševního vlastnictví je dále zohledněna v zambijské ústavě i šestnácti zákonech (mj. Copyright and Performance Rights Act z roku 2010, Registered Designs Act z roku 1994, Patents Act z roku 1987 aj.).

V praxi však implementace mezinárodních závazků i vlastní legislativy není na dostatečné úrovni. Prodej pirátských hudebních nahrávek, filmů, počítačového softwaru ale i léků, náhradních dílů, nápojů atd. je velmi rozšířený a vláda nemá kapacity ho potlačit. Místní soudy navíc řeší spory týkající se duševního vlastnictví pomalu a nemají dostatek zkušeností.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Zambijská správa veřejných zakázek (Zambia Public Procurement Authority) publikuje veškeré státní zakázky a tendry v hodnotě nad 80000 USD, v rostoucí míře přitom využívá webové stránky www.zppa.org.zm. V roce 2015 byl spuštěn elektronický systém veřejných zakázek (E-GP system), který má mj. usnadnit účast zahraničních subjektů v tendrech. Informace o vypsaných tendrech nicméně nadále zůstává dostupná pouze v tištěném tisku. Velké zakázky jsou navíc velmi často zadávány přímo bez výběrového řízení. Zambijská vláda se verbálně snaží systém zadávání veřejných zakázek zprůhlednit, korupce ale v této oblasti v posledních letech velmi rychle roste. Prakticky všechny velké projekty realizují bez výběrového řízení čínské firmy, které kontrakt získaly za velmi neprůhledných podmínek.

Uspět lze v případě menších zakázek – ale i zde je potřeba dlouhodobě sledovat situaci. To bez stálé přítomnosti na místním trhu není prakticky možné. Další informace o veřejných zakázkách viz: www.mpoto.info.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Zambie je členem Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), přistoupila k Mezinárodní konvenci o urovnávání investičních sporů (ICSID) z roku 1965, k Newyorské konvenci o uznávání a provádění zahraničních arbitrážních rozhodnutí z roku 1958. Na základě zákona Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act jsou v Zambii uznávány rozhodnutí cizích soudů na základě reciprocity. Zákon o investicích stanovuje, že poškozená strana by nejprve měla vést soudní spor u Zambian High Court, pokud neuspěje, může spor řešit v zahraničí. Rozhodnutí tohoto soudu pak Zambie uzná.

Arbitráž se řídí zákonem Zambian Arbitration Act č. 19 z roku 2000. Arbitráž je možné vést i v zahraničí, rozhodnutí je v Zambii uznáváno. S řešením sporů jsou obvykle spojeny vysoké náklady, zásadně se proto doporučuje (pokud je to možné) řešení sporu dohodou a mimosoudním vyrovnáním. Soudy jsou sice vcelku objektivní, jejich rozhodování je ale pomalé, náklady na právní zastoupení vysoké.

Jako všude na světě má dobře sepsaná obchodní smlouva (nejlépe místním právníkem) zásadní důležitost pro předcházení a řešení obchodních sporů. Je vždy třeba důkladně prověřit budoucího obchodního partnera, se kterým smlouvu uzavíráme (due dilligence), nejlépe pomocí profesních komor, specializovaných konzultantů či obchodních právníků.

Zambijské firmy velmi obtížně získávají importní úvěr, požadují často, aby zahraniční dovozce mj. poskytl na vyvážené zboží kredit. Vývozci musí být v tomto případě maximálně opatrní.  Zpoždění plateb je obvyklé zejména u státních organizací. Nejobvyklejší praxí je platba předem (při nižších objemech) nebo neodvolatelný akreditiv. Při opakovaných dodávkách a dobré znalosti obchodního partnera lze přistoupit i na platbu po dodávce zboží. Vymáhat dluhy lze pomocí několika profesních firem, např. Zambia Attorney Collection, Inc., Bulwark Debt Collection Agency, a Incasso Partners.

Zambie je stabilní zemí a až na krátká období před a po volbách nepředstavuje politická situace pro investory vysoký risk. Ekonomické riziko pro investory představují vysoce úročený přístup k místnímu financování, komplikované daňové, environmentální a pracovní předpisy umožňující za každý malý nedostatek vysoké pokuty,  korupce, inflace, slabá pracovní morálka zaměstnanců,  nedostatek místních kvalifikovaných pracovníků, velmi ochranářský zákoník práce, nedostatek elektřiny v suchém období atd. Úvěrový rating Zambie je dle agentury Moody's B3 s výhledem stabilním, podobně dle SP je rating B s výhledem stabilním.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost. Jednání jsou často odkládána, při přípravě doby jednání je zpravidla nutné plánovat rezervu. Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je dosud stále cítit přežívající britský vliv. Běžné obchodní zdvořilosti jsou v obchodních kontaktech dodržovány a obchodníci by na obchodní jednání měli přicházet vždy v obleku a kravatě (vzhledem ke klimatu se doporučují lehké materiály), konzervativní oblékání se doporučuje i ženám. Obchodní atmosféra však bývá všeobecně méně formální než v mnoha zemích EU. Úřady jsou funkční, nicméně rozhodovací procesy státních institucí jsou zdlouhavé. Je lépe se zdržet kritiky politického systému nebo fungování úřadů.

Oficiálním jazykem země je angličtina, ale v Zambii se hovoří dalšími cca 70 jazyky, z nich většina patří do jazykové skupiny bantu. Sedm z nich (bemba, lozi, lunda, kaonda, luvale, tonga a nyanya) je využíváno i pro vzdělávací a administrativní účely.

Oficiální měnou je zambijská kwacha, dělí se na 100 ngwee. Průměrný kurz 2017: 1 USD = 9,52 KW, (k 31. 1. 2018 je kurz 1 USD = 9,9 KW). V zahraničním obchodě jsou nejčastěji používanými měnami jihoafrický rand a USD. Na zambijském vnitřním trhu se cizí měny nepoužívají.

Oficiální státní svátky:

 • leden - Nový rok
 • březen MDŽ
 • březen Den mládeže
 • Velikonoční pátek, pondělí (pohyblivé)
 • květen - Svátek práce
 • květen - Africa Day (Den Afriky)
 • první pondělí v červenci - Heroes´ Day (Den hrdinů)
 • první úterý v červenci - Unity Day (Den jednoty)
 • první pondělí v srpnu - Den zemědělců
 • říjen - National Day of Prayers, Fasting and Reconciliation (Den modliteb)
 • říjen - Den nezávislosti
 • prosinec - Christmas Day (1. svátek vánoční)
 • prosinec - Boxing Day (2. svátek vánoční)

Obvyklá pracovní a prodejní doba:

Pracovní doba úřadů je zpravidla v období pondělí – pátek od 8:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00. Banky mají otevřeno pondělí – pátek od 8.30 – 15.30 některé i v sobotu od 8.30 – 11.00.

Obchody mají otevřeno ve všední dny od 8.30 – 18.00. O sobotách (která je pracovním dnem) pak od 8:30 do 12:00. Supermarkety mají otevřeno každý den do 20:00. Úřední doby a otevírací doby obchodů se však mohou lišit podle lokalit i podle praktických okolností (typicky jsou zkracovány např. v případě odstávek elektrické energie).

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Dokumenty:

Cestovatel musí mít cestovní pas, platný alespoň šest měsíců po datu plánovaného odjezdu ze země, v pase by měly být minimálně dvě volné stránky. Rodiče cestující s dětmi mohou být vyzváni k předložení jejich rodných listů. V případě, že přijíždí do Zambie ze země s epidemickým výskytem žluté zimnice, může být vyžadován mezinárodní očkovací průkaz s platnou vakcinací proti této nemoci. Tentýž doklad vyžadují např. i imigrační orgány Jihoafrické republiky u všech osob, které podle záznamů v cestovním dokladu v minulosti navštívily Zambii.

Víza - režim vstupu:

Občané České republiky si mohou vízum předem vyřídit na zastupitelském úřadě Zambie. Turistická víza pro jeden vstup lze rovněž získat na kterémkoliv hraničním přechodu či na mezinárodním letišti (ČR patří mezi země zařazené na tzv. Appendix B). V tomto případě je však striktně vyžadována platba za vízum v USD (doporučuje se mít připravenu přesnou částku). Víza jsou udělována maximálně na 90 dnů, již po 30 dnech je ovšem nutné požádat místní cizineckou policii o prodloužení pobytu. K žádosti o zambijské vízum je třeba vyplnit formulář a přiložit dvě fotografie.

Poplatky za víza:

 • vízum pro jeden vstup 50 USD
 • vízum pro více vstupů 80 USD
 • jednodenní vízum 30 USD

Na vybraných přechodech (včetně mezinárodních letišť v Lusace a Livingstonu) probíhá pilotní projekt výdeje jednotného víza za 50 USD opravňujícího návštěvu Zambie i Zimbabwe (tzv. Univisa). Praktických zkušeností s tímto postupem je však zatím málo.

Pro jakýkoliv pracovní pobyt (tj. i dobrovolnickou, nevýdělečnou činnost) je nutné disponovat pracovním povolením (viz Zambia Immigration).

Diplomatické a konzulární vztahy s ČR pokrývá Velvyslanectví Zambie v Berlíně, kde je nutno žádat o víza za jiným než turistickým účelem:

Embassy of the Republic of Zambia
Axel-Springer Strasse 54 A
10117 Berlin
tel.: + 49 30 2062940
fax: + 49 30 20629419
web: www.zambiaembassy.de

Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Zambie, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům:

Kriminalita v Zambii je oproti jiným africkým zemím nízká, přesto však se nedoporučuje cestovat individuálně. Je dbát obecných zásad bezpečnosti a uvědomovat si, že Evropan již svým odlišným vzhledem může přitahovat nežádoucí pozornost. Převládající chudoba velké části populace může vyústit v napadení turistů a krádeže. Riziko loupežných přepadení je nejvyšší v chudinských čtvrtích Lusaky a v oblastech hraničících s Konžskou demokratickou republikou. Přesuny vozem je lépe provádět za světla, jízda v noci je riskantní (neosvětlená vozidla, zvířata na silnici aj.), vůz je lépe za jízdy zamykat. Rovněž se nedoporučuje viditelné nošení větších obnosů peněz a cenností, účast na shromážděních zejména politického rázu, pěší pohyb ve městě po setmění apod. Focení vojenských zařízení, vládních budov a jiných strategických objektů (mezi něž patří také nádraží či letiště) je zakázáno.

Obchody jsou v Lusace a větších městech velmi dobře zásobeny. V samotné Lusace, ale i ve všech větších městech, již existuje několik velkých nákupních center odpovídajících standardům známým například z ČR. V těchto místech, ve větších hotelích a na moderních benzinových pumpách je možné platit běžnými platebními kartami (nejlépe VISA), postupně se rozšiřuje i síť bankomatů. Na většině dalšího území je přesto platba v hotovosti stále jedinou možností. Směnit lze maximálně 1000 USD/den.

Před cestou do Zambie by měl každý cestovatel navštívit odborného lékaře - specialistu na tropické choroby (v Praze například Klinika geografické medicíny Královské nemocnice Vinohrady, nebo Centrum cestovní medicíny), kde lze absolvovat všechna doporučená očkování. Není povinné žádné očkování, doporučuje se však očkování proti žluté zimnici, tetanu, tyfu, meningokokové encefalitidě a žloutence typu A i B. Pro krátkodobé pobyty v nížinných oblastech (včetně Victoria Falls) se doporučuje užívat profylaxi proti malárii. Je třeba se vyhnout koupání ve stojatých vodách (včetně jezer), kde se vyskytuje bilharzióza. Tam, kde není k dispozici nezávadná voda, existuje riziko nákazy cholerou. Branou infekce jsou znečištěné zdroje pitné vody. Voda používaná k osobní hygieně v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních zaměřených na cizince je většinou nezávadná, nedoporučuje se však k pití. V Zambii je velmi rozšířeno onemocnění AIDS.

Proti malárii očkování neexistuje. Pro krátkodobý pobyt v nížinných oblastech Zambie mimo hlavní město je doporučována předběžná profylaxe antimalariky, přičemž na jednotlivé léky se po čase vytváří resistence. Proto je nutno typ použitého antimalarika konzultovat před odjezdem se specialistou na tropické nemoci. Mezi běžná antimalarika patří např. Malaron. Při výskytu sebemenších příznaků jakékoliv nemoci (chřipky, angíny, bolesti hlavy, pocity únavy) je nutno navštívit nejbližší nemocnici a nechat si udělat malarický test. Ten je velmi jednoduchý (odběr vzorku krve z polštářku prstu na ruce) a rychlý - trvá cca 15 minut i s rozborem krve. Léky proti již probíhající malárii jsou v Zambii volně v prodeji a jsou účinné - nemoc ustoupí během dvou až tří dnů. Zásadní je nenechat nemoc rozvinout (inkubační doba malárie je cca týden) – pak může mít velmi vážné následky. Rovněž lze doporučit, aby si cestovatel koupil v cílové zemi jedno balení místních protimalarických léků a vzal si ho zpět s sebou do ČR. Vzhledem k inkubační době se malárie může projevit až po návratu zpět do vlasti a s jejím výskytem a tedy i léčením by mohly být v ČR problémy.

V Zambii se jezdí vlevo. Řidiči (pokud jejich pobyt nepřekročí 3 měsíce) musí mít mezinárodní řidičský průkaz, při delším pobytu si musí vyřídit průkaz zambijský. Maximální povolená rychlost v obci je 50 km/h a mimo obec 100 km/h, kontroly jsou často zaměřené na vybírání pokut. Příslušníci policie, pod jakoukoliv záminkou, požadují zaplacení “pokuty”, nevracejí zadrženým řidičům jejich doklady, čímž z nich činí svá rukojmí. Doporučuje se zachovat maximální klid a předkládat pouze legalizované kopie dokladů.

Veřejná doprava je funkční. Železniční doprava funguje na trati do Tanzánie a Lusaka – Livingstone, spolehlivost a kvalita těchto spojů je však velmi proměnlivá. Přímé letecké spojení do Evropy z Lusaky neexistuje, cestovat lze společností Emirates přes Dubaj či přes některé z afrických letišť (Johannesburg, Addis Ababu, Nairobi). Vnitrostátní lety zabezpečuje např. společnost Proflight. V zemi a regionu dále působí několik malých soukromých (charterových) či nízkonákladových společností (Fastjet). Nejlepším způsobem vnitrostátní dopravy je dálkový autobus – linky spojují všechna velká města v Zambii i v okolních zemích.

Celní předpisy:

Bezcelně je možno dovézt zboží pro osobní potřebu, m.j. 400 kusů cigaret nebo 500 g tabáku a celkem 2,5 litru alkoholických nápojů. Pro statistické účely se vyžaduje celní prohlášení při dovozu zahraniční měny a zboží přesahující 5000 USD. Množství dovážené zahraniční měny není omezeno. V Zambii existuje velmi přísný zákon proti pašování drog, za které jsou považovány i některé běžné léky. Na dovoz léků je vždy nutné mít původní lékařský předpis. Vývoz přírodnin je povolen pouze se souhlasem Zambia Wildlife Authority. Bližší informace je možné získat na webových stránkách Zambijského celního úřadu.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro jakýkoliv pracovní pobyt (tj. i dobrovolnickou, nevýdělečnou činnost) je nutné disponovat pracovním povolením (viz Zambia Immigration). Přestože je nedostatek kvalifikovaných pracovníků jedním z hlavních problémů zahraničních investorů v zemi, Zambie svůj pracovní trh velmi silně chrání. Pouze velký investor získá pracovní povolení relativně snadno a to pouze pro omezený počet expertů. ZDA (One Stop Shop) investorům pomáhá získat pracovní povolení pro max. 5 osob. Zambijská vláda upřednostňuje, aby případní zahraniční investoři vyškolili a zaměstnali místní síly a dali jim přednost před zaměstnáním cizinců. Při posuzování žádostí o pracovní povolení se dále přihlíží k tomu, zda bude zaměstnání konkrétního cizince znalostním či kapitálovým přínosem pro státní hospodářství a zda nebude představovat potenciální finanční zátěž pro vládu.

Podmínky pro zaměstnání cizinců se liší v soukromém, vládním a polostátním či nevládním sektoru. V každém z těchto případů je však nutné žádat o pracovní povolení před příjezdem do země. Mj. je požadován výpis z trestního rejstříku, dokumentace potvrzující požadovanou kvalifikaci, oficiální nabídka práce, platný pas, vyplněná žádost (form 23) a dvě pasové fotografie.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi ČSSR a Zambií byla uzavřena Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (Praha 18. 6. 1987), podle které by měla být v případě potřeby poskytnuta nutná zdravotní péče občanům smluvních stran bezplatně. Sukcese této smlouvy ve vztahu k ČR nebyla zatím zambijskou vládou potvrzena a ve skutečnosti je nutné veškeré ošetření platit hotově. Doporučuje se tudíž mít pro tento případ dostatečnou finanční hotovost.

Kvalita zdravotnické péče nedosahuje evropských standardů. Uspokojivou lékařskou péči lze zajistit pouze v soukromých zařízeních v největších městech, v případě vážného onemocnění nebo úrazu může být jediným řešením urychlený transport např. do Jihoafrické republiky. Na venkově je zpravidla dostupná pouze nejzákladnější péče. Podstatné je tedy vždy velmi kvalitní zdravotní pojištění s možností rychlého odvozu do zahraničí.

Doporučená lékařská zařízení: viz kapitola 7.3.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: