Podpora podnikání, dotace

Databáze podpor a dotací pro podnikatele zahrnuje dotace z evropských fondů, ze státního rozpočtu České republiky či podpory poskytované kraji a dalšími subjekty. Databáze je průběžně aktualizována a umožňuje pohodlné vyhledávání dle zvolených kritérií.

Vyhledávání v podporách podnikání a dotacích

NápovědaVýsledky vyhledávání

 • Po termínuVýstavba a modernizace bioplynové stanice

  08.06.2007 | Vypisovatel:  Ministerstvo zemědělství (MZe) | Uzávěrka:  27.07.2007

  První kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013. Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy, záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice.

 • Po termínuOdstraňování starých ekologických zátěží (4.2)

  29.06.2007 | Vypisovatel:  Ministerstvo životního prostředí (MŽP) | Uzávěrka:  26.10.2007

  První výzva k předložení žádostí o dotace v rámci OP Životní prostředí, oblast podpory 4.2. Cílem oblasti této oblasti podpory je odstraňování starých ekologických zátěží.

 • Po termínuSnížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT (2.1.2)

  29.06.2007 | Vypisovatel:  Ministerstvo životního prostředí (MŽP) | Uzávěrka:  26.10.2007

  První výzva k předložení žádostí o dotace v rámci OP Životní prostředí, oblast podpory 2.1 Zlepšování kvality ovzduší, podoblast 2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT.

 • Po termínuOmezování emisí (2.3)

  29.06.2007 | Vypisovatel:  Ministerstvo životního prostředí (MŽP) | Uzávěrka:  26.10.2007

  První výzva k předložení žádostí o dotace v rámci OP Životní prostředí, oblast podpory 2.3.- Omezování emisí. Cílem oblasti podpory 2.3 je snížení emisí znečišťujících látek se stanovenými emisními stropy a snížení emisí jemných prachových částic.

 • Po termínuPodpora zakládání podniků a jejich rozvoje - záměr d) zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

  08.10.2007 | Vypisovatel:  Ministerstvo zemědělství (MZe) | Uzávěrka:  26.11.2007

  Záměr d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv, Opatření III.1.2 Programu rozvoje venkova 2007-2013.

 • Po termínuPodpora cestovního ruchu - záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky

  08.10.2007 | Vypisovatel:  Ministerstvo zemědělství (MZe) | Uzávěrka:  26.11.2007

  Záměr je součástí Opatření III.1.3, zaměřeného na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky.

 • Po termínuStálé výstavní expozice a muzea

  08.10.2007 | Vypisovatel:  Ministerstvo zemědělství (MZe) | Uzávěrka:  26.11.2007

  Záměr c) "Stálé výstavní expozice a muzea" Opatření III.2.2 zaměřeného na ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.

 • Po termínuDalší odborné vzdělávání a informační činnost

  08.10.2007 | Vypisovatel:  Ministerstvo zemědělství (MZe) | Uzávěrka:  26.11.2007

  Opatření I.3.1 Programu rozvoje venkova ČR je zaměřené na vzdělávací projekty zaměřené na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností a šíření informací k jednotlivým opatřením osy I. a II. EAFRD a k cílům Společné zemědělské politiky.

 • Po termínuImplementace a péče o území soustavy Natura 2000 (6.1)

  19.11.2007 | Vypisovatel:  Ministerstvo životního prostředí (MŽP) | Uzávěrka:  31.01.2008

  Druhá výzva k předložení žádostí o dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000.

 • Po termínuRealizace úspor energie (3.2.1)

  21.12.2007 | Vypisovatel:  Ministerstvo životního prostředí (MŽP) | Uzávěrka:  31.01.2008

  Třetí výzva k předložení žádostí o dotace v rámci OP ŽP. Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie.