Zimbabwe: Zahraniční obchod a investice

28. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Do doby vypuknutí pozemkové reformy v roce 2000, vedoucí k rozsáhlému zabavování půdy komerčních farmářů, patřila ekonomika země k nejvýkonnějším v celé subsaharské Africe. Dobře rozvinut byl sektor výrobní, služeb a zahraniční obchod (zejména s USA a Evropou). Za současné ekonomické situace se Zimbabwe orientuje na nové obchodní partnery, kde se mimo standardní JAR nově objevila Čína a Indie. Zvyšující se dovoz potravin a růst cen dovážených energetických zdrojů vede ke zvyšování deficitu obchodní bilance a celkové zahraniční zadluženosti.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2013

2014

2015

2016

2017*

Vývoz (FOB) mil. USD

3 835

3 703

3 614

3 366

3 609

Dovoz (FOB) mil. USD

6 809

6 307

6 062

5 351

5 643

Saldo mil. USD

-3 974

-2 604

-2 448

-1 985

-2 043

Zdroj: EIU, * odhad

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Zimbabwský zahraniční obchod se orientuje v prvé řadě na JAR. S odstupem následují další země. EU28 však představuje významného obchodního partnera Zimbabwe.

Teritoriální struktura vývozu Zimbabwe (2017):

 1. Jihoafrická republika (80 %)
 2. Mosambik (10 %)
 3. SAE (4,1 %)
 4. Zambie (1 %)
 5. Itálie (1 %)

Teritoriální struktura dovozu Zimbabwe (2017):

 1. Jihoafrická republika (70 %)
 2. ČLR (8 %)
 3. Indie (5 %)
 4. Mexiko (1 %)
 5. Botswana (1 %)

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Zimbabwe převážně vyváží tabák, platinu (druhé největší zásoby na světě), zlato, diamanty, nikl, železné slitiny, bavlnu a čaj.

Zimbabwe dováží PHM, potraviny (kukuřici, rýži, pšenici…), všechny druhy strojů a zařízení, dopravní prostředky, chemické výrobky a léky.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Existuje institut tzv. vývozních zpracovatelských zón (Export Processing Zones), v jeho režimu působí cca 183 podniků. Nejde o uzavřené oblasti se zvláštními předpisy – o tento statut mohl žádat jakýkoliv výrobní podnik vyvážející 80% své produkce za hranice. Indigenizační zákony minulé vlády nicméně silně celý koncept silně poznamenal. Současná vláda se jej snaží oživit. Společnosti působící v těchto zónách mají řadu investičních pobídek, včetně daňových prázdnin po dobu pěti let.

Zimbabwský parlament v roce 2015 přijal zákon o zvláštních ekonomických zónách. První zvláštní ekonomická zóna by měla vzniknout v blízkosti Nortonu, menšího města vzdáleného asi 40 km západně od Harare. Ani tyto zóny ale dosud nejsou využívány.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

mil. USD

373

473

399

343

N/A

kumulativní (mld. USD)

3,0

3,55

3,97

4,28

N/A

Většina zahraničních investic se soustředí do oblasti těžby, dalším významným cílem jsou služby - teritoriálně jsou tyto investice soustředěny do velkých měst a turistických center (Harare, Bulawayo, Victoria Falls).

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Verbálně je Zimbabwe zemí otevřenou zahraničním investicím. Přímé zahraniční investice jsou vítány a investoři dnes mohou investovat do kteréhokoliv odvětví ekonomiky. Fakticky ale nejasná legislativa stále ještě většinu zahraničních investorů spíše odrazuje. Často zmiňovanou překážkou většího přílivu zahraničních investic byla tzv. indigenizace: tj. existence vyhrazených odvětví pouze pro místní investory a převádění většinových (51 %) podílů v soukromých společnostech na původní/domorodé Zimbabwany (ve smyslu zákona o indigenizaci se jimi rozuměli zimbabwští občané černé pleti). Nová vláda v prosinci 2017 politiku indigenizace verbálně zrušila, příslušné zákony nicméně ještě nebyly přijaty. Úprava investičních zákonů proto bude jedním z nejdůležitějších úkolů vlády po volbách v roce 2018.

Vlastnická práva jsou v Zimbabwe sice chráněna zákonem, který zaručuje ochranu všem subjektům, tato práva ale stále nejsou důsledně respektována (i po změně režimu pokračují zábory farem a půdy). Zahraniční investoři mohou zakládat a vlastnit firmu (povinný 51% podíl místního subjektu byl až na dvě výjimky (platina, diamanty) verbálně zrušen), investoři mohou založenou firmu prodat, převést, mohou repatriovat příjmy, dividendy a zisky. Pro investory neexistují žádná nařízení týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží nebo povinného transferu technologií. Daňové a jiné finanční zvýhodnění ale získají firmy, které přispívají k rozvoji venkova, vytvářejí nové pracovní příležitosti, vyrábějí na vývoz, využívají místní suroviny a zvyšují jejich přidanou hodnotu.

Zahraniční investor musí nejprve získat souhlas Zimbabwe Investment Authority (ZIA) a rovněž souhlas příslušného ministerstva. U ZIA existuje tzv. one stop shop, který by měl vyřídit všechny formality spojené s registrací nové firmy. Investici do existující firmy rovněž schvaluje Exchange Control Authority Rezervní banky Zimbabwe. Existuje řada pobídek pro investory: daňové prázdniny až po dobu 5 let, snížená 20% daň ze zisku pro těžební společnosti vyvážející více než 50% těženého nerostu, 100% odpisy nákladů na zařízení, bezcelný dovoz strojního zařízení...

Navzdory pobídkám ovšem Světová banka hodnotí zdejší podnikatelské prostředí kriticky - Zimbabwe obsadilo v posledním hodnocení 159. místo ze 190 hodnocených zemí. Praktickými překážkami jsou špatná infrastruktura (zejména elektřina), vysoké dopravní náklady, velmi rigidní pracovní trh, vysoké platové náklady, nedostatek finanční hotovosti, stále ještě nevyjasněné zákony, nerespektování vlastnických práv (zejména vlastnictví půdy), korupce a nedostatek transparentnosti.

 

rok

místo, index

TI index korupce

2017

157 (ze 180)

Ekonomická svoboda (Heritage)

2017

108 (ze 190)

World Bank Doing Business

2018

159 (ze 190)

Zimbabwe je členem:

 • Multilateral Investments Guarantee Agency (MIGA),
 • Overseas Private Investment Corporation (OPIC),
 • United Nations Convention on International Trade
 • New York Convention on the Enforcement of Foreign Arbitral Awards

Uplatňování a vymahatelnost těchto mezinárodních smluv a dohod však až dosud byla z politických důvodů nízká.

Z členských států EU má Zimbabwe podepsané a ratifikované dohody o podpoře a ochraně investic (DPOI) s Dánskem, Německem a Nizozemím. Na ratifikaci dále čekají DPOI s: Francií, Chorvatskem, Itálií, Portugalskem, Rakouskem, Českou republikou, Švédskem a Velkou Británií. V posledních dvou dekádách ovšem tyto dokumenty byly zimbabwskou stranou často ignorovány v případech, kdy byly vyvlastňovány farmy ve vlastnictví subjektů z EU. Podrobné informace viz: www.investzim.com.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: